The Islamic College
Hawzaïsche Studies BA (Hons)
The Islamic College

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23230 £21984 £24753
25-75 percentiel bereik £18266 - £26023 £14721 - £27536 £16715 - £32346

Cursusbeschrijving

In deze unieke cursus verwerven de studenten een diep inzicht in de Islam binnen een modern raamwerk van studie dat leidt tot de toekenning van een erkende graad. De cursus sluit aan bij de vakken die in traditionele centra van Hawza-studie, zoals Qum en Najaf, worden onderwezen, en bevat enkele aanvullende modules die tegemoet komen aan de behoeften van moslims die in het Westen wonen. Omdat een succesvolle studie van de islamitische wetenschappen kennis van de Arabische taal vereist, wordt van de studenten verlangd dat ze Arabisch kennen voor ze aan hun BA cursus beginnen. Daartoe zouden de studenten de eenjarige Cert HE in Qur'anisch Arabisch moeten volgen, tenzij ze kunnen slagen voor de Arabische taaltoets. Deze intensieve cursus zal de studenten de nodige vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om toegang te krijgen tot primaire Arabische bronnen om hun zelfstandig lees- en onderzoekswerk te kunnen doen.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Hawza Studies, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module zal voortbouwen op de kennis van de studenten over Syntaxis door hun diepgaand inzicht in syntactische regels in het algemeen en hun toepassing op klassieke islamitische teksten in het bijzonder te bevorderen. Bovendien zal het de vaardigheid van de studenten vergroten om te verwijzen naar de rijkdom aan Arabische bronnen die nodig is voor Hawza-studies.

Deze module wil de leerlingen vertrouwd maken met de belangrijkste islamitische uitspraken over rituele daden van aanbidding, en hedendaagse uitspraken onderzoeken die specifiek betrekking hebben op moslims die in het Westen wonen. Ook worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de Arabische terminologie en schrijfstijl die juristen gebruiken in hun werken over de islamitische wet.

Deze module wil een inleiding geven over de theologische implicaties van moderne wetenschappelijke theorieën in relatie tot traditionele argumenten voor Gods bestaan, en over de strategieën die theïsten hebben gevolgd om daarop te reageren. Als zodanig verkennen de studenten en houden ze zich bezig met actuele debatten over wetenschap en het bestaan van God. Bovendien worden fundamentele leerstellingen van de islamitische theologie doorgenomen, zoals die in de loop der eeuwen onder de allesomvattende term kalam.

Deze module wil de studenten vertrouwd maken met de belangrijkste begrippen en methoden van de Traditionele Logica, en hen vertrouwd maken met de beginselen en methoden die in de Moderne (Symbolische) Logica gebruikt worden. De studenten zullen vaardigheden ontwikkelen in kritisch denken en rationeel argumenteren voor het interpreteren, analyseren en evalueren van ideeën en argumenten.

Deze module wil de studenten toerusten met vaardigheden in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en met theoretische kennis in het algemeen, en voor gebruik in islamitische studies in het bijzonder. Deze vaardigheden zijn essentieel voor de student gedurende zijn hele loopbaan als academicus en onderzoeker. Bovendien worden de studenten getraind in het van begin tot eind onderzoeken en opzetten van een onderzoeksprobleem met behulp van de juiste methodologie en in het effectief presenteren van hun onderzoeksresultaat. Zo krijgen de studenten de gelegenheid hun geleerdheid toe te passen op een onderwerp naar eigen keuze op het gebied van de Islamitische studies, terwijl ze zich tegelijk bewust worden van verschillende soorten bronnen die in de loop van hun studie van nut zullen zijn.

Deze module wil de student, met geen of weinig academische achtergrond over de Qur'an, kennis laten maken met twee soorten Qur'anische studies: Qur'anische wetenschappen (die bestaat uit wetenschappelijke disciplines die met de studie van de Qur'an te maken hebben en onderwerpen onderzoeken als de openbaring van de Qur'an, de samenstelling en de structuur ervan); en de methoden en benaderingen van Qur'anische exegese (tafs?r) (die onderzoekt hoe religieuze kennis uit de Qur'an wordt afgeleid). Zonodig zal het de studenten belangrijke inzichten verschaffen in deze sleutelgebieden van de Qur'anische studie, die hen zullen helpen tot een beter begrip van het Boek en van de werken van baanbrekende exegeten, en zo een stevige basis leggen voor hun toekomstige jaren van studie en onderzoek.

Jaar 2

Deze module wil de juridische instrumenten analyseren die een jurist gebruikt bij het afleiden van edicten uit primaire religieuze bronnen; en de leerlingen aanmoedigen om contrasterende perspectieven van juristen kritisch te evalueren. Bovendien worden de implicaties onderzocht van het toepassen van verschillende theoretische standpunten op het proces van het afleiden van de islamitische wetten.

Deze module zal de leerlingen vertrouwd maken met het proces van het afleiden van islamitische wetten uit de primaire bronnen; en de leerlingen trainen in het kritisch lezen en analyseren van geselecteerde fragmenten uit een vooraanstaande Hawza tekst van Demonstratieve Jurisprudentie. Het zal de studenten een kritisch inzicht geven in de sjiitische wet en jurisprudentie.

Deze module wil de leerlingen vertrouwd maken met de disciplines van het bestuderen van de islamitische tradities en met de verschillende categorieën van overleveringen en verslagen die van de Profeet ontvangen zijn. Verder onderzoekt de module de normen die verschillende verzamelaars van overleveringen aannemen in hun compilaties van hadith. Deze module zal de leerlingen de nodige vertrouwdheid bijbrengen met een van de belangrijkste soorten primaire tekstuele bronnen in de islamitische studies.

Het doel van deze module is de leerlingen vertrouwd te maken met de basisbegrippen en nomenclatuur van de hedendaagse islamitische metafysica (ilahiyyat). Metafysica bestudeert de fundamentele aard van de werkelijkheid; wat zijn de meest basale soorten entiteiten en wat zijn hun wezenlijke kenmerken? Van oudsher houdt de metafysica zich bezig met onderwerpen als de eigenschappen van de dingen, causaliteit, kennis, en God. Deze module laat de leerlingen kennismaken met de basisbegrippen van en de debatten die binnen de hedendaagse islamitische metafysica plaatsvinden; en gaat systematisch en analytisch in op filosofische vragen over de aard van de werkelijkheid, oorzakelijkheid, tijd en God. Bovendien wordt het vermogen van de leerlingen ontwikkeld om filosofische argumenten te evalueren en te bekritiseren, terwijl ze ook leren hoe ze degelijke argumenten voor hun eigen standpunten kunnen construeren.

Deze module wil fundamentele leerstellingen van het sjiitische islamitische geloof kritisch onderzoeken in het licht van een reeks theologische perspectieven, en de studenten toerusten met het vermogen om op een logische en gestructureerde manier door deze perspectieven te navigeren.

Jaar 3

Deze module wil het onderzoek voortzetten naar perspectieven op de juridische basis voor het afleiden van edicten uit de primaire bronnen; en drie belangrijke gebieden bespreken: Rationeel Bewijs, Procedurele Beginselen en Tegenstrijdigheid tussen Bewijzen. Het zal de leerlingen aanmoedigen kritisch te kijken naar de verschillende jurisprudentiële standpunten van vooraanstaande juristen en de gevolgen die deze verschillen hebben voor ijtih?d (het proces van afleiden van de islamitische wetten).

Deze module beoogt het begrip van de islamitische wet en het proces van het afleiden ervan te vergroten door belangrijke uitspraken en hun bewijzen met betrekking tot Overeenkomsten ('Uq?d) te onderzoeken; en kritische lees- en analytische vaardigheden met betrekking tot de islamitische jurisprudentie te ontwikkelen. Bovendien zal het een kritische waardering bevorderen van de toepassing van de principes en methodologieën die juristen gebruiken bij het afleiden van edicten uit de religieuze bronnen.

Deze module wil de ontwikkeling van verschillende sociale en politieke stromingen in de Islam zowel in de klassieke als in de hedendaagse tijd traceren door naar geselecteerde islamitische denkers te kijken; en zowel de theoretische als de praktische aspecten van het sociale en politieke denken, ontwikkeld in de context van wat een 'islamitisch intellectueel ecosysteem' genoemd kan worden, kritisch onderzoeken. De module is nuttig voor studenten die de theoretische onderbouw van praktische sociale en politieke verschijnselen in moslim samenlevingen willen begrijpen, en is van kritisch belang voor elke student die geïnteresseerd is in politieke of sociologische studies en onderzoek.

Deze module onderzoekt enkele van de sleutelbegrippen die uitkristalliseerden tot de wezenlijke grondslagen van de islamitische mystiek. Het zal laten zien dat de islamitische mystiek, verre van een enkele, verenigde stroom te zijn, onderhevig is geweest aan soms tegenstrijdige interpretaties van theologieën, kosmologieën en heilige teksten. Deze module wil vragen oproepen en gevarieerde perspectieven verkennen, en tevens de bewustwording van de vele complexiteiten in verband met de innerlijke dimensies van de Islam stimuleren. De module is dus essentieel voor studenten die zich vertrouwd willen maken met de rijkdom van de islamitische spirituele traditie.

Het doel van deze module is exegese van de relevante Koranverzen om, zo nauwkeurig mogelijk, een beeld te scheppen van de reisweg naar God na de dood. Ze bestudeert de fasen van de menselijke evolutie naar de Heer en het conceptuele systeem waarmee deze evolutie verklaard wordt voor mensen die nog geen ervaring hebben met die andere wereld. Deze module leidt de leerlingen op in multireligieuze studies door zelfstandig islamitische concepten te onderzoeken en ze te vergelijken met andere religies.

Deze module is bedoeld om de studenten de gelegenheid te bieden onderzoeksmethoden en -technieken praktisch toe te passen en hun belangstelling voor een onderwerp naar eigen keuze dat met Hawza-studies verband houdt, verder uit te diepen. Het voltooien van het proefschrift moet de studenten de nodige vaardigheden en het vertrouwen geven om verdere serieuze onderzoeksprojecten en academisch werk na te streven. Studenten moeten een zelfreflectief dagboek bijhouden waarin ze hun vorderingen als onderzoeker bijhouden.

Alle leerlingen van het Islamitisch College worden aangemoedigd om actieve en onafhankelijke leerlingen te zijn en alle nodige vaardigheden te verwerven via een verscheidenheid aan leermethoden, zoals lezingen, seminars (geleid door personeel en leerlingen), presentaties, bijlessen, privéstudie, individueel onderzoek, enzovoort.

Toelatingsvoorwaarden

Kwalificatie-eisen


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Hawza Studies, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Over The Islamic College

De Islamic College is een theologische onderwijsinstelling gevestigd in Londen, gespecialiseerd in Shia Islamic Studies. Aanvragers kunnen verwachten dat een scala aan Undergraduate en Graduate opleidingen, die zijn beoordeeld en gevalideerd door Middlesex University te vinden.

Lijst met 3 bachelor- en masteropleidingen van The Islamic College - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van The Islamic College

Waar wordt dit programma onderwezen

Willesden Green
map marker Toon op kaart
Main Site - 133 High Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Islamic Studies BA (Hons) The Islamic College - - 5% £8900 - London On campus Voltijd
Hawza Studies BA (Hons) The Islamic College - - 5% - - London On campus Voltijd
Islamic Studies BA (Hons) University of Leeds - - - - - Leeds On campus Voltijd
Arabic and Islamic Studies BA (Hons) University of Leeds - - - - - Leeds On campus Voltijd