Kingston University
Farmaceutische wetenschap met regelgevende zaken BSc (Hons)
Kingston University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 40 afgestudeerden van Pharmaceutical Science with Regulatory Affairs BSc (Hons) en andere cursussen in bij de Kingston University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
69 /100
40 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Chemie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25061 £25084 £30411
25-75 percentiel bereik £21530 - £29162 £20483 - £31674 £24333 - £37866

Cursusbeschrijving

Redenen om Kingston te kiezen

 • Het is de enige graad in de farmaceutische wetenschappen die in het VK door The Organisation for Professionals in Regulatory Affairs (TOPRA) geaccrediteerd is en zo'n nadruk op regelgevingszaken bevat. Afgestudeerden van deze graad zullen zeer gewild zijn bij werkgevers.
 • Deze opleiding is in nauwe samenwerking met TOPRA ontwikkeld.
 • Je ontwikkelt ook vaardigheden die je voorbereiden op de verscheidenheid aan banen in de farmaceutische industrie en de publieke sector. -Deze cursus staat op de shortlist voor Guardian University Award for Course Design, Retention and Student Outcomes.
 • Deze cursus staat op de shortlist voor de TOPRA Regulatory Excellence Award in Education.

Over deze cursus

Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe geneesmiddelen veilig zijn voor het publiek, correct geëvalueerd worden en dat het gebruik ervan goed geregeld is? Regelgeving is een gebied met groeiende mogelijkheden in de farmaceutische industrie.

Deze cursus richt zich op de volksgezondheid en de introductie van geneesmiddelen. Je leert wettelijke aanvragen voor nieuwe geneesmiddelenvergunningen opstellen, met verschillende regelgevende instanties omgaan en de veiligheid van geneesmiddelen waarborgen. De cursus biedt ook een praktisch inzicht in de farmaceutische industrie. Je verkent verschillende bronnen van medicijnen, hoe ze werken en hoe ze gemaakt, verpakt en toegediend worden.

Aan het eind van Jaar 1 kun je een aanvraag indienen om over te stappen naar de opleiding Farmaceutische Wetenschappen MPharmSci, afhankelijk van academische prestaties en een sollicitatieprocedure.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Pharmaceutical Science with Regulatory Affairs, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een kernmodule voor alle programma's scheikunde en farmaceutische wetenschappen. De module beoogt je een grondige basis te geven in wiskunde, statistiek, belangrijke en overdraagbare vaardigheden (b.v. examenstrategie, effectief gebruik van rekenmachines, bibliotheek en referencing, plagiaat vermijden, probleemoplossing en persoonlijke ontwikkelingsplanning enz.) en IT-vaardigheden.

Deze module introduceert de fundamentele principes van de biochemische processen die zich in de cel afspelen. e module behandelt de prokaryotische en eukaryotische celstructuur, basisweefseltypen, microbiële entiteiten en organismen die o.a.; virussen, bacteriën en schimmels omvatten. Bovendien is de module bedoeld als inleiding op celbiologie en microbiologie, vooral met betrekking tot de menselijke fysiologie en de pathologische micro-organismen die daarop inwerken. De module vordert van het subcellulaire via het cellulaire en dan naar weefsels en enkele geselecteerde orgaansystemen; waarbij de mechanismen worden onderzocht die het homeostatische evenwicht in stand houden.

Deze module geeft een inleiding in basale laboratoriumtechnieken en -procedures zoals wegen en volumetrie, overgaand in beschrijvingen van laboratoriummanipulaties, elementaire analyse en algemene praktische kennis. Er is ook een inleiding in spectroscopische technieken in termen van eenvoudige theorie, en een praktische inleiding tot de identificatie van eenvoudige organische verbindingen. Deze verbindingen zullen soms gesynthetiseerd worden in de loop van het praktische element van de module, dat ook dient om de laboratoriumtechnieken van bereiding en zuivering van deze organische materialen te demonstreren.

Dit is een kernmodule voor de opleiding Farmaceutische Wetenschappen. De module herziet een deel van de inhoud die op A-Level wordt onderwezen en breidt deze uit om basiskennis te geven van de kernbegrippen van de scheikunde die nodig zijn om vooruitgang te boeken op het gebied van de farmaceutische wetenschap.

Jaar 2

Deze module is een kernvereiste voor de vakgebieden Farmaceutische Wetenschappen, Forensische Wetenschappen en Biochemie. De module laat de studenten kennismaken met de toepassingen van de analytische wetenschap binnen de analytische biochemie, klinische chemie, forensische analyse en de farmaceutische wetenschappen. Het stelt je in staat je kennis, praktische vaardigheden en interpretatievaardigheden op te bouwen terwijl je het model van het analytisch proces implementeert met behulp van scenario-gebaseerd leren.

Deze module omvat elementen van farmacologie, toxicologie, immunologie en farmaceutica (inclusief formuleringskunde). De module geeft een basis in de processen van absorptie, distributie, metabolisme en uitscheiding die ten grondslag liggen aan veel van de toxicologische en farmacologische effecten van biologische agentia. Bovendien wordt besproken hoe de formulering van geneesmiddelen de biologische beschikbaarheid van een geneesmiddel beïnvloedt en hoe de fysiologie van het menselijk systeem deze processen beïnvloedt. De module omvat een inleiding in de immunologie, die belangrijk wordt geacht omdat bij recente ontwikkelingen in de geneesmiddelenontwikkeling antilichamen als therapeutische middelen worden gebruikt. Belangrijke factoren die een rol spelen bij de doeltreffende en veilige toediening van therapeutische middelen aan menselijke populaties worden doorgenomen.

Dit is een kernmodule niveau 5 voor de vakgebieden Chemie en Farmaceutische Wetenschappen. De module probeert je kennis van zowel de organische chemie als de medicinale chemie te ontwikkelen en uit te breiden en introduceert belangrijke principes, reacties en mechanismen in de organische chemische reactiviteit en de basismechanismen van de werking van geneesmiddelen. Het ontwikkelt je inzicht in de methodologie van de organische synthese naar aanleiding van de op niveau 4 geïntroduceerde concepten en omvat belangrijke onderwerpen in de organische chemie zoals de carbanionreactiviteit van carbonylverbindingen, de reacties van aromatische en heteroaromatische verbindingen, stereochemie, asymmetrische synthese en retrosynthese.

Deze module behandelt nieuwe laboratoriumtechnieken om de ontwikkeling van praktische vaardigheden en gegevensinterpretatie mogelijk te maken aan de hand van een reeks experimenten die organische synthese, formulering van geneesmiddelen en farmacologie/immunologie omvatten. De module beoogt de vaardigheden en methodologieën aan te reiken om aan een onderzoeksprogramma deel te nemen, zoals literatuuronderzoek, gegevensanalyse en het maken van een korte kritische analyse van een onderzoeksartikel.

Jaar 3

Deze module is een kernmodule voor de Farmaceutische Wetenschappen BSc en Geïntegreerde Masters opleidingen. Met deze module wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan een synoptische/sluitsteen module die de hele cursus samenvat. Het introduceert verschillende aspecten van de chemische en farmaceutische industrie die van belang zijn voor hun toekomstige loopbaan en beoogt een breed scala van onderwerpen te behandelen, waaronder toediening van geneesmiddelen, polymeren en biomaterialen, octrooien, intellectuele eigendom, gezondheid en veiligheid, en wetgeving. Veel van de beschrijvende delen van de module worden versterkt door workshops en groepsdebatten om hun vaardigheden op het gebied van communicatie, teamwerk en zelfstandig leren te ontwikkelen. Er zijn ook lezingen, workshops en praktische sessies om het geleerde concept te demonstreren en te versterken.

Deze module is een kernmodule voor studenten Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde, Farmaceutische en Chemische Wetenschappen top up en Farmaceutische Studies op niveau 6 en een keuzemodule voor studenten Forensische Wetenschappen. De module biedt je de gelegenheid een wetenschappelijk project te ondernemen en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om een project te plannen, een methodologie te ontwikkelen, de gegevens te analyseren en de resultaten te verspreiden. Twee soorten projecten worden je aangeboden: een experimenteel of een niet-experimenteel project. Het eindpunt is in beide gevallen hetzelfde: herziening en kritische evaluatie van gegevens die uit laboratoriumexperimenten voortkomen of uit gepubliceerde werken verzameld zijn.

Deze module heeft tot doel het thema van de regelgeving verder uit te werken. De regulering van geneesmiddelen wordt behandeld zowel binnen een algemeen kader als op specifieke gebieden, waaronder fabricage, omgaan met gespecialiseerde producten, regulering bij klinisch gebruik, en vergunningverlening. De regelgeving voor geneesmiddelen (en hulpmiddelen) in het VK en in het buitenland en het supranationale kader worden beschreven en de kennis wordt ontwikkeld. Regelgeving wordt gerelateerd aan eerdere module-ervaringen, zodat je een inzicht ontwikkelt in hoe de regelgeving verweven is met praktische en wetenschappelijke overwegingen. Deze module laat je kennismaken met de verschillende fasen en soorten van klinische proeven en de bijbehorende juridische, regelgevende en ethische kwesties.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Pharmaceutical Science with Regulatory Affairs BSc (Hons) aan de Kingston University

20% Beroepen in de verkoop
15% Onderwijzende beroepen
15% Klantenservice beroepen
10% Natuur- en maatschappijwetenschappers
10% Elementaire beroepen
10% Financiële beroepen
10% Kwaliteits- en regelgevingswerkers
10% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Het onderwijs omvat hoorcolleges, workshops, tutorials en praktijklessen. Leerlingen leren zowel in groepen te werken als zelfstandig en zelfgestuurd te leren. Veel van de lessen zijn interactief, waarbij gebruik gemaakt wordt van de student response technologie (""clickers"") en flipped lecture scenario's. De beoordeling bestaat meestal voor 60 procent uit examens en voor 40 procent uit werk (bijv. praktijkwerk, toetsen, opdrachten en essays). Er wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan beoordelingsmethoden, zodat de studenten die aan deze opleiding afstuderen in staat zijn effectief te communiceren in zowel mondelinge als schriftelijke communicatievormen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Chemie

Kwalificatie-eisen

Scheikunde op A-Level met minstens een cijfer C en één ander natuurwetenschappelijk vak op A-Level vereist (kan Biologie [voorkeur], Natuurkunde of Wiskunde zijn). Tariefpunten voor voltooide maar niet naar A2 overgehevelde AS-niveaus worden in het puntentotaal meegerekend.

Wordt in overweging genomen indien in relevant wetenschappelijk vak.

Komt in aanmerking indien in relevant Wetenschappelijk onderwerp

Equivalent van 112 UCAS punten met Advanced Higher in Scheikunde met minimaal een graad B en Higher in Biologie met minimaal een graad C

Kan gecombineerd worden met andere niveau 3 kwalificaties, bv. A2's in verschillende vakken, om 112 UCAS punten te krijgen

Minimaal 112 UCAS punten waaronder minimaal 15 studiepunten in Scheikunde (waarvan minstens 10 met onderscheiding en 5 met verdienste) en 15 studiepunten in Biologie met minimaal een verdienste.

Aanvaard in combinatie met andere kwalificaties van niveau 3, zoals A Levels, voor een totaal van 112 UCAS punten.

Kan gecombineerd worden met andere kwalificaties tot een totaal van 112 UCAS punten

Alleen relevante exacte vakken

Minimaal 5 in Hoger Niveau Scheikunde en 4 in Hoger Niveau Biologie plus Engelse Taal en Wiskunde op Standaard Niveau 5 of Hoger Niveau 4.

Alleen toegepaste wetenschappen worden aanvaard.

Een totaal van 112 UCAS punten met Higher Level Scheikunde van minimaal graad H1 en Higher Level Biologie van minimaal H2 is vereist.

Alleen relevante exacte vakken komen in aanmerking.

Kan samen met andere kwalificaties gebruikt worden tot een totaal van 112 UCAS punten Alleen relevante exacte vakken

Kan gebruikt worden in combinatie met andere kwalificaties voor een totaal van 112 UCAS punten

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.0
  • Foundation / Pathway Courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Pharmaceutical Science with Regulatory Affairs, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Farmaceutische wetenschap met regelgevende zaken BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor internationale tarieven, ga naar:
https://www.kingston.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/fees/

Kijk op de webpagina van de cursusaanbieder voor meer informatie over extra cursuskosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Kingston University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Kingston University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #29 
  • #38 
  Farmacologie & apotheek
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Natuurwetenschappen

  • #34 
  • #43 
  Scheikunde
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #45 
  • #55 
  Scheikunde
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #46 
  • #601 
  Exacte Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]

Bekijk alle 22 rankings van Kingston University

Over Kingston University

Kingston University, opgericht in 1899, ligt in de landelijke en voorstedelijke stad Kingston upon Thames in Londen. De vier campussen van de universiteit zijn te vinden in en rond het stadscentrum, met een gratis pendelbus die studenten helpt om er te komen. Deze universiteit biedt wat zij noemt Flexi-stay accommodatie, die studenten in staat stelt om kamers te boeken in hun residentiezalen voor periodes waarin zij verwachten te zijn uitzonderlijk hard studeren.

Studentensamenstelling van Kingston University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
12150
postgraduates:
3740
Totaal:
15890
 • Kingston University - meet our international students!
 • What is Kingston University really like? | Student Q&A
 • Kingston alumna Parinita talks about student life at Kingston University
 • International Student Vlogger: Experiences at Kingston University
 • International Student Vlogger: Why I chose Kingston University

Lijst met 483 bachelor- en masteropleidingen van Kingston University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Kingston University
map marker Toon op kaart
Main Site - Yorkon Building
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons) Loughborough University of Technology 96% 0% 10% £25700 149 Loughborough On campus Voltijd
Pharmaceutical Chemistry with a Year in Industry/Research BSc (Hons) University of Reading 80% 0% 7% £23700 117 Reading On campus Voltijd
Pharmaceutical Sciences (Extended) BSc (Hons) University of Greenwich 86% 2% 10% £14500 114 London On campus Voltijd
Pharmaceutical Sciences BSc (Hons) Queen's University of Belfast 74% 0% 5% £21400 131 Belfast On campus Voltijd
Pharmaceutical Science BSc (Hons) Teesside University 90% 0% 25% £13000 83 Middlesbrough On campus Voltijd
Pharmaceutical Chemistry (Top-up) BSc (Hons) University of Huddersfield 88% 5% 5% £16000 123 Huddersfield On campus Voltijd
Pharmaceutical Science (Including Foundation Year) BSc (Hons) University of South Wales 71% 0% 0% £12600 108 Pontypridd On campus Voltijd
Pharmaceutical Science (including foundation year) BSc (Hons) London Metropolitan University 90% 20% 20% £3894 69 London On campus Deeltijd
Pharmaceutical Chemistry with Foundation BSc (Hons) University of Reading 80% 0% 7% £23700 117 Reading On campus Voltijd
Pharmaceutical Science with Business BSc (Hons) University of Keele 62% 3% 1% £24000 130 Newcastle under Lyme On campus Voltijd