دانشگاه ها در شی‌آن, چین
- رتبه بندی و نظرات -

29 بیرون از 58
 • دانشگاه ها در شی‌آن
 • امتیاز حداقل در یک رتبه بندی
32
 • لیستهای مختلف رتبه بندی
 • دانشگاه ها در شی‌آن
 • (25 موسسه و 7 رتبه بندی موضوعی)
18
 • رتبه جهانی
 • دانشگاه ها در شی‌آن
 • در میان 200 برترین ها

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در شی‌آن '

---
#1 
Xi'an Jiaotong University
---
#3 
Xidian University
ریاضیات
#19 
Northwestern Polytechnical University
---
#23 
Xi'an Jiaotong University
معماری
#33 
Chang'an University
---
#201 
Xi'an Jiaotong University
---
#201 
Xi'an Jiaotong University
---
#301 
Northwest University
---
#401 
Shaanxi Normal University

رتبه بندی دانشگاه ها در شی‌آن, چین 2022

#1

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (87 بررسی)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #14 
 • #302 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#2

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (87 بررسی)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #14 
 • #302 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#3

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #31 
 • #551 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#4

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #31 
 • #551 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]


#5

Xidian University
西安电子科技大学

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (46 بررسی)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#6

Xidian University
西安电子科技大学

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (46 بررسی)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[منتشر شده ۰۲ سپتامبر, ۲۰۲۱]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#7

Northwest University
西北大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (23 بررسی)
Card image

 • #58 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#8

Northwest University
西北大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (23 بررسی)
Card image

 • #58 
 • #801 
QS World University Rankings
[منتشر شده ۰۸ ژوئن, ۲۰۲۲]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]


#9

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #80 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#10

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #80 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#11

Chang'an University
长安大学

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (24 بررسی)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #126 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#12

Chang'an University
长安大学

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (24 بررسی)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #126 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#13

Xi'an University of Technology
西安理工大学

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (15 بررسی)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#14

Xi'an University of Technology
西安理工大学

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (15 بررسی)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#15

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (21 بررسی)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #201 
 • #1446 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#16

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (21 بررسی)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #201 
 • #1446 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#17

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (4 بررسی)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #239 
 • #1742 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#18

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

رضایت دانشجو: 3.5 / 5.0 (4 بررسی)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #239 
 • #1742 
CWUR Center for World University Rankings
[منتشر شده ۲۵ آوریل, ۲۰۲۲]


#19

Fourth Military Medical University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (4 بررسی)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #124 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#20

Fourth Military Medical University

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (4 بررسی)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[منتشر شده ۲۵ اکتبر, ۲۰۲۱]
 • #124 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۵ اوت, ۲۰۲۱]


#21

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (88 بررسی)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#22

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (88 بررسی)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#23

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (17 بررسی)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #223 
 • #227 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]


#24

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (17 بررسی)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #223 
 • #227 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]


#25

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #268 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#26

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #268 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#27

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#28

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#29

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (4 بررسی)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #246 
 • #251 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#30

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (4 بررسی)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #246 
 • #251 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#31

Xijing University
西京学院

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #465 
 • #4355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#32

Xijing University
西京学院

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[منتشر شده ۰۴ آوریل, ۲۰۲۲]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #465 
 • #4355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#33

Xi'an University
西安文理学院

 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#34

Xi'an University
西安文理学院

 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[منتشر شده ۱۹ آوریل, ۲۰۲۲]

#35

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (5 بررسی)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#36

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

رضایت دانشجو: 5.0 / 5.0 (5 بررسی)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#37

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (20 بررسی)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#38

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (20 بررسی)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#39

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (14 بررسی)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#40

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (14 بررسی)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#41

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#42

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#43

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#44

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#45

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#46

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#47

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#48

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#49

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#50

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#51

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#52

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#53

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#54

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#55

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#56

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#57

Xi'an Medical University
西安医学院

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (7 بررسی)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

#58

Xi'an Medical University
西安医学院

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (7 بررسی)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[منتشر شده ۱۵ دسامبر, ۲۰۲۱]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[منتشر شده ۰۱ ژانویهٔ, ۲۰۲۲]

شی‌آن حقایق کلیدی برای دانشجویان بین المللی

جمعیت: 6502000

: Shaanxi,

 • نوع پلاگین برق A
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق I
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz
 • نوع پلاگین برق C
  • ولتاژ مسکونی: 220 V
  • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در شی‌آن

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

4icu

علم اصول را مشاهده نمایید

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی -CWTS Leiden Ranking:
انتشار پژوهش علمی

علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Nature Index

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Payscale

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Thomson Reuters

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Us News

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید