The University of Sheffield
Medical Genetics with a Year in Industry BSc (Hons)
The University of Sheffield

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze vierjarige BSc Medical Genetics with a Year in Industry opleiding geeft je een breed inzicht in genetica met de nadruk op onderwerpen die van medisch belang zijn, terwijl je ook een jaar lang betaald stage kunt lopen als onderdeel van je graad om je te helpen beter te begrijpen hoe genetische informatie gebruikt kan worden en welke rol die speelt in de toekomstige geneeskunde.

Eerdere studenten hebben stages gevonden bij wereldwijde farmaceutische bedrijven als GSK, Pfizer en Unilever, maar je stage hoeft niet in het lab te zijn. Je kunt je wetenschappelijke kennis en overdraagbare vaardigheden binnen of buiten de biowetenschapsindustrie toepassen op gebieden als marktonderzoek, communicatie of bedrijfsontwikkeling. Het is een mooie gelegenheid om een loopbaan uit te proberen die je overweegt en veel studenten krijgen na afloop zelfs een baan op graduate niveau aangeboden. Je betaalt een gereduceerd tarief voor het jaar dat je stage loopt en je krijgt nog steeds de steun die je van je tutor en de universiteit nodig hebt.

Tijdens je verblijf in Sheffield leer je over menselijke, plantaardige en microbiële genetica, genomica en moleculaire biologie, zodat je de genetische basis van celfunctie en ziekte kunt onderzoeken. Je bestudeert de structuur en expressie van genen, overerving en mutaties, en leert over de nieuwste moleculaire technieken om genen te veranderen, waaronder CRISPR. We laten je zien hoe de moderne genetica ons in staat stelt een hele reeks ziekten te begrijpen en te behandelen, en ons helpt mondiale uitdagingen zoals voedselzekerheid en -duurzaamheid aan te pakken.

Vanaf je eerste jaar bestudeer je modules die de moleculaire biowetenschappen omvatten, zoals genetica, biochemie en moleculaire en celbiologie. Naast deze modules heb je de vrijheid om aanvullende onderwerpen te verkennen over de hele breedte van de biowetenschap, zoals microbiologie, biogeneeskunde, ecologie, plantenkunde en zoölogie. Deze flexibiliteit stelt je in staat om de medische genetica verder uit te diepen, je interesses breed te houden of zelfs over te stappen naar een andere studierichting binnen de biowetenschappen. Welke modules je ook kiest te studeren, je ontwikkelt de praktische laboratorium- en overdraagbare vaardigheden die onze afgestudeerden aantrekkelijk maken voor werkgevers, zoals projectmanagement, probleemoplossing, communicatievaardigheden en gegevensanalyse.

We bieden je ook volop mogelijkheden om je nieuwe vaardigheden en kennis toe te passen. In het lab voer je diepgaande practica uit op het gebied van moleculaire genetica, DNA manipulatie en proteïnestructuuranalyse, en je krijgt de kans om met geavanceerde apparatuur je eigen diepgaande onderzoeksprojecten uit te voeren op een gebied als klinische diagnostiek of brouwerijbiotechnologie.

Of je je nu alleen op de medische genetica wilt richten, of een scala aan onderwerpen in de moleculaire biowetenschappen en daarbuiten wilt bestuderen, je persoonlijke begeleider helpt je om je graad af te stemmen op je interesses en loopbaandoelen.

Of je nu een loopbaan in de wetenschap wilt, je vaardigheden in de industrie wilt toepassen, of je studie wilt voortzetten, afgestudeerden in biowetenschappen van Sheffield zijn zeer gewild vanwege hun specialistische laboratorium- en veldvaardigheden, hun vermogen om problemen op te lossen, gegevens te hanteren en te analyseren, en complexe ideeën effectief over te brengen aan een uiteenlopend publiek.

Onze studenten krijgen banen bij vooraanstaande wetenschappelijke organisaties als GSK, AstraZeneca, Cancer Research, de Environment Agency, Wildlife Trusts en het Natural History Museum. Overdraagbare vaardigheden worden in onze graden ingebed en ontwikkeld, wat betekent dat elk jaar weer veel van onze afgestudeerden bij top-100 werkgevers als de BBC, Deloitte, de ambtenarij, en het NHS Graduate Management Training Scheme aan de slag gaan. Je kunt je graad ook toepassen in andere gevarieerde loopbanen, waaronder bio-informatica, marketing en wetenschapscommunicatie, onderwijs en wetenschapsbeleid. Sommige studenten stromen door naar een verdere studie.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Royal Society of Biology, wat werkgevers laat zien dat je de praktische vaardigheden en wetenschappelijke kennis hebt ontwikkeld die ze zoeken.

Accredited by the Royal Society of Biology for the purpose of meeting, in part, the academic and experience requirement of membership and Chartered Biologist (CBiol).

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 20 afgestudeerden van Medical Genetics with a Year in Industry BSc (Hons) op The University of Sheffield voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Genetica.

Algemene tevredenheid studenten
91 /100
20 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Medical Genetics with a Year in Industry BSc (Hons) van de The University of Sheffield

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Medical Genetics with a Year in Industry BSc (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22500 £23000 £27500
25-75 percentiel bereik £20000 - £27500 £17500 - £27000 £21500 - £33000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Genetica opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £23500 £28500
25-75 percentiel bereik £20000 - £26000 £18000 - £29000 £22500 - £36000

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Medical Genetics with a Year in Industry, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze cursus is een inleiding tot evolutie als het centrale samenbindende thema van de moderne biologie. De leerlingen onderzoeken evolutionaire patronen van het geologische verleden tot het heden, en onderzoeken evolutionaire mechanismen van selectie, aanpassing en het ontstaan van soorten. Ze maken kennis met de benaderingen die gebruikt worden om evolutie te bestuderen, waaronder klassieke populatie- en kwantitatieve genetica, fylogenetische bomen, en het fossielenbestand. De leerlingen leren door middel van lezingen, video's, praktijksessies, quizzen en zelfstudie.

Deze module geeft een brede inleiding in de Biochemie en onderzoekt de moleculen die alle chemische reacties in biologische cellen uitvoeren en regelen. De chemische basisbegrippen die ten grondslag liggen aan de structuren, functies en werkingsmechanismen van biomoleculen.

Deze cursus is een inleiding tot de beginselen van de genetica. De studenten zullen de genetica van pro- en eukaryoten onderzoeken door de mechanismen van genoverdracht, genetische uitwisseling, mutaties en genmapping te bestuderen. Bijkomende onderwerpen zijn de genetische basis van ziekten, prenatale diagnose, genetische counseling, gentherapie en de genetische basis van antibioticaresistentie bij bacteriën. De leerlingen leren door middel van lezingen en video's en zelfstandige studie.

Deze module beschouwt de fundamentele processen die aan de basis liggen van al het leven op deze planeet. De leerlingen leren over de fundamentele moleculaire processen die cellen in staat stellen genetische informatie op te slaan en te gebruiken om eiwitten te maken, en over de mechanismen die celgroei, deling, en uiteindelijk celdood mogelijk maken. De leerstof wordt verstrekt via een combinatie van lezingen, video's, praktijklessen en zelfstudie.

De module Vaardigheden voor biologie laat de studenten kennismaken met de grondbeginselen van de wetenschappelijke praktijk: laboratoriumpracticumvaardigheden, experimenteel ontwerp, informatietechnologie, visualisatie en analyse van gegevens, schrijven en presenteren van vaardigheden, reflectie op vaardigheden, professionaliteit en loopbaanontwikkeling.

Jaar 2

Deze module biedt een gevorderde behandeling van de biochemische onderwerpen die in eerdere modules zijn geïntroduceerd, om een diepgaand inzicht te geven in de onderliggende chemische principes en moleculaire interacties die het leven in cellen regelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere reactie- en ligandbindingskinetiek, enzymkatalyse en chemisch mechanisme, eiwitstructuur en -functie, de ontwikkeling van kleine moleculegeneesmiddelen en methoden waarbij deze processen experimenteel bestudeerd worden.

Deze module wil de leerlingen een praktische kennis bijbrengen van de structuren en functies van eiwitten en nucleïnezuren, zodat ze de cruciale relatie tussen structuur en functie leren begrijpen. Zowel cytosolische globulaire als membraaneiwitten komen aan bod, evenals een inleiding tot de structuur van nucleïnezuren. De module legt ook de basisprincipes uit van hoe energie beschikbaar gemaakt (getransduceerd) wordt voor essentiële biologische functies, zoals ATP synthese en transport van oplosmiddelen en eiwitten. Om tot dit inzicht te komen wordt aandacht besteed aan de aard van biologische membranen en de energie-overdragende eiwitten die met die membranen geassocieerd zijn, en worden de principes van chemiosmose, lichtabsorptie en biologische redoxreacties besproken. Tenslotte verschaft de module inzicht in de algemene principes die ten grondslag liggen aan de biosynthese van complexe biomoleculen uit eenvoudiger precursors, en de beheersing van deze processen, met bijzondere relevantie voor de biotechnologie.

Deze module wil de student een duidelijk inzicht geven in hoe genomen in cellen georganiseerd zijn en hoe de expressie van specifieke genen gereguleerd kan worden. Het eerste deel van de module behandelt de structurele kenmerken van chromosomen en hoe ze bijdragen tot de instandhouding en evolutie van het genoom; de ontwikkeling van sequencingtechnieken en hun toepassing op genoomsequencingprojecten; het gebruik van scoringsystemen om verwante DNA-sequenties te bepalen en de toepassing van sequencingtechnieken om genexpressie te meten, eiwitbindingsplaatsen binnen DNA te identificeren, lange-afstands nucleïnezuurinteracties binnen genomen te analyseren en DNA-methyleringspatronen te bestuderen. Het tweede deel van de module behandelt experimentele benaderingen om de functie van specifieke genen te onderzoeken en hoe genetische informatie op een gereguleerde manier tot uitdrukking komt.

Deze module bouwt voort op de inleiding in de genetica die in MBB162 Genetica gegeven wordt. Een reeks eukaryote genetische systemen komt aan bod, waaronder de mens en een aantal modelorganismen, variërend van gisten en filamenteuze schimmels tot Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans, Arabidopsis thaliana en Mus musculus. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere methoden voor het isoleren en genetisch analyseren van mutanten met specifieke fenotypen, extranucleaire overerving, ontwikkelingsgenetica, cytogenetica, kwantitatieve overerving, en populatiegenetica.

Deze module verschaft gedetailleerde kennis op belangrijke gebieden van praktische moleculaire biowetenschap, waarbij de nadruk ligt op de integratie van de disciplines biochemie, microbiologie en genetica. Een belangrijk doel van de module is ervaring op te doen met het opstellen van schriftelijke laboratoriumverslagen, en met de juiste interpretatie en weergave van biologische gegevens. Laboratorium-, computer- en gegevensanalyse-sessies bouwen voort op de vaardigheden die in het eerste jaar zijn verworven en stellen de studenten in staat een hoog niveau van technische bekwaamheid en theoretisch inzicht te ontwikkelen. Er wordt ook ondersteuning in de vorm van leerprogramma's geboden voor de verbetering van overdraagbare vaardigheden, zoals het voorbereiden en houden van mondelinge en schriftelijke presentaties.

Jaar 3

Jaar 4

Deze module gaat in op de manieren waarop genetische factoren onze levenslange gezondheid beïnvloeden. De module richt zich op de methodologie die gebruikt wordt om genetische factoren op te sporen die betrokken zijn bij genetische ziekte bij de mens; dat zijn volgende generatie sequencing, diagnostische PCR, karyotype analyse, fluorescentie in-situ hybridisatie (FISH) en microarray, en hoe genetische afwijkingen tot ziekte leiden. De snelle vooruitgang in het begrip van de genetische basis van ziekten heeft geleid tot het belang van genetische diagnostiek in de gezondheidszorg. De wetenschappelijke tests die in deze industrie gebruikt worden en de praktijkgevallen van patiënten komen in deze module aan de orde.

In deze module moeten de studenten een literatuuroverzicht schrijven over een onderwerp dat gekozen wordt uit een ruime waaier die door leden van het personeel wordt voorgesteld. De studenten zullen een reeks overdraagbare sleutelvaardigheden ontwikkelen die samenhangen met het zoeken, analyseren en kritisch evalueren van informatie uit de literatuur, samen met presentatievaardigheden bij het onderzoeken, schrijven en presenteren van hun recensie.

Deze module behandelt de processen die ten grondslag liggen aan vruchtbaarheid: dat wil zeggen de hormooncyclus die ten grondslag ligt aan de vrouwelijke eicelproductie, gametogenese, bevruchting, preimplantatieontwikkeling en implantatie. Vervolgens gaat de module in op redenen voor onvruchtbaarheid, geassisteerde conceptie, cryopreservatie van gameten en embryo's, en klonen en stamcellen. Chromosomale afwijkingen die overgeërfd zijn of tijdens de gametogenese ontstaan, beperken de vruchtbaarheid. De aard van deze afwijkingen en de manieren waarop ze ontstaan door fouten in de meiose en de gevolgen voor de vruchtbaarheid komen uitvoerig aan de orde.

Deze module onderzoekt de mechanismen die hogere organismen gebruiken om zich tegen besmettelijke ziekten te verdedigen. De cursus gaat in op het verband tussen aangeboren immuniteit (de eerste verdedigingslinie) en adaptieve immuniteit, die zich gedurende het hele leven kan ontwikkelen om verschillende ziekteverwekkers specifiek te herkennen en te onthouden. De functies van de verschillende cellen en moleculen die het immuunsysteem vormen worden besproken en de genetische mechanismen die bijdragen tot immunologische diversiteit en specificiteit worden onderzocht. Onderwerpen zijn onder meer de rol van cytokinen, T cel subsets en de structuur/functie relatie van de verschillende antilichaamklassen. De module omvat ook een overzicht van de huidige technieken die de immuunrespons benutten of manipuleren voor de preventie en behandeling van ziekte, bv. door de ontwikkeling van therapeutische antilichamen en het ontwerpen van nieuwe vaccins.

Deze module is een onderzoeksproject in de moleculaire biowetenschappen dat de studenten in staat stelt hun kernvakkennis toe te passen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen op een gebied dat verband houdt met hun loopbaanaspiraties. Studenten krijgen de gelegenheid een onderzoek te ontwerpen en te plannen, en dat onderzoek ofwel binnen het departement ofwel extern uit te voeren. Tot de keuzemogelijkheden voor projecten behoren laboratoriumonderzoek; biotechnologie; computationele biologie en bio-informatica; wetenschapscommunicatie; wetenschapsonderwijs in een plaatselijke school; en klinische diagnostiek. Alle projecten worden uitgevoerd onder toezicht van een lid van het wetenschappelijk personeel, waarbij de meeste stages binnen de afdeling plaatsvinden, maar een klein deel van de studenten voert projecten uit op andere plaatsen, zoals de Medische School. De studenten zullen vaardigheden ontwikkelen in het verzamelen, interpreteren, presenteren en communiceren van gegevens en ideeën. De studenten leggen hun werk voor in de vorm van een formeel schriftelijk verslag en presenteren hun onderzoek aan de afdeling tijdens een showcase poster-evenement.

De module onderzoekt in detail de mechanismen die de integriteit van het genoom handhaven en genetische variatie genereren, die beide essentieel zijn voor eukaryotisch leven. De lezingen illustreren hoe het voorkomen en creëren van veranderingen in het DNA gebruik maken van dezelfde biochemische machinerie. De nadruk ligt vooral op eukaryoten, er wordt verwezen naar prokaryoten vooral als hulpmiddel om het belang van geconserveerde processen te begrijpen. Tot de in detail bestudeerde mechanismen behoren herstel van enkelstrengsbreuken, eiwit-gekoppelde DNA breuken, homologe en niet-homologe recombinatie, het vermijden van replicatiefouten, mismatch reparatie, excisie reparatie en mutagenese. Door de hele module heen zijn experimentele details opgenomen om te illustreren hoe conclusies over genfunctie en interacties zijn bepaald.

De module beoogt interpretatieve vaardigheden te ontwikkelen door de studie van deductieve vragen die uit het brede gebied van de moleculaire genetica en de celbiologie getrokken worden. De studenten zullen ervaring opdoen in het analyseren, interpreteren en evalueren van gepubliceerde gegevens van verschillende soorten door middel van een gericht programma van lezen, discussiëren en vragen beantwoorden. De module bevat ook een element dat de vaardigheden ontwikkelt die de studenten nodig hebben om te schrijven over een breed onderwerp dat uit al hun studiegebieden afkomstig is.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Medical Genetics with a Year in Industry BSc (Hons) aan de The University of Sheffield

25% Natuur- en maatschappijwetenschappers
15% Beroepen in de informatietechnologie
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Professionals in zakelijk en financieel projectbeheer
5%
5% Onderwijzende beroepen
5% Financiële beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Medewerkers welzijn en huisvesting

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

inclusief Biologie en een tweede wetenschap Tweede exacte vakken zijn Scheikunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie

+ AB bij gevorderd hoger inclusief biologie en een tweede exacte vakken

Access to HE Diploma in een relevant vak: 60 studiepunten totaal met 45 studiepunten op niveau 3, waarvan 36 studiepunten met onderscheiding (inclusief scheikunde en biologie), en 9 studiepunten met verdienste + interview

in Toegepaste Wetenschappen + A op A Niveau in ofwel Biologie/Menselijke Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie + Interview

in een relevante EPQ + ABB op A Level inclusief Biologie en een tweede wetenschap

met 6, 5 in Hoger Niveau Biologie en een tweede wetenschap

(RQF) DDD in Toegepaste Wetenschappen (met modules in Toepassingen van Anorganische Chemie, Toepassingen van Organische Chemie en Praktische Chemische Analyse, en niet meer dan één van de volgende: Forensische bewijsvergaring en -analyse, Forensisch brandonderzoek of Forensisch onderzoek van verkeersongelukken) + Interview (QCF) DD in Toegepaste Wetenschappen + A op A Niveau in ofwel Biologie/Human Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie + Interview

waaronder Biologie en een tweede wetenschap

+ AA op A Niveau in Biologie en een tweede wetenschap

De University of Sheffield Bursary is beschikbaar voor thuiswonende studenten met een huishoudinkomen van £40.000 of minder. Je kunt ook in aanmerking komen voor nog eens £250 per jaar, afhankelijk van je postcode en cijfers. We gebruiken de gegevens die je aan Student Fina
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Medical Genetics with a Year in Industry, BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Medische Genetica met een Jaar in de Industrie BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £25670 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Het jaarlijkse inschrijvingsgeld voor je cursus omvat een aantal zaken, naast je studiegeld. Als een item of activiteit als een verplicht element voor je cursus wordt beschouwd, is het gewoonlijk in je lesgeld inbegrepen. Er zijn ook andere kosten waarmee je misschien rekening moet houden.

Zie voor meer informatie https://www.sheffield.ac.uk/undergraduate/fees-funding/fees-costs

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of Sheffield in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of Sheffield in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Natuurwetenschappen

  • #12 
  • #17 
  Biologische wetenschappen
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #10 
  • #134 
  Biologische wetenschappen
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]
  • #17 
  • #136 
  Biologische wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #22 
  • #174 
  Biologische wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #18 
  • #201 
  Biologische wetenschappen
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]
  • #15 
  • #216 
  Moleculaire biologie & genetica
  NTU by Subject
  [Gepubliceerd 20 oktober, 2021]

Alle universitaire ranglijsten van The University of Sheffield

Wat studenten zeggen over hun studie Genetica in het VK?

 • Week in the Life of a Genetics PhD Student: WEEK ONE!
 • UCD for ALL Student Experience: Genetics
 • STUDY WITH ME: chemistry/genetics + productivity tips
 • Week in life of a Biochemistry and Genetics student - University of Nottingham
 • Medical Geneticist Doctor Interview | Day in the life, Clinical Genetics Residency, Pediatrics
 • Genetics at the University of Essex

Over The University of Sheffield

De Universiteit van Sheffield is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in Sheffield, Engeland. De visie van de universiteit is om de wereld ten goede te veranderen door de kracht en toepassing van ideeën en kennis. Deze universiteit heeft geen campussen, maar in plaats daarvan ongeveer 430 gebouwen die vrij dicht bij elkaar liggen in het grootstedelijk centrum van Sheffield.

 • Welcome to the University of Sheffield
 • What's it like to be a University of Sheffield student?
 • University of Sheffield Student Experience
 • Class of 2020 | The University of Sheffield
 • From Malaysia to Sheffield | Rachel's Journey to Sheffield 2019
 • A second home for international students

Waar wordt dit programma onderwezen

The University of Sheffield
map marker Toon op kaart
Main Site - Western Bank
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Brunel University 61% 4% 0% £19280 130 Uxbridge On campus Voltijd
Aberystwyth University 94% 0% 15% £16300 127 Aberystwyth On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 79% 0% 4% £23200 120 Egham On campus Voltijd
The University of Edinburgh 78% 5% 1% £30400 191 Edinburgh On campus Voltijd
The University of Sheffield 91% 0% 0% £24450 £25670 153 Sheffield On campus Voltijd
University of Huddersfield 81% 10% 10% £16000 108 Huddersfield On campus Voltijd
Aberystwyth University 94% 0% 0% £16300 127 Aberystwyth On campus Voltijd
University of Huddersfield 81% 5% 10% £16000 108 Huddersfield On campus Voltijd
The University of Edinburgh 78% 5% 1% £30400 197 Edinburgh On campus Voltijd
The University of Edinburgh 78% 5% 1% £30400 197 Edinburgh On campus Voltijd