دانشگاه ها در مسکو (روسیه), روسیه
- رتبه بندی و نظرات -

مسکو (روسیه)
52 بیرون از 69
 • دانشگاه ها در مسکو (روسیه)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
43
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در مسکو (روسیه)
 • (38 موسسه و 5 رتبه بندی موضوعی)
27
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در مسکو (روسیه)
 • در میان 200 برترین ها

برای مطالعات تجاری، به رتبه بندی جداگانه START_LINK&&> مدارس بازرگانی ما درمسکو (روسیه), روسیه مراجعه کنید

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در مسکو (روسیه) '

---
#19 
Moscow State University M. V. Lomonosov
---
#26 
Moscow State University M. V. Lomonosov
---
#28 
National University of Science and Technology "MISIS"
---
#37 
MGIMO University
ریاضیات
#40 
Moscow State University M. V. Lomonosov
---
#44 
Moscow State University M. V. Lomonosov
---
#62 
Moscow State University M. V. Lomonosov
---
#85 
National Research University Higher School of Economics
---
#94 
Moscow State University M. V. Lomonosov
---
#126 
National Research University Higher School of Economics

رتبه بندی دانشگاه ها در مسکو (روسیه), روسیه 2022

#1

Moscow Institute of Physics and Technology
Московский физико-технический институт

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (38 بررسی)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #5 
 • #267 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #10 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#2

Moscow State University M. V. Lomonosov
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Card image

 • #1 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #1 
 • #75 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #1 
 • #121 
QS Employability Rankings
[منتشر شده ۲۳ سپتامبر, ۲۰۲۱]


#3

National Research University Higher School of Economics
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (14 بررسی)
Card image

 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #8 
 • #308 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #3 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

National Research Nuclear University MEPI
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #9 
 • #308 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #6 
 • #418 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#5

Peoples' Friendship University of Russia
Российский университет дружбы народов

Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #295 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #15 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#6

National University of Science and Technology "MISIS"
Национальный исследовательский технологический университет

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (65 بررسی)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #17 
 • #467 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #25 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#7

Bauman Moscow State Technical University
Московский государственный технический университет

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (615 بررسی)
 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #2 
 • #230 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #29 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#8

Plekhanov Russian University of Economics
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (36 بررسی)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #34 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#9

Sechenov First Moscow State Medical University

Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #24 
 • #651 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #17 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#10

MGIMO University
Московский государственный институт международных отношений

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (347 بررسی)
 • #12 
 • #345 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #70 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #5 
 • #201 
QS Employability Rankings
[منتشر شده ۲۳ سپتامبر, ۲۰۲۱]


#11

Moscow State University of Civil Engineering
Московский государственный строительный университет

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #16 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #18 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#12

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС

 • #57 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #48 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#13

National Research University Moscow Power Engineering Institute
Московский энергетический институт

 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #45 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #74 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#14

Moscow Aviation Institute (National Research University)

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (68 بررسی)
Card image

 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #54 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #31 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#15

Finance Academy under the Government of the Russian Federation
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (116 بررسی)
 • #34 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #21 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #29 
 • #140 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#16

Moscow Polytech
Московский Политех

 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #106 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #37 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#17

Russian National Research Medical University
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (4 بررسی)
Card image

 • #55 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #27 
 • #531 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #22 
 • #1582 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#18

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Российский химико-технологический университет

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (60 بررسی)
 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #112 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #25 
 • #2238 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#19

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University

 • #1 
 • #203 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #1 
 • #324 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]

#20

Russian Technological University MIREA
Московский технологический университет

Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #42 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #36 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]


#21

Skolkovo Institute of Science & Technology

Card image

 • #7 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #10 
 • #753 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۲]


#22

Moscow State Pedagogical University
Московский педагогический государственный университет

 • #44 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #61 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #59 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]

#23

Russian State University for the Humanities
Российский государственный гуманитарный университет

Card image

 • #47 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #127 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #53 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#24

Russian State Agricultural University
Российский государственный аграрный университет

Card image

 • #46 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #38 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #67 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#25

Moscow Institute of Electronic Technology
Московский государственный институт электронной техники

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (30 بررسی)
 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #21 
 • #251 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #48 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#26

Russian State University of Oil and Gas
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (123 بررسی)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #57 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[منتشر شده ۱۹ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #38 
 • #2837 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#27

Moscow Technical University of Communications and Informatics
Московский технический университет связи и информатики

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (77 بررسی)
Card image

 • #104 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #61 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #39 
 • #165 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]

#28

Moscow State Technological University "Stankin"
Московский государственный технологический университет

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (50 بررسی)
 • #59 
 • #564 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #60 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #62 
 • #291 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]

#29

Moscow State University of Food Production
Московский государственный университет пищевых производств

 • #98 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #43 
 • #200 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #68 
 • #853 
RUR World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ مارس, ۲۰۲۲]

#30

Russian State Social University
Российский государственный социальный университет

رضایت دانشجو: 4.9 / 5.0 (10 بررسی)
 • #53 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #97 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #67 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]

#31

Moscow State Regional University
Московский государственный областной университет

Card image

 • #47 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #70 
 • #3459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#32

Moscow State University of Psychology and Education
Московский городской психолого-педагогический университет

 • #55 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #93 
 • #4194 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#33

Moscow City Teachers' Training University
Московский городской педагогический университет

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (203 بررسی)
Card image

 • #43 
 • #1201 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #78 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #137 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#34

Moscow State Linguistic University
Московский государственный лингвистический университет

 • #79 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #34 
 • #150 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]
 • #196 
 • #7632 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]


#35

New Economic School
Российская экономическая школа

Card image

 • #22 
 • #93 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]
 • #51 
 • #784 
RUR World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #52 
 • #692 
RUR Reputation Ranking
[منتشر شده ۱۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]


#36

Russian State Geological Prospecting University
Российский Государственный Геологоразведочный Университет

 • #68 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #79 
 • #878 
RUR World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ مارس, ۲۰۲۲]
 • #53 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Good Health and Well-Being (SDG3)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]

#37

Russian New University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (121 بررسی)
 • #111 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #81 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]
 • #77 
 • #873 
RUR World University Rankings
[منتشر شده ۰۴ مارس, ۲۰۲۲]

#38

Moscow State University of Technology and Management
Московский государственный университет технологий и управления

Card image

 • #92 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #170 
 • #6214 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#39

Moscow State University of Railway Engineering
Московский государственный университет путей сообщения

 • #65 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[منتشر شده ۰۶ مهٔ, ۲۰۱۹]

#40

Moscow State Technical University of Civil Aviation
Московский государственный технический университет гражданской авиации

 • #152 
 • #5751 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#41

Pushkin State Russian Language Institute
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (121 بررسی)
 • #154 
 • #5812 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#42

Moscow State University of Geodesy and Cartography
Московский государственный университет геодезии и картографии

 • #162 
 • #6068 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#43

Moscow University for the Humanities
Московский гуманитарный университет

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (72 بررسی)
 • #188 
 • #7094 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#44

Moscow Tchaikovsky Conservatory
Московская государственная консерватория

 • #192 
 • #7463 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#45

Saint Tikhon's Orthodox University
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

 • #207 
 • #8603 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#46

State University of Land Management
Государственный университет по землеустройству

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (45 بررسی)
 • #210 
 • #8876 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]
 • #39 
 • #401 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #45 
 • #601 
THE University Impact Rankings - Sustainable Cities and Communities (SDG11)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]

#47

Modern University for the Humanities
Современная гуманитарная академия

 • #218 
 • #9635 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#48

Gaidar Institute for Economic Policy
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара

 • #219 
 • #9650 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#49

Moscow International Higher Business School
Московская международная высшая школа бизнеса

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (19 بررسی)
 • #231 
 • #10905 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#50

Moscow Metropolitan Governance University
Московский городской университет управления Правительства Москвы

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (49 بررسی)
 • #240 
 • #11755 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#51

Sergei Witte University of Moscow
Московский Университет имени С.Ю.Витте

 • #244 
 • #11851 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#52

Moscow State University of Design and Technology
Московский государственный университет дизайна и технологии

 • #87 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #63 
 • #1001 
THE University Impact Rankings - Quality Education (SDG4)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #29 
 • #401 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[منتشر شده ۲۷ آوریل, ۲۰۲۲]

#53

Moscow State University of Education

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (5 بررسی)

#54

International Independent Ecological-Political University
Международный Независимый Эколого-Политологический Университет

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (28 بررسی)

#55

Moscow State University of Printing Arts
Московский государственный университет печати

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (36 بررسی)
Card image


#56

Moscow Medical Academy
Московская медицинская академия

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (44 بررسی)

#57

Russian State University of Physical Culture, Sport and Tourism
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (117 بررسی)

#58

Liberal Arts School, New Saint Andrews College

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (434 بررسی)

#59

Institute of International Business Education
Институт международного бизнес образования

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (374 بررسی)

#60

The State University of Management
Государственный университет управления

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (383 بررسی)

#61

International University in Moscow
Международного университета в Москве

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (151 بررسی)

#62

Moscow Automobile and Road Institute
Московский автомобильно-дорожный институт

Card image


#63

Moscow Institute of Public Administration and Law
Московский институт государственного управления


#64

Moscow State Humanitarian University
Московский государственный гуманитарный университет


#65

Moscow State Industrial Art University
Московский государственный художественно-промышленный университет


#66

Moscow State Mining University
Московский государственный горный университет


#67

Moscow State University of Environmental Engineering
Московский государственный университет природообустройства


#68

Russian State University of Tourism and Services
Российский государственный университет туризма и сервиса

Card image


#69

Moscow University Touro
Московский Институт ТУРО

Card image


مسکو (روسیه) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 10382000

: Moscow, Tsentral’nyy Administrativnyy Okrug

 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق F
  • ولتاژ مسکونی: 230 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در مسکو (روسیه)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید