St Mary's University, Twickenham
Theology, Religion and Ethics BA (Hons)
St Mary's University, Twickenham

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Dit programma stelt je in staat de complexiteit te waarderen van de menselijke zoektocht naar zin en de bijdrage van religie daaraan, die sinds het begin der tijden een integraal deel van de menselijke cultuur is geweest. Theologie en Religiewetenschappen is een boeiende en stimulerende opleiding die je zal helpen om de complexe wereld waarin we leven en werken beter te begrijpen.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 19 afgestudeerden van Theology, Religion and Ethics BA (Hons) op St Mary's University, Twickenham voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Theologie.

Algemene tevredenheid studenten
100 /100
19 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Theology, Religion and Ethics BA (Hons) van de St Mary's University, Twickenham

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Theology, Religion and Ethics BA (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £23500 £28000
25-75 percentiel bereik £18000 - £29000 £18000 - £28000 £22000 - £33500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Theologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23230 £21984 £24753
25-75 percentiel bereik £18266 - £26023 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Theology, Religion and Ethics, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De module biedt een gedetailleerde verkenning van het begrip religie, en van de verschillende manieren waarop vooraanstaande geleerden, zowel klassieke als hedendaagse, geprobeerd hebben het te definiëren. Je maakt kennis met een fundamenteel, theoretisch debat in de studie van religie. De module draait om het lezen, interpreteren, bespreken en bekritiseren van een aantal primaire teksten uit de godsdienstsociologie en -antropologie. De auteurs zullen enkele of alle van de volgende zijn: Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Peter Clarke, Steve Bruce, Irena Borowik, Linda Woodhead, Timothy Fitzgerald, en Christian Smith.

De module laat je kennismaken met de centrale thema's van de christelijke theologie. Elk thema wordt geanalyseerd op zijn Schriftuurlijke fundamenten en leerstellige grondslagen, voordat een belangrijke hedendaagse discussie wordt ingeleid die put uit recente theologie. Deze aanpak geeft je een overzicht van de geschiedenis van elk thema, en rust je tevens uit met de fundamentele terminologie van de systematische theologie en enig besef van de hedendaagse relevantie ervan. Je maakt ook kennis met verschillende manieren van theologisch redeneren, zodat je in staat bent je eigen standpunten over de bestudeerde onderwerpen in te nemen en te verwoorden. Je wordt aangemoedigd om je bezig te houden met lopende theologische debatten, en begint kritisch om te gaan met de bestudeerde gesprekspartners. De module biedt een basis en context voor meer gespecialiseerde systematische theologie modules van volgende jaren.

Deze module geeft een basis van de verschillende benaderingen van de interpretatie van de Bijbel die tegenwoordig in het wetenschappelijke en populaire discours aan de orde zijn. Er wordt gekeken naar manieren waarop bijbelse teksten in hun antieke context geïnterpreteerd kunnen worden en hoe de geschiedenis van hun interpretatie begrepen kan worden. Het stelt je in staat na te denken over je eigen en andermans lezen van de Bijbel op doordachte, kritische en creatieve wijze.

De module laat je kennismaken met ethiek. Ze omvat een overzicht van de belangrijkste waardetheorieën en normatieve ethische theorieën, zowel historische als moderne. Je leert ook na te denken over de status zelf van ethische beweringen en ethische taal.

Deze module laat je kennismaken met een verscheidenheid aan religieus denken uit de hele wereld. Het zal beginnen met de Abrahamitische godsdiensten: Jodendom, Christendom en Islam. Dan wendt het zich tot het Oosten en verkent het hindoeïsme, boeddhisme en sikhisme, om tenslotte het taoïsme en confucianisme te onderzoeken. Het zal zowel de praktijken als de overtuigingen van elke traditie bestuderen. Elke week zal het ofwel een vooraanstaand denker ofwel een centraal concept binnen elke traditie in bijzonder detail onderzoeken.

Jaar 2

Maatschappelijke veranderingen en technologische vernieuwingen vanaf het eind van de jaren 1960 hebben aanleiding gegeven tot een nieuw studiegebied: bio-ethiek. Deze subdiscipline groeide uit de medische ethiek, maar heeft zich sindsdien uitgebreid tot buiten de beroepsethiek van medici om fundamentele ethische vragen met betrekking tot gezondheid en maatschappij aan te pakken. Deze module stelt je in staat je kennis van de ethiek toe te passen op de snel veranderende wereld van nieuwe ontwikkelingen in de biologie, vooral de genetica.

Deze module onderzoekt de historische oorsprong van de Kerk en haar Schriftuurlijke grondslagen. Ook de verschillende theologische scholen om de betekenis en het karakter van de Kerk te begrijpen worden bestudeerd, zoals die zich in de theologische traditie ontwikkeld hebben. Verschillende beelden om de Kerk vandaag te begrijpen worden in discussie gebracht, om verschillende manieren te evalueren waarop de Kerk benaderd kan worden als een plaats van samenhorigheid voor de hedendaagse gelovige. De module beschouwt ook het traject en de mogelijkheden in het licht van de cultuur waarin we nu leven, en moedigt aan tot individuele toepassing van de module-inhoud op verschillende contexten.

Deze module behelst een gedetailleerde studie van de centrale christelijke leerstellingen rond de christologie en de Drie-enige God, met bijzondere aandacht voor de intellectuele ontwikkelingen van de laatste jaren. De eerste helft van de module werkt vanaf de Definitie van Chalcedon, en bestudeert belangrijke spanningen in de christologie zoals die belangrijke discussies in de systematische theologie beïnvloed hebben, en de tweede helft werkt vanaf de Geloofsbelijdenis van Nicea tot de leer van de Drie-eenheid in de recente theologie. Je leert over de complexe theologische dynamiek die komt kijken als de opvattingen over fundamentele leerstellingen veranderen, en over de wisselwerking met de historische en culturele context die zulke veranderingen stimuleert. Je houdt je ook bezig met het kritisch evalueren van deze ontwikkelingen. De hele module maakt gebruik van visuele theologische hulpmiddelen, om context- en cultuurrijke inzichten te geven in intellectuele veranderingen.

Deze module laat je kennismaken met de rijke geschiedenis van de islamitische middeleeuwse filosofie. De oorsprong, geloofsovertuigingen en praktijken van de Islam worden verkend. Het grootste deel van de cursus zal echter gaan over belangrijke islamitische denkers, de debatten en meningsverschillen die ze hadden, en de opvattingen die ze in de middeleeuwen aanhingen. Er zal ook aandacht besteed worden aan de invloed die de oude Griekse filosofie had op de islamitische filosofie, en aan de invloed die de islamitische filosofie had op de Europese christelijke filosofie.

Deze module laat je kennismaken met de studie van religie vanuit het perspectief van de natuurlijke rede. Het verschil tussen natuurlijke theologie en geopenbaarde theologie wordt toegelicht. Belangrijke argumenten voor en tegen het bestaan van God worden onderzocht en je leert hoe je elk argument kunt bekritiseren en evalueren.

De Synoptische Evangeliën, de evangeliën van Marcus, Matteüs en Lucas, worden zo genoemd vanwege de schijnbare overeenkomsten tussen hun teksten. Deze module op het tweede niveau neemt je mee in een uitdagend onderzoek naar het onderscheidende karakter van elk Evangelie, zodat je je van meet af aan kunt identificeren met de bijzondere ideeën en bekommernissen van elke evangelieschrijver. Toenemende perspectieven op de verschillende literaire stijlen en theologische standpunten die in elk Evangelie aanwezig zijn, worden verkregen door discussie, het gebruik van wetenschappelijke inzichten, presentatie en inbreng van lezingen. De werkelijkheid van wat het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus voor de vroege gelovigen betekende wordt door elke evangelist duidelijk, maar verschillend, overgebracht.

Theologische antropologie probeert het menselijk wezen te begrijpen in het licht van theologische beweringen, de vertakkingen van dit begrip voor het menselijk leven te onderzoeken, en een constructieve dialoog aan te gaan met andere rekeningen van het mens-zijn. De module richt zich vooral op beweringen rond schepping en schepselachtigheid, verlossing en heil, en ook dood en uiteindelijke bestemming. Schriftuurlijke, leerstellige en historische bronnen voor elk van deze zwaartepunten komen aan bod, en bijzondere spanningen in het systematisch theologisch inzicht worden uitgediept. Op basis hiervan worden kritisch constructieve ontmoetingen met andere benaderingen van het begrip van de mensheid aangegaan, zodat je kunt onderscheiden hoe theologische antropologie al dan niet de eeuwige onzekerheden van de menselijke conditie kan informeren.

Jaar 3

Deze module geeft een inleiding op de belangrijkste thema's en ontwikkelingen van de christelijke spirituele traditie. Dit omvat een overzicht van de geschiedenis van spiritualiteit, de tradities die verbonden zijn met specifieke schrijvers en religieuze orden, verschillende methoden van gebed en de praktijk en het belang van geestelijke leiding. Het werk zal geplaatst worden in de context van je voortdurende relatie met spirituele leiding. Ook de plaats van Maria in spiritualiteit en theologie komt aan bod.

De module ontwikkelt je zelfstandige onderzoeksvaardigheden en kritische analyse door het plannen, uitvoeren en schrijven van een substantieel stuk zelfstandig onderzoek over een onderwerp dat ze zelf kiezen in overleg met leden van het programmateam.

Het Evangelie van Johannes is gedurende een groot deel van de geschiedenis van het christendom 'het spirituele Evangelie' genoemd, vanwege zijn heel andere stijl en behandeling van het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus dan die van de Synoptische Evangeliën. Deze module van het derde niveau onderzoekt het Vierde Evangelie vanuit een reeks gezichtspunten - sociologisch, literair, historisch, feministisch, theologisch. De module omvat zowel een grondige analyse van de tekst van het Evangelie als een ruimere beschouwing van de boodschap van het Evangelie in zijn eigen tijd en daarna. Onderwerpen van studie zijn o.a. het bewijs voor een 'Johannijnse gemeenschap' waarvan de ervaring, misschien, in de Evangelietekst weerspiegeld wordt.

De module stelt je in staat om over een overeengekomen onderwerp in creatief schrijven onderzoek te doen en te schrijven onder begeleiding van een tutor. Het opstel kan een substantiële creatieve component bevatten die de thema's van de kritische bespreking weerspiegelt.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Theology, Religion and Ethics BA (Hons) aan de St Mary's University, Twickenham

20% Medewerkers welzijn en huisvesting
15% Administratieve beroepen
15% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Onderwijzende beroepen
5% Beroepen in de verkoop
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Web- en multimedia-ontwerpers
5% Elementaire beroepen
5% Professionals in welzijn
5% Sport- en fitnessberoepen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

We will generally make you an offer if your predicted grades are at the top of this range and you meet any subject specific requirements (where applicable). If your predicted grades are towards the lower end of this range we can still consider your application but will also take into account subjects studied at Level 3, your GCSE (or equivalent) profile and/or relevant non-academic achievements, references and your motivation for study.

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Geslaagd voor Access to Higher Education Diploma met 60 studiepunten waarvan 45 studiepunten op niveau 3

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Theology, Religion and Ethics, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Theologie, religie en ethiek BA (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £12250 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van St Mary's University, Twickenham in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van St Mary's University, Twickenham in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #14 
  • #18 
  Theologie & religiewetenschappen
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Alle universitaire ranglijsten van St Mary's University, Twickenham

Wat studenten zeggen over hun studie Theologie in het VK?

 • What is the Theology Major?
 • A Day in the Life of a Theology Student | Regent College Canada
 • Why am I studying Theology at University? || Chatty Video (AD)
 • What is Theology?
 • Life as a Theology Student
 • Why study Theology?
 • A day in the life of a Theology student

Over St Mary's University, Twickenham

St Mary's University is een door de overheid gefinancierde, formeel rooms-katholieke onderwijsinstelling gelegen in Twickenham, Londen. Deze universiteit is vooral bekend om de indrukwekkende selectie van sport en welzijn graden die zij hebben op aanbieding, maar aanvragers kunnen ook verwachten om graden gebaseerd op katholiek onderwijs te vinden. De Twickenham campus is kleiner dan die van de meeste andere universiteiten die kunnen worden gevonden in en rond Londen, en om die reden zou meer geschikt zijn voor die leerling die echt uitblinkt in een omgeving die niet overdreven druk, en waar ze kunnen goed geïnformeerde en ervaren docenten gemakkelijk raadplegen zonder lange wachttijden.

 • Students Discuss our Early Years Foundation Degree
 • Student's at St Mary's University, Twickenham, discuss the local area.
 • Katja and Anna's share what they love about St Mary's University
 • Nana - International study at St Mary's University
 • International Study at St Mary's - Ashika, India

Waar wordt dit programma onderwezen

St Mary's University, Twickenham
map marker Toon op kaart
Main Site - St Mary's University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 103 Canterbury On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 91% 5% 15% £14500 101 Canterbury On campus Voltijd
University of the Highlands and Islands 91% 0% 50% £12360 139 Inverness On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 182 Glasgow On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 5% 0% £70480 192 Glasgow On campus Voltijd
The University of Nottingham 80% 0% 0% £20000 135 Nottingham On campus Voltijd
University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 178 Glasgow On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 3% 2% £81600 180 Glasgow On campus Voltijd
Liverpool Hope University 87% 0% 0% £11400 126 Liverpool On campus Voltijd
University of the Highlands and Islands 90% 0% 10% £12360 143 Inverness On campus Voltijd