Kingston University
Farmaceutische Wetenschappen (4 jaar FT) MPharmSci
Kingston University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 30 afgestudeerden van Pharmaceutical Science (4-year FT) MPharmSci en andere cursussen in bij de Kingston University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
62 /100
30 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Farmacologie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £26500 £26500 £30500
25-75 percentiel bereik £24000 - £32000 £21000 - £30000 £25000 - £40000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Farmacologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £30371 £31395 £34184
25-75 percentiel bereik £28094 - £34835 £19898 - £37769 £22415 - £41794

Cursusbeschrijving

Redenen om Kingston te kiezen

 • Deze opleiding is gerangschikt als een van de top 10 in het VK en de beste in Londen (Guardian University League Tables, 2019).
 • De opleiding kreeg meer dan 93 procent algemene studententevredenheid (National Student Survey 2018 en 2019).
 • 100 procent van de studenten van deze opleiding had zes maanden na het afstuderen een baan of vervolgstudie (DLHE 2016/17). -Deze opleiding staat op de shortlist voor de Guardian University Award for Course Design, Retention and Student Outcomes en voor de TOPRA Regulatory Excellence Award in Education. -Je volgt geavanceerde modules op masterniveau over de productie en klinische proeven van geneesmiddelen en geavanceerde organische en medicinale chemie.

Over deze cursus

Zie je jezelf als een onderzoekswetenschapper? Werken in de voorste gelederen van het ontdekken, ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen voor klinische doeleinden? Zo ja, dan is deze vierjarige opleiding ideaal.

Je onderzoekt de bronnen van medicijnen, hoe medicijnen werken, hoe ze samengesteld kunnen worden (zoals via tablet, crème of inhalator), toegediend, geanalyseerd en getest.

De opleiding deelt de eerste twee jaar met de Pharmaceutical Science BSc (Hons) opleiding en biedt een breed inzicht in alle aspecten van de farmaceutische industrie. In jaar 3 verdiep je je kennis van de chemie van natuurlijke producten. Je ontwikkelt vaardigheden voor het testen en evalueren van de veiligheid en werkzaamheid van farmaceutische producten. In jaar 4 ontwikkel je vaardigheden in het ontwerpen van experimenten, kritische analyse, probleemoplossing en laboratoriumwerk.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Pharmaceutical Science (4-year FT), MPharmSci volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een kernmodule voor alle programma's scheikunde en farmaceutische wetenschappen. De module beoogt je een grondige basis te geven in wiskunde, statistiek, belangrijke en overdraagbare vaardigheden (b.v. examenstrategie, effectief gebruik van rekenmachines, bibliotheek en referencing, plagiaat vermijden, probleemoplossing en persoonlijke ontwikkelingsplanning enz.) en IT-vaardigheden.

Deze module introduceert de fundamentele principes van de biochemische processen die zich in de cel afspelen. e module behandelt de prokaryotische en eukaryotische celstructuur, basisweefseltypen, microbiële entiteiten en organismen die o.a.; virussen, bacteriën en schimmels omvatten. Bovendien is de module bedoeld als inleiding op celbiologie en microbiologie, vooral met betrekking tot de menselijke fysiologie en de pathologische micro-organismen die daarop inwerken. De module vordert van het subcellulaire via het cellulaire en dan naar weefsels en enkele geselecteerde orgaansystemen; waarbij de mechanismen worden onderzocht die het homeostatische evenwicht in stand houden.

Deze module geeft een inleiding in basale laboratoriumtechnieken en -procedures zoals wegen en volumetrie, overgaand in beschrijvingen van laboratoriummanipulaties, elementaire analyse en algemene praktische kennis. Er is ook een inleiding in spectroscopische technieken in termen van eenvoudige theorie, en een praktische inleiding tot de identificatie van eenvoudige organische verbindingen. Deze verbindingen zullen soms gesynthetiseerd worden in de loop van het praktische element van de module, dat ook dient om de laboratoriumtechnieken van bereiding en zuivering van deze organische materialen te demonstreren.

Dit is een kernmodule voor de opleiding Farmaceutische Wetenschappen. De module herziet een deel van de inhoud die op A-Level wordt onderwezen en breidt deze uit om basiskennis te geven van de kernbegrippen van de scheikunde die nodig zijn om vooruitgang te boeken op het gebied van de farmaceutische wetenschap.

Jaar 2

Deze module is een kernvereiste voor de vakgebieden Farmaceutische Wetenschappen, Forensische Wetenschappen en Biochemie. De module laat de studenten kennismaken met de toepassingen van de analytische wetenschap binnen de analytische biochemie, klinische chemie, forensische analyse en de farmaceutische wetenschappen. Het stelt je in staat je kennis, praktische vaardigheden en interpretatievaardigheden op te bouwen terwijl je het model van het analytisch proces implementeert met behulp van scenario-gebaseerd leren.

Deze module omvat elementen van farmacologie, toxicologie, immunologie en farmaceutica (inclusief formuleringskunde). De module geeft een basis in de processen van absorptie, distributie, metabolisme en uitscheiding die ten grondslag liggen aan veel van de toxicologische en farmacologische effecten van biologische agentia. Bovendien wordt besproken hoe de formulering van geneesmiddelen de biologische beschikbaarheid van een geneesmiddel beïnvloedt en hoe de fysiologie van het menselijk systeem deze processen beïnvloedt. De module omvat een inleiding in de immunologie, die belangrijk wordt geacht omdat bij recente ontwikkelingen in de geneesmiddelenontwikkeling antilichamen als therapeutische middelen worden gebruikt. Belangrijke factoren die een rol spelen bij de doeltreffende en veilige toediening van therapeutische middelen aan menselijke populaties worden doorgenomen.

De module tracht je kennis van de vakgebieden Organische Chemie en Medicinale Chemie te ontwikkelen en uit te breiden, en introduceert belangrijke principes, reacties en mechanismen in organisch-chemische reactiviteit en basismechanismen van de werking van geneesmiddelen. Het ontwikkelt je inzicht in de methodologie van organische synthese naar aanleiding van concepten die op niveau 4 zijn geïntroduceerd en omvat belangrijke onderwerpen in de organische chemie zoals de carbanionreactiviteit van carbonylverbindingen, de reacties van aromatische en heteroaromatische verbindingen, stereochemie, asymmetrische synthese en retrosynthese.

Deze module behandelt nieuwe laboratoriumtechnieken om de ontwikkeling van praktische vaardigheden en gegevensinterpretatie mogelijk te maken aan de hand van een reeks experimenten die organische synthese, formulering van geneesmiddelen en farmacologie/immunologie omvatten. De module beoogt de vaardigheden en methodologieën aan te reiken om aan een onderzoeksprogramma deel te nemen, zoals literatuuronderzoek, gegevensanalyse en het maken van een korte kritische analyse van een onderzoeksartikel.

Jaar 3

Deze module is een kernmodule voor de Farmaceutische Wetenschappen BSc en Geïntegreerde Masters opleidingen. Met deze module wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan een synoptische/sluitsteen module die de hele cursus samenvat. Het introduceert verschillende aspecten van de chemische en farmaceutische industrie die van belang zijn voor hun toekomstige loopbaan en beoogt een breed scala van onderwerpen te behandelen, waaronder toediening van geneesmiddelen, polymeren en biomaterialen, octrooien, intellectuele eigendom, gezondheid en veiligheid, en wetgeving. Veel van de beschrijvende delen van de module worden versterkt door workshops en groepsdebatten om hun vaardigheden op het gebied van communicatie, teamwerk en zelfstandig leren te ontwikkelen. Er zijn ook lezingen, workshops en praktische sessies om het geleerde concept te demonstreren en te versterken.

Deze module behandelt de farmacologie die betrokken is bij de behandeling van verschillende ziektesoorten en beschrijft in detail de synthetische scheikunde achter de ontwikkeling van geneesmiddelenmoleculen en evalueert de structuur-werkingseffecten vanuit farmacodynamisch en farmacokinetisch perspectief. De module schetst ook het proces voor bescherming en exploitatie van intellectuele eigendom, toxicologische gebeurtenissen die het lichaam kunnen beïnvloeden en de immunologische reactie van het lichaam op een toxische insult of ziekte.

Dit is een kernmodule voor scheikunde en M. Pharm. Sci opleidingen, en is facultatief voor de BSc. Pharm. Sci. graad. De module bouwt voort op en ontwikkelt verder, onderwerpen die in de eerdere niveau 5 module CH5002 geïntroduceerd werden, bijvoorbeeld stereoselectieve synthese en retrosynthetische analyse. Bovendien worden nieuwe onderwerpen geïntroduceerd zoals farmacognosie, combinatorische chemie, fotochemie, vrije radicalen chemie en pericyclische reacties. De lezingen en bijbehorende workshops stimuleren de ontwikkeling van probleemoplossende vaardigheden en teamwork, om je voor te bereiden op je toekomstige loopbaan. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens oefeningen in het laboratorium, waar je deelneemt aan groeps-"miniprojecten" die beoordeeld worden met behulp van een reeks methodologieën die mondelinge presentaties, het schrijven van verslagen en posterpresentaties omvatten.

Jaar 4

Dit is een kernmodule voor MChem en MPharmSci opleidingen. De module bouwt voort op eerder onderwezen stof om de studenten een gedetailleerd inzicht te geven in de chemie, processen en methodologieën die een rol spelen bij de ontwikkeling van moderne farmaceutische producten, vanaf de identificatie van de aanknopingspunten, de principes van het medicinaal ontwerp en de procesontwikkeling die leidt tot de synthese op industriële schaal van de actieve bestanddelen. Aan de hand van gedetailleerde casestudies van voorbeeldziekten worden de methodologieën belicht die moderne farmaceutische bedrijven gebruiken bij het ontwerpen van huidige en toekomstige geneesmiddelen.

De projectmodule is de kern van de MChem en MPharmSci opleidingen en is bedoeld om de nodige conceptuele en praktische vaardigheden in onderzoek aan te wakkeren, die onmiddellijk over de disciplines heen toepasbaar zijn en om de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden voor de verspreiding van de resultaten van onderzoek mogelijk te maken. Waar mogelijk moet het onderzoek gecommuniceerd worden via publicatie in een tijdschrift met collegiale toetsing.

Deze module laat je kennismaken met de verschillende fasen en soorten van klinische proeven en de bijbehorende juridische, regelgevende en ethische kwesties. Dit omvat statistische gegevensanalyses en hoe klinische proefgegevens te beheren en te beoordelen in relatie tot evidence-gebaseerde geneeskunde. De technologie en toepassing van de fabricage van verschillende medicijnformuleringen worden besproken en de plaats van biotechnologische producten wordt geïntroduceerd. De module behandelt ook elementen van de regelgeving voor geneesmiddelen, met bijzondere aandacht voor het VK en de Europese Unie. De regelgeving wordt zowel in een algemeen kader behandeld als op specifieke gebieden, waaronder fabricage, omgaan met gespecialiseerde producten, regelgeving bij klinisch gebruik, en licenties.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Pharmaceutical Science (4-year FT) MPharmSci aan de Kingston University

20% Natuur- en maatschappijwetenschappers
15% Beroepen in de verkoop
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Andere gezondheidswerkers
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Klantenservice beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Kwaliteits- en regelgevingswerkers

Cijfers & studietijd

De onderwijsmethoden omvatten hoorcolleges, workshops, tutorials en praktijklessen. De beoordelingsmethoden bestaan meestal uit 60 procent examen/40 procent werk (bijv. praktisch werk, toetsen, opdrachten en essays).

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS points from a minimum of 2 A-Levels or equivalent Level 3 qualifications. General Studies & Critical Thinking not accepted.

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Farmacologie

Kwalificatie-eisen

A-Level Scheikunde met minimaal een cijfer C en één ander natuurwetenschappelijk vak op A-Level vereist (kan Biologie [voorkeur], Natuurkunde of Wiskunde zijn).

Op wetenschap gebaseerde programma's komen in aanmerking

Op wetenschap gebaseerde vakken komen in aanmerking

Behaal minimaal 112 punten waaronder Advanced Higher in Scheikunde met minimaal een B en Higher in Biologie met minimaal een C.

Kan gecombineerd worden met andere niveau 3 kwalificaties, bv. A2's in verschillende vakken, om 112 UCAS punten te krijgen

Minimaal 15 studiepunten in Scheikunde (waarvan ten minste 10 studiepunten met Onderscheiding en 5 met Verdienste) en 15 studiepunten in Biologie met ten minste een Verdienste.

Kan gebruikt worden in combinatie met andere kwalificaties voor een totaal van 112 UCAS punten

Kan gebruikt worden in combinatie met andere kwalificaties voor een totaal van 112 UCAS punten

Met inbegrip van 5 in scheikunde en 4 in biologie op hoger niveau, en Engelse taal en wiskunde op standaardniveau 5 of hoger niveau 4

BTEC Diploma in Toegepaste Wetenschappen (Scheikunde) moet alleen verdiensten hebben voor de volgende eenheden: Eenheid 1 : "Beginselen en toepassingen in de wetenschap 1" Eenheid 5: "Beginselen en toepassingen in de wetenschap 2" Eenheid 13: "Toepassingen van anorganische scheikunde". Eenheid 14: "Toepassingen van Organische Chemie"

Equivalent van 112 UCAS punten met een minimum van H1 in Scheikunde en H2 in Biologie

Op wetenschap gebaseerde vakken

Kan samen met andere kwalificaties gebruikt worden tot een totaal van 112 UCAS punten Alleen op wetenschap gebaseerde vakken

Kan samen met andere kwalificaties gebruikt worden tot een totaal van 112 UCAS punten Alleen op wetenschap gebaseerde vakken

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.0
  • Foundation / Pathway Courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Pharmaceutical Science (4-year FT), MPharmSci te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Farmaceutische Wetenschappen (4 jaar FT) MPharmSci

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor internationale tarieven ga je naar:
https://www.kingston.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/fees/

Kijk op de webpagina van de cursusaanbieder voor meer informatie over extra cursuskosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Kingston University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Kingston University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #29 
  • #38 
  Farmacologie & apotheek
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Natuurwetenschappen

  • #34 
  • #43 
  Scheikunde
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #45 
  • #55 
  Scheikunde
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #46 
  • #601 
  Exacte Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]

Bekijk alle 22 rankings van Kingston University

Over Kingston University

Kingston University, opgericht in 1899, ligt in de landelijke en voorstedelijke stad Kingston upon Thames in Londen. De vier campussen van de universiteit zijn te vinden in en rond het stadscentrum, met een gratis pendelbus die studenten helpt om er te komen. Deze universiteit biedt wat zij noemt Flexi-stay accommodatie, die studenten in staat stelt om kamers te boeken in hun residentiezalen voor periodes waarin zij verwachten te zijn uitzonderlijk hard studeren.

Studentensamenstelling van Kingston University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
12150
postgraduates:
3740
Totaal:
15890
 • Kingston University - meet our international students!
 • What is Kingston University really like? | Student Q&A
 • Kingston alumna Parinita talks about student life at Kingston University
 • International Student Vlogger: Experiences at Kingston University
 • International Student Vlogger: Why I chose Kingston University

Lijst met 483 bachelor- en masteropleidingen van Kingston University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Kingston University
map marker Toon op kaart
Main Site - Yorkon Building
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Pharmaceutical Chemistry MSc University of Huddersfield 88% 10% 1% £16000 123 Huddersfield On campus Voltijd
Chemistry for Drug Discovery and Development MChem (Hons) University of Lincoln 92% 0% 2% £15900 123 Lincoln On campus Voltijd
Pharmaceutical Science and Medicinal Chemistry MSc Loughborough University of Technology 90% 0% 10% £26500 151 Loughborough On campus Voltijd
Chemistry with Drug Discovery MChem University of Strathclyde 92% 0% 5% £21150 201 Glasgow On campus Voltijd
Pharmaceutical Sciences (with a Year in Industry) MSc The University of Nottingham 100% 2% 0% £25000 163 Nottingham On campus Voltijd
MSci Chemistry with Medicinal Chemistry and Drug Discovery MSc University of Birmingham 95% 0% 5% - 168 Birmingham On campus Voltijd
Pharmaceutical Science (4-year FT) MPharmSci Kingston University 62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames On campus Voltijd
Industrial Pharmaceutical Chemistry - from Laboratory to Market MSc (PG) University of Aberdeen 97% 0% 0% - 219 Aberdeen On campus Voltijd
Drug Discovery and Development MSc University of Sunderland 97% 0% 0% £14250 219 Sunderland On campus Voltijd
Pharmaceutical Science Msci (Hons) University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd On campus Voltijd