Bishop Grosseteste University
Geschiedenis BA (Hons)
Bishop Grosseteste University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 15 afgestudeerden van History BA (Hons) en andere cursussen in bij de Bishop Grosseteste University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
91 /100
15 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Geschiedenis opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23070 £22856 £27697
25-75 percentiel bereik £19059 - £27185 £17647 - £28615 £20983 - £35780

Cursusbeschrijving

Geschiedenis is essentieel om te begrijpen wat het verleden voor ons in de eenentwintigste eeuw betekent. Hier aan de BGU bestudeer je de geschiedenis niet alleen aan de hand van documenten, maar leer je ook via stages, bezoeken ter plaatse en de archieven en musea die de oude stad Lincoln te bieden heeft. Ontdek de eeuwen op een dynamische en opwindende manier; via woorden, beelden, gebouwen en artefacten.

In de loop van de opleiding ontdek je een aantal van de modules die een meer thematische aanpak hebben, waarbij je kritieke onderwerpen kunt onderzoeken zoals gemeenschaps- en publieksgeschiedenis, plaatselijke geschiedenis of oorlog en herdenking. Tijdens je laatste jaar kun je, met advies en begeleiding van academisch personeel, ook kiezen om je te richten op een onderwerp, periode of thema dat je bijzonder interesseert. Zo kun je de cursus afstemmen op je eigen interesses en specifieke loopbaanwensen.

Tijdens deze cursus verken je een reeks fascinerende onderwerpen die een aantal historische tijdperken omspannen, in een grote verscheidenheid aan lokale, nationale en mondiale contexten. Je analyseert gegevens, construeert argumenten en doet echt historisch onderzoek, terwijl je ook bekijkt hoe geschiedenis in de samenleving wordt ervaren. Je loopt ook stage in een archief, museum of andere historische plaatsen.

Deze cursus helpt je je vaardigheden als historicus te ontwikkelen, van inleidende vakken in je eerste jaar tot een op onderzoek gebaseerde dissertatie in je laatste jaar. Je leert niet alleen over mensen in het verleden, maar onderzoekt ook hoe mensen tegenwoordig met geschiedenis omgaan en hoe het verleden tot leven kan worden gebracht.

Kom meer te weten: https://www.bishopg.ac.uk/course/hiss/

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding History, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

0.

Door het bestuderen van een verscheidenheid aan belangrijke theoretische teksten en biografisch gerichte case studies, grotendeels maar niet uitsluitend gericht op de Britse geschiedenis, leer je verschillende benaderingen van de geschiedenis van identiteit kennen. In de kern bestaat de module uit een reeks inleidingen op de studie van een aantal belangrijke identiteiten binnen het disciplinaire gebied van de geschiedenis, zoals, seksualiteit, klasse, ras en gender.

Leerlingen die deze module volgen, maken een overzicht van de geschiedenis van het interbellum in Groot-Brittannië. De module gaat in op verschillende politieke, sociale, culturele en economische perspectieven, en op verschillende interpretaties in de historische literatuur. Een bijzonder aandachtspunt is de ervaring van het dagelijks leven, waarbij werkloosheid, armoede en depressie worden afgezet tegen een hogere levensstandaard en de groei van vrijetijdsbesteding, van bioscoopbezoek tot professioneel voetbal.

Deze module introduceert de belangrijkste gebeurtenissen, thema's en personages van de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging en de Vietnamoorlog. Je onderzoekt verschillende elementen van de Beweging voor Burgerrechten, waaronder de zwarte, vrouwen- en homorechtenbeweging, hoe deze elkaar overlapten met de strijd voor arbeidersrechten en uiteindelijk het nationale politieke landschap beïnvloedden. Deze module zal je ook in staat stellen de invloed die de oorlog in Vietnam had op de Amerikaanse samenleving, cultuur en politiek te waarderen.

Deze module dient als inleiding op het vak geschiedenis, en biedt een momentopname van enkele van de thema's die in volgende modules aan bod komen. Je staat stil bij belangrijke gebieden van theorie en praktijk in de geschiedenis, zoals de betekenis van verschillende scholen van historisch denken, belangrijke soorten bronnen en populaire interpretatieve benaderingen.

De module gaat in op verschillende politieke, sociale, culturele en economische perspectieven van een overgangsperiode en een turbulente periode in de Engelse geschiedenis. Je staat stil bij belangrijke sociale structuren en levenscycli, de aard van het koningschap, de rol van de kerk, uitdagingen aan en het verval van het feodalisme, middeleeuwse oorlogsvoering, en de ontwikkeling van steden als centra van leren en handel.

Je bestudeert de chronologische ontwikkeling van het vroegmoderne Groot-Brittannië van Hendrik VIII tot de Engelse Burgeroorlogen. De module gaat expliciet in op reformatie en religieuze verandering, de opkomst van het parlement en de staat, radicale politiek en revolutionaire verandering, de invloed van de drukcultuur, de Engelse Burgeroorlog, en de rol die steden, en vooral Londen, speelden als aanjagers van economische, sociale en culturele verandering.

Jaar 2

Je gaat op ontdekkingsreis in de Atlantische wereld van de 17de en 18de eeuw. Aan de hand van een kritische beschouwing van actuele historiografische debatten en een verscheidenheid aan primair bronnenmateriaal analyseren de leerlingen de geschiedenis van de Atlantische Wereld, met bijzondere aandacht voor de Engelstalige kolonies in het Caraïbisch gebied en Noord-Amerika. Deze module biedt de gelegenheid om een reeks belangrijke thema's te onderzoeken, van de trans-Atlantische slavenhandel, piraten in het Caraïbisch gebied en de rivaliteit tussen Europese staten, tot de revolutionaire verandering in sociale, culturele en religieuze identiteiten als gevolg van de Atlantische ervaring.

Deze module zal de leerlingen aanmoedigen de geschiedenis van magie, hekserij en folklore op de lange termijn te bekijken. De module begint met een overzicht van de complexe relatie tussen religie, gezondheid, wonderen en magie in de latere middeleeuwen. De daaropvolgende ontwikkeling in heel vroegmodern Europa van een cultuur van vervolging en vervolging van hekserij zal worden bekeken door de bril van angst, xenofobie en misogynie.

De module zal de evolutie van de moderne Britse spionage in de loop van de twintigste eeuw onderzoeken. Het omvat een kritische bespreking van de historiografische kwesties die met de studie van de inlichtingengeschiedenis samenhangen, met aandacht voor een aantal casestudies die getrokken worden uit: de Britse cultuur van geheimhouding, de Official Secrets Act van 1911, de groei van MI5 en MI6, de Abdicatiecrisis van 1936, Ultra, de Cambridge Five, The Profumo Affair, de rol van vrouwen, internationale betrekkingen, en de populaire cultuur van spionage.

In deze module bestuderen de studenten de ontwikkeling van de West-Europese samenleving in de vroege middeleeuwen. In het bijzonder verken je de rijkdom aan beschikbare bewijzen die de gangbare karakterisering van deze geschiedenisperiode als de 'Donkere Middeleeuwen' weerleggen. Er wordt ook aandacht besteed aan de plaats van Groot-Brittannië binnen de netwerken van macht, handel en religie die zich in heel Europa ontwikkelden in de tijd van de Vikingen, Karolingers en Arabische invasies.

Deze module ontwikkelt je kennis, begrip en vakspecifieke vaardigheden met betrekking tot lokale en regionale geschiedenis. Een belangrijk aandachtspunt van de module is de verkenning van de verscheidenheid aan bronnen die de historicus die de plaatselijke geschiedenis onderzoekt ter beschikking staan. Die omvatten visuele, mondelinge en tekstuele, tastbare en ontastbare, officiële en privé bronnen. Deze activiteit wordt gewoonlijk vergemakkelijkt door veldbezoeken aan archieven en andere vindplaatsen, en door je bezig te houden met het kritisch gebruik van digitale repositories.

Deze module biedt je een ervaring met de wereld van het werk in de vorm van een stage, werkervaring of een project met betrokkenheid van de werkgever. Het stelt je in staat kennis en vaardigheden in een levensechte context toe te passen, wat je een waardevolle ervaring biedt om uit te putten als je je na je afstuderen aan werkgevers presenteert. De module gaat ook in op de aard van publieksgeschiedenis en in het bijzonder op de relatie tussen erfgoedbeoefenaars en volksgeschiedenis.

Jaar 3

Tijdens deze module onderneem je een breed opgezette kritische studie van de politieke, sociale en culturele chronologie van de Koude Oorlog vanuit een aantal verschillende geopolitieke perspectieven, waaronder dat van Groot-Brittannië en andere Europese naties zowel als dat van de VS en de USSR. De module zal veel aandacht besteden aan de verovering van de ruimte als een specifiek element van zowel de politiek van de Koude Oorlog als van de latere sociale, technologische en culturele veranderingen in de 20e eeuw.

De nadruk van deze module ligt op het mondiale en expansionistische karakter van het Britse Rijk tussen de Amerikaanse Revolutie en de Eerste Wereldoorlog. Leerlingen onderzoeken de invloed van Britse macht, geld en cultuur op inheemse volkeren en samenlevingen waarmee ze in contact kwamen en die reageerden met een mengeling van aanpassing, samenwerking en verzet. Op je beurt onderzoek je de manieren waarop de Britse samenleving en cultuur door de imperiale ervaring werden omgevormd. Er wordt van je verwacht dat je je mengt in historiografische debatten over de aard van het Britse Rijk, zijn oorsprong, doel, betekenis en nalatenschap.

In deze module moet je een op onderzoek gebaseerd project uitvoeren, waarbij je zowel gebruik maakt van academisch advies als van je eigen interesses en intellectuele vaardigheden, om een substantiële schriftelijke dissertatie te produceren. Je doet je onderzoek door zelfgeformuleerde vragen te behandelen, ondersteund door de kritische selectie, evaluatie en analyse van primair en secundair bronnenmateriaal. Met deze middelen bedenken en ondersteunen ze een kernargument, en/of lossen ze relevante historische problemen op, om de premisse van hun onderzoeksvraag te ondersteunen. Door de sturende rol van de begeleider worden ze in staat gesteld hun intellectuele en overdraagbare vaardigheden van initiatief en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.

Deze module neemt de leerlingen mee op een reis door de geschiedenis van de misdaad in Groot-Brittannië, van 18e eeuwse struikrovers tot 20e eeuwse gangsters, van de rol van de parish constable tot een moderne politiemacht, en van transport tot de moderne gevangenis.

Tijdens deze module krijg je de gelegenheid een beroep te doen op de onderzoeksspecialismen van de medewerkers om een thema of onderwerp diepgaand, kritisch en complex te benaderen. Bij wijze van voorbeeld kunnen zulke Speciale Onderwerpen zijn: 'De Franse Revolutie: Vrijheid, terreur, oorlogsvoering en de oorsprong van de moderniteit', of 'De Geheime Oorlog: Britse Inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog'.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding History BA (Hons) aan de Bishop Grosseteste University

25% Onderwijzende beroepen
15% Elementaire beroepen
15% Natuur- en maatschappijwetenschappers
15% Administratieve beroepen
10% Beschermende dienstverlenende beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Sport- en fitnessberoepen
5% Professionals in natuurbehoud en milieu

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

You will normally need 96-112 UCAS tariff points (from a maximum of four advanced level qualifications). We welcome a range of qualifications that meet the requirement above such as: •A / AS levels •BTEC •Access Courses •International Baccalaureate (IB) •Cambridge Pre-U •Extended Project

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Others
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • The candidate must attain a minimum of 6 in each component of the IELTS test.
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • The candidate must attain a minimum of 5.5 in each component of the IELTS test.

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch History, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Geschiedenis BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £12445 Jaar 1
Internationaal £12445 Jaar 1
Channel Islands £12445 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van Bishop Grosseteste University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Bishop Grosseteste University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #75 
  • #91 
  Geschiedenis
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 5 rankings van Bishop Grosseteste University

Over Bishop Grosseteste University

Bishop Grosseteste University (BGU) is opgericht in 1862 en ligt in de stedelijke omgeving van de kathedraalstad Lincoln, Engeland. BGU is gespecialiseerd in het opleiden van leraren op hun PGCE opleidingstrajecten. Opleidingsmogelijkheden variëren van Foundation Degrees tot PhD-niveau, en ze zijn er allemaal op gericht om afgestudeerden in hun gewenste werkveld te krijgen, of dat nu lesgeven aan kinderen in basisscholen is, of lesgeven in specialistische vakken aan instellingen voor volwassenenonderwijs.

Studentensamenstelling van Bishop Grosseteste University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
1625
postgraduates:
525
Totaal:
2150
 • Essential Places for Students in Lincoln | Bishop Grosseteste University
 • Welcome to BGU
 • Student Advice at BGU | Bishop Grosseteste University
 • Advice from students
 • Life as an international student at BGU
 • Choosing BGU

Waar wordt dit programma onderwezen

Bishop Grosseteste University
map marker Toon op kaart
Main Site - Bishop Grosseteste University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
History BA (Hons) University of East Anglia 86% 3% 5% £17100 129 Norwich On campus Voltijd
History (with integrated foundation year) BA (Hons) Aberystwyth University 97% 5% 10% £14300 122 Aberystwyth On campus Voltijd
History (with Foundation Year) BA (Hons) Bishop Grosseteste University 91% 0% 5% £9150 97 Lincoln On campus Voltijd
History BA (Hons) Teesside University 93% 5% 15% £13000 111 Middlesbrough On campus Voltijd
History BA (Hons) University of Strathclyde 87% 0% 4% £16400 184 Glasgow On campus Voltijd
History BA (Hons) De Montfort University 68% 5% 22% £14250 91 Leicester On campus Voltijd
History BA (Hons) University College London 78% 3% 4% £23300 176 London On campus Voltijd
History (Including Foundation Year) BA (Hons) University of South Wales 81% 10% 5% £12600 121 Pontypridd On campus Voltijd
History BA (Hons) University of Gloucestershire 90% 0% 0% £14700 109 Cheltenham On campus Voltijd
Natural History BSc (Hons) University of South Wales 73% 0% 15% £12600 85 Pontypridd On campus Voltijd