Cardiff University
Wiskunde en Muziek met een Jaar in het Buitenland BA (Hons)
Cardiff University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 85 afgestudeerden van Mathematics and Music with a Year Abroad BA (Hons) en andere cursussen in bij de Cardiff University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
77 /100
85 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Wiskunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28500 £27500 £35500
25-75 percentiel bereik £24000 - £32000 £22500 - £34000 £27000 - £44500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Wiskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24566 £23872 £29325
25-75 percentiel bereik £20730 - £29445 £18501 - £30554 £22007 - £38702

Cursusbeschrijving

Als joint honours student Muziek en Wiskunde zul je merken dat er vaak sprake is van elkaar aanvullende onderwerpen en perspectieven, en ook van vaardigheden die de vakken met elkaar verbinden, of het nu gaat om kritische analyse, historische contexten of recent onderzoek. Je besteedt evenveel tijd aan elk vak, waarbij je je muzikale inzicht en vaardigheden ontwikkelt terwijl je het boeiende en uitdagende vak wiskunde bestudeert.

Bij deze vierjarige opleiding kun je het derde jaar besteden aan het verbreden van je horizon door in het buitenland te studeren.

Deze cursus biedt je een stevige basis van kennis, begrip en vaardigheden op de belangrijkste gebieden van de wiskunde, naast ervaring met een reeks muzikale disciplines, waaronder uitvoering, compositie, historische en kritische musicologie, etnomusicologie en akoestiek.

Je ontwikkelt een gemak met abstracte wiskundige begrippen, logisch argumenteren en deductief redeneren, en een portfolio van vaardigheden die horen bij geletterd musiceren.

Later in de opleiding kun je passende geavanceerde wiskundige onderwerpen bestuderen en minstens één gebied van muzikale specialisatie.

Afgestudeerden van deze opleiding zijn doorgestroomd naar muziekspecifieke gebieden zoals uitvoering en compositie, postgraduaatstudie in wiskunde en muziek en diverse functies waarvoor een numerieke of analytische aanpak nodig is.

Cardiff is een geweldige plaats voor de studie van muziek in het VK, als thuisbasis van de Welsh National Opera en het BBC National Orchestra of Wales. Studenten van de Muziekschool kunnen generale repetities bijwonen en voordelige kaartjes voor concerten kopen.

Je wordt geacht Grade 8 voor een of meer instrumenten of voor zang te hebben gehaald of er blijk van te hebben gegeven er naar toe te werken op het moment van je aanmelding. Je kunt in aanmerking komen als je geen A-niveau Muziek volgt, maar wel Grade 8 Praktisch en Grade 8 Theorie hebt en passende Geesteswetenschappelijke vakken op A-niveau studeert.

Onderscheidende kenmerken

De onderscheidende kenmerken van de graad zijn: instrumentale lessen die volledig door de Muziekschool worden gefinancierd op je belangrijkste studie-instrument Business of Music modules die een korte stage bieden compositieworkshops, uitvoerende masterclasses, de serie universiteitsconcerten, de John Bird lezingen door bezoekende academici en de loopbaangesprekken die veel mogelijkheden bieden voor contact met actieve muziekprofessionals Wiskundelessen worden gebruikt om zowel theoretische concepten als essentiële technieken te bespreken Het derde jaar wordt doorgebracht met een studie aan een partnerinstelling in het buitenland.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Mathematics and Music with a Year Abroad, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Het eerste deel van de module beoogt de leerlingen vertrouwd te maken met eerste-orde differentiaalvergelijkingen. Rekentechnieken zullen worden ingezet om eenvoudige oplossingen van zulke differentiaalvergelijkingen te vinden. Bovendien wordt van de leerlingen verwacht dat ze een waardering ontwikkelen voor de manier waarop de oplossingen een meetkundige interpretatie kunnen krijgen, ook als het niet mogelijk is om met behulp van calculus technieken oplossingen te vinden die in een eenvoudige vorm geschreven kunnen worden. Het tweede deel van de module houdt zich bezig met de oplossing van tweede-orde differentiaalvergelijkingen. Manipulatieve technieken zullen gebruikt worden om oplossingen van tweede-orde differentiaalvergelijkingen te bepalen voor gevallen waarin de vergelijking een specifieke en betrekkelijk eenvoudige vorm aanneemt. Het tweede deel van de module houdt zich bezig met de oplossing van tweede-orde differentiaalvergelijkingen. Manipulatieve technieken zullen gebruikt worden om oplossingen van tweede-orde differentiaalvergelijkingen te bepalen voor gevallen waarin de vergelijking een specifieke en betrekkelijk eenvoudige vorm aanneemt. Er zal ook enige algemene discussie zijn over de omstandigheden waaronder het mogelijk is te weten dat er een oplossing van een differentiaalvergelijking bestaat, ook al kan er geen eenvoudige wiskundige formule voor de oplossing verkregen worden.

Deze module maakt je vertrouwd met de basisstructuren van de wiskunde: Sets, getallen, algebraïsche basisstructuren, en het begrip limiet. Bovendien leer je wat een wiskundig bewijs is en hoe je een wiskundige stelling kunt bewijzen.

In deze module bestuderen we nauwkeurig reële functies en hun eigenschappen, met bijzondere aandacht voor continuïteit en differentieerbaarheid. We geven een wiskundige definitie van limieten in een punt, continuïteit, de afgeleide en de Riemann integraal. We laten zien hoe je veel van de rekenregels die al op A-niveau gebruikt worden, rigoureus kunt afleiden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het bewijzen van stellingen voor differentieerbare functies (zoals bv. de Tussentijdse Waardetheorie) en toepassingen op maxima en minima, convexiteit en concaviteit. Deze hulpmiddelen kunnen later toegepast worden bij de kwalitatieve studie van functies en hun grafieken.

Lineaire algebra is een eerste steen van de moderne wiskunde. Deze module introduceert en bestudeert veel van de fundamentele structuren van de lineaire algebra, waaronder vectorruimten, deelruimten, lineaire transformaties, lineaire combinaties, overspannen verzamelingen, lineair onafhankelijke verzamelingen en dimensionaliteit. Al deze begrippen zullen geïllustreerd worden met talrijke specifieke voorbeelden, waardoor een stevig verband gelegd wordt tussen het abstracte en het concrete. De module eindigt met de definitie van een basis van een eindig-dimensionale vectorruimte, en een bewijs van het resultaat dat elke eindig-dimensionale vectorruimte vereenzelvigd kan worden met een verzameling eindig-tupels van scalars.

Jaar 2

Deze module is gewijd aan het overbrengen van alle basisbegrippen van calculus van functies van één variabele naar functies van meerdere variabelen, waaronder limieten, continuïteit, extrema, differentiëren en integreren. Bovendien leren de leerlingen basisideeën over krommen en oppervlakken. Na afloop van de module moet een leerling discontinuïteitspunten van gespecificeerde functies kunnen vinden; Vergelijkingen voor raakvlakken aan oppervlakken kunnen vinden; Functies van twee variabelen in Taylorreeksen uitbreiden; Stationaire punten van functies van twee variabelen lokaliseren; De aard van stationaire punten bepalen; Maximale en minimale waarden van functies onder beperkingen bepalen; Dubbele en drievoudige integralen evalueren door ze uit te drukken als herhaalde integralen en door verandering van variabele; De bewijzen begrijpen van stellingen die ten grondslag liggen aan de procedures die in de cursus worden beschreven.

De module laat zien hoe de begrippen differentiëren en integreren van reële functies uitgebreid kunnen worden tot complexe functies. Complexe functies brengen complexe getallen in complexe getallen in kaart. Voor een speciale deelverzameling van deze functies is het mogelijk een afgeleide te definiëren. Deze differentieerbare complexe functies hebben bijzonder mooie eigenschappen. De reële integraal tussen twee punten x1 en x2 op de reële as wordt veralgemeend tot een complexe integraal langs een pad tussen twee punten z1 en z2 in het complexe vlak. Deze integralen heten contourintegralen. Stellingen van Cauchy laten zien hoe sommige contourintegralen van differentieerbare complexe functies op een mooie en eenvoudige manier geëvalueerd kunnen worden met behulp van methoden die bekend staan als de residu calculus. De residurekening kan gebruikt worden om reële integralen te evalueren.

Deze module, gebaseerd op hoorcolleges, gaat verder met de kennismaking van de studenten met de fundamentele begrippen van de lijnalgebra. Voortbordurend waar MA1008 Lineaire Algebra I ophield, interpreteren we basen als coördinaatisomorfismen met kn. We leggen dan uit hoe dit ons in staat stelt abstracte lineaire landkaarten als matrices op te schrijven en te manipuleren. Matrix berekeningsmethoden worden geïntroduceerd, en uitvoerig bestudeerd. De leerlingen leren hoe ze de kern en het beeld van een lineaire kaart kunnen berekenen via matrices, en als toepassing ? hoe ze stelsels homogene en niet-homogene lineaire vergelijkingen kunnen oplossen. Tenslotte bestuderen we hoe de matrix van een lineaire kaart verandert met een verandering van basis en tot welke standaardvorm hij gebracht kan worden. De module besluit met enkele van de spannendste en meest uitdagende stof in Lineaire Algebra. We bekijken de standaardvorm waarnaar een matrix van een lineaire kaart gebracht kan worden door de grondslagen van de bron- en de beeldruimte te veranderen. We vragen dan wat er gebeurt in het geval van een endomorfisme, waar voor beide slechts één basis gekozen kan worden. Diagonaliseerbaarheid wordt besproken, wat op natuurlijke wijze leidt tot de begrippen eigenvectoren en eigenwaarden. Leerlingen leren hoe ze deze kunnen berekenen via de karakteristieke polynoom. Het bestaan van niet-diagonaliseerbare lineaire kaarten wordt vastgesteld, wat leidt tot de hoofdstelling van de cursus ? de Jordaanse Normaalvorm van endomorfisme. We eindigen met het bestuderen van duale vectorruimten en duale bodems, bilineaire vormen, orthogonaliteit, inwendige producten, en Gram-Schmidt orthonormalisatie-algoritmen....00

Dit is een module op basis van hoorcolleges, die fundamentele wiskundige methoden behandelt die voor alle studenten wiskunde of statistiek van essentieel belang zijn. In het bijzonder wordt de theorie van bepaalde belangrijke reeksen en transformaties ontwikkeld. Na afloop van de module moet een student kunnen begrijpen wat een Fourier Reeks is, en reeksen in bepaalde gevallen kunnen verkrijgen; weten hoe de Laplace Transform van basisfuncties te vinden, en inverse transformaties te vinden. Laplace Transformaties kunnen gebruiken om differentiaalvergelijkingen op te lossen; Legendre Polynomen en Bessel Functies herkennen en manipuleren; reeksoplossingen vinden voor bepaalde differentiaalvergelijkingen.

Jaar 3

Jaar 4

In dit jaar volgen de leerlingen optionele modules.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Mathematics and Music with a Year Abroad BA (Hons) aan de Cardiff University

25% Beroepen in de informatietechnologie
15% Financiële beroepen
10% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Onderwijzende beroepen
5% Beroepen in de verkoop
0% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
0% Natuur- en maatschappijwetenschappers
0% Onderwijzend en Kinderopvang geassocieerde beroepskrachten

Cijfers & studietijd

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Wiskunde

Kwalificatie-eisen

Inclusief cijfer A in wiskunde en cijfer B in muziek. Sollicitanten zonder een A-niveau in Muziek zullen per geval bekeken worden om het juiste niveau van muziekuitvoering en theorie te bepalen (zoals graad 6/7 Muziektheorie). Wanneer het vaardigheidsniveau niet aan de hand van alternatieve kwalificaties bepaald kan worden, kun je uitgenodigd worden om auditie te doen.

Aanvaarding van T Levels voor dit programma wordt per geval door de Academische School bekeken. Er wordt rekening gehouden met het cijfer/onderwerp van het T-niveau en met de cijfers/onderwerpen die op GCSE/Level 2 werden behaald.

Voor kandidaten die de EPQ kwalificatie volgen, kan een A in de EPQ erkend worden om de toelatingseisen met een enkele graad te verlagen. Een AAB aanbod zou bijvoorbeeld zijn "AAB van 3 A niveaus of ABB van 3 A niveaus en een A in de EPQ". Merk op dat aan eventuele vakspecifieke eisen moet worden voldaan.

34-32 algemeen of 666-665 in 3 HL vakken. Moet graad 6 in HL Muziek bevatten. Aanvragers zonder HL Muziek zullen per geval bekeken worden om te bepalen welk niveau van muziekuitvoering en muziektheorie geschikt is (zoals graad 6/7 Muziektheorie). Wanneer het vaardigheidsniveau niet aan de hand van alternatieve kwalificaties bepaald kan worden, kun je uitgenodigd worden om auditie te doen.

DD in een BTEC Diploma in Muziek en cijfer A in wiskunde op A-niveau. Sollicitanten zonder BTEC Muziek zullen per geval bekeken worden om te bepalen welk niveau van muziekuitvoering en muziektheorie geschikt is (zoals graad 6/7 Muziektheorie). Wanneer het vaardigheidsniveau niet aan de hand van alternatieve kwalificaties bepaald kan worden, kun je uitgenodigd worden om auditie te doen.

Het "Advanced Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate" wordt aanvaard in plaats van één A Level in de aangegeven A Level graden, exclusief eventuele vakspecifieke eisen.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • MBA

De Universiteit van Cardiff heeft veel studiebeurzen in de aanbieding voor onze toekomstige studenten. Zie onze website op http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/funding/scholarships voor meer informatie.

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Mathematics and Music with a Year Abroad, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Wiskunde en Muziek met een Jaar in het Buitenland BA (Hons)

Ierland £9000 Jaar 1
Channel Islands £9000 Jaar 1
Internationaal £19200 Jaar 1
EU £19200 Jaar 1
Engeland £9000 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9000 Jaar 1
Schotland £9000 Jaar 1
Wales £9000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Studenten uit het VK:

De vermelde tarieven gelden voor het academisch jaar 2022/23. De universiteit behoudt zich het recht voor om het collegegeld in het tweede en volgende jaren van een opleiding te verhogen als de wet of het beleid van de Welshe regering dat toestaat. In voorkomend geval brengen wij je op de hoogte van elke wijziging van het collegegeld vóór eind juni van het academiejaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het collegegeld wordt verhoogd.

Inschrijvingsgelden voor volgende jaren zijn onderhevig aan verhoging en worden bevestigd tegen eind oktober in het jaar voorafgaand aan de startdatum van je programma.

Het collegegeld dekt alle redelijke kosten die je moet maken om het vermelde studieprogramma te voltooien. Je kunt tijdens je studie deelnemen aan studiereizen, daaraan verbonden stages of apparatuur aanschaffen; deze kosten zijn voor eigen rekening. Het collegegeld omvat niet de kosten voor levensonderhoud, zoals huisvesting, levensonderhoud of reizen.

Studenten uit de EU, de EER en Zwitserland:

Als je onderdaan bent van de EU/EER/Zwitserland, zal het collegegeld voor 2022/23 gelijk zijn aan dat voor internationale studenten, tenzij je in aanmerking komt voor UK fee status. Of je in aanmerking komt voor UK Home fee status kun je controleren op de website van UKCISA: https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status#layer-6099

Studenten uit de rest van de wereld internationaal:

De vermelde tarieven gelden voor 2022/23 inschrijvingen en zijn vast voor de duur van de opleiding, met uitzondering van de programma's Geneeskunde en Tandheelkunde. Tijdens het preklinische deel van de programma's Geneeskunde en Tandheelkunde is het tarief vast, daarna wordt het klinische tarief aangerekend. Verdere details zijn te vinden op de website van de universiteit op: http://www.cardiff.ac.uk/study/international/funding-and-fees

Inschrijvingsgelden voor volgende jaren zijn onderhevig aan verhogingen en worden bevestigd tegen eind oktober van het jaar dat aan de startdatum van je programma voorafgaat.

Het collegegeld dekt alle redelijke kosten die nodig zijn om het vermelde studieprogramma te voltooien. Je kunt tijdens je studie deelnemen aan studiereizen, daaraan verbonden stages of apparatuur aanschaffen; deze kosten zijn voor eigen rekening. Het collegegeld omvat niet de kosten voor levensonderhoud, zoals huisvesting, levensonderhoud of reizen.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Cardiff University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Cardiff University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #2 
  • #14 
  Muziek
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #2 
  • #23 
  Muziek
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 33 rankings van Cardiff University

Over Cardiff University

De universiteit van Cardiff werd in 1883 opgericht en ligt in de stedelijke omgeving van de stad Cardiff in Wales. Enkele van de meest voor de hand liggende voordelen van de universiteit zijn wereldleidend onderzoek, een goed geïnformeerde en proactieve carrière dienst, en de centrale locatie. Cardiff is een levendige, moderne stad met een jonge en diverse bevolking die bekend staat om het toelaten van mensen uit alle lagen van de bevolking.

 • Student life at Cardiff University
 • Student Megan tells you all about Chemistry at Cardiff
 • Cardiff University - Adult Nursing (BN)
 • International students at Cardiff University School of Biosciences

Lijst met 709 bachelor- en masteropleidingen van Cardiff University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Cardiff University
map marker Toon op kaart
Main Site - Cardiff
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Music BA (Hons) Durham University 77% 5% 5% £24500 190 Durham On campus Voltijd
Accounting & Finance and Musical Theatre (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 71% 5% 10% £11400 111 Liverpool On campus Voltijd
Music Production and Musical Theatre (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool On campus Voltijd
Music, Sound and Technology BSc (Hons) City University London 59% 0% 10% £15460 128 London On campus Voltijd
Musical Theatre and Arts Development BA (Hons) University of Chichester 66% 1% 25% £14500 142 Chichester On campus Voltijd
Music and English BA (Hons) Royal Holloway, University of London 75% 2% 9% £21900 150 Egham On campus Voltijd
Music Performance BA (Hons) Queen's University of Belfast 65% 0% 10% £17400 146 Belfast On campus Voltijd
Music Production and Psychology BA (Hons) Liverpool Hope University 66% 0% 4% £11400 119 Liverpool On campus Voltijd
Music (Community & Education) BA (Hons) University of Hull 89% 0% 5% £14800 136 Hull On campus Voltijd
Music (Classical with Jazz) BA (Hons) Leeds Conservatoire 79% 1% 8% £17500 126 Leeds On campus Voltijd