Ulster University
Nursing (Adult) BSc (Hons)
Ulster University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Deze driejarige opleiding is bedoeld om afgestudeerden in de verpleegkunde op te leiden die de vaardigheden bezitten om in te spelen op de veranderende behoeften van volwassenen die verpleegkundige zorg nodig hebben binnen een verscheidenheid van snel veranderende gezondheidszorgomgevingen.

Geslaagde studenten komen in aanmerking voor registratie bij de Nursing and Midwifery Council (NMC), waardoor ze als Registered Nurse (Adult) in het Verenigd Koninkrijk kunnen werken.

We verzorgen al meer dan 30 jaar verpleegkundeprogramma's en onze opleidingen bieden uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek met een vernieuwende aanpak van het leren.

De loopbaanperspectieven voor onze afgestudeerden in de verpleegkunde zijn uitstekend, en de meesten krijgen snel een baan in de NHS en de onafhankelijke sector. Gebieden zijn onder meer ziekenhuisverpleging, gemeenschapsverpleging, acute zorg, revalidatie, ouderenzorg en gespecialiseerde praktijkverpleging.

De universiteit 'vernieuwt' regelmatig cursussen om ze zo actueel mogelijk te maken. De universiteit noemt dit proces 'academische revalidatie'. Deze cursus wordt momenteel 'opgefrist', met veranderingen die worden doorgevoerd voor studenten die vanaf september 2017 instromen. Voor de meest actuele cursus/ module informatie kun je terecht bij de Cursusdirecteur .

Recognised by the Nursing and Midwifery Council (NMC) for the purpose of registration as a qualified nurse (adult).

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 205 afgestudeerden van Nursing (Adult) BSc (Hons) op Ulster University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
88 /100
205 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Volwassenen Verpleging opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25229 £25869 £28365
25-75 percentiel bereik £24138 - £25465 £19758 - £30397 £20954 - £34076

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Nursing (Adult), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Geregistreerde verpleegkundigen moeten in het belang van de mensen handelen en persoonsgerichte veilige en meelevende zorg verlenen. Om dat effectief te kunnen doen, moeten de studenten de professionele en publieke verwachtingen van hun rol en van hen als persoon begrijpen. In deze module krijgen de studenten inzicht in de ontwikkeling van de begrippen professionaliteit en verantwoording die ten grondslag liggen aan de NMC Code en aanverwante documenten. De eis dat verpleegkundigen transparante, evidence informed zorg verlenen en hun leren en vaardigheden blijven ontwikkelen door reflectie op hun praktijk zal worden verkend.

De kunst en wetenschap van het verplegen begint met effectieve communicatie. Om therapeutische relaties te ontwikkelen en te onderhouden moeten verpleegkundigen zelfbewust, reflectief en zelfverzekerd zijn in hun praktijk. Deze module laat studenten kennismaken met theoretische en praktische componenten van communicatie en interpersoonlijke vaardigheden. Door middel van rollenspel en het gebruik van digitale technologieën worden de studenten gefaciliteerd om effectiever en reflectiever te worden in hun communicatie en interpersoonlijke relaties.

Verpleegkundigen hebben een spilfunctie in het beoordelen van de geestelijke en lichamelijke gezondheidsbehoeften van alle mensen die ze onder hun hoede hebben. Om dit veilig en effectief te kunnen doen is een goed begrip nodig van geestelijk en lichamelijk welzijn over de hele levensloop. In deze module zullen de studenten gebruik maken van persoonsgerichte evidence-informed praktijk om zorgbehoeften te beoordelen en te prioriteren in samenwerking met mensen en hun familie of verzorgers.

Deze module is bedoeld om, in de praktijkleeromgeving, de toepassing te vergemakkelijken van de kennis en het begrip die de studenten hebben van de kernwaarden en de bekwaamheden van de professionele verpleegkundige praktijk voor deel één van het programma. Het zal de kennis en het begrip van de studenten ontwikkelen over de NMC Code (NMC, 2018), hun verplichting als student verpleegkunde om met professionele integriteit te handelen, waarbij ze hun eigen geschiktheid om te praktiseren aantonen. Van studenten wordt verwacht dat ze (in de praktijk en schriftelijk bewijs in het NIPAD) de waarden, attitudes en reflectieve bekwaamheid koesteren en demonstreren die nodig zijn om te kunnen praktiseren als een veilige, meelevende en op personen en gezinnen gerichte verpleegkundige.

Verpleegkundigen bevinden zich in een unieke positie om zorg te verlenen en de doeltreffendheid ervan te evalueren voor mensen over de hele levensloop. Dit wordt bereikt door een uitgebreide kennis van fysiologie en geestelijk en lichamelijk welzijn. Studenten in deze module zullen zich richten op persoonsgerichte evidence-informed praktijk om veilige en effectieve zorg te plannen en te leveren in samenwerking met mensen en hun familie.

Jaar 2

Deze module faciliteert studenten bij het kritisch evalueren van het scala aan bewijsmateriaal dat gebruikt wordt om de verpleegkundige zorg te informeren en te verbeteren. Een waaier van communicatievaardigheden en -strategieën wordt verkend. Bestuurlijke en professionele normen die van invloed zijn op het verlenen van verpleegkundige zorg aan mensen met een diverse achtergrond worden onderzocht.

Deze module vergemakkelijkt de studenten in het ontwikkelen van een grondige kennis van ontregelde fysiologie, geestelijke gezondheidsproblemen en de bijbehorende farmacologie. Studenten zullen putten uit de evidence-based, om verpleegkundige beoordeling en interventies, farmacologische kennis, toe te passen bij het verlenen van persoonsgerichte zorg. Ze zullen onderzoeken hoe ze verpleegkundige beoordelingen kunnen ontwikkelen die de mogelijkheden en behoeften van een persoon vastleggen en dit gebruiken om de basis te vormen van zorg die gepland wordt om verbeteringen in geestelijke en lichamelijke gezondheid en welzijn te bevorderen.

Geregistreerde verpleegkundigen leveren een belangrijke bijdrage aan het verlenen van zorg en het bevorderen van gezondheid, gezondheidsvoorlichting, gezondheidsbescherming en het voorkomen van een slechte gezondheid. Deze module beoogt tweedejaars studenten verpleegkunde leer- en ontwikkelingsmogelijkheden te bieden om kritisch te denken, kennis, en vaardigheden toe te passen en evidence based directe verpleegkundige zorg te verlenen en in te spelen op de impact en eisen van de professionele verpleegkundige praktijk.

Verpleegkundigen moeten therapieën geven aan patiënten met een scala van lichamelijke, geestelijke en cognitieve aandoeningen. Deze moeten gepaard gaan met goed functionerend interdisciplinair teamwerk en communicatie tussen instanties. Deze module gebruikt technieken uit de podiumkunsten om studenten te ondersteunen bij het maken en opvoeren van authentieke rollenspelen en training in menselijke factoren die de ontwikkeling op dit gebied vergemakkelijken.

Deze module is bedoeld om studenten te faciliteren bij het verkennen en toepassen van de principes van gezondheidsbevordering binnen de context van volksgezondheid en bevolkingsgezondheid. Daarbij leren de studenten de rol van de verpleegkundige bij het ondersteunen en in staat stellen van mensen in alle levensfasen, en gemeenschappen, om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun geestelijke, lichamelijke en gedragsmatige gezondheid. Dit omvat een analyse van de factoren die de bredere determinanten van gezondheid op lokaal, nationaal en mondiaal niveau beïnvloeden.

Jaar 3

Deze module zal de studenten faciliteren bij het ontwikkelen van een diepgaande kennis van ontregelde fysiologie en farmacologie. Studenten zullen putten uit de evidence-based om complexe verpleegkundige vaardigheden en interventies te kunnen geven en beheren, op een persoonsgerichte manier zorg over de hele levensloop, op een manier die mensen ondersteunt bij het maximaliseren van hun zelfstandigheid.

Van geregistreerde verpleegkundigen wordt verlangd dat ze voortdurend bekwaam en met vertrouwen geïnformeerde professionele beslissingen nemen binnen een veranderende omgeving van gezondheidszorg en sociale zorg, waarvoor ze beroepsmatig verantwoordelijk zijn. Verpleegkundigen moeten bij het nemen van deze beslissingen gebruik maken van het beste beschikbare onderzoeksbewijs, klinische bestuursprocessen, de opvattingen van mensen die diensten gebruiken en de professionele waarden die aan de verpleegkunde ten grondslag liggen. De factoren die van invloed kunnen zijn op de zekerheid binnen verpleegomgevingen en waarmee bij het nemen van beslissingen rekening moet worden gehouden, zullen worden verkend naast besluitvormingsprocessen die moeten leiden tot weloverwogen en ethisch verdedigbare beslissingen die persoonsgerichte zorg bieden.

Geregistreerde verpleegkundigen spelen een vitale rol in het verlenen, leiden en coördineren van zorg die barmhartig, evidence-based, en persoonsgericht is. Deze module wil laatstejaars studenten de gelegenheid bieden in te spelen op de impact en eisen van de professionele verpleegkundige praktijk, hun emotionele intelligentie en veerkracht te tonen en in staat te zijn anderen te begeleiden en als rolmodel te fungeren ter voorbereiding op hun rol als pas gekwalificeerde verpleegster-registrant.

De overgang van student naar geregistreerd verpleegkundige kan een uitdagend proces zijn, waarbij studenten met vertrouwen leiding moeten kunnen geven bij het verlenen van verpleegkundige zorg in diverse zorgomgevingen. Deze module laat studenten kennismaken met leiderschap, strategieën voor kwaliteitsverbetering en innovatie. Simulatie wordt gebruikt om ethisch leiderschap, beslissingen nemen, verantwoording afleggen, delegeren, anderen uitdagen en constructieve feedback geven te bevorderen.

Deze module is bedoeld om studenten te ontwikkelen om effectief te zijn in het beïnvloeden en leiden in de arena van het volksgezondheidsbeleid. Studenten zullen hun politiek bewustzijn van de lokale, nationale en mondiale gezondheidsagenda's vergroten en hun vaardigheden verbeteren die benaderingen van verandering onderbouwen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Nursing (Adult) BSc (Hons) aan de Ulster University

96% Verpleegkundigen
1% Administratieve beroepen

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Je mag aan de eis voor het cijfer C voor het A-niveau voldoen door een combinatie van door de universiteit erkende alternatieve kwalificaties te vervangen.

HNC met algemene onderscheiding, waarvan 75 onderscheidingen op niveau 4/5 studiepunten/eenheden.

HND met algemene verdienste, waarvan 60 Onderscheidingen in studiepunten/units op niveau 5.

Toegangscursus (120 studiepunten) met een totaalcijfer van 63%, waaronder één natuurkundemodule van niveau 3; NICATs Wiskunde (25 studiepunten) of Wiskunde 1 & 2.

Om 12 punten op hoger niveau te omvatten.

Totale BTEC National Extended Diploma(RQF) onderscheiding profiel DMM of Totaal BTEC Extended Diploma(QCF) toekenningsprofiel DDD.

112 UCAS Tariefpunten, waaronder 4 vakken op ILC Higher Level en 1 op ILC Ordinary Level. Plus Engels, Wiskunde en Natuurwetenschappen graad H6 (Higher Level) of graad 04 of hoger (Ordinary Level) indien niet op Higher Level gezeten.

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Nursing (Adult), BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Verpleegkunde (volwassenen) BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £4530 Jaar 1
Ierland £4530 Jaar 1
EU £15360 Jaar 1
Internationaal £15360 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De vermelde Britse en Ierse collegegelden gelden voor 2021-22. Het collegegeld voor 2022-23 is nog niet beschikbaar.

Meer informatie over het collegegeld voor voltijdstudenten is te vinden op https://www.ulster.ac.uk/apply/fees-and-finance/undergraduate.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Ulster University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Ulster University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #2 
  • #23 
  Verpleging
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #2 
  • #51 
  Verpleging
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]
  • #2 
  • #101 
  Verpleging
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]

Bekijk alle 35 rankings van Ulster University

Over Ulster University

Ulster University is een door de overheid gefinancierde instelling voor hoger onderwijs in Noord-Ierland. De universiteit bezit en beheert vier hoofdcampussen: Belfast, Coleraine, Jordanstown, en Magee. Elke campus heeft zijn eigen speciale faciliteiten voor de afdelingen die er gevestigd zijn, met onder andere een bekroonde rechtenkliniek, televisie- en radiostudio's, klinische fysiologie en vele andere goed uitgeruste faciliteiten.

Waar wordt dit programma onderwezen

Magee, Londonderry
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Cardiff University 68% 0% 3% £22950 162 Cardiff On campus Voltijd
University of Bradford 92% 2% 3% £20118 142 Bradford On campus Voltijd
University of Brighton 76% 0% 0% £13842 151 Brighton On campus Voltijd
University of Dundee 83% 0% 0% £19500 159 Dundee On campus Voltijd
Sheffield Hallam University 30% 0% 1% £16415 140 Sheffield On campus Voltijd
Middlesex University 60% 1% 0% £14000 106 London On campus Voltijd
University of Huddersfield 40% 0% 5% £18000 134 Huddersfield On campus Voltijd
University of Keele 67% 0% 0% £19800 138 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 81% 1% 3% £12500 112 High Wycombe On campus Voltijd
University of Bedfordshire 69% 0% 6% £13200 126 Luton On campus Voltijd