دانشگاه ها در نانجینگ (چین) , چین
- رتبه بندی و نظرات -

نانجینگ (چین)
21 بیرون از 21
 • دانشگاه ها در نانجینگ (چین)
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
30
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در نانجینگ (چین)
 • (23 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)
22
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در نانجینگ (چین)
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در نانجینگ (چین) '

---
#2 
Nanjing University
---
#3 
Nanjing Agricultural University
---
#5 
Nanjing University
---
#28 
Nanjing University of Information Science and Technology
ریاضیات
#40 
Hohai University
---
#48 
Nanjing University
---
#70 
Nanjing University
---
#77 
Nanjing University
---
#151 
Nanjing University
---
#176 
Nanjing University

رتبه بندی دانشگاه ها در نانجینگ (چین) , چین 2022

#1

Nanjing University
南京大学

Card image

 • #7 
 • #105 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #7 
 • #131 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #19 
 • #82 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]


#2

Nanjing Medical University
南京医科大学

 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #40 
 • #226 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #83 
 • #804 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#3

Nanjing University of Information Science and Technology
南京信息工程大学

Card image

 • #59 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #93 
 • #386 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #44 
 • #484 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#4

Nanjing Normal University
南京师范大学

Card image

 • #60 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #106 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #87 
 • #855 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#5

Nanjing University of Science and Technology
南京理工大学

Card image

 • #36 
 • #601 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #42 
 • #242 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #51 
 • #537 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

China Pharmaceutical University
中国药科大学

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (9 بررسی)
Card image

 • #75 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #43 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #97 
 • #954 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


 • #61 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #33 
 • #166 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #49 
 • #301 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#8

Nanjing Agricultural University
南京农业大学

Card image

 • #58 
 • #292 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #50 
 • #531 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #87 
 • #418 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#9

Hohai University
河海大学

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (19 بررسی)
Card image

 • #68 
 • #320 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #64 
 • #684 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #99 
 • #474 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#10

Nanjing University of Posts and Telecommunications
南京邮电大学

Card image

 • #72 
 • #323 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #90 
 • #899 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #114 
 • #542 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#11

Nanjing Forestry University
南京林业大学

 • #119 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #98 
 • #967 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #124 
 • #616 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]


#12

Nanjing University of Chinese Medicine
南京中医药大学

 • #143 
 • #463 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #162 
 • #827 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #147 
 • #901 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#13

Nanjing University of Technology
南京工业大学

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (29 بررسی)
 • #56 
 • #288 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #59 
 • #624 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #25 
 • #426 
RUR Reputation Ranking
[منتشر شده ۱۶ سپتامبر, ۲۰۲۱]


#14

Southeast University
东南大学

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (70 بررسی)
 • #17 
 • #255 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #38 
 • #187 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #18 
 • #103 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]


#15

Nanjing University of Finance and Economics
南京财经大学

Card image

 • #388 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #398 
 • #2547 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #348 
 • #3075 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#16

Nanjing Xiaozhuang University
南京晓庄学院

Card image

 • #349 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #315 
 • #331 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]
 • #418 
 • #3523 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#17

Nanjing Audit University
南京审计学院

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (6 بررسی)
Card image

 • #394 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۱۸ مارس, ۲۰۲۱]
 • #500 
 • #4210 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #284 
 • #2681 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]


#18

Nanjing Institute of Technology
南京工程学院

 • #254 
 • #1359 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #251 
 • #258 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]
 • #288 
 • #2697 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#19

Jiangsu Second Normal University
江蘇第二師範學院

 • #471 
 • #3427 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #346 
 • #369 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۲۶ آوریل, ۲۰۲۱]

#20

Sanjiang University
三江学院

 • #439 
 • #2911 
Nature Index - Top Academic Institutions
[منتشر شده ۱۰ ژوئن, ۲۰۲۱]
 • #675 
 • #10881 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

#21

Nanjing University of the Arts
南京艺术学院

Card image

 • #626 
 • #7847 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۱]

نانجینگ (چین) حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 7166000

: Jiangsu Sheng,

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق I
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در نانجینگ (چین)

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید