New College of the Humanities
Politiek & Internationale Betrekkingen met Creatief Schrijven BSc
New College of the Humanities

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 15 afgestudeerden van Politics & International Relations with Creative Writing BSc en andere cursussen in bij de New College of the Humanities voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
90 /100
15 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Politiek & Internationale Betrekkingen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24082 £23359 £28620
25-75 percentiel bereik £19637 - £28212 £18020 - £29544 £21639 - £38188

Cursusbeschrijving

Samenvatting

De BSc (Hons) Politiek & Internationale Betrekkingen met Creatief Schrijven zal je niet alleen uitrusten met kennis van politieke instellingen en hun interacties, maar ook met het vermogen die kennis creatief en nauwkeurig over te brengen aan een breed publiek, in allerlei verschillende vormen. Je vergelijkt de politieke instellingen van verschillende landen, analyseert waar ze hun legitimiteit aan ontlenen en hoe ze met andere instellingen interageren. Je volgt een cursus politieke theorie, waarbij je je niet alleen afvraagt hoe deze organisaties werken, maar ook hoe denkers hebben getheoretiseerd dat ze zouden moeten werken. In de minor Creatief Schrijven scherp je je vak aan door onder meer poëzie, scripts, creatieve non-fictie en meeslepende journalistiek te schrijven.

Onderwijzen & leren

Als je Politiek & Internationale Betrekkingen als hoofdvak kiest, krijg je per lesweek gemiddeld 9,5 of meer uren contact van hoge kwaliteit, in aanzienlijk kleinere groepen dan de norm is voor Britse instellingen op undergraduate niveau. Het precieze aantal contacturen hangt af van je keuze van bijvak en eventuele keuzevakken.

Je contacturen omvatten een mix van onderwijsmethoden die het best passen bij het onderwerp en bij het bereiken van de leerresultaten voor elke afzonderlijke cursus. Tot de onderwijsvormen behoren bijlessen in kleine groepen, seminars, en hoorcolleges van tussen de 10 en 60 studenten voor je graadcursussen.

Waar kan deze graad je brengen?

Je graad en Diploma van NCH kunnen je overal brengen. Carrièrepaden van enkele pas afgestudeerden van de hoofdvak Politiek & Internationale Betrekkingen aan NCH Londen zijn o.a.:

Soila (2016) voltooide haar MA Investigative Journalist aan de City University, en heeft sindsdien een carrière als freelance journaliste opgebouwd, en is momenteel onderzoeker bij de BBC.

Sarah (2017) studeerde af met een baan als Conference Producer bij Arena International Events Group. Nadat ze gepromoveerd was tot Senior Conference Producer, stapte ze over naar Financial Times waar ze nu Event Content Producer is.

Alexander (2017) studeert momenteel voor zijn MSc Public Policy aan de UCL. Delia (2017) liep zomerstages bij Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells en Amadeus, en kreeg daarna een baan als paralegal bij TI Media. Momenteel is ze paralegal bij Time Inc. Omara (2017) studeerde af met een rol als Publishing Trainee bij Harper Collins, waar ze nu Editorial Assistant is.

Megan (2018) studeert momenteel voor haar Masters graad aan King's College London.

Aaryaman (BA (Hons) Filosofie, Politiek & Economie met een major in Politiek, 2019) studeerde af met een baan als Geo-Politiek Risico Analist bij MAX-Security Solutions. Lukas (BSc (Hons) Politics & International Relations with History, 2019) studeert momenteel voor de MSc International Relations aan de LSE.

Meer informatie over de cursus is te vinden op: https://www.nchlondon.ac.uk/degrees/undergraduate/politics-international-relations/politics-international-relations-with-creative-writing-bsc/

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Politics & International Relations with Creative Writing, BSc volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze cursus laat de studenten kennismaken met de onderliggende concepten en principes van het creatieve schrijfproces, en van het ambacht van creatief schrijven in drie belangrijke literaire vormen: poëzie, proza fictie en scenarioschrijven (voor het toneel). De cursus legt de nadruk op het belang van lezen voor het creatieve schrijfproces. Het schrijversambacht wordt in het eerste jaar bestudeerd en vormt een basis voor de daaropvolgende cursus Creatief Schrijven in het tweede jaar (NCHCW525 The Writer's Voice). De cursus wordt in beide semesters van het eerste studiejaar gegeven, en loopt parallel met de andere studievakken van de student, en de studenten worden aangemoedigd de mogelijkheden te onderzoeken om creatief te reageren op concepten en thema's die ze in hun andere studievakken tegenkomen.

Kritisch redeneren is bedoeld om kritische denkvaardigheden te helpen cultiveren en de leerlingen te leren hoe deze vaardigheden zowel in de alledaagse als in de wetenschappelijke context worden gebruikt. De cursus wordt gegeven via wekelijkse colleges. De cursus laat de studenten kennismaken met essentiële begrippen uit de formele en informele logica en demonstreert hoe deze op natuurlijke taal kunnen worden toegepast. De cursus leert de studenten onder meer hoe ze argumentatiepatronen kunnen herkennen, hoe ze een argument kunnen beoordelen op deugden als geldigheid, deugdelijkheid en relevantie, en hoe ze argumenten duidelijk en doeltreffend kunnen structureren en presenteren....00

LAUNCH geeft leerlingen inzicht in de wereld van het werk, met inbegrip van financiële geletterdheid, zakendoen en werkgelegenheid. Dit programma helpt de houding en het gedrag te ontwikkelen die door werkgevers verlangd worden, is uiterst praktisch, en vormt een aanvulling op het academische aanbod dat door de studenten van de Academie gevolgd wordt. De bedoeling van de cursus is je een aantal basisvaardigheden bij te brengen die op alle werkterreinen nodig zijn: in hoofdzaak ? schrijven, presenteren en in teamverband werken. Omdat veel activiteiten gebaseerd zijn op een goed begrip van de klanten, gaat de cursus verder met het verkennen van de kernbeginselen van marketing en primair klantenonderzoek. Het bevorderen van vaardigheden, gedragingen en persoonlijke eigenschappen is fundamenteel voor succesvolle resultaten op LAUNCH, en de cursus eindigt met een project waarin je de verantwoordelijkheid moet nemen voor een live opdracht onder onderzoek van een organisatie uit de echte wereld, aanbevelingen moet ontwikkelen, en die presenteren aan een panel van deskundigen, waaronder je opdrachtgever.

Het doel van de cursus Modern Politiek Denken is de centrale teksten in het moderne politieke denken te analyseren, en de studenten kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën uit de 17e tot de 19e eeuw. Van de studenten wordt verwacht dat ze deze teksten grondig bestuderen, en dat ze technieken van moderne filosofische analyse toepassen bij hun beschouwing. Ze zullen ook de intellectuele en historische context waarin de teksten geschreven werden moeten waarderen. De leerlingen zullen op deze manier een kritisch begrip ontwikkelen van de moderne ontwikkeling van het politieke denken en van de wetenschappelijke debatten daaromheen, en vaardigheden ontwikkelen in het interpreteren van filosofische teksten en het filosofisch argumenteren.

Vergelijkende Politiek is een inleidende cursus over vergelijkende politiek waarin de studie van politiek gedrag binnen staten centraal staat. Terwijl internationale betrekkingen zich bezighouden met de betrekkingen tussen staten, richt vergelijkende politiek zich op binnenlandse ontwikkelingen en verkent die met een vergelijkende benadering. In deze cursus wordt onderzocht hoe democratieën georganiseerd kunnen worden door de vorming en ontwikkeling van democratische politieke instellingen. De nadruk ligt ook op institutionele ontwikkeling en dit geeft organisatorische samenhang aan de wekelijkse thema's die er in onderzocht worden. De achtergrond van veel van de vertogen binnen deze cursus is de verscheidenheid aan Europese politieke stelsels en de rijkdom van zowel het normatieve als het empirische bewijs leunt daar zwaar op. De logica erachter wordt ingegeven door de historische ontwikkeling van moderne democratieën waarvoor de Europese context als achtergrond dient.

Jaar 2

Deze cursus richt zich op de geschiedenis, de politiek, het beleid en de aard van de Europese Unie, en op haar wereldwijde rol in handel, hulpverlening, conflictoplossing en democratisering. De complexiteit van de Europese instellingen, hun langdurige evolutie, en de beleidsbeslissingen die erdoor beïnvloed worden, worden diepgaand geanalyseerd. Discussie over de sterkte en zwakte van de Europese Unie als supranationale macht in theorie en praktijk is een integraal onderdeel van de studie van deze cursus. Er zal verwezen worden naar de evaluatie ervan in relatie tot actuele wetenschappelijke debatten in de geschiedenis en de politieke wetenschappen. De spanningen die op het niveau van de lidstaten ontstaan als gevolg van de ontwikkeling naar een supranationaal constitutionalisme van de Europese Unie zijn bijzonder relevant voor de moderne tijd en deze cursus, samengenomen met cursus 2c1 Modern British Government and Politics en cursus 3c1 British Constitutional and Political History since 1895, zal de studenten een grondige kennis van deze discussies verschaffen....00

Deze cursus wordt in het tweede jaar gevolgd, nadat de student de eerste drie kerngenres van Creatief Schrijven (poëzie, proza fictie, scenario schrijven) bestudeerd heeft in de eerstejaarscursus (NCH422) of een equivalent daarvan. De cursus ontwikkelt op twee manieren verfijnde creatieve schrijfvaardigheid en inzicht in het creatieve schrijfproces: A) door het onderzoeken van het vierde kerngenre, creatieve non-fictie, een overkoepelende term die vele soorten non-fictie omvat (bv. persoonlijk essay, memoires, schrijven over plaats); en B) door het onderzoeken van relaties en interacties tussen de vier tot nu toe bestudeerde kerngenres van schrijven, en de kruisbestuiving die zulke relaties aanmoedigen. Van de studenten wordt verwacht dat ze deelnemen aan schrijfworkshops, die zowel het geven als het ontvangen van peer review en feedback op kladwerk omvatten.

De cursus Toegepaste vermogens loopt over leerlingen? laatste twee jaar aan de Academie. Deze cursus bouwt voort op de basis die in Inleidende Mogelijkheden gelegd is. De cursus beslaat het tweede en derde jaar van het Diploma en laat je kennismaken met meer van de technieken en ideeën die je bij het afstuderen op je werk gebruikt zult zien, waaronder digitale geletterdheid, strategie en probleemoplossing en gegevensbeheer. Het tweede jaar culmineert in een project waarin je een nieuw bedrijfsidee moet ontwikkelen, een begeleidend bedrijfsplan moet schrijven en de haalbaarheid moet testen door middel van primair marktonderzoek. In je laatste jaar krijg je de kans om je ideeën digitaal te lanceren, leer je hoe je gegevens bij de besluitvorming kunt gebruiken en ontwikkel je pleitbezorgingsvaardigheden om de kans op instemming met de aanbevelingen te vergroten....0045

Oude machten, nieuwe machten: Imperialisme, kolonialisme en de moderne staat onderzoekt de invloed van het imperium op de wereldgeschiedenis, de opkomst en ondergang van de Europese economische en politieke macht, en hoe de erfenis ervan de opkomende moderne staat in de internationale samenleving van de 20e eeuw heeft gevormd. Keizerrijken worden vergelijkend bestudeerd om hun uiteenlopende invloeden op de opbouw van opvolgende staten te begrijpen. De politiek van het Britse Rijk staat centraal in deze cursus, maar deze zal ook bestudeerd worden met verwijzing naar de keizerrijken van Frankrijk, Spanje, Italië, Rusland, het Ottomaanse Rijk, China en Japan.

Duik in fascinerende Evolutionaire Biologie en Neurowetenschappen en de Geschiedenis van de Wetenschap in onze cursus Wetenschapsgeletterdheid. De cursus laat de leerlingen kennismaken met verschillende belangrijke episodes in de geschiedenis van de wetenschap en, in het bijzonder, met de geschiedenis van de astronomie, de fysica, de biologie en de cognitieve wetenschap. De bijdragen van figuren als Kepler, Galileo, Newton, Einstein, Linnaeus, Darwin, Mendel, Skinner, McCulloch en Pitts worden besproken en in een historische context geplaatst. Het doel van Science Literacy is inzicht te helpen ontwikkelen in baanbrekende ideeën en methoden op centrale gebieden van de wetenschap. Ze zijn ontworpen voor niet-wetenschappers en vereisen minimale wiskundige vaardigheden.

Jaar 3

Na bijna twee decennia is Samuel Huntington?s voorstelling van een nieuwe wereldorde frontaal in botsing gekomen met de lang gekoesterde neo-realistische overtuiging dat de wereld geregeerd wordt door een toestand van anarchie. Conflicten en ontwrichting, sociaal protest en armoede als gevolg van een reeks diepgaande economische en politieke blunders, zijn vragen gaan oproepen over het vermogen van internationale organisaties (IO's) om nationale en regionale crises te verzachten. Deze cursus stelt de wereldorde zoals ze is ter discussie. Hoe te reageren op de huidige uitdagingen van schaarse verdeling van middelen, oneerlijke verdeling van macht en rijkdom, en een ingeworteld gebrek aan evenwicht tussen grote en kleine staten? Het antwoord ligt niet in het afschaffen van internationale organisaties. Zonder die organisaties zullen kleine staten verstoken blijven van een stem in internationale aangelegenheden. In plaats daarvan beraadslaagt deze cursus over noodzakelijke hervormingen, zodat de IO's in de toekomst de gezamenlijke belangen van hun leden beter kunnen vertegenwoordigen.

De cursus Toegepaste vermogens loopt over leerlingen? laatste twee jaar aan de Academie. Deze cursus bouwt voort op de basis die in Inleidende Mogelijkheden gelegd is. De cursus beslaat het tweede en derde jaar van het Diploma en laat je kennismaken met meer van de technieken en ideeën die je bij het afstuderen op je werk gebruikt zult zien, waaronder digitale geletterdheid, strategie en probleemoplossing en gegevensbeheer. Het tweede jaar culmineert in een project waarin je een nieuw bedrijfsidee moet ontwikkelen, een begeleidend bedrijfsplan moet schrijven en de haalbaarheid moet testen door middel van primair marktonderzoek. In je laatste jaar krijg je de kans om je ideeën digitaal te lanceren, leer je hoe je gegevens bij de besluitvorming kunt gebruiken en ontwikkel je pleitbezorgingsvaardigheden om de kans op instemming met de aanbevelingen te vergroten....0045

Deze cursus laat de studenten kennismaken met grote ethische uitdagingen en moedigt hen aan verschillende methodologische benaderingen van het redeneren over zulke vraagstukken te onderzoeken. De twee delen van de cursus zijn: Onderwerpen in Praktische Ethiek; Technologie en Menselijke Waarden. De delen worden gegeven door Dr. Gulzaar Barn, met enkele gastcolleges van Professor Adrian Zuckerman, een gastprofessor aan het NCH. De colleges zullen zeer participatief zijn, met groepswerk en regelmatig klassikaal debat. Door onze discussies zullen we onze herkenning van alternatieve gezichtspunten verbreden, onze vaardigheden in argumenteren aanscherpen, en nadenken over grotere vragen over wat een goed leven, een rechtvaardige maatschappij, of een gepaste manier van omgaan met onze omgeving en met elkaar maakt.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Politics & International Relations with Creative Writing BSc aan de New College of the Humanities

25% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Onderwijzende beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Geschoolde beroepen
5% Administratieve beroepen
5% Beroepen in de verkoop
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Onderwijzend en Kinderopvang geassocieerde beroepskrachten
5% Medewerkers welzijn en huisvesting

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Politiek & Internationale Betrekkingen

Kwalificatie-eisen

Leerlingen die naast drie A Levels de Extended Project Qualification (EPQ) studeren, kunnen in aanmerking komen voor een alternatief aanbod. Let op: A Level General Studies, Critical Thinking, Thinking Skills en Global Perspectives worden door NCH niet aanvaard als een van je A Levels. We aanvaarden geen A Levels in de moedertaal als deel van je A Level aanbod.

Let op: we tellen Highers en Advanced Highers in hetzelfde vak niet mee.

Alle 45 studiepunten moeten van niveau 3 zijn. Het Access to HE Diploma wordt per geval bekeken -- neem contact met ons op voor verdere informatie.

Let op: we tellen Highers en Advanced Highers in hetzelfde vak niet mee.

Ons typische aanbod voor kandidaten die het Internationale Baccalaureaat Diploma volgen is: "Een totaalscore van 35 punten OF 6, 6, 5 in vakken die op Hoger Niveau gevolgd worden." Let op: de totaalscore van 35 punten is inclusief TOK en het Extended Essay, en leerlingen moeten een voldoende halen voor het IB Diploma om tot onze cursussen te worden toegelaten.

BTEC Extended Diploma, Diploma en Subsidiary Diploma worden geval per geval bekeken wanneer ze aangeboden worden in combinatie met het vereiste A Level(s) - neem contact met ons op voor verdere begeleiding.

Het New College of the Humanities biedt een beperkt aantal beurzen aan internationale undergraduate studenten. NCH is een erkende Tier 4 Sponsor. Meer informatie voor internationale aanvragers is te vinden op www.nchlondon.ac.uk/hubs/international-students

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Politics & International Relations with Creative Writing, BSc te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Politiek & Internationale Betrekkingen met Creatief Schrijven BSc

Ierland £9250 Jaar 1
EU £14000 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £14000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Het New College of the Humanities biedt een select aantal zeer prestigieuze beurzen aan als erkenning voor uitzonderlijke academische mogelijkheden en prestaties. Deze prijzen zijn tot £2.000 per jaar waard als bijdrage in het collegegeld van NCH London. Ons toelatingsteam neemt automatisch alle kandidaten voor een studiebeurs in aanmerking.

Wij zetten ons in om hulp te bieden aan studenten die financiële hulp nodig hebben om hun studie te beginnen en te voltooien. Het College biedt inkomensafhankelijke studiebeurzen aan voor studenten met een huishoudinkomen.

Meer informatie over onze studiebeurzen vind je op https://www.nchlondon.ac.uk/home-fees/

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Over New College of the Humanities

New College of the Humanities (NCH) is een instelling die gespecialiseerd is in Undergraduate en Postgraduate graden gebaseerd op de brede vakgebieden van de menswetenschappen en sociale wetenschappen, gelegen op slechts 10 minuten lopen van het metrostation Tower Hill in Centraal Londen, Engeland.

Studentensamenstelling van New College of the Humanities

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
270
postgraduates:
20
Totaal:
290

Lijst met 175 bachelor- en masteropleidingen van New College of the Humanities - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

London, Bloomsbury
map marker Toon op kaart
Devon House, London
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Creative Writing and Film and Theatre BA (Hons) University of Reading 56% 0% 10% £19500 148 Reading On campus Voltijd
English Literature and Creative Writing BA (Hons) University of Keele 67% 0% 0% £15500 119 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
Creative Writing and History BA (Hons) Aberystwyth University 96% 10% 5% £14300 119 Aberystwyth On campus Voltijd
English Literature and Creative Writing BA (Hons) University of Brighton 72% 10% 10% £13842 113 Brighton On campus Voltijd
English Literature and Creative Writing (with integrated foundation year) BA (Hons) Aberystwyth University 100% 10% 5% £14300 120 Aberystwyth On campus Voltijd
Creative Writing and Health & Wellbeing (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 112 Liverpool On campus Voltijd
English and Creative Writing with Employment Experience Abroad BA (Hons) University of Exeter 89% 3% 3% £20000 142 Exeter On campus Voltijd
Politics & International Relations with Creative Writing BSc New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 119 London On campus Voltijd
Creative Writing and English Language BA (Hons) University of Worcester 62% 0% 25% £13100 118 Worcester On campus Voltijd
Literature and Creative Writing (Including Year Abroad) BA (Hons) University of Essex 85% 5% 10% £16850 111 Colchester On campus Voltijd