University College London
German and Hebrew BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Duits en Hebreeuws is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden die je taalstudie aanvullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

Behalve dat je Duits leert op beginners- of gevorderd niveau, opent een studie Duits aan de UCL heel wat mogelijkheden. Van de val van de Berlijnse Muur in 1989 terug tot de leer van Luther, de muziek van Bach en Beethoven, het schrijven van Goethe en Thomas Mann, en de theorieën van Marx en Nietzsche, hebben Duitsland en de Duitstalige traditie een centrale plaats ingenomen in Europa en de wereld. Je krijgt de gelegenheid modules te volgen in middeleeuwse, vroegmoderne en moderne literatuur, culturele studies, literatuurtheorie, Oostenrijkse studies, de praktijk en theorie van vertalen en taalverwerving, moderne Duitse geschiedenis en politiek, culturele, sociale en politieke theorie, en filmstudies.

De afdeling Hebreeuwse &; Joodse Studies van de UCL is de enige afdeling in zijn soort in het VK, en staat wereldwijd hoog aangeschreven. Je ontwikkelt kennis van en inzicht in alle aspecten van de Joodse cultuur, waaronder haar talen, literatuur, geschiedenis, politiek, cultuur en geschiedenis. Tijdens je verblijf aan de afdeling heb je toegang tot een opmerkelijke collectie Hebreeuwse, Jiddische en Judaïsche boeken in de UCL Bibliotheek, en tot de SOAS Bibliotheek en de speciale verzamelingen in de British Library, Wiener Library en de National Archives.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding German and Hebrew, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Duits. Dit is een taalmodule die een reeks taalkundige kernvaardigheden ontwikkelt, waaronder gesproken en geschreven Duits, begrijpend lezen, en vertalen van het Duits naar het Engels. De module bestaat uit 3 onderdelen: Discussie en Essay: de leerlingen schrijven essays en geven presentaties over geselecteerde literaire, historische en culturele thema's. Translation and Reading Comprehension: dit seminarie introduceert vertaaltechnieken, behandelt taalkundige verschillen tussen Engels en Duits, en ontwikkelt technieken voor het lezen en begrijpen van Duitse teksten. Duitse grammatica: dit seminarie richt zich op de structuur en het gebruik van de Duitse taal. Onderwerpen zijn o.a. woordvolgorde, naamval, bijvoeglijke uitgangsvormen en werkwoordsvormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze module is bedoeld voor studenten met weinig of geen kennis van het Duits. De module laat de leerlingen kennis maken met verschillende aspecten van de Duitstalige wereld om hen in staat te stellen een begin te maken met het opbouwen van communicatieve vaardigheden in het Duits in alle vier de taalmodaliteiten: lezen, luisteren, schrijven, en spreken. Door middel van gevarieerde samenwerkings- en individuele taken en blootstelling aan een scala van onderwerpen, tekstsoorten en verschillende sociaal-culturele situaties, verwerven de leerlingen basisstrategieën voor lezen, luisteren en schrijven, en voor deelname aan alledaagse gesprekken. Al doende leren ze met enig vertrouwen de belangrijkste zinspatronen en grammaticale kenmerken van het Duits te gebruiken, evenals de veel voorkomende woordenschat uit het dagelijks leven. Integratie van actuele technologie (b.v. Internet, e-mail, video) maakt de leerlingen vertrouwd met de Duitstalige wereld en bevordert tegelijk het taalonderwijs.

Deze module hoort bij Duits. In deze cursus verkennen de leerlingen de Duitse geschiedenis van de Reformatie tot heden. We behandelen belangrijke gebeurtenissen in de vroegmoderne tijd, waaronder de Reformatie en de Verlichting, maar onze aandacht gaat vooral uit naar de negentiende en twintigste eeuw. We behandelen een hele reeks onderwerpen, waaronder nationalisme en natievorming, revolutie en reactie, industrialisatie en verstedelijking, veranderende rolpatronen en sociale structuren, imperium in binnen- en buitenland, massapolitiek en -cultuur, Duitsers' rol en ervaringen in twee wereldoorlogen, nazi-racisme en genocide, en verdeeldheid en eenwording in de Koude Oorlog. De rode draad wordt gevormd door Duitsers' hardnekkige experimenten met het definiëren van ?Duitsland? en de gevolgen daarvan voor degenen die op verschillende manieren volgens geslacht, klasse, godsdienst, ras, politiek en andere categorieën in- en buitengesloten worden. Na het succesvol afronden van de cursus zullen de leerlingen in staat zijn fundamentele tendensen in de Duitse geschiedschrijving te bespreken, zullen ze in staat zijn secundaire en primaire bronnen effectief te gebruiken om een historisch betoog te houden, en zullen ze in staat zijn hun analyse zowel schriftelijk als mondeling te presenteren. De leerlingen zullen een basis leggen voor toekomstige lessen en een basisbegrip krijgen van de tendensen die vandaag de dag de Duitse samenleving blijven vormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze cursus geeft een voorproefje van premoderne literatuur, waarbij een reeks werken wordt genomen, waaronder middeleeuwse korte verhalen, een Arthurroman en een vroeg-Duitse roman. Al deze teksten waren bedoeld om hun publiek en lezers zowel te vermaken als te onderrichten. Het doel is te begrijpen hoe deze dubbele functies werkten en wat zulke vroegere vormen van literatuur ons kunnen vertellen over de geschiedenis van het vertellen van verhalen en poëtische expressie. De cursus wordt gegeven door middel van een mengsel van hoorcolleges en discussielessen. De studenten krijgen ruimschoots de gelegenheid om middeleeuwse teksten te leren lezen in het origineel.

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie van Duitstalige films die sinds 1945 gemaakt zijn door naoorlogse regisseurs in de Bondsrepubliek Duitsland, de Duitse Democratische Republiek en Oostenrijk zoals Frank Beyer, Helke Sander, Michael Haneke en Maren Ade. Deze films besteden bijzondere aandacht aan de naoorlogse geschiedenis en samenleving in Duitsland en Oostenrijk, en we bespreken als doorlopend thema de manieren waarop ze hedendaagse percepties van de Duitstalige wereld en haar bewogen verleden weerspiegelen. De cursus zal de studenten dus kennis laten maken met de naoorlogse Duitstalige cultuur in ruimere zin, en met technieken van filmanalyse.

Deze module hoort bij Duits. Deze module laat de studenten kennismaken met de systematische en nauwgezette studie van de moderne Duitse literatuur. Sommigen van jullie hebben op school misschien weinig literatuur gedaan; anderen zijn misschien gewend literaire teksten te bespreken. Onze inleidende module is bedoeld om zowel de beginnelingen als de ?oude rotten? aan te spreken. We onderzoeken een selectie van relatief korte teksten ? drama, proza fictie en poëzie ? geschreven tussen de tweede helft van de achttiende eeuw en het heden. Aan elk van de teksten wordt gemiddeld drie contacturen besteed, en de module is gericht op het ontwikkelen van zowel analytische vaardigheden als technieken voor het schrijven van essays.

Deze module hoort bij Duits. De module geeft een inleiding tot taalkundige begrippen en onderwerpen die ons helpen de structuur en het gebruik van de Duitse taal in de hedendaagse tijd te begrijpen. De gebieden die in de module bestudeerd worden zijn onder meer: fonetiek en fonologie; verbuiging en afleiding; syntaxis; lexicale structuur, lexicale ontlening, en sociolinguïstische variatie. Hoewel het zwaartepunt van de module op de Duitse taal ligt, worden waar nodig ook vergelijkingen met hedendaags Engels gemaakt. Waar nodig wordt primair materiaal ontleend aan kranten en tijdschriften, televisie en internet. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf voorbeelden van taalkundige verschijnselen uit deze bronnen te halen. Een essentieel deel van de module zal bestaan uit het lezen van secundair materiaal om het begrip van richtinggevende linguïstische theorieën en principes te consolideren.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Jaar 2

Deze module hoort bij Duits. Dit is een taalmodule die een reeks taalkundige kernvaardigheden ontwikkelt, waaronder gesproken en geschreven Duits, begrijpend lezen, en vertalen van het Duits naar het Engels. De module bestaat uit 3 onderdelen: Discussie en Essay: de leerlingen schrijven essays en geven presentaties over geselecteerde literaire, historische en culturele thema's. Translation and Reading Comprehension: dit seminarie introduceert vertaaltechnieken, behandelt taalkundige verschillen tussen Engels en Duits, en ontwikkelt technieken voor het lezen en begrijpen van Duitse teksten. Duitse grammatica: dit seminarie richt zich op de structuur en het gebruik van de Duitse taal. Onderwerpen zijn o.a. woordvolgorde, naamval, bijvoeglijke uitgangsvormen en werkwoordsvormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie Duitse films die, meestal vóór 1989, gemaakt zijn door prominente naoorlogse regisseurs in de Bondsrepubliek Duitsland, zoals Herzog, Wenders, Fassbinder en Tykwer. Deze films besteden bijzondere aandacht aan de Duitse geschiedenis en samenleving en we bespreken als doorlopend thema de manieren waarop ze hedendaagse percepties van Duitsland en zijn bewogen verleden weerspiegelen. De cursus zal de studenten dus kennis laten maken met de naoorlogse Duitse cultuur in ruimere zin, en met technieken van filmanalyse.

Deze module hoort bij Duits. De module geeft een inleiding tot taalkundige begrippen en onderwerpen die ons helpen de structuur en het gebruik van de Duitse taal in de hedendaagse tijd te begrijpen. De gebieden die in de module bestudeerd worden zijn onder meer: fonetiek en fonologie; verbuiging en afleiding; syntaxis; lexicale structuur, lexicale ontlening, en sociolinguïstische variatie. Hoewel het zwaartepunt van de module op de Duitse taal ligt, worden waar nodig ook vergelijkingen met hedendaags Engels gemaakt. Waar nodig wordt primair materiaal ontleend aan kranten en tijdschriften, televisie en internet. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf voorbeelden van taalkundige verschijnselen uit deze bronnen te halen. Een essentieel deel van de module zal bestaan uit het lezen van secundair materiaal om het begrip van richtinggevende linguïstische theorieën en principes te consolideren.

Deze module hoort bij Duits. Deze module bouwt voort op het werk uit het eerste jaar, en gebruikt vertaal- en begripsoefeningen om de spreek-, schrijf- en begripsvaardigheid in het hedendaagse Duits te verbeteren, en de relatie met het Engels verder te onderzoeken. Passages voor vertaling en begrip omvatten hedendaagse literaire, historische en journalistieke teksten.

Deze module hoort bij Duits. In deze les zullen de leerlingen worstelen met de betekenis van de Weimar en Nazi tijdperken voor de moderne Duitse geschiedenis. Onderwerpen zijn onder meer de karakteristieke kenmerken van de Weimar cultuur en politiek, de oorsprong van de nationaal-socialistische beweging en haar opkomst aan de macht, de nationaal-socialisten? utopische visie en hun verschillende pogingen om die uit te voeren, en de verhouding tussen staat en maatschappij. De leerlingen staan ook stil bij de aard van het dagelijks leven, de vervolging van Joden en andere minderheden, het gebruik van terreur, de gruwelijke culminatie van de ideologische doelen van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en, tenslotte, de herdenking van de periode.

Deze module hoort bij Duits. Deze module behandelt belangrijke verhalende en lyrische teksten uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd. Er wordt aandacht besteed aan zowel overheersende thema's (hoofsheid en heldendom; tegenstrijdige eisen van liefde en maatschappij; transgressie) als bredere literair-theoretische vragen (alteriteit; ontwikkelingen in middeleeuwse verteltechniek; tekstuele in/stabiliteit).

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie van Duitse literatuur van de Verlichting tot het einde van de 19e eeuw, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe belangrijke literaire tijdperken, van de Verlichting zelf tot het Poëtisch Realisme, zich met het begrip Verlichting hebben beziggehouden en erover hebben 'gedebatteerd'. De module laat de leerlingen kennismaken met teksten van de meest erkende auteurs van de eeuw, waaronder Kant, Lessing, Goethe, Schiller, Eichendorff, Heine, Kleist, Bchner, en Keller. De module biedt dus een breed overzicht over en verbindt expliciet de belangrijkste literaire en intellectuele stromingen van de eeuw, terwijl ze tegelijk een aanvulling vormt op de kernmodules GERM0013- Liefde, Geweld en Lachen: Middeleeuwse en vroegmoderne Duitse literatuur en cultuur tot 1740 en GERM0015- De uitdaging van de moderniteit: Literatuur en cultuur van 1870 tot heden.

Deze module hoort bij Duits. Deze cursus verkent enkele van de meest opwindende - en verontrustende - ideeën en kunstwerken van de snel voortschrijdende moderne tijd. Het weerspiegelt de manieren waarop, vanaf de late negentiende eeuw, de Duitstalige wereld op zijn kop leek te worden gezet door schokkende historische gebeurtenissen, radicale ideeën en nieuwe culturele vormen. De werken die in deze cursus bestudeerd worden laten zien hoe deze ontwikkelingen ervaren konden worden als opwindend, verontrustend, bevrijdend, traumatisch - of al deze tegelijk. De module begint met geschriften uit het Duitse Rijk na 1871, en beschouwt dan klassieke teksten van het vroege modernisme, over de Weimar jaren en de opkomst van het nazisme, tot het Derde Rijk. Tenslotte wordt gekeken naar belangrijke stromingen in het culturele en sociaal-politieke leven van de periode na 1945.

Deze module hoort bij Duits. Dit is een geïntegreerde taal-cultuur module voor tweedejaars studenten. Het wordt volledig in het Duits onderwezen en is bedoeld als voorbereiding op een studie op universitair niveau of een werkervaring tijdens het Jaar in het Buitenland. Als zodanig functioneert het op twee niveaus: Inhoud: Deze module wil de studenten vertrouwd maken met de literaire, culturele en politieke geschiedenis van de twee hoofdsteden van Duitsland en Oostenrijk. De module leert analytische vaardigheden in het Duits aan de hand van verschillende teksten, van literaire genres (poëzie, drama, proza) tot niet-literaire genres (krantenartikelen, politieke toespraken, redactionele artikelen). Taalverwerving: Al het werk voor deze module (lezen, schrijven, spreken) moet in het Duits gebeuren.

Deze module hoort bij Duits. De Nieuwe Duitse Cinema wordt in verband gebracht met enkele van de grootste namen uit de twintigste-eeuwse filmkunst en daarbuiten, zoals Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder en Wim Wenders. Hoewel de werken van de Nieuwe Duitse Cinema zeer uiteenlopend zijn, delen ze een drang om zich zowel qua thema's als qua stijl af te zetten tegen de kunst en het vertellen van verhalen uit het verleden. Tot de hoofdthema's behoren Duitse geweldsgeschiedenissen; het naziverleden; de familie, haar geheimen en de verhalen die ze over zichzelf vertelt; het zogenaamde Economisch Wonder; buitenstaanders en de maatschappij; opstand en protest; en gender, etniciteit en identiteit.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Jaar 3

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een module Duits. Dit is een gevorderde laatstejaars / MA Duitse taalmodule die intensief taalwerk (lezen, schrijven, luisteren, spreken) combineert met de bespreking van complexe onderwerpen, variërend van "Erinnerung" tot "Identit?". De module richt zich op het schrijven van Duitse essays op academisch niveau en op de mondelinge bespreking en presentatie van de onderwerpen die in de les behandeld worden.

Dit is een Duitse module. De module zal zich richten op de middeleeuwse Duitse tekst van Parzival in zijn geheel. We zullen verwijzen naar Wolframs behandeling van zijn Franse bron (waarvan passages in Engelse vertaling gelezen kunnen worden) en hem in zijn historische context plaatsen - literair, politiek, sociaal en religieus. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. narratieve strategieën, codes en technieken; geschiedenis en fictionaliteit; ideologieën van ridderlijkheid en adel; gender; hoofse cultuur; religieus geloof.

Dit is een Duitse module. In Oostenrijk was de periode tussen ongeveer 1890 en 1938 er niet alleen een van enorme politieke omwentelingen (de ineenstorting van het Habsburgse Rijk, de stichting van de Eerste Oostenrijkse Republiek, en de latere inlijving bij nazi-Duitsland), het was ook een tijd van intense culturele en intellectuele gisting. Deze cursus richt zich op sleutelwerken uit het fin de si?e en het interbellum en onderzoekt enkele van de kenmerkende preoccupaties van het Weense modernisme ? seksualiteit en het sexe-zelf, estheticisme en Sprachkrise ? en onderzoekt literaire antwoorden op vragen van nationale identiteit en culturele traditie.

Dit is een module Duits. De module onderzoekt de complexe relatie tussen taal, macht en ideologie in de Duitse samenleving, en zal nagaan hoe taal in de twintigste en eenentwintigste eeuw door individuen, groepen, organisaties en instellingen is gebruikt om macht uit te oefenen en een bepaalde ideologie of wereldbeschouwing over te brengen. Tijdens deze module zullen we een verscheidenheid aan taalkundige onderwerpen en kwesties behandelen, waaronder politiek discours, het definiëren van 'propaganda' of 'ideologisch taalgebruik'; het ?misbruik? van taal; de aard van taalkundige groepen; taalplanning. Bij de analyse van primaire teksten wordt gebruik gemaakt van aspecten van de taalkundige theorie, waaronder sociolinguïstiek, pragmatiek, vertooganalyse en semantiek.

Deze module bekijkt drie belangrijke twintigste-eeuwse romans in detail. Alle drie de boeken onderzoeken het probleem van interpretatie en roepen vragen op over hoe de werkelijkheid begrepen en weergegeven kan worden. In elke roman is de verteltechniek een cruciaal middel om de verwachtingen van de lezer te ondermijnen, zowel met betrekking tot specifieke historische gebeurtenissen als met betrekking tot het proces van tekstuele interpretatie zelf. De boeken dagen ons verlangen naar duidelijkheid en verklaring uit in een tijd waarin de categorie van waarheid diepgaand gerelativeerd is.

Dit is een module Duits. Deze module onderzoekt de wisselwerking tussen psychologie en Duitse literatuur in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. We zullen een selectie van literaire teksten analyseren die ofwel geïnspireerd zijn door psychologische bevindingen, ofwel het onderwerp zijn geweest van psychologische interpretaties. Dit zal niet alleen inzicht geven in de psychologische theorieën van de literatuur, maar ook helpen om de vorming van de psychologie als wetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw te begrijpen en de cruciale rol die de literatuur speelde voor de ontwikkeling van de psychoanalyse rond 1900. Tegelijkertijd onderzoekt de module enkele manieren waarop psychoanalytische en psychotherapeutische theorieën het werk van belangrijke schrijvers als Arthur Schnitzler, Stefan Zweig en Hermann Hesse beïnvloedden.

Dit is een module Duits. Deze module onderzoekt de ontwikkeling van een Afrikaanse diaspora in de Duitse landen van de Middeleeuwen tot nu, met de nadruk op de dramatische verschuivingen in de regimes van de laatste 200 jaar. Naast een overzicht van de contexten waarin Afrikanen en hun nakomelingen naar Duitstalige landen kwamen, bekijken we de verschillende manieren waarop ze gevormd werden en worden door een samenleving die hen op verschillende manieren tolereerde, afwees of op specifieke voorwaarden aanvaardde. Door de nodige aandacht te besteden aan transnationale contexten zal de module ideeën over een enkele zwarte ervaring en over een monolithisch en consistent idee van ?Duitsheid?.... bemoeilijken.

Dit is een module Duits. In deze module onderzoeken we het probleem en de belofte van bewaking in de Duitstalige cultuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De studenten komen in aanraking met cruciale en vaak tegengestelde theorieën over de vormen die bewaking kan aannemen, en testen de toepasbaarheid van deze theorieën op de veranderende voorstellingen van bewaking in literaire teksten en films die in de Duitstalige context gemaakt zijn. De theoretische benaderingen en primaire teksten die in de module behandeld worden, geven de studenten een basis in de bijdragen die de Duitstalige cultuur geleverd heeft aan discussies over hoe bewaking gedrag vormt, en de verhalen en vormen die literatuur en film in het Duits scheppen om te leven met en te reageren op bewaking.

Dit is een module Duits. Deze module richt zich op belangrijke films uit het Weimar- en Nazi-tijdperk. Films uit het Weimar tijdperk hebben een blijvende invloed gehad op de wereldcinema. Ze variëren van documentaire tot horror tot sci-fi, en hun vaak spectaculaire, opzienbarende of uitdagende thema's, die hier verkend worden, omvatten automaten, waanzin, de moderne metropool, technologie, nieuwe beelden van de vrouw in de moderniteit, seksualiteit, performance en genderpolitiek. Vervolgens onderzoekt de module de uiteenlopende manieren waarop de filmproductie in de daaropvolgende nazi-tijd het (culturele) beleid van het regime weerspiegelde en erop inwerkte.

Dit is een module Duits. Dit is een verdiepte module in vertalen van en naar het Engels. Het gebruikte materiaal is ontleend aan literaire werken en journalistieke teksten, die verschillende schrijfstijlen weerspiegelen, oude en moderne, en verschillende taalkundige registers. Al het materiaal is toegankelijk via Moodle.

Dit is een gevorderde laatstejaars / MA taalmodule in vertaling uit en naar het Duits. Het vergroot het begrip van idioom, stijl en register, en ontwikkelt geavanceerde taalbemiddelingsvaardigheden.

Dit is een module Duits. Dit is een verdiepte module in vertalen van en naar het Engels. Het gebruikte materiaal is ontleend aan literaire werken en journalistieke teksten, die verschillende schrijfstijlen weerspiegelen, oude en moderne, en verschillende taalkundige registers. Al het materiaal is toegankelijk via Moodle.

De uitgeweken Duitse schrijver W.G. Sebald (1944-2001) wordt beschouwd als een van de grote wereldschrijvers van de laatste decennia. In zijn schrijven komen vragen aan de orde die centraal staan in de moderne toestand zoals hij die zag. Deze kwesties omvatten de natuur en haar vernietiging, misdaad, psychische stoornissen, verval, sociaal buitenbeentje, kunst, geweld en geschiedenis. Sebald's schrijven gaat ook over schoonheid, reizen, kunst, vriendschap en eigenzinnige, utopische toevluchtsoorden uit de worstelingen van de wereld. Het is ook fascinerend om zijn hoogst ongewone stijl, zoals het raadselachtige gebruik van beelden, foto's en documentair materiaal en merkwaardige vertellers. Sebald werd geboren en groeide op in (West-)Duitsland, en schreef zijn literaire teksten in het Duits. Hij is echter van bijzonder belang voor lezers van literatuur in Londen, want hij woonde en werkte bijna zijn hele volwassen leven in Engeland, en zijn werk getuigt van een diepgaande betrokkenheid bij een breed scala van moderne Europese literatuur en geschiedenis.Deze module verkent zijn belangrijkste werken.

De culturele voorstelling van afwijkende, vooral criminele, vrouwen onthult veel over wat een samenleving als de norm voor aanvaardbaar vrouwelijk gedrag beschouwt. In de achttiende en negentiende eeuw werd in Duitsland vuriger dan ooit tevoren gedebatteerd over de rol van de vrouw in de maatschappij. 'Erudiete' vrouwen (weibliche Gelehrte) werden in de achttiende eeuw bewonderd en in de negentiende verguisd; de 'ingetogen huisvrouw' (züchtige Hausfrau) van Schiller was het lachertje van geleerde lezers uit het begin van de negentiende eeuw en de verwachte norm twintig jaar later. Veel van de fluctuerende definitie van vrouwelijkheid van die tijd werd ontwikkeld op de rug van een specifiek type: de vrouwelijke crimineel.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Kwalificatie-eisen

Duits of Hebreeuws vereist. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Een voldoende voor het Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding en 15 studiepunten bij Verdienste, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau worden gesteld, kunnen we je Access to HE syllabus bekijken om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

A,A,B bij Advanced Highers (of A,A bij Advanced Higher en B,B,B bij Higher). Duits of Hebreeuws vereist op Hoger Gevorderd.

Een totaal van 17 punten in drie vakken op hoger niveau, met geen score lager dan 5. Duits of Hebreeuws op hoger niveau vereist. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling.

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met de graad AAB. Duits of Hebreeuws op A niveau vereist.

D3,D3,M1 in drie Cambridge Pre-U hoofdvakken. Duits of Hebreeuws vereist.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op German and Hebrew, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Duits en Hebreeuws BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op of speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van University College London

Wat studenten zeggen over hun studie Oude Hebreeuwse taal in het VK?

 • The History & Revival of the Hebrew Language | History of Israel Explained | Unpacked

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett
 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 88% 0% 5% £23300 174 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £21260 183 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 5% £23300 174 London On campus Voltijd