دانشگاه ها در لندن (انگلستان), انگلستان
- رتبه بندی و نظرات -

لندن (انگلستان)
38 بیرون از 90
 • دانشگاه ها در لندن (انگلستان)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
49
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در لندن (انگلستان)
 • (39 موسسه و 10 رتبه بندی موضوعی)
49
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در لندن (انگلستان)
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درلندن (انگلستان), انگلستان مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در لندن (انگلستان) '

---
#1 
Royal Veterinary College University of London
---
#1 
The London School of Economics and Political Science
---
#1 
University College London
---
#1 
Imperial College of Science
---
#1 
University College London
---
#1 
University College London
---
#1 
City University London
---
#1 
Royal College of Art
---
#1 
University College London
---
#2 
The London School of Economics and Political Science

رتبه بندی دانشگاه ها در لندن (انگلستان), انگلستان 2022

 • #3 
 • #4 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #12 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #7 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #6 
 • #7 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #4 
 • #18 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #9 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #4 
 • #5 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #27 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #3 
 • #4 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #14 
 • #18 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #6 
 • #35 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #18 
 • #23 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #29 
 • #40 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #12 
 • #117 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #51 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #42 
 • #55 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #35 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #81 
 • #104 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #26 
 • #33 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #46 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #59 
 • #77 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #46 
 • #61 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #85 
 • #107 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #60 
 • #78 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #28 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #42 
 • #55 
CUG The Complete University Guide - UK
[منتشر شده ۱۳ ژوئن, ۲۰۲۲]


 • #72 
 • #89 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #58 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #71 
 • #94 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #39 
 • #52 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #20 
 • #26 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #30 
 • #38 
CUG The Complete University Guide - UK
[منتشر شده ۱۳ ژوئن, ۲۰۲۲]


 • #99 
 • #123 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #42 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #89 
 • #112 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #105 
 • #129 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #75 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #88 
 • #110 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #103 
 • #127 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #90 
 • #113 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #106 
 • #130 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #67 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #92 
 • #114 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]


 • #45 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #389 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #52 
 • #925 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


 • #78 
 • #100 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #65 
 • #87 
The Guardian The Best UK Universities - League Table
[منتشر شده ۱۱ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #61 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]


 • #18 
 • #238 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #11 
 • #130 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #15 
 • #151 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۲]


 • #36 
 • #731 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #110 
 • #4854 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #107 
 • #131 
The Good University Guide - The Times
[منتشر شده ۱۷ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #414 
 • #130 
CUG The Complete University Guide - UK
[منتشر شده ۱۳ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #131 
 • #8212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #31 
 • #162 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[منتشر شده ۰۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]

#22

School of Advanced Study, University of London

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (21 بررسی)
 • #91 
 • #2266 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #98 
 • #2863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #109 
 • #4773 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #118 
 • #6132 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #120 
 • #7023 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #122 
 • #7044 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #123 
 • #7425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #127 
 • #7848 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #129 
 • #8091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #133 
 • #8386 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #134 
 • #8603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #138 
 • #9208 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


 • #140 
 • #9264 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #153 
 • #10369 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #156 
 • #10742 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

 • #167 
 • #11986 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#38

The School of Pharmacy, University of London

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (104 بررسی)
Card image

 • #79 
 • #2358 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]

#39

British College of Osteopathic Medicine

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (272 بررسی)#42

Condé Nast College of Fashion & Design

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (263 بررسی)

#43

Fashion Retail Academy

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (263 بررسی)#46

School Centred Initial Teacher Training in East London Schools

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (19 بررسی)


#48

London, Webster University
Webster University

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (593 بررسی)


#50

London College of Creative Media

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (71 بررسی)

لندن (انگلستان) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 7557000

: England, Greater London

 • نوع پلاگین برق G
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در لندن (انگلستان)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

StuDocu

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

The Guardian News and Media Limited

علم اصول را مشاهده نمایید

The Times and The Sunday Times

علم اصول را مشاهده نمایید

The University League Tables

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید