دانشگاه ها در آلمان
- رتبه بندی و نظرات -

265 بیرون از 385
 • دانشگاه ها در آلمان
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
30
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در آلمان
 • (23 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)
33
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در آلمان
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درآلمان مراجعه کنید

آخرین به روزرسانی های رتبه بندی مربوط به دانشگاه ها درآلمان
 • 29 Mar, 2023: British Quacquarelli Symonds, UKآخرین نتایج منتشر شده از . شامل 3 دانشگاه ازآلمان می شود.
 • 12 Feb, 2023: The Financial Times Limited, UKآخرین نتایج منتشر شده از (Business Administration) . شامل 3 دانشگاه ازآلمان می شود.
 • 12 Sep, 2022: انتشار از . با بالاترین رتبه در میان دانشگاه ها درآلمان رتبه #10 .
 • 23 Jun, 2022: British Quacquarelli Symonds, UKآخرین نتایج منتشر شده از . شامل 4 دانشگاه ازآلمان می شود.

رتبه بندی دانشگاه ها در آلمان 2023

#1
Germany

Ludwig Maximilian University of Munich

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (1034 بررسی)
 • #2 
 • #33 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #4 
 • #54 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #2 
 • #129 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#2
Germany

RWTH Aachen University

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (574 بررسی)
 • #8 
 • #99 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #9 
 • #106 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #6 
 • #212 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#3
Germany

Technical University of Munich

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (1048 بررسی)
 • #1 
 • #30 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #2 
 • #37 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #1 
 • #82 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#4
Germany

Karlsruhe Institute of Technology

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (420 بررسی)
 • #20 
 • #189 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #11 
 • #119 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #8 
 • #225 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#5
Germany

Humboldt University of Berlin

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (756 بررسی)
 • #4 
 • #86 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #13 
 • #120 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #25 
 • #434 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#6
Germany

Technical University of Berlin

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (624 بررسی)
 • #15 
 • #156 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #15 
 • #154 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #21 
 • #371 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#7
Germany

Dresden University of Technology

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (339 بررسی)
 • #16 
 • #156 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #30 
 • #246 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #7 
 • #214 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#8
Germany

University of Erlangen Nuremberg

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (306 بررسی)
 • #21 
 • #196 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #23 
 • #229 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #5 
 • #190 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#9
Germany

University of Bonn

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (1271 بررسی)
 • #6 
 • #89 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #27 
 • #239 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #9 
 • #228 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#10
Germany

University of Tübingen

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (580 بررسی)
 • #5 
 • #86 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #21 
 • #213 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #12 
 • #271 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#11
Germany

University of Göttingen

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (207 بررسی)
 • #10 
 • #119 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #25 
 • #232 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #30 
 • #494 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#12
Germany

University of Freiburg

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (412 بررسی)
 • #9 
 • #113 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #17 
 • #192 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #10 
 • #238 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#13
Germany

Free University of Berlin

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (428 بررسی)
 • #7 
 • #91 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #7 
 • #98 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #16 
 • #342 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#14
Germany

University of Hamburg

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (716 بررسی)
 • #11 
 • #128 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #19 
 • #205 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #4 
 • #178 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#15
Germany

Darmstadt University of Technology

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (266 بررسی)
 • #33 
 • #301 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #29 
 • #246 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #28 
 • #476 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#16
Germany

University of Cologne

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (1143 بررسی)
 • #13 
 • #146 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #34 
 • #268 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #24 
 • #431 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#17
Germany

Goethe University of Frankfurt am Main

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (479 بررسی)
 • #28 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #36 
 • #302 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #14 
 • #297 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#18
Germany

University of Münster

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (845 بررسی)
 • #18 
 • #185 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #41 
 • #384 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #11 
 • #258 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#19
Germany

University of Würzburg

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (352 بررسی)
 • #12 
 • #139 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #45 
 • #440 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #15 
 • #321 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#20
Germany

Ruhr University Bochum

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (690 بررسی)
 • #31 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #39 
 • #375 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #26 
 • #439 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#21
Germany

Johannes Gutenberg University Mainz

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (600 بررسی)
 • #29 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #53 
 • #464 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #13 
 • #295 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#22
Germany

University of Stuttgart

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (438 بررسی)
 • #32 
 • #301 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #38 
 • #312 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #32 
 • #501 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#23
Germany

University of Ulm

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (150 بررسی)
 • #14 
 • #148 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #68 
 • #542 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #18 
 • #364 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#24
Germany

Friedrich Schiller University of Jena

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (102 بررسی)
 • #19 
 • #189 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #51 
 • #461 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #20 
 • #370 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#25
Germany

University of Constance

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (301 بررسی)
 • #24 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #55 
 • #478 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #44 
 • #748 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#26
Germany

University of Kiel

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (253 بررسی)
 • #30 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #66 
 • #530 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #29 
 • #488 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#27
Germany

University of Potsdam

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (237 بررسی)
 • #25 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #49 
 • #460 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #41 
 • #720 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#28
Germany

University of Giessen

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (595 بررسی)
 • #37 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #43 
 • #396 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #34 
 • #527 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#29
Germany

Leibniz University of Hanover

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (445 بررسی)
 • #38 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #59 
 • #481 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #38 
 • #664 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#30
Germany

University of Bremen

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (376 بررسی)
 • #34 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #63 
 • #514 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #42 
 • #730 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#31
Germany

University of Duisburg-Essen

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (116 بررسی)
 • #26 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #83 
 • #771 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #17 
 • #347 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#32
Germany

University of Mannheim

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (553 بررسی)
 • #17 
 • #179 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #47 
 • #454 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #60 
 • #1329 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#33
Germany

University of Bayreuth

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (275 بررسی)
 • #41 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #61 
 • #509 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #49 
 • #842 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#34
Germany

Heinrich Heine University of Düsseldorf

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (597 بررسی)
 • #27 
 • #251 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #86 
 • #801 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #23 
 • #384 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#35
Germany

University of Marburg

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (515 بررسی)
 • #39 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #79 
 • #761 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #36 
 • #638 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#36
Germany

University of Hohenheim

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (413 بررسی)
 • #23 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #73 
 • #651 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #52 
 • #1043 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#37
Germany

University of Bielefeld

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (319 بررسی)
 • #22 
 • #201 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #89 
 • #951 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #47 
 • #793 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#38
Germany

Braunschweig University of Technology

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (235 بررسی)
 • #44 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #77 
 • #751 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #37 
 • #655 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#39
Germany

TU Dortmund University

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (309 بررسی)
 • #43 
 • #501 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #87 
 • #851 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #43 
 • #740 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#40
Germany

University of Siegen

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (137 بررسی)
 • #48 
 • #801 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #91 
 • #1001 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #62 
 • #1335 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#41
Germany

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (233 بررسی)
 • #35 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #39 
 • #674 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #53 
 • #1013 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#42
Germany

University of Heidelberg

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (363 بررسی)
 • #5 
 • #87 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #3 
 • #155 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #2 
 • #57 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#43
Germany

University of Kaiserslautern

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (333 بررسی)
 • #47 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #95 
 • #1401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #48 
 • #828 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#44
Germany

University of Wuppertal

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (250 بررسی)
 • #45 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #67 
 • #1482 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #42 
 • #633 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#45
Germany

Hamburg University of Technology

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (97 بررسی)
 • #46 
 • #601 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #94 
 • #1401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #58 
 • #1224 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]


#46
Germany

Leuphana University of Lüneburg

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (252 بررسی)
 • #36 
 • #351 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #74 
 • #1806 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #50 
 • #926 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#47
Germany

University of Leipzig

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (684 بررسی)
 • #57 
 • #479 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #22 
 • #382 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #25 
 • #346 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#48
Germany

Jacobs University Bremen

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (357 بررسی)
 • #42 
 • #501 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #57 
 • #1159 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #64 
 • #1338 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#49
Germany

University of Passau

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (131 بررسی)
 • #40 
 • #401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #50 
 • #960 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #71 
 • #2519 
رتبه بندی جهانی URAP - رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس عملکرد تحصیلی
[منتشر شده ۲۸ نوامبر, ۲۰۲۲]


#50
Germany

Martin Luther University of Halle-Wittenberg

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (260 بررسی)
 • #71 
 • #611 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #35 
 • #579 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #34 
 • #520 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#51
Germany

Ilmenau University of Technology

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (184 بررسی)
 • #49 
 • #1001 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #59 
 • #1251 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #68 
 • #1589 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#52
Germany

University of Regensburg

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (175 بررسی)
 • #75 
 • #741 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #31 
 • #496 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #33 
 • #510 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#53
Germany

Saarland University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (385 بررسی)
 • #69 
 • #600 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #27 
 • #466 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #49 
 • #920 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#54
Germany

Charité - Medical University of Berlin

رضایت دانشجو: 3.2 / 5.0 (659 بررسی)
 • #3 
 • #73 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۱۲ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #13 
 • #176 
رتبه بندی شهرت جهانی
[منتشر شده ۱۶ نوامبر, ۲۰۲۲]
 • #8 
 • #95 
بین المللی ترین دانشگاه های جهان - آموزش عالی Times
[منتشر شده ۱۹ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


#55
Germany

University of Rostock

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (209 بررسی)
 • #80 
 • #761 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #46 
 • #770 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #46 
 • #779 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#56
Germany

Hannover Medical School

رضایت دانشجو: 3.0 / 5.0 (53 بررسی)
 • #19 
 • #365 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #28 
 • #439 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #31 
 • #568 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#57
Germany

University of Lübeck

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (278 بررسی)
 • #40 
 • #711 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #43 
 • #653 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #49 
 • #1028 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#58
Germany

Otto von Guericke University of Magdeburg

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (256 بررسی)
 • #45 
 • #768 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #47 
 • #801 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #40 
 • #774 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#59
Germany

Carl von Ossietzky University of Oldenburg

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (246 بررسی)
 • #54 
 • #1085 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #51 
 • #930 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #47 
 • #869 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#60
Germany

University of Kassel

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (419 بررسی)
 • #63 
 • #1336 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #55 
 • #1049 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #50 
 • #1124 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#61
Germany

University of Paderborn

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (305 بررسی)
 • #56 
 • #1120 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #59 
 • #1225 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #52 
 • #1202 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#62
Germany

University of Augsburg

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (160 بررسی)
 • #55 
 • #1087 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #61 
 • #1266 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #56 
 • #1125 
مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#63
Germany

Freiberg University of Technology

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (136 بررسی)
 • #93 
 • #1401 
رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS
[منتشر شده ۲۷ ژوئن, ۲۰۲۳]
 • #77 
 • #1971 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #63 
 • #1290 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]


#64
Germany

University of Osnabrück

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (125 بررسی)
 • #70 
 • #1554 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #60 
 • #1239 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #58 
 • #1280 
مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#65
Germany

Chemnitz University of Technology

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (287 بررسی)
 • #71 
 • #1614 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #66 
 • #1489 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #51 
 • #1175 
رتبه بندی CWTS Leiden
[منتشر شده ۲۲ ژوئن, ۲۰۲۲]


#66
Germany

University of Veterinary Medicine Hannover

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (322 بررسی)
 • #61 
 • #1331 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #62 
 • #1281 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #61 
 • #1459 
مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#67
Germany

Witten/Herdecke University

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (272 بررسی)
 • #73 
 • #1692 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #67 
 • #1506 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #64 
 • #1523 
مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]

#68
Germany

University of Trier

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (138 بررسی)
 • #80 
 • #2447 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #57 
 • #1184 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #66 
 • #1643 
مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#69
Germany

University of Koblenz-Landau

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (24 بررسی)
 • #79 
 • #2070 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #65 
 • #1372 
اخبار ایالات متحده: بهترین دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۴ اکتبر, ۲۰۲۲]
 • #67 
 • #1725 
مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#70
Germany

Mannheim University of Applied Sciences

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (107 بررسی)
 • #33 
 • #515 
رتبه بندی موسسات Scimago
[منتشر شده ۰۶ مارس, ۲۰۲۳]
 • #102 
 • #3888 
رتبه بندی وب سنجی وب دانشگاه ها
[منتشر شده ۳۱ ژوئیهٔ, ۲۰۲۳]

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در آلمان '

--- QS World University Rankings By Subject
#5 
--- THE World University Rankings by Subject
#10 
--- QS World University Rankings By Subject
#12 
--- URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#13 
--- THE World University Rankings by Subject
#13 
ریاضیات GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
#15 
--- QS World University Rankings By Subject
#19 
--- QS World University Rankings By Subject
#22 
--- NTU by Subject
#26 
--- THE World University Rankings by Subject
#26 

آلمان حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

کد تلفن کشور : +49

 • دین:
 • اصول مذهب کاتولیکی   28%
 • فلسفهء مذهب اوانجلی   26%
 • اسلام  5%
 • پیرو کلیسای ارتدکس   2%
 • بی خدا، عرفان منکر وجود خدا، و مذاهب نا مشخص دیگر  36%
 • ادیان دیگر: , بودیسم  3%
 • بزرگترین شهرها در آلمان:
 • 1. برلین (آلمان) : 3,400,000
 • 2. هامبورگ (آلمان) : 1,700,000
 • 3. مونیخ: 1,300,000
 • 4. کلن (آلمان) : 960,000
 • 5. فرانکفورت: 650,000

بزرگترین فرودگاه بین المللی در آلمان:

Frankfurt Airport (FRA): 64.505.151 مسافران / سال; 2 اخر خط راه اهن یا هواپیما ; 12کیلومتر فاصله از فرانکفورت (آلمان) مرکز شهر

نقشه با مقصد دانشگاه ها در آلمان

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -مرکز CWUR برای رتبه بندی دانشگاه های جهانی:

عملکرد تحقیق: 40% - خروجی تحقیق: 10% - انتشارات با کیفیت بالا: 10% - تاثیر: 10% - استنادها: 10% کیفیت آموزش: 25% اشتغال فارغ التحصیلان: 25% کیفیت دانشکده: 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی CWTS Leiden :

تاثیر علمی تعداد انتشارات همکاری دسترسی ازاد تنوع جنسیتی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی عملکرد NTU مقالات علمی:

بازده تحقیق: 25% - # مقالات 11 سال گذشته: 10% - # مقالات سال جاری: 15% تأثیر تحقیق: 35% - # استنادها در 11 سال گذشته: 15% - # استنادات 2 سال گذشته: 10% - میانگین # استنادها در 11 سال گذشته: 10% تعالی تحقیق: 40% - شاخص H در 2 سال گذشته: 10% - # مقالات پر استناد در 11 سال گذشته: 15% - # مقالات سال جاری در مجلات پر تاثیر: 15%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی دانشگاه های جهانی RUR :

تدریس: ۴۰%

 • نسبت اعضای هیات علمی/دانشجو: ۸%
 • نسبت اساتید/لیسانس اعطا شده: ۸%
 • نسبت اعطا شده هیات علمی/دکتری: ۸%
 • نسبت مدارک دکتری اعطا شده/لیسانس اعطا شده: ۸% شهرت تدریس: ۸%

تحقیق: ۴۰%

 • استناد به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۸%
 • مدارک دکتری به ازای هر دکتری پذیرفته شده: ۸%
 • تاثیر استناد عادی: ۸%
 • مقالات به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۸%
 • شهرت تحقیقات جهانی: ۸٪

تنوع بین المللی: ۱۰٪

 • هیئت علمی بین المللی: ۲٪
 • دانشجویان بین المللی: ۲٪
 • مقالات بین المللی مشترک: ۲٪
 • شهرت خارج از منطقه جغرافیایی: ۲٪
 • سطح بین المللی: ۲٪

پایداری مالی: ۱۰%

 • درآمد موسسه به ازای هر دانشکده: ۲%
 • درآمد موسسه به ازای هر دانشجو: ۲%
 • مقالات به ازای هر پژوهش: ۲%
 • درآمد پژوهشی به ازای هر هیات علمی/پژوهشگر: ۲%
 • درآمد پژوهشی به ازای هر درآمد موسسه :۲%

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی آکادمیک دانشگاه های جهان ARWU - رتبه بندی شانگهای:

کیفیت آموزش 10% - فارغ التحصیلان برنده جوایز نوبل/مدال های میدانی 10% کیفیت هیات علمی 40% - کارکنان برنده جوایز نوبل/مدال های میدانی 20% - پژوهشگران با استناد بالا 20% خروجی تحقیق 40% - مقالات منتشر شده در Nature and Science 20% - مقالات نمایه شده در Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20% عملکرد سرانه 10%

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -رتبه بندی دانشگاه های جهانی:

۳۰٪ تدریس (محیط یادگیری)

 • نظرسنجی شهرت: ۱۵٪
 • نسبت پرسنل به دانشجو: ۴.۵٪
 • نسبت دکترا به لیسانس: ۲.۲۵٪
 • نسبت دکترا به کارکنان دانشگاهی: ۶٪
 • موسسه درآمد: ۲.۲۵%

۳۰% تحقیق (حجم، درآمد و شهرت)

 • نظرسنجی شهرت: ۱۸%
 • درآمد پژوهش: ۶%
 • بهره‌وری پژوهش: ۶%

۳۰% استنادها (تأثیر پژوهش)

۷.۵% چشم‌انداز بین‌المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهشگران)

 • نسبت دانشجویان بین المللی: ۲.۲۵٪
 • نسبت کارکنان بین المللی: ۲.۲۵٪
 • همکاری بین المللی: ۲.۲۵٪

۲.۲۵٪ درآمد صنعت (انتقال دانش)"

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید