دانشگاه ها در استرالیا
- رتبه بندی و نظرات -

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما دراسترالیا مراجعه کنید

آخرین به روزرسانی های رتبه بندی مربوط به دانشگاه ها دراسترالیا
 • 14 May, 2024: THE Times Higher Education, UKآخرین نتایج منتشر شده ازTHE Young University Rankings . شامل 22 دانشگاه ازاسترالیا می شود.
 • 13 May, 2024: انتشار از CWUR Center for World University Rankings . با بالاترین رتبه در میان دانشگاه ها دراسترالیا رتبه #62 .
 • 10 Apr, 2024: British Quacquarelli Symonds, UKآخرین نتایج منتشر شده ازQS World University Rankings By Subject (Business & Management Studies) . شامل 792 دانشگاه ازاسترالیا می شود.
 • 06 Mar, 2024: آخرینScimago Institutions Rankings از Scimago Institutions .40 دانشگاه ها ازاسترالیا در این رتبه بندی ظاهر می شوند

رتبه بندی دانشگاه ها در استرالیا 2024

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (بر اساس امتیازات 1204 دانشجو)
 • #1 
 • #37 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #1 
 • #14 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #1 
 • #23 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
23 رتبه های بیشتر از The University of Melbourne و رتبه بندی موضوعی خاص برای 13 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 994 دانشجو)
 • #3 
 • #60 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #3 
 • #19 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #2 
 • #35 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
23 رتبه های بیشتر از The University of Sydney و رتبه بندی موضوعی خاص برای 13 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 759 دانشجو)
 • #6 
 • #84 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #2 
 • #19 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #3 
 • #40 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
24 رتبه های بیشتر از The University of New South Wales و رتبه بندی موضوعی خاص برای 13 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (بر اساس امتیازات 721 دانشجو)
 • #5 
 • #70 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #6 
 • #43 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #5 
 • #45 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
23 رتبه های بیشتر از The University of Queensland و رتبه بندی موضوعی خاص برای 13 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (بر اساس امتیازات 332 دانشجو)
 • #4 
 • #67 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #4 
 • #34 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #9 
 • #225 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
22 رتبه های بیشتر از Australian National University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

 • #2 
 • #54 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #5 
 • #42 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #4 
 • #41 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
23 رتبه های بیشتر از Monash University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 13 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (بر اساس امتیازات 425 دانشجو)
 • #8 
 • #143 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #7 
 • #72 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #7 
 • #189 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
18 رتبه های بیشتر از The University of Western Australia و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (بر اساس امتیازات 384 دانشجو)
 • #7 
 • #111 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #8 
 • #89 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #8 
 • #208 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
19 رتبه های بیشتر از The University of Adelaide و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (بر اساس امتیازات 504 دانشجو)
 • #9 
 • #148 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #9 
 • #90 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #6 
 • #187 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
23 رتبه های بیشتر از Sydney, University of Technology و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 454 دانشجو)
 • #10 
 • #180 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #10 
 • #130 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #15 
 • #363 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
19 رتبه های بیشتر از Macquarie University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (بر اساس امتیازات 75 دانشجو)
 • #16 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #16 
 • #233 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #10 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
18 رتبه های بیشتر از Deakin University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (بر اساس امتیازات 392 دانشجو)
 • #12 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #14 
 • #183 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #13 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
20 رتبه های بیشتر از Curtin University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 232 دانشجو)
 • #13 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #13 
 • #173 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #18 
 • #475 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
14 رتبه های بیشتر از The University of Newcastle و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

 • #11 
 • #199 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #15 
 • #189 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #11 
 • #274 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
24 رتبه های بیشتر از Queensland University of Technology و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

 • #19 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #11 
 • #140 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #14 
 • #345 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
22 رتبه های بیشتر از RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology و رتبه بندی موضوعی خاص برای 12 موضوع نمایش دهید

 • #15 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #12 
 • #162 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #16 
 • #406 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
21 رتبه های بیشتر از University of Wollongong و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (بر اساس امتیازات 382 دانشجو)
 • #14 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #19 
 • #285 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #20 
 • #511 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
17 رتبه های بیشتر از Swinburne University of Technology و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (بر اساس امتیازات 257 دانشجو)
 • #17 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #18 
 • #243 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #12 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
21 رتبه های بیشتر از Griffith University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

 • #20 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #20 
 • #307 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #21 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
14 رتبه های بیشتر از University of Tasmania و رتبه بندی موضوعی خاص برای 8 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (بر اساس امتیازات 397 دانشجو)
 • #18 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #17 
 • #242 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #17 
 • #447 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
15 رتبه های بیشتر از La Trobe University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (بر اساس امتیازات 284 دانشجو)
 • #23 
 • #301 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #23 
 • #380 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #23 
 • #670 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
13 رتبه های بیشتر از Flinders University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 8 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (بر اساس امتیازات 130 دانشجو)
 • #26 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #25 
 • #415 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #24 
 • #682 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
14 رتبه های بیشتر از James Cook University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 6 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (بر اساس امتیازات 5 دانشجو)
 • #22 
 • #301 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #22 
 • #375 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #22 
 • #659 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
17 رتبه های بیشتر از Western Sydney University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 9 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (بر اساس امتیازات 150 دانشجو)
 • #21 
 • #301 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #21 
 • #326 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #19 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
17 رتبه های بیشتر از University of South Australia و رتبه بندی موضوعی خاص برای 11 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (بر اساس امتیازات 257 دانشجو)
 • #25 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #28 
 • #529 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #25 
 • #891 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
15 رتبه های بیشتر از Edith Cowan University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 6 موضوع نمایش دهید

 • #27 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #27 
 • #431 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #26 
 • #937 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
14 رتبه های بیشتر از Murdoch University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 5 موضوع نمایش دهید

 • #28 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #24 
 • #410 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #32 
 • #1389 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
14 رتبه های بیشتر از University of Southern Queensland و رتبه بندی موضوعی خاص برای 7 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (بر اساس امتیازات 205 دانشجو)
 • #24 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #26 
 • #421 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #34 
 • #1673 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
16 رتبه های بیشتر از University of Canberra و رتبه بندی موضوعی خاص برای 4 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (بر اساس امتیازات 130 دانشجو)
 • #31 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #31 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #33 
 • #1454 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
15 رتبه های بیشتر از Charles Darwin University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 3 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (بر اساس امتیازات 167 دانشجو)
 • #32 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #33 
 • #711 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #27 
 • #1105 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
15 رتبه های بیشتر از Victoria University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 5 موضوع نمایش دهید

 • #29 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #34 
 • #801 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #28 
 • #1245 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
16 رتبه های بیشتر از Australian Catholic University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 2 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (بر اساس امتیازات 172 دانشجو)
 • #30 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #29 
 • #567 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #39 
 • #2157 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
13 رتبه های بیشتر از Bond University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 3 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (بر اساس امتیازات 98 دانشجو)
 • #35 
 • #501 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #30 
 • #590 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #29 
 • #1248 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
15 رتبه های بیشتر از Central Queensland University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 6 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (بر اساس امتیازات 67 دانشجو)
 • #33 
 • #501 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #32 
 • #651 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #37 
 • #2052 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
13 رتبه های بیشتر از Southern Cross University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 4 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (بر اساس امتیازات 17 دانشجو)
 • #37 
 • #801 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #35 
 • #801 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #30 
 • #1264 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
10 رتبه های بیشتر از Charles Sturt University و رتبه بندی موضوعی خاص برای 5 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (بر اساس امتیازات 134 دانشجو)
 • #34 
 • #501 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #37 
 • #1001 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #35 
 • #1726 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
11 رتبه های بیشتر از University of the Sunshine Coast و رتبه بندی موضوعی خاص برای 3 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (بر اساس امتیازات 116 دانشجو)
 • #36 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۷ سپتامبر, ۲۰۲۳]
 • #36 
 • #1804 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #36 
 • #1288 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
11 رتبه های بیشتر از Federation University Australia و رتبه بندی موضوعی خاص برای 4 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (بر اساس امتیازات 121 دانشجو)
 • #36 
 • #951 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #38 
 • #2121 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #30 
 • #1059 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۱۳ مهٔ, ۲۰۲۴]
4 رتبه های بیشتر از University of New England و رتبه بندی موضوعی خاص برای 2 موضوع نمایش دهید

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (بر اساس امتیازات 58 دانشجو)
 • #38 
 • #1401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #40 
 • #2526 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #38 
 • #1511 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
4 رتبه های بیشتر از The University of Notre Dame Australia و رتبه بندی موضوعی خاص برای 1 موضوع نمایش دهید

#40
Australia

Australian Defence Force Academy
Australian Defence Force Academy

 • #31 
 • #1364 
Scimago Institutions Rankings
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۴]
 • #42 
 • #11100 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

#41
Australia

Fashion Design Studio - TAFE


#42
Australia

Macquarie Bank, LTD

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (بر اساس امتیازات 67 دانشجو)

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در استرالیا '

اقتصاد URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#4 
تحصیلات URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#4 
کسب و کار URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#5 
کشاورزی URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#6 
علوم کامپیوتر NTU Rankings by Subject
#7 
مهندسی محیط زیست URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#8 
قانون THE World University Rankings by Subject
#8 
زمين شناسي QS World University Rankings By Subject
#12 
معماری URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
#16 
دارو QS World University Rankings By Subject
#18 

استرالیا حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

40 بیرون از 42 دانشگاه ها در استرالیا امتیاز حداقل در یک رتبه بندی

32 لیستهای مختلف رتبه بندی دانشگاه ها در استرالیا (25 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)

32 رتبه جهانی دانشگاه ها در استرالیا در میان 200 برترین ها

کد تلفن کشور : +61

 • دین:
 • اصول مذهب کاتولیکی   23%
 • وابسته به کلیسای انگلیس   13%
 • Uniting Church (نام کلیسایی در استرالیا)   4%
 • اسلام  3%
 • پیرو کلیسای ارتدکس   2%
 • شاخه ای از اصول ایین پروتستانت   2%
 • بودیسم، شینتیزم (نام نوعی مذهب مخصوص برای ژاپنی ها)   2%
 • هندوئیسم  2%
 • بی خدا، عرفان منکر وجود خدا، و مذاهب نا مشخص دیگر  40%
 • ادیان دیگر: تعمید دهنده , مسیحیت پنطیکاستی, اسلام  9%
 • بزرگترین شهرها در استرالیا:
 • 1. سیدنی (استرالیا): 4,600,000
 • 2. ملبورن (استرالیا): 4,300,000
 • 3. بریزبن: 2,189,878
 • 4. پرت: 1,900,000
 • 5. آدلاید (استرالیا): 1,200,000

بزرگترین فرودگاه بین المللی در استرالیا:

Sydney International Airport (SYD): 40.796.000 مسافران / سال; 3 اخر خط راه اهن یا هواپیما ; 9کیلومتر فاصله از سیدنی (استرالیا) مرکز شهر

نقشه با مقصد دانشگاه ها در استرالیا

google static map google map control google map control

صفحات مرتبط مفید

لینک های زیر برای مفید بودن دستچین شده اند. ممکن است در خریدها کمیسیون دریافت کنیم.

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWUR Center for World University Rankings:

عملکرد تحقیق: 40% - خروجی تحقیق: 10% - انتشارات با کیفیت بالا: 10% - تاثیر: 10% - استنادها: 10% کیفیت آموزش: 25% اشتغال فارغ التحصیلان: 25% کیفیت دانشکده: 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:

تاثیر علمی تعداد انتشارات همکاری دسترسی ازاد تنوع جنسیتی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی عملکرد NTU مقالات علمی:

بازده تحقیق: 25% - # مقالات 11 سال گذشته: 10% - # مقالات سال جاری: 15% تأثیر تحقیق: 35% - # استنادها در 11 سال گذشته: 15% - # استنادات 2 سال گذشته: 10% - میانگین # استنادها در 11 سال گذشته: 10% تعالی تحقیق: 40% - شاخص H در 2 سال گذشته: 10% - # مقالات پر استناد در 11 سال گذشته: 15% - # مقالات سال جاری در مجلات پر تاثیر: 15%

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی دانشگاه های جهانی RUR :

تدریس: ۴۰%

 • نسبت اعضای هیات علمی/دانشجو: ۸%
 • نسبت اساتید/لیسانس اعطا شده: ۸%
 • نسبت اعطا شده هیات علمی/دکتری: ۸%
 • نسبت مدارک دکتری اعطا شده/لیسانس اعطا شده: ۸% شهرت تدریس: ۸%

تحقیق: ۴۰%

 • استناد به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۸%
 • مدارک دکتری به ازای هر دکتری پذیرفته شده: ۸%
 • تاثیر استناد عادی: ۸%
 • مقالات به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۸%
 • شهرت تحقیقات جهانی: ۸٪

تنوع بین المللی: ۱۰٪

 • هیئت علمی بین المللی: ۲٪
 • دانشجویان بین المللی: ۲٪
 • مقالات بین المللی مشترک: ۲٪
 • شهرت خارج از منطقه جغرافیایی: ۲٪
 • سطح بین المللی: ۲٪

پایداری مالی: ۱۰%

 • درآمد موسسه به ازای هر دانشکده: ۲%
 • درآمد موسسه به ازای هر دانشجو: ۲%
 • مقالات به ازای هر پژوهش: ۲%
 • درآمد پژوهشی به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۲%
 • درآمد پژوهشی به ازای هر درآمد موسسه :۲%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی آکادمیک دانشگاه های جهان ARWU - رتبه بندی شانگهای:

کیفیت آموزش 10% - فارغ التحصیلان برنده جوایز نوبل/مدال های میدانی 10% کیفیت هیات علمی 40% - کارکنان برنده جوایز نوبل/مدال های میدانی 20% - پژوهشگران با استناد بالا 20% خروجی تحقیق 40% - مقالات منتشر شده در Nature and Science 20% - مقالات نمایه شده در Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20% عملکرد سرانه 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی دانشگاه های جهانی:

۳۰٪ تدریس (محیط یادگیری)

 • نظرسنجی شهرت: ۱۵٪
 • نسبت پرسنل به دانشجو: ۴.۵٪
 • نسبت دکترا به لیسانس: ۲.۲۵٪
 • نسبت دکترا به کارکنان دانشگاهی: ۶٪
 • موسسه درآمد: ۲.۲۵%

۳۰% تحقیق (حجم، درآمد و شهرت)

 • نظرسنجی شهرت: ۱۸%
 • درآمد پژوهش: ۶%
 • بهره‌وری پژوهش: ۶%

۳۰% استنادها (تأثیر پژوهش)

۷.۵% چشم‌انداز بین‌المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهشگران)

 • نسبت دانشجویان بین المللی: ۲.۲۵٪
 • نسبت کارکنان بین المللی: ۲.۲۵٪
 • همکاری بین المللی: ۲.۲۵٪

۲.۲۵٪ درآمد صنعت (انتقال دانش)"

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید