Royal Holloway, University of London
Law with Modern Languages (French) LLB (Hons)
Royal Holloway, University of London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Deze graad is voor jou bedoeld als je de discipline van het recht wilt bestuderen in combinatie met Frans en een kritisch bewustzijn van het recht wilt ontwikkelen, terwijl je een gevorderde taalkundige vaardigheid in schriftelijk en mondeling Frans verwerft. De door jou gekozen taal wordt in jaar één en twee op verschillende niveaus onderwezen, wat betekent dat je vanaf nul kunt beginnen.

De graad omvat alle elementen die nodig zijn om een LLB te behalen en biedt je tegelijkertijd flexibiliteit en vrijheid om een taal te kiezen die je interesseert. In het eerste en tweede jaar verken je verplichte modules zoals het Engelse rechtssysteem, publiek recht en strafrecht terwijl je de taal van je keuze bestudeert op een niveau dat past bij je niveau van bekwaamheid, terwijl je in het derde jaar kunt kiezen uit een aantal optionele modules zoals vennootschapsrecht, medisch recht en internationaal en vergelijkend recht inzake mensenrechten.

Tijdens je studie aan deze graad kun je ook gebruik maken van een jaar in het buitenland - van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van praktische taalvaardigheden en culturele gevoeligheid.

Na afloop van de cursus zul je verworven hebben:

 • Begrip van de belangrijkste kenmerken van Engels en Europees recht

 • Belangrijke juridische onderzoeks- en communicatievaardigheden

 • Gevorderde taalvaardigheid in schriftelijk en mondeling Frans

Accredited by the Bar Standards Board for the purpose of a Qualifying Law Degree.

The qualifying law degree is recognised by the Solicitors Regulation Authority (SRA) for the purposes of satisfying the academic stage of training.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 125 afgestudeerden van Law with Modern Languages (French) LLB (Hons) en andere cursussen in bij de Royal Holloway, University of London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
73 /100
125 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Wet

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25500 £25000 £29000
25-75 percentiel bereik £23000 - £27000 £21000 - £29500 £23500 - £40500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Wet opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22263 £22893 £27994
25-75 percentiel bereik £19072 - £28040 £17952 - £29836 £20888 - £38579

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Law with Modern Languages (French), LLB (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Contracten vormen de juridische basis van handelstransacties. Deze module onderzoekt de juridische aspecten van de totstandkoming van contracten, de bevoegdheid om contracten te sluiten en de nakoming van wettelijke verplichtingen, en de rechtsmiddelen bij contractbreuk. Je onderzoekt met name de volgende gebieden: inleiding tot het contract; uitnodiging tot behandeling; aanbod en aanvaarding; tegenprestatie; promissory estoppel; bedoelingen om rechtsbetrekkingen tot stand te brengen; impliciete bedingen; uitdrukkelijke bedingen; vrijstellingsclausules; oneerlijke contractvoorwaarden; vergissingen; soorten bedrog; bedrog en rechtsmiddelen; dwang; ongepaste beïnvloeding; frustratie en overmacht; contractbreuk en rechtsmiddelen; en rechten van derden.

Deze module dient als een intensieve inleiding tot de grondslagen van het rechtssysteem en de rechtswetenschap. Het verkent elementen van de historische, filosofische en sociale context van het Engelse rechtssysteem, waaronder kwesties van recht, moraal en rechtvaardigheid. Daarnaast worden ook verschillende rechtsbronnen bestudeerd, onder meer op nationaal en internationaal niveau, en via verdragen, statuten en jurisprudentie.

De module beoogt de spreek- en luistervaardigheid in het Frans te ontwikkelen. In de lessen wordt zo veel mogelijk Frans gebruikt en de module wordt in het Frans beoordeeld. De module gebruikt een gemengde aanpak: ze is gebaseerd op een cursusboek voor beginners met aanvullend materiaal op Moodle en als wekelijkse hand-outs gebaseerd op authentiek materiaal.

De module beoogt de lees- en schrijfvaardigheid in het Frans te ontwikkelen. In de lessen wordt zo veel mogelijk Frans gebruikt en de cursus wordt in het Frans beoordeeld. De module gebruikt een gemengde aanpak: ze is gebaseerd op een cursusboek voor beginners met aanvullend materiaal op Moodle en als wekelijkse hand-outs op basis van authentiek materiaal. De bestudeerde thema's variëren van jaar tot jaar, maar zullen waarschijnlijk het dagelijks leven in Frankrijk omvatten, een inleiding tot de Franstalige maatschappij en cultuur, streken en tradities.

De module beoogt het vermogen van de student om zich in correct geschreven Frans uit te drukken uit te breiden. Belangrijke grammaticale kwesties worden onderwezen en/of herzien, en de leerlingen werken aan een breed scala van authentiek materiaal in het Frans om hun woordenschat en uitdrukkingsmogelijkheden uit te breiden. Belangrijke taalkundige kenmerken van de teksten worden opgespoord en besproken om de taalverwervings- en analysevaardigheden van de student te verbeteren. De cursus wordt in het Frans gegeven en geëvalueerd.

De module beoogt het vermogen van de leerlingen uit te breiden om zich in nauwkeurig gesproken Frans uit te drukken. De leerlingen werken aan een breed scala van authentiek materiaal in het Frans om hun woordenschat en uitdrukkingsmogelijkheden uit te breiden en hen kennis te laten maken met hedendaagse onderwerpen en cultuur. De cursus wordt in het Frans gegeven en geëvalueerd.

Deze module richt zich op inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door de studenten te betrekken bij praktische vaardigheidssessies zoals mooting, het interviewen van klanten, en onderhandelen. Het is bedoeld om professionele kerncompetenties te ontwikkelen die door de juridische en niet-juridische beroepen worden vereist.

Grondwetten bepalen en controleren de bevoegdheden van de staat en regelen de verhouding tussen de staat en zijn burgers. Deze module onderzoekt de ongecodificeerde grondwet van het Verenigd Koninkrijk, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de belangrijkste kenmerken van het Britse regeringsstelsel, waaronder de verdeling van bevoegdheden tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht en tussen Westminster en de gedecentraliseerde regio's; belangrijke grondwettelijke concepten en de daarmee samenhangende uitdagingen, waaronder parlementaire soevereiniteit, verdragen, de rechtsstaat, en de bescherming van de mensenrechten voor en na de Human Rights Act 1998; en hoe het bestuursrecht, met name de rechterlijke toetsing, het optreden van de regering en de overheid controleert.

Jaar 2

In deze module ontwikkel je verder je vermogen om effectief in het Frans te communiceren, schriftelijk of mondeling, met een goede grammaticale en lexicale nauwkeurigheid. Je bekijkt teksten uit verschillende bronnen en onderzoekt authentieke opnames over een hele reeks onderwerpen. Een groot deel van de inhoud wordt in het Frans gegeven, met uitzondering van de grammaticalessen, die in het Engels worden gegeven.

Deze module onderzoekt de verschillende soorten belangen die in grond kunnen bestaan, met inbegrip van de rechten en plichten die uit deze belangen voortvloeien, hoe ze beschermd kunnen worden tegen derden die andere belangen in de grond verwerven, en hoe ze kunnen worden overgedragen. In het bijzonder onderzoek je fundamentele begrippen; contracten met betrekking tot land; nadelig bezit; pachten en licenties; hypotheken; mede-eigendom en de gezinswoning; erfdienstbaarheden; en bescherming van belangen in land (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd).

In schriftelijk Frans bouwt de module voort op de technieken die in de eerstejaars taalmodules verworven zijn, door bijzondere aandacht voor analyse-, schrijf- en herschrijftechnieken, met name op het leren construeren van argumenten en uiteenzettingen in authentiek, correct en passend Frans. Bestudeerde thema's helpen als voorbereiding op het jaar in het buitenland (thema's kunnen variëren, voorbeelden zijn : Le travail en France, être jeune en France, la contestation sociale).

Deze module biedt je een inleiding in het recht inzake onrechtmatige daad, met aandacht voor de algemene beginselen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in het recht betreffende reputatie en misbruik van privé-informatie, nalatigheid, opzettelijke inmenging in de persoon en het recht van overlast. Specifiek zul je een inzicht ontwikkelen in de volgende gebieden de functie en het doel van het recht inzake onrechtmatige daad; een inleiding tot het recht inzake nalatigheid en het belang ervan in het recht inzake onrechtmatige daad; een onderzoek van de zorgplicht en de schending ervan, met inbegrip van de manier waarop die tot uiting komt in specifieke onrechtmatige daden zoals werkgeversaansprakelijkheid, plaatsvervangende aansprakelijkheid, aansprakelijkheid van bewoners, economisch verlies en psychiatrisch letsel; een onderzoek van de overige aspecten van nalatigheid zoals oorzakelijk verband en afstandelijkheid; algemene verweermiddelen; smaad en misbruik van privé-informatie; inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, waaronder pesterijen; en tenslotte inbreuken op eigendomsrechten en genot in de vorm van overlast en de regel in Rylands tegen Fletcher.

In deze module ontwikkel je een inzicht in de algemene aard van het strafrecht en leer je hoe je de algemene beginselen van strafrechtelijke aansprakelijkheid kunt toepassen, waaronder de aansprakelijkheid van medeplichtigen. Je bekijkt de elementen van een strafbaar feit en de verschillende vereisten voor actus reus en mens rea, waarbij je nagaat hoe ze van toepassing zijn op verschillende strafbare feiten tegen de persoon of tegen goederen. Je onderzoekt een aantal belangrijke misdrijven tegen de persoon, waaronder dodelijke en niet-dodelijke misdrijven met lichamelijk geweld, zoals aanranding, en misdrijven met seksueel geweld. Je beoordeelt ook geselecteerde hoofddelicten tegen bezit, waaronder diefstal, inbraak, beroving en bedrog, en de onbegrijpelijke delicten en de aansprakelijkheid van medeplichtigen.

Jaar 3

In deze module onderzoek je equity en het verband met het gewoonterecht. Je onderzoekt het begrip trust en de wetten die de oprichting en het beheer van trusts regelen. Je onderzoekt de historische ontwikkeling van equity en legt uit hoe purpose trusts werken. Je bekijkt hoe liefdadigheidstrusts worden opgericht en gaat na wat de plichten van trustees zijn. Je bekijkt de aard en de reikwijdte van fiduciaire verplichtingen en gaat na wanneer die verplichtingen geschonden kunnen worden en wat daarvan de gevolgen zijn. Je gaat ook in op bijzondere soorten trusts, waaronder geheime trusts, resulterende en constructieve trusts.

In deze module vergroot je je vermogen om schriftelijk materiaal uit verschillende bronnen te analyseren en te vergelijken. Je ontwikkelt vaardigheid in nauwkeurig en discursief Frans, en breidt je mondelinge presentatievaardigheden uit, met bijzondere nadruk op het formele spreekregister. Je kijkt naar fragmenten uit Franse documentaires en speelfilms, en luistert naar opnames en podcasts, zoals de programma's France Inter en France Culture. Je bekijkt ook een reeks culturele vragen en onderzoekt de belangrijkste kenmerken van de Franse cultuur en samenleving.

Deze module onderzoekt de rol van de Europese Unie (EU) bij het vrije verkeer van volkeren, goederen, diensten en kapitaal. Je verkent de rechtshandhaving van verdragen waarop de Unie is gebaseerd, met aandacht voor zowel nationale als internationale systemen. Je onderzoekt deze verdragen en de verschillende EU-instellingen die op grond daarvan zijn opgericht (en in het nationale recht zijn opgenomen), waarbij je hun juridische en beleidsvormende bevoegdheden onderzoekt. Je bekijkt in het bijzonder de wetten en functies van de EU-instellingen, waaronder de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad en het Hof van Justitie van de EU, en onderzoekt hoe vrij verkeer over de nationale grenzen heen werkt en hoe het recht van de EU wordt afgedwongen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Law with Modern Languages (French) LLB (Hons) aan de Royal Holloway, University of London

20% Juridische beroepen
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Beroepen in de verkoop
5% Klantenservice beroepen
5% Administratieve beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Elementaire beroepen
5% Natuur- en maatschappijwetenschappers
5% Onderwijzende beroepen

In beide vakken gebeurt het onderwijzen en leren meestal door middel van lezingen, seminars, cursuswerk/essay, mondelinge presentaties en begeleide zelfstandige studie. De beoordeling van kennis en inzicht gebeurt meestal door middel van formele examens, cursuswerk, geëxamineerde essays, en mondelinge presentaties. De programma's zijn gebaseerd op de nationale normen voor juridisch onderwijs, en op goede praktijken in het hoger juridisch onderwijs. Het omvat elementen van probleemgestuurd leren en moedigt studenten aan hun eigen zelfstandige leervaardigheden en reflectieve leerpraktijk te ontwikkelen. Alle modules in de eerste twee jaar van de graad zijn verplicht, bedoeld om de studenten de juridische achtergrond te geven die ze nodig hebben om aan de criteria voor professionele accreditatie te voldoen, en tevens de taalvaardigheid die nodig is om een goede graad van spreekvaardigheid te verwerven. In het laatste jaar kunnen studenten een keuze-onderdeel in de rechten kiezen. De algemene verantwoordelijkheid voor het programma ligt bij de programmaleider "Recht met", maar het eerste aanspreekpunt voor de studenten is hun persoonlijk adviseur. Alle studenten krijgen een persoonlijk adviseur toegewezen in het Departement Recht en Criminologie die hen gedurende het programma regelmatig ontmoet, met vaste verplichte sessies elk trimester. Alle studenten krijgen ook een contactpersoon toegewezen in het Departement Talen, Literatuur en Culturen. De adviseur geeft advies over academische, pastorale en welzijnszaken. De studenten ontmoeten hun persoonlijke raadgever ten minste drie keer per jaar, hetzij individueel, hetzij in groepsverband.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Wet

Kwalificatie-eisen

Wanneer een kandidaat de EPQ naast de A-levels volgt, zal de EPQ in aanmerking genomen worden en tot gevolg hebben dat lagere A-level cijfers vereist zijn. Met sociaal-economische factoren die op de opleiding van een aanvrager van invloed kunnen zijn geweest, zal rekening worden gehouden en aan deze aanvragers kunnen alternatieve aanbiedingen worden gedaan. Algemene studies en kritisch denken (A-levels) worden niet aanvaard. Rang B op A niveau in de passende taal/talen voor het taaltraject op gevorderd niveau. Voor het taaltraject voor beginners is er geen taalvereiste, maar er kan slechts één taal op beginnersniveau worden gestudeerd.

AAABB

In Business of Public Services met gespecificeerde eenheden in Law plus een A-level graad A. Kandidaten kunnen een BTEC in een ander relevant vak volgen als ze dat in combinatie met A-Level Rechten doen.

Slagen in Toegepast Recht met minstens 30 studiepunten op niveau 3 met Onderscheiding en de resterende studiepunten op niveau 3 met Verdienste. Andere Access to HE Diploma's worden geval per geval bekeken. Merk op dat het Access to Higher Education Diploma alleen aanvaardbaar is als de aanvrager een aanzienlijke onderbreking in het onderwijs achter de rug heeft.

In Business of Public Services met Distinctions in gespecificeerde Law units. Raadpleeg onze website voor specifieke informatie over de vereiste BTEC modules

In Business of Public Services met gespecificeerde eenheden in Rechten plus een A-level graad B. Kandidaten kunnen een BTEC in een ander relevant vak volgen als ze in combinatie met A-Level Rechten volgen.

6,5,5 op Higher Level met een minimum van 32 punten totaal.

In Business of Public Services met Distinctions in gespecificeerde Law units. Raadpleeg onze website voor specifieke informatie over de vereiste BTEC modules

H2,H2,H2,H3,H3

Onderscheiding plus A-Level cijfers AB.

De vereisten zijn zoals voor de A-niveaus, waarbij één niet-gespecificeerd A-niveau vervangen kan worden door hetzelfde cijfer in het Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate.

Kandidaten met de Cambridge Pre-U worden sterk aangemoedigd zich bij Royal Holloway aan te melden. Aanbiedingen worden gedaan op basis van gelijkwaardige A-Level cijfers zoals te vinden zijn op de Royal Holloway website.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • (minimum 7.0 in Writing)
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Law with Modern Languages (French), LLB (Hons).

Kosten

Collegegeld Rechten met Moderne Talen (Frans) LLB (Hons)

EU £18100 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £18100 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Het collegegeld voor UK undergraduates wordt door de regering geregeld, en bedraagt voor wie in het academisch jaar 2021/22 met een graad begint £ 9.250 voor dat jaar. Het tarief voor UK undergraduates die in 2022/23 beginnen is nog niet bevestigd.

De Britse regering heeft bevestigd dat EU-burgers niet langer hetzelfde collegegeld mogen betalen als studenten uit het VK, en ook niet meer in aanmerking komen voor financiering door de Student Loans Company https://www.gov.uk/government/organisations/student-loans-company. Dit betekent dat je als internationale student wordt ingedeeld. Bij Royal Holloway willen we de studenten die door deze verandering in status getroffen worden door deze overgang heen helpen. Voor in aanmerking komende EU studenten die hun cursus bij ons beginnen in september 2022, kennen we een beurs toe ter vermindering van het inschrijvingsgeld, gelijk aan 60% van het verschil tussen het Britse en het internationale inschrijvingsgeld voor je cursus. Dit geldt voor de hele duur van je cursus.

Het inschrijvingsgeld voor internationale studenten kan van jaar tot jaar stijgen met het inflatiepercentage. Het beleid van Royal Holloway is dat het collegegeld voor doorgaande studenten niet meer dan 5% stijgt. Voor meer informatie zie collegegeld en financiering https://www.royalholloway.ac.uk/studying-here/fees-and-funding/ en onze algemene voorwaarden https://www.royalholloway.ac.uk/studying-here/applying/admissions-policy-and-procedures/.

Andere essentiële kosten:
Deze geschatte kosten hebben betrekking op het studeren van deze specifieke graad aan Royal Holloway. Kosten als huisvesting, voedsel, boeken en ander leermateriaal en drukwerk enz. zijn niet meegerekend.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Royal Holloway, University of London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 27 rankings van Royal Holloway, University of London

Over Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London, werd opgericht in 1886 en is gelegen in de voorstedelijke omgeving van Egham, Zuidoost-Engeland. De campus is de thuisbasis van hun indrukwekkende Victoriaanse Picture Gallery, die dienst doet als museum voor een collectie van zeer gewaardeerde kunst. Het Royal Holloway's Founder's Building is het belangrijkste kenmerk van de campus, waar studenten hun accommodatie ter plaatse kunnen vinden, evenals de ouderwetse maar uitgebreid uitgeruste bibliotheek.

Studentensamenstelling van Royal Holloway, University of London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
9175
postgraduates:
2345
Totaal:
11520
 • Our local area
 • What our History students say
 • Aparna, Manju Mehrotra Scholar | Royal Holloway, University of London
 • Why study at Royal Holloway? Anni, Management with International Business
 • Postgraduate study at Royal Holloway
 • Why study at Royal Holloway? Niall, Management

Waar wordt dit programma onderwezen

Egham Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - Royal Holloway, University Of London
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Sheffield 85% 1% 0% £19050 £20000 144 Sheffield On campus Voltijd
University of Exeter 81% 0% 5% £20000 152 Exeter On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 123 Egham On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 125 Egham On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 82% 2% 4% £19300 125 Egham On campus Voltijd
University of Exeter 80% 0% 4% £20000 154 Exeter On campus Voltijd
The University of Nottingham 52% 0% 10% £20000 135 Nottingham On campus Voltijd
The University of Sheffield 58% 0% 6% £20000 149 Sheffield On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 73% 0% 7% £18100 131 Egham On campus Voltijd
Birkbeck, University of London 66% 10% 15% £14560 98 London On campus Voltijd