Ulster University
Milieuhygiëne met DPP BSc (Hons)
Ulster University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 30 afgestudeerden van Environmental Health with DPP BSc (Hons) en andere cursussen in bij de Ulster University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
97 /100
30 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Milieu en volksgezondheid opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28154 £25183 £28833
25-75 percentiel bereik £21000 - £32442 £19077 - £30317 £22042 - £34333

Cursusbeschrijving

Belangrijke mededeling - verandering van campus Deze cursus verhuist naar de campus in Belfast. Studenten zullen halverwege deze cursus van campus veranderen.

Studeer Environmental Health aan de Ulster University in het Verenigd Koninkrijk.

Heb je je ooit afgevraagd wat er achter de schermen van restaurants, winkels, bedrijven en de overheid gebeurt?

Wil je een brede kennis van onderwerpen als voedselveiligheid, gezondheid en veiligheid, huisvesting, volksgezondheid of vervuiling?

Wil je een graad die leidt tot een loopbaan waarin je buiten het kantoor mensen ontmoet en elke dag met andere uitdagingen te maken krijgt? Een graad met zeer goede vooruitzichten op een baan, zowel lokaal als internationaal, in goed betaalde graduate jobs?

Wil je studeren aan een opleiding die dit biedt, plus nog veel meer? Kom dan een graad in Environmental Health studeren bij Ulster.

Onze afgestudeerden zijn toegerust om werk te vinden in een breed scala van milieuhygiënische activiteiten in organisaties in de openbare, particuliere en vrijwillige sector. Environmental Health Practitioners ( EHP'ers) kunnen hun vaardigheden in een enorme verscheidenheid van functies inzetten. Het is een loopbaan waarbij je buiten kantoor bent, mensen ontmoet en elke dag met andere uitdagingen te maken krijgt.

Dit BSc (Hons) programma Milieuhygiëne is sterk in het bijbrengen van de praktische en academische vaardigheden die nodig zijn voor een loopbaan in de milieuhygiëne, waaronder probleemoplossende, communicatieve, onderzoeks- en managementvaardigheden. Het programma wil ook de ontwikkeling van je eigen persoonlijke, communicatieve en intellectuele vaardigheden bevorderen.

De opleiding omvat de kernvakken management van voedselveiligheid, gezondheid en veiligheid op het werk, milieubescherming, huisvesting en volksgezondheid. Ook de gebieden duurzaamheid, kwaliteit van het bestaan, ongelijkheid op gezondheidsgebied, recht en ruimtelijke ordening zijn in het programma geïntegreerd.

Accredited by the Institution of Occupational Safety and Health as meeting the academic requirements for the purpose of eligibility to apply for Graduate membership leading to Chartered membership.

Accredited by the Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) for the purpose of partially meeting the requirements for registration as an Environmental Health Practitioner with the Environmental Health Registration Board (EHRB).

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Environmental Health with DPP, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module is bedoeld om gedetailleerde inleidingen te geven in de onderwerpen voedselveiligheid, voeding en gezondheid en veiligheid op het werk. Het begint met de historische context en gaat over naar de moderne settings waarin stressoren van voedselveiligheid en gezondheid en veiligheid op het werk worden geïdentificeerd en beheerst.

Deze module introduceert de basisbegrippen die nodig zijn om milieubescherming te begrijpen.

Deze module laat de studenten kennismaken met de fundamentele beginselen van bestuur en het wettelijk kader in de hedendaagse samenleving. Studenten onderzoeken de onderlinge relatie tussen bestuursactoren, het rechtssysteem en sociaal beleid voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het verbeteren van sociaal, economisch en ecologisch welzijn.

Deze module geeft een algemene inleiding in de bouwtechniek met specifieke nadruk op het duurzaam bouwen van kleinschalige, laagbouw.

De chemische en biologische aspecten van deze module zijn erop gericht de leerlingen een dieper inzicht te geven in de basisprincipes die betrekking hebben op de evolutie van verschillende stressfactoren, in natuurlijke en bebouwde omgevingen, die het menselijk welzijn beïnvloeden. Het leren van de basisprincipes van milieuchemie, radioactiviteit, cellulaire basis van het leven en microbiologie zal van vitaal belang zijn voor de verdere studie van milieugezondheid en om de studenten in staat te stellen in praktische scenario's passende interventies te bedenken.

Deze module laat de studenten kennismaken met het vak milieuhygiëne en het interdisciplinaire karakter ervan. De studenten ontwikkelen een begrip van de volksgezondheid en zijn sleutelbegrippen, het beroep van milieuhygiënist en zijn rol in de bescherming van de volksgezondheid, en de epidemiologie.

Jaar 2

Deze module geeft de studenten een gedetailleerde kennis van en diepgaand inzicht in de principes en concepten van de verschillende milieustressoren die schadelijke of nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en voor het milieu, samen met de overweging van ingrepen om de gevolgen te beheersen. Biologische, chemische, fysische, sociale en psychosociale milieustressoren worden onderzocht en worden samengevoegd om de ontwikkeling van het holistische kijkpunt.

Deze module bouwt voort op de basis van ENH120 en verschaft de studenten een gedetailleerd inzicht in het onderwerp veiligheid en gezondheid op de werkplek, samen met praktische toepassingsvaardigheden. Het houdt zich bezig met de identificatie, meting en risico-evaluatie van stressoren op het werk en op de werkplek, en met de keuze en het beheer van fysieke, procedurele, wettelijke en educatieve interventies om de gevolgen daarvan voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en anderen op te heffen of te verminderen.

Deze module maakt de leerlingen bewust van de gevolgen die een slecht beleid op het gebied van huisvesting en ruimtelijke ordening kan hebben. Ook wordt aandacht besteed aan ingrepen als wetgeving, beleid, strategieën en procedures en de invloed ervan op milieu en gezondheid.

Bijna elk aspect van het werk van de milieuhygiënist vereist goede communicatieve vaardigheden en inzicht in methoden van gegevensverzameling en -analyse. Deze module combineert de ontwikkeling van communicatie- en onderzoeksvaardigheden met rekenvaardigheden die nodig zijn voor de analyse en interpretatie van gegevens. Kandidaten krijgen de gelegenheid om gangbare communicatiemethoden en -technologieën te bekijken en te evalueren en hun vaardigheden te ontwikkelen die geschikt zijn voor het afleveren van academische papers, professionele rapporten, gezondheidsbevordering en opleiding. Fundamentele onderzoeksmethoden, statistiek en statistische pakketten komen aan bod via kennisverspreiding en participatie.

De module zal de leerlingen de gelegenheid bieden creatief, innovatief en ondernemend te zijn binnen een afgebakende structuur, maar met de speelruimte en vrijheid om kansen te ontdekken en te grijpen en hun leerervaring te verbeteren. Het gewenste resultaat is de verbetering van hun vaardigheden op het gebied van innovatie en ondernemerschap die bijdragen aan de aspirant-afgestudeerdenkwaliteiten van Ulster. Het bouwt ook voort op effectief samenwerken, conflicten oplossen, communiceren met een verscheidenheid aan doelgroepen.

Deze module is bedoeld om de studenten vertrouwd te maken met de fundamentele elementen die een rol spelen bij de toepassing van op risico's gebaseerde formele en informele interventies om naleving van de wetgeving te bereiken, met de nodige aandacht voor de bijbehorende normen en richtsnoeren. Aan de hand van casestudies, debatten, discussies en rollenspel kunnen de leerlingen zich bewust worden van het belang van samenwerking tussen instanties en de noodzaak van een holistische benadering van elke voorgestelde interventie. Een overkoepelend thema van deze module is de politieke context van regelgeving en handhaving.

Deze module is bedoeld om voort te bouwen op de kennis en het begrip, opgedaan in ENH120, van stressoren binnen de voedselketen en het mogelijke gebruik van deze kennis en dit begrip bij de beheersing van hun risico's, door interventies, om hun invloed op de gezondheid van de mens weg te nemen of te minimaliseren. De nadruk ligt op de gebieden voedselhygiëne en daarmee samenhangende wettelijke bepalingen en protocollen.

Jaar 3

Deze module biedt bachelorstudenten de gelegenheid om gestructureerde en professionele werkervaring op te doen, in een werk-leeromgeving, als onderdeel van hun geplande studieprogramma. Deze ervaring stelt de studenten in staat hun belangrijkste persoonlijke en beroepsvaardigheden te ontwikkelen, te verfijnen en erop te reflecteren. De stage moet de ontwikkeling van de inzetbaarheidsvaardigheden van de leerling en zijn voorbereiding op het laatste jaar aanzienlijk ondersteunen en zijn inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten reis.

Jaar 4

Deze module is bedoeld om de studenten kennis te laten maken met de principes van organisatie en management in een scala van organisaties in de openbare, vrijwillige en particuliere sector. De nadruk ligt op hoe de managementprincipes doorwerken in de publieke sector, met bijzondere aandacht voor de lokale overheid. De module is ook bedoeld om aandacht te besteden aan de beleidslijnen en strategieën die van invloed zijn op het organisatorisch beheer en de controle van gezondheid en veiligheid op het werk.

Deze module brengt op succulente wijze twee kernaspecten van de strategische milieugezondheidsagenda samen: volksgezondheid en huisvesting. De module zorgt ervoor dat de studenten de noodzaak van de moderne milieugezondheidsprofessional om verder te kijken dan het onmiddellijke en de bredere en aanverwante kwesties in overweging te nemen, onderzoeken en begrijpen en als zodanig de ontwikkeling van holistisch strategisch denken bevorderen. Als zodanig zullen de studenten aangemoedigd worden hun rol in strategische kwesties zoals de vorming van duurzame gemeenschappen, de invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid, en het verband tussen de verbetering van de levensomstandigheden bij de bevordering van de menselijke gezondheid.

Deze module beoogt het vermogen van de studenten te ontwikkelen om het huidige handhavingsbeleid en de strategieën, die betrekking hebben op voedselveiligheid, te beoordelen, en te onderkennen welke invloed ze hebben op de interventies die een reeks instanties ter beschikking staan om het risico van verwante stressoren voor de menselijke gezondheid weg te nemen of tot een minimum te beperken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de managementstrategieën die beschikbaar zijn om de voedselveiligheidspraktijken te verbeteren. Om de toepassing van een holistische benadering te versterken, voeren de studenten een complexe casestudy uit die een reeks interventies van verschillende instanties kan omvatten en de daaruit voortvloeiende juridische uitkomsten, zowel strafrechtelijk als civiel.

Het vermogen om diepgaand te studeren, holistisch na te denken, informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en samen te vatten, en kritisch denken toe te passen om problemen op te lossen of te beheren, zijn sleutelvaardigheden die hedendaagse milieu-gezondheidswerkers nodig hebben. De casestudies in deze module zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen of sluiten nauw aan bij echte incidenten en zijn zo opgezet dat ze een omgeving bieden waarin de bovenstaande vaardigheden, plus de vaardigheden teamwerk en communicatie, ontwikkeld kunnen worden.

Veranderende arbeidspatronen en veranderende verwachtingen van organisaties hebben invloed gehad op de vraag naar nieuwe vaardigheden. Van werknemers wordt verwacht dat ze flexibeler en aanpasbaarder zijn, over een breder scala aan vaardigheden beschikken en beter in staat zijn hun eigen loopbaan en ontwikkeling te beheren. Daartoe zal de module de mogelijkheid bieden Studenten leiden op creativiteit, innovatie en ondernemerschap om de vaardigheden die werkgevers eisen te vergroten.

Deze module stelt de studenten in staat interventies te onderzoeken die erop gericht zijn de gevolgen van milieustressoren te verminderen en te verzachten. Met name integratieve, holistische en multidisciplinaire interventies worden beoordeeld. De module wil de studenten de gelegenheid bieden om: de effecten van milieubeschermende stressoren in relatie tot de huisvesting van lucht, water en land en het akoestisch milieu verder te waarderen, beschermings- en bestrijdingsinterventies samen te vatten, en monitoringprogramma's voor de opsporing en bestrijding van milieuverontreinigende stoffen te evalueren.

Deze module biedt de gelegenheid om eerder verworven kennis toe te passen en een onderzoeksscriptie te voltooien over een onderwerp dat van belang is voor de milieugezondheid, met de mogelijkheid dat dit werk ter publicatie wordt ingediend.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Environmental Health with DPP BSc (Hons) aan de Ulster University

45% Kwaliteits- en regelgevingswerkers
30% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Professionals in natuurbehoud en milieu
5% Beschermende dienstverlenende beroepen

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Milieu en volksgezondheid

Kwalificatie-eisen

Waaronder de graad A van Natuurkunde, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Levens- en Gezondheidswetenschappen (enkelvoudige of dubbele onderscheiding) Huishoudkunde, Voeding, Voedingsleer en Gezondheid, Gezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg (enkelvoudige of dubbele onderscheiding) Milieutechnologie, Milieukunde of Toegepaste Wetenschappen. Kandidaten kunnen aan de eis voor een van de A-niveau graden (of gelijkwaardig) voldoen door een combinatie van door de universiteit erkende alternatieve kwalificaties te vervangen.

Met inbegrip van het cijfer B in één vak uit Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Huishoudkunde of Voeding, Voeding en Gezondheid.

Toegangscursus Wetenschappen, Wetenschap/Technologie, Biowetenschappen of Gecombineerde Wetenschappen met een totaal cijfer van 65% voor toelating tot jaar 1. Minstens driekwart van de modules moet op niveau 3 liggen in de exacte vakken, d.w.z. natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en/of algemene wetenschappen.

Een vak uit wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, huishoudkunde of voeding, voedingsleer en gezondheid.

13 punten op hoger niveau, waaronder één vak uit Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Huishoudkunde, Voeding en Gezondheid of Gezondheid en Maatschappelijke Zorg.

Algemeen geslaagd BTEC RQF National Extended Diploma in Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Gezondheids- en Maatschappelijke Zorg, Bouwkunde, Voedselproductie/Voedingstechnologie of Toegepaste Wetenschappen met DDM. Behaal een algemeen BTEC QCF Extended Diploma in Science, Health Science, Health and Social Care of Construction met DDD.

120 UCAS Tariefpunten die minimaal 4 vakken op Hoger Niveau en 1 vak op Gewoon Niveau moeten omvatten. De vakken op hoger niveau moeten één H3 graad bevatten uit Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Natuurkunde/Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde of Huishoudkunde. Kandidaten die wiskunde niet als vak aanbieden, moeten een Iers einddiploma wiskunde hebben met rang H6 of hoger op Higher Level of rang O4 of hoger op Ordinary Level. Engels met graad H6 of hoger (Higher Level) of graad O4 of hoger (Ordinary Level) is ook vereist.


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Environmental Health with DPP, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Milieuhygiëne met DPP BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £4530 Jaar 1
Ierland £4530 Jaar 1
EU £15360 Jaar 1
Internationaal £15360 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De vermelde UK en Ireland collegegeldtarieven zijn voor 2021-22. Het collegegeld voor 2022-23 is nog niet beschikbaar.

Meer informatie over het collegegeld voor voltijdstudenten is te vinden op https://www.ulster.ac.uk/apply/fees-and-finance/undergraduate.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Ulster University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Ulster University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #1 
  • #22 
  Gezondheidsberoepen
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]

Bekijk alle 30 rankings van Ulster University

Over Ulster University

Ulster University is een door de overheid gefinancierde instelling voor hoger onderwijs in Noord-Ierland. De universiteit bezit en beheert vier hoofdcampussen: Belfast, Coleraine, Jordanstown, en Magee. Elke campus heeft zijn eigen speciale faciliteiten voor de afdelingen die er gevestigd zijn, met onder andere een bekroonde rechtenkliniek, televisie- en radiostudio's, klinische fysiologie en vele andere goed uitgeruste faciliteiten.

Waar wordt dit programma onderwezen

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Public Health (Extended) BSc (Hons) University of Greenwich 82% 1% 10% £14500 119 London On campus Voltijd
Public Health BA Buckinghamshire New University 100% 0% 18% £12500 94 High Wycombe On campus Voltijd
Public Health with Foundation Year BSc (Hons) Liverpool John Moores University 100% 0% 10% £11000 132 Liverpool On campus Voltijd
Public Health BSc (Hons) University of East London 86% 5% 6% £13320 109 London On campus Voltijd
Environmental Health BSc (Hons) Leeds Beckett University 70% 0% 10% £10500 109 Leeds On campus Voltijd
Environmental Health BSc (Hons) Liverpool John Moores University 100% 0% 5% £16100 130 Liverpool On campus Voltijd
Public Health and Health Promotion BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 76% 0% 40% £14500 95 Canterbury On campus Voltijd
Public Health and Health Promotion with Foundation Year BSc Canterbury Christ Church University 76% 0% 40% £14500 95 Canterbury On campus Voltijd
Public Health and Community Wellbeing BSc (Hons) University of Bradford 88% 2% 15% £20118 119 Bradford On campus Voltijd
Environmental Health (4 Years including Foundation Social) BA/BSc Cardiff Metropolitan University 83% 0% 0% £13000 124 Cardiff On campus Voltijd