Teesside University
Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons)
Teesside University

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Optioneel jaar in de industrie: De optie jaar in de industrie helpt je waardevolle werkervaring op te doen, waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden vergroot. Tijdens je stage ontwikkel je overdraagbare vaardigheden zoals communicatie, onderhandelen, teamwerk, leiderschap, organisatie, problemen oplossen, onder druk kunnen werken, zelfredzaamheid en commercieel bewustzijn. Aan het eind van je stage keer je terug om je graad te voltooien en bereid je je voor om met meer zelfvertrouwen aan het werk te gaan.

Onze stagebegeleider en de loopbaanservice van de universiteit staan ter beschikking om je te helpen bij het zoeken en aanvragen van je stage. Er is ook advies beschikbaar over het zoeken naar werk en netwerken.

Cursusoverzicht: Deze graad omvat een geïntegreerde propedeuse als je niet de juiste vakken en/of cijfers hebt voor toelating tot jaar één. Het eerste jaar helpt je je kennis van wiskunde en andere belangrijke vakken te ontwikkelen, zodat je de rest van het programma met vertrouwen kunt doorlopen. Onze BEng (Hons) Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek omvat een reeks fundamentele onderwerpen in werktuigbouwkunde, materiaaltechniek en ontwerp, en daarnaast specialistische luchtvaart- en ruimtevaartonderwerpen zoals aerodynamica, vliegtuigprestaties, vluchtdynamica, avionica, vliegtuigsystemen, vliegtuigstructuren, vliegtuigontwerp en voortstuwingssystemen.

Belangrijkste redenen om lucht- en ruimtevaarttechniek aan Teesside te studeren: professionele accreditatie, ervaring in de echte wereld, ultramoderne faciliteiten, buitenschoolse activiteiten.

Na de opleiding: De meeste afgestudeerden in de lucht- en ruimtevaarttechniek zoeken een loopbaan in bedrijven die direct of indirect met de lucht- en ruimtevaart te maken hebben. De vaardigheden en kennis die je tijdens je opleiding opdoet, zijn echter ook van belang voor andere sectoren, zoals de automobielindustrie, engineeringprocessen, olie en gas, elektronica, elektrotechniek en duurzame energie. We bereiden je voor op de wereld van het werk door je de gelegenheid te geven op stage te gaan, industrie-evenementen bij te wonen (Cleveland Institution of Engineers), deel te nemen aan bedrijfsbezoeken en betrokken te raken bij onderzoek in samenwerkingsverband met de industrie (Nissan, Sabre Rail, Cummins, Caterpillar).

Accredited by the Institution of Mechanical Engineers (IMechE) on behalf of the Engineering Council for the purposes of partially meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 19 afgestudeerden van Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons) op Teesside University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Luchtvaarttechniek.

Algemene tevredenheid studenten
89 /100
19 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons) van de Teesside University

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25500 £23500 £28000
25-75 percentiel bereik £22000 - £30000 £17000 - £30500 £19500 - £36000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Luchtvaarttechniek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27597 £32050 £37396
25-75 percentiel bereik £23821 - £30797 £25785 - £37213 £30105 - £44675

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry), BEng (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een groepsprojectmodule die deel uitmaakt van het groepsprojectthema dat door de ingenieursopleidingen loopt. Deze module laat je kennismaken met de praktijk van het maken van een ingenieursontwerp en met de organisatorische aspecten van het beheersen van een groepsproject. Je krijgt de gelegenheid in een team samen te werken om een welomschreven probleem op te lossen. Het geeft je inzicht in hun kennis en beperkingen en het belang van samenwerken met andere leden van een team. Er is een week lange opdrachtperiode aan deze module toegewezen en dit maakt het mogelijk de in de voorafgaande weken ontwikkelde vaardigheden en kennis in de praktijk toe te passen om de fabricage van het ontworpen product mogelijk te maken.

Deze module verschaft je een basiskennis van belangrijke eigenschappen van technische materialen, samen met een praktijkgerichte waardering ervan door praktische sessies in een laboratorium. Fundamentele verbanden tussen verwerking, structuur, eigenschappen en prestaties worden onderzocht om de factoren te belichten die de geschiktheid van materialen voor verschillende ingenieurstoepassingen beïnvloeden.

Deze module introduceert veel voorkomende soorten constructies die in de techniek gebruikt worden, beoordeelt de soorten belastingen die ze moeten weerstaan en verschaft je de analytische vaardigheden die nodig zijn om de onderdelen waaruit de constructie bestaat te ontwerpen. Specifieke studiegebieden zijn: basisbegrippen van kracht, spanning en rek; eigenschappen van materialen en doorsneden; analyse van raamwerken, balken en kolommen; evenwichtsvoorwaarden en statische bepaaldheid; buigbeweging van balken, schuifkracht en doorbuiging; en lichtgewicht kabels. In de lezingen wordt elk belangrijk onderwerp van de module ingeleid; in de tutorials worden de berekeningen geoefend. Laboratoriumpractica worden gebruikt om de eigenschappen van constructiematerialen te onderzoeken en een dieper inzicht in de constructietheorie te ontwikkelen. De module wordt beoordeeld door een cursusopdracht en een examen, bestaande uit berekeningen en korte antwoordvragen over de indicatieve inhoud van de module.

Deze module introduceert het scala aan wiskundige vaardigheden die van belang zijn voor een ingenieursopleiding. Je herneemt en ontwikkelt je kennis van de grondbeginselen van algebra, trigonometrie en basisstatistiek. De centrale ideeën van vectoren, matrices, complexe getallen, en differentiaal- en integraalrekening worden ook onderzocht. Tijdens de hele module ontwikkel je een reeks wiskundige vaardigheden en technieken die fundamenteel zijn voor de oplossing van ingenieursproblemen. Je bevordert ook je vaardigheden in het kiezen en toepassen van wiskundige technieken.

Je maakt kennis met de concepten van engineering thermodynamica en warmteoverdracht. Je bekijkt de overdracht van warmte, energie voor vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Je onderzoekt de verschillende mechanismen voor deze warmteoverdracht, kwantificeert deze mechanismen en past ze toe op industrieel belangrijke apparatuur, vooral warmtewisselaars. Aan het eind van de cursus ben je in staat om warmtewisselaarsystemen voor een bepaalde toepassing te ontwerpen en te analyseren. Je bekijkt de engineering thermodynamische eigenschappen van zuivere werkvloeistoffen. Je definieert, ontwikkelt en past een reeks thermodynamische principes toe om engineering gerelateerde problemen van toenemende moeilijkheidsgraad op te lossen.

Je maakt kennis met de basisprincipes van vloeistofmechanica, eigenschappen van vloeistoffen, hydrostatica, continuïteitsvergelijking, vergelijking van Bernoulli, stromingsmetingen, reële stroming in pijpen, wrijvingsverliezen en impulsvergelijking, pompen en turbines, en uitwendige stroming.

Jaar 2

Avionica en luchtvaartsystemen zijn belangrijke bestanddelen van alle moderne lucht- en ruimtevaartuigen, waarvan de totale prestaties en veiligheid kritisch afhankelijk zijn. Deze module beschouwt de ontwikkeling van de avionica, onderzoekt de principes die aan de werking van avionicasystemen ten grondslag liggen en onderzoekt de huidige types en toepassingen van in gebruik zijnde avionicasystemen. De module ontwikkelt je inzicht in de ingenieursvraagstukken in verband met de specificatie, het ontwerp en de werking van luchtvaartsystemen en hun algemene prestaties en veilige werking door een inleiding te geven op de soorten systemen die in lucht- en ruimtevaartuigen voorkomen en hun belangrijkste functies.

Ingenieurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en testen van de apparaten die we gebruiken. Daarbij hebben ze een diep inzicht nodig in de fysica die aan deze apparaten ten grondslag ligt, en moeten ze vertrouwd zijn met wiskundige modellen die het gedrag van systemen voorspellen. Je leert hoe je het gedrag van fysische systemen kunt analyseren en voorspellen door mechanica te bestuderen. Dynamica is een tak van de elementaire mechanica die het voorwerp in beweging bestudeert. De uit de dynamica verkregen resultaten zijn rechtstreeks van toepassing op vele gebieden van de techniek. Deze module ontwikkelt de essentiële theorieën en fundamentele principes van dynamische en trillingsanalyse, en vergroot je kennis, vaardigheden en vermogen om ze toe te passen bij de analyse van dynamische en trillingsproblemen.

Je verdiept je wiskundige kennis op belangrijke gebieden om te gebruiken in een aantal technieken om problemen op te lossen die zich in ingenieursdomeinen voordoen. Je ontwikkelt vaardigheid in het bepalen van de meest geschikte methode om een probleem op te lossen en de toepassing ervan. Je maakt kennis met de technieken en principes, en je krijgt problemen aangereikt die je bekwaamheid in het toepassen van deze technieken ontwikkelen. Je wordt getoond hoe je numerieke methoden kunt toepassen met behulp van softwaretechnieken.

Je bekijkt de fundamentele thermodynamica en operationele eigenschappen van een reeks motoren en hun onderdelen, waaronder gasturbines, straalmotoren, turbofans, turboshaftmotoren, ramjets, scramjets en raketten (die gebruikt worden in de ruimtevaart) en koppelvermogen producerende gasturbines (die gebruikt worden in industriële en maritieme toepassingen). Je verkent de fundamentele thermodynamica van de werking van motoren, de vergelijking voor stuwkrachtberekeningen, Mach getal, stagnatie-eigenschappen, schokgolven, stabiele eendimensionale stroming, en analyses van stromingen door convergerende en convergent-divergerende straalpijpen. Je leert hoe je de prestaties en rendementen van de motor en zijn onderdelen kunt berekenen. Tot de onderdelen behoren branders en naverbranders, compressoren, turbine en straalpijpen. Je bekijkt ook de berekening en analyses van stromingen door compressor- en turbineschoepenstadia, en de grondbeginselen van raketvoortstuwing, baananalyse, en prestaties van vaste en vloeibare raketmotoren.

Dit is een multidisciplinaire module over vliegtuigen met vaste vleugels. Het behandelt fundamentele concepten van het vliegtuig met een starre romp en zijn vrijheidsgraden. Het hoofddoel van de module is de leerling vertrouwd te maken met de berekening en analyse van de vluchtprestaties en de stabiliteit van vliegtuigen, met de nadruk op een stabiele of quasi-stabiele vlucht. De beschouwde vliegomstandigheden zijn grondmanoeuvre, opstijgen en landen, cruise-toestand, en draaien.

Deze module bestudeert de relaties tussen de uitwendige belastingen die op een vervormbaar lichaam uitgeoefend worden en de intensiteit van de inwendige krachten die in het lichaam werken, en de eigenschappen van de materialen die vaak bij ruimtevaarttoepassingen gevonden worden. Het onderwerp omvat ook het berekenen van de vervormingen en de stabiliteit van een lichaam wanneer het aan uitwendige belastingen wordt blootgesteld. De module ontwikkelt de essentiële theorie en fundamentele principes van de constructiemechanica en geeft inzicht in verschillende materialen en hun eigenschappen, en ontwikkelt zo de kennis, vaardigheden en het vermogen van de student om deze kennis toe te passen bij constructieberekening en ontwerp voor de lucht- en ruimtevaart.

Jaar 3

Je hebt de mogelijkheid om een jaar in het bedrijfsleven te leren en je vaardigheden te ontwikkelen. We moedigen je aan en ondersteunen je bij het aanvragen van een stageplaats, bij het zoeken naar werk en bij het netwerken. Je doet ervaring op die bij recruiters in trek is en ontwikkelt je technische vaardigheden. Je verwerft ook de overdraagbare vaardigheden die in elke beroepsomgeving nodig zijn, waaronder communicatie, onderhandelen, teamwerk, leiderschap, organisatie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, problemen oplossen, onder druk kunnen werken, en commercieel bewustzijn.

Jaar 4

Aerodynamica is een toegepaste wetenschap die praktische toepassing vindt op vele gebieden van de techniek. Ongeacht de complexiteit van een bepaald probleem is het gebruik van aërodynamica er meestal op gericht inzicht te verschaffen in hetzij de belasting van een door de lucht bewegend lichaam, hetzij de bepaling van luchtstromingen die door of rond fysische systemen bewegen. Deze module wil een brede inleiding in de aërodynamica geven, waarbij de grondbeginselen van de discipline worden ontwikkeld en toegepast op een aantal voorbeelden en casestudies van zowel gestroomlijnde als gebolde lichamen. Een belangrijk aspect van de module is praktische ervaring op te doen met het gebruik van computational fluid dynamics (CFD) software om een verscheidenheid aan stromingen te analyseren. Aan de hand van lezingen worden de technieken en onderliggende principes geïntroduceerd.

In de vliegtuigindustrie zal er behoefte blijven aan bekwame ingenieurs die bekwaam zijn in constructieontwerp en -analyse. Zo'n ingenieur zal een goed inzicht hebben in luchtvaartmaterialen en ervaring in het gebruik van computergebaseerde constructieberekeningen. Je krijgt inzicht in de materiaalkunde en -techniek die nodig zijn om de structuur-eigenschapsrelaties te begrijpen van de voornaamste metalen, legeringen, polymeren, keramiek en composietmaterialen die gebruikt worden bij de constructie van vliegtuigen en ruimtevaartuigen. Je maakt kennis met eindige elementen analyse met behulp van industriële standaard software. Je gaat na hoe je geschikte materialen kiest voor de verschillende onderdelen van een vliegtuigconstructie en hoe je de prestaties van die constructie op de erop uitgeoefende belastingen analyseert.

Deze module laat je kennismaken met het eerste en parametrisch ontwerp van subsonische vliegtuigen. Lezingen leiden je door de voornaamste stappen van deze vroege stadia van een vliegtuigontwerp, terwijl je parallel daaraan in kleine groepjes het proces doorwerkt terwijl je een vliegtuig ontwerpt volgens een gegeven specificatie.

Je ontwikkelt je vaardigheden in zelfstandig leren door gedurende langere tijd een gebied van wetenschap of techniek te onderzoeken. Je maakt een verslag of dissertatie van je werk, samen met een mondelinge of posterpresentatie, of beide. Je onderwerp kan de vorm hebben van een onderzoeksproject, een ontwerpproject of een proefschrift. Je ontwikkelt sleutelvaardigheden in onderzoek, toepassen en creëren van kennis.

Deze module beoogt de bewegingsvergelijkingen voor starre symmetrische luchtvaartuigen te introduceren, vereenvoudigde modellen voor karakteristieke bewegingen te ontwikkelen en de leerlingen in staat te stellen de reactie van een luchtvaartuig op regelinputs en verstoringen te begrijpen. Het ontwikkelt de concepten van klassieke besturing en past die toe op het besturen van een vliegtuig. De module introduceert ook het begrip computerprogrammering als een hulpmiddel om ontwikkeling en ontwerp in vluchtdynamica en -besturing mogelijk te maken.

Modules

Je krijgt een inleiding in de fysische, thermische, vloeistof-, elektrische en mechanische systemen in de techniek en de wetenschappelijke wetten en principes die daarop van toepassing zijn. Je wordt voorbereid op verdere studies waarbij deze principes van de ingenieurswetenschap een rol spelen. De module wordt gegeven in gecombineerde hoorcolleges/leerprogramma's voor het oplossen van problemen. Praktische laboratoriumsessies ondersteunen de leerdoelen. De tutorials voor probleemoplossing en de praktische sessies vergroten het begrip van de principes.

Deze module richt zich op hoe de wetenschap kan helpen bij het aanpakken van enkele van de grootste mondiale Grand Challenges waarmee de samenleving geconfronteerd wordt. Dit weerspiegelt de aandacht van de universiteit voor extern gericht onderzoek dat een echt, praktisch verschil maakt voor het leven van mensen en het succes van bedrijven en economieën. Je werkt aan een project in een groep, zodat je innovatieve antwoorden kunt ontwikkelen op enkele van de grootste problemen van onze tijd, gebaseerd op vijf thematische gebieden ? gezondheid en welzijn, veerkrachtige en veilige samenlevingen, digitale en creatieve economie, duurzame omgevingen en leren voor de 21e eeuw.

Je verwerft basiskennis van belangrijke eigenschappen van technische materialen en leert methoden voor engineering projectmatig onderzoek binnen een begeleide groepsleercontext. Flipped learning laat je kennismaken met de materiaaleigenschappen van de vier basiscategorieën van technische materialen. Tutorial sessies en groepsoefeningen belichten de factoren die het materiaalgebruik en de duurzaamheid voor ingenieurstoepassingen beïnvloeden. Praktische sessies stellen je in staat variabelen binnen materiaalrecycling methodologieën te onderzoeken.

Deze module ondersteunt je om kennis die je al bezit te gebruiken en te combineren met ingenieurskennis die je opdoet door onderwijs en leren, experimenteren, analyse en reflectie. Probleemgestuurd leren en projectgestuurd leren vormen kernmethodologieën in de onderwijs- en leerstrategie. Je maakt kennis met concepten, technieken en apparatuur in een begeleid lesprogramma dat gebruik maakt van fundamentele studievaardigheden om over nieuwe concepten na te denken, ideeënontwikkeling te bevorderen en projectmanagementtechnieken te introduceren. Dit culmineert in een objectieve, schriftelijke beoordeling van de voortgang en ontwikkeling door de module heen en een reflectieve beoordeling van de persoonlijke ontwikkeling.

Je maakt kennis met het belang van ontwerpen, modelleren en simuleren in de ingenieurscontext. Je onderzoekt het ontwerpproces en hoe dat op een holistische manier wordt toegepast. Ontwerpideeën worden overgebracht met behulp van een aantal technieken, waaronder schetsen en formeel ingenieurstekenen, ontwerpberekeningen en schriftelijk commentaar. De technische aspecten van technisch ontwerpen, zoals fabricagetekenen, modelleren, rapid prototyping worden geïntroduceerd.

Je maakt kennis met wiskundige notatie en technieken. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de vaardigheden die je in staat stellen ingenieursproblemen te analyseren en op te lossen. Onderwerpen die bestudeerd worden zijn onder andere algebraïsche manipulatie en vergelijkingen, trigonometrie, goniometrische functies en een inleiding tot beschrijvende statistiek. De module wordt gegeven tijdens gecombineerde hoorcolleges/lessen. Werkvoorbeelden illustreren hoe elke wiskundige techniek wordt toegepast. Probleemoplossende zelfstudie-oefeningen geven je de gelegenheid om elke vaardigheid of techniek te oefenen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry) BEng (Hons) aan de Teesside University

25% Ingenieurs
10% Administratieve beroepen
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Geschoolde beroepen
10% Beroepen in de informatietechnologie
10% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
10% Elementaire beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Bezoek de cursuspagina's van de website van de Teesside University (www.tees.ac.uk of Bezoek onze cursuspagina link hieronder) voor informatie over beoordelingsmethoden.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Aerospace Engineering (with Foundation Year and Optional Year in Industry), BEng (Hons).

Kosten

Collegegeld Lucht- en Ruimtevaarttechniek (met basisjaar en keuzejaar in de industrie) BEng (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £13000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Meer informatie over collegegeld en financiering als je uit het VK komt vind je hier: tees.ac.uk/fees, of als je een internationale student bent hier: tees.ac.uk/international/fees. Woon je op de Kanaaleilanden of het eiland Man, neem dan contact op met je onderwijsinstelling: gov.uk/student-finance. De tarieven voor EU-kandidaten worden binnenkort bevestigd.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Foundation

Universiteitrankings

Score van Teesside University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van Teesside University

Wat studenten zeggen over hun studie Luchtvaarttechniek in het VK?

  • A DAY IN THE LIFE OF AN AERONAUTICAL ENGINEERING STUDENT // LINDA
  • A week in my life at University (Aeronautical Engineering, First Year, University of Brighton)
  • Aircraft Maintenance Engineers

Over Teesside University

Teesside University, opgericht in 1929, ligt in de omgeving van de grote stad Middlesbrough. Deze instelling is bijzonder actief op het gebied van onderzoek en investeert aanzienlijke middelen in haar zes centra, die elk gewijd zijn aan hun eigen studiegebieden. Voor de studenten die van sport houden, is er ook een grote verscheidenheid aan moderne installaties om aan uw bewegingsbehoeften te voldoen.

  • Teesside University Students’ Union
  • Reasons to Choose Teesside
  • Anantha Narasimhan: My experience as an international student at Teesside University
  • Teesside University students talk about night safety
  • Nik Quek: My experience as an international student at Teesside University
  • Annise Siaw: My experience as an international student at Teesside University

Waar wordt dit programma onderwezen

Teesside University Main Campus
map marker Toon op kaart
Teesside University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Sheffield 95% 5% 5% £24450 £25670 179 Sheffield On campus Voltijd
University of Glasgow 37% 0% 1% £84080 £95800 191 Glasgow On campus Voltijd
The University of Sheffield 95% 5% 5% £24450 £25670 179 Sheffield On campus Voltijd
University of Southampton 78% 3% 5% £22760 184 Southampton On campus Voltijd
The University of Sheffield 92% 0% 0% £24450 £25670 137 Sheffield On campus Voltijd
University of Southampton 81% 3% 5% £22760 204 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton 78% 0% 5% £22760 176 Southampton On campus Voltijd
Imperial College of Science 77% 0% 5% £35100 220 London On campus Voltijd
Swansea University 81% 10% 18% £20050 125 Swansea On campus Voltijd
University of Southampton 80% 2% 4% £22760 180 Southampton On campus Voltijd