University College London
Duits en Portugees BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 15 afgestudeerden van German and Portuguese BA (Hons) en andere cursussen in bij de University College London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
76 /100
15 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Duitse en Scandinavische studies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £29000 £27500 £36000
25-75 percentiel bereik £26000 - £32000 £22500 - £36000 £29000 - £43000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Duitse en Scandinavische studies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24307 £25126 £29754
25-75 percentiel bereik £20509 - £27681 £19533 - £32719 £22070 - £40030

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Duits en Portugees is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden die bedoeld zijn om je taalstudie aan te vullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

Behalve dat je Duits leert op beginners- of gevorderd niveau, opent een studie Duits aan de UCL heel wat mogelijkheden. Van de val van de Berlijnse Muur in 1989 terug tot de leer van Luther, de muziek van Bach en Beethoven, het schrijven van Goethe en Thomas Mann, en de theorieën van Marx en Nietzsche, hebben Duitsland en de Duitstalige traditie een centrale plaats ingenomen in Europa en de wereld. Je krijgt de gelegenheid modules te volgen in middeleeuwse, vroegmoderne en moderne literatuur, culturele studies, literatuurtheorie, Oostenrijkse studies, de praktijk en theorie van vertalen en taalverwerving, moderne Duitse geschiedenis en politiek, culturele, sociale en politieke theorie, en filmstudies.

Portugees wordt onderwezen in het Departement Spaanse, Portugese en Latijns-Amerikaanse Studies aan de UCL, en maakt de studie van Portugese taal en cultuur buiten Europa mogelijk, met expertise die reikt van Renaissance Portugal tot Modernistisch Brazilië en Lusofoon Afrika. Modules omvatten de studie van literatuur, geschiedenis en film.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding German and Portuguese, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Duits. Dit is een taalmodule die een reeks taalkundige kernvaardigheden ontwikkelt, waaronder gesproken en geschreven Duits, begrijpend lezen, en vertalen van het Duits naar het Engels. De module bestaat uit 3 onderdelen: Discussie en Essay: de leerlingen schrijven essays en geven presentaties over geselecteerde literaire, historische en culturele thema's. Translation and Reading Comprehension: dit seminarie introduceert vertaaltechnieken, behandelt taalkundige verschillen tussen Engels en Duits, en ontwikkelt technieken voor het lezen en begrijpen van Duitse teksten. Duitse grammatica: dit seminarie richt zich op de structuur en het gebruik van de Duitse taal. Onderwerpen zijn o.a. woordvolgorde, naamval, bijvoeglijke uitgangsvormen en werkwoordsvormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze module is bedoeld voor studenten met weinig of geen kennis van het Duits. De module laat de leerlingen kennis maken met verschillende aspecten van de Duitstalige wereld om hen in staat te stellen een begin te maken met het opbouwen van communicatieve vaardigheden in het Duits in alle vier de taalmodaliteiten: lezen, luisteren, schrijven, en spreken. Door middel van gevarieerde samenwerkings- en individuele taken en blootstelling aan een scala van onderwerpen, tekstsoorten en verschillende sociaal-culturele situaties, verwerven de leerlingen basisstrategieën voor lezen, luisteren en schrijven, en voor deelname aan alledaagse gesprekken. Al doende leren ze met enig vertrouwen de belangrijkste zinspatronen en grammaticale kenmerken van het Duits te gebruiken, evenals de veel voorkomende woordenschat uit het dagelijks leven. Integratie van actuele technologie (b.v. Internet, e-mail, video) maakt de leerlingen vertrouwd met de Duitstalige wereld en bevordert tegelijk het taalonderwijs.

Deze module hoort bij Duits. In deze cursus verkennen de leerlingen de Duitse geschiedenis van de Reformatie tot heden. We behandelen belangrijke gebeurtenissen in de vroegmoderne tijd, waaronder de Reformatie en de Verlichting, maar onze aandacht gaat vooral uit naar de negentiende en twintigste eeuw. We behandelen een hele reeks onderwerpen, waaronder nationalisme en natievorming, revolutie en reactie, industrialisatie en verstedelijking, veranderende rolpatronen en sociale structuren, imperium in binnen- en buitenland, massapolitiek en -cultuur, Duitsers' rol en ervaringen in twee wereldoorlogen, nazi-racisme en genocide, en verdeeldheid en eenwording in de Koude Oorlog. De rode draad wordt gevormd door Duitsers' hardnekkige experimenten met het definiëren van ?Duitsland? en de gevolgen daarvan voor degenen die op verschillende manieren volgens geslacht, klasse, godsdienst, ras, politiek en andere categorieën in- en buitengesloten worden. Na het succesvol afronden van de cursus zullen de leerlingen in staat zijn fundamentele tendensen in de Duitse geschiedschrijving te bespreken, zullen ze in staat zijn secundaire en primaire bronnen effectief te gebruiken om een historisch betoog te houden, en zullen ze in staat zijn hun analyse zowel schriftelijk als mondeling te presenteren. De leerlingen zullen een basis leggen voor toekomstige lessen en een basisbegrip krijgen van de tendensen die vandaag de dag de Duitse samenleving blijven vormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze cursus geeft een voorproefje van premoderne literatuur, waarbij een reeks werken wordt genomen, waaronder middeleeuwse korte verhalen, een Arthurroman en een vroeg-Duitse roman. Al deze teksten waren bedoeld om hun publiek en lezers zowel te vermaken als te onderrichten. Het doel is te begrijpen hoe deze dubbele functies werkten en wat zulke vroegere vormen van literatuur ons kunnen vertellen over de geschiedenis van het vertellen van verhalen en poëtische expressie. De cursus wordt gegeven door middel van een mengsel van hoorcolleges en discussielessen. De studenten krijgen ruimschoots de gelegenheid om middeleeuwse teksten te leren lezen in het origineel.

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie van Duitstalige films die sinds 1945 gemaakt zijn door naoorlogse regisseurs in de Bondsrepubliek Duitsland, de Duitse Democratische Republiek en Oostenrijk zoals Frank Beyer, Helke Sander, Michael Haneke en Maren Ade. Deze films besteden bijzondere aandacht aan de naoorlogse geschiedenis en samenleving in Duitsland en Oostenrijk, en we bespreken als doorlopend thema de manieren waarop ze hedendaagse percepties van de Duitstalige wereld en haar bewogen verleden weerspiegelen. De cursus zal de studenten dus kennis laten maken met de naoorlogse Duitstalige cultuur in ruimere zin, en met technieken van filmanalyse.

Deze module hoort bij Duits. Deze module laat de studenten kennismaken met de systematische en nauwgezette studie van de moderne Duitse literatuur. Sommigen van jullie hebben op school misschien weinig literatuur gedaan; anderen zijn misschien gewend literaire teksten te bespreken. Onze inleidende module is bedoeld om zowel de beginnelingen als de ?oude rotten? aan te spreken. We onderzoeken een selectie van relatief korte teksten ? drama, proza fictie en poëzie ? geschreven tussen de tweede helft van de achttiende eeuw en het heden. Aan elk van de teksten wordt gemiddeld drie contacturen besteed, en de module is gericht op het ontwikkelen van zowel analytische vaardigheden als technieken voor het schrijven van essays.

Deze module hoort bij Duits. De module geeft een inleiding tot taalkundige begrippen en onderwerpen die ons helpen de structuur en het gebruik van de Duitse taal in de hedendaagse tijd te begrijpen. De gebieden die in de module bestudeerd worden zijn onder meer: fonetiek en fonologie; verbuiging en afleiding; syntaxis; lexicale structuur, lexicale ontlening, en sociolinguïstische variatie. Hoewel het zwaartepunt van de module op de Duitse taal ligt, worden waar nodig ook vergelijkingen met hedendaags Engels gemaakt. Waar nodig wordt primair materiaal ontleend aan kranten en tijdschriften, televisie en internet. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf voorbeelden van taalkundige verschijnselen uit deze bronnen te halen. Een essentieel deel van de module zal bestaan uit het lezen van secundair materiaal om het begrip van richtinggevende linguïstische theorieën en principes te consolideren.

Dit is een Portugese module. Deze intensieve ab initio cursus wordt in twee termijnen gegeven en is bedoeld voor studenten die weinig of geen ervaring met Portugees hebben. Het doel is je van basisniveau naar pre-intermediate niveau te brengen, dat overeenkomt met de taalvaardigheid van niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR), waarbij ook enkele aspecten van B1 aan bod komen. De algemene taalles is bedoeld om je te helpen oefenen en geleidelijk vertrouwen op te bouwen in gesproken en geschreven Portugees. Zowel de Europese als de Braziliaanse variëteit worden verkend. De intensieve grammaticalessen leggen de basis voor het lezen en vertalen van meer gevorderde teksten. De vertaalcursussen rusten je uit met de nodige vaardigheden om vertalingen van literaire en non-fictie teksten uit het Portugees in het Engels aan te pakken. Ze helpen je ook te werken aan nauwkeurige vertalingen van het Engels naar het Portugees. Tijdens de twee trimesters leer je over enkele belangrijke Lusofone schrijvers, kunstenaars, hedendaagse en historische persoonlijkheden, bekijk je zorgvuldig geselecteerd videomateriaal, en maak je kennis met enkele van de belangrijkste mediakanalen van de Lusofone wereld. Aan het eind van de module zul je in staat zijn vloeiend te communiceren in een groot aantal alledaagse situaties, gesprekken te voeren over routinematige onderwerpen, eenvoudige teksten te schrijven en te vertalen in het Portugees, en meer gevorderde Portugese teksten te lezen en te vertalen in het Engels. Je maakt kennis met belangrijke aspecten van Lusofone culturen over de hele wereld, en bent in staat verbanden te leggen tussen de taallessen en de literaire en intellectuele werelden die in de PORT* inhoudsmodules verkend worden. We zullen je aanmoedigen om tijdens de zomer te werken om ervoor te zorgen dat je Jaar 2 met vertrouwen begint.

Dit is een Portugese module. Deze module laat de studenten kennismaken met de Portugese literatuur, met de nadruk op canonieke teksten en hun historische context. Het eerste deel is gewijd aan de oorsprong en het eerste hoogtepunt van het Portugees als literair idioom. Van de Galicisch-Portugese poëzie gaat de module over naar drie sessies over de verschillende facetten van de zestiende eeuw, en eindigt met de profetische traditie die Ant?? Vieira's schrijven in de zeventiende eeuw. Zo verzamelt het eerste deel van de module verwijzingen naar een schijnbaar eeuwigdurende spanning in de Portugese literatuur tussen keizerlijke glorie aan de ene kant, en verlies aan de andere kant. Deze spanning, zo wordt betoogd, is tot op zekere hoogte constitutief voor de Portugese literaire traditie. Maar ze vraagt ook om een kritiek, zoals het tweede deel van de module aantoont. In de weken 6-10 lezen de leerlingen moderne auteurs die, hoewel ze reflecteren op het verval van het Imperium, het meest opvallen door persoonlijke verhalen van fragmentatie en verlies. Het materiaal zal in Engelse vertaling beschikbaar zijn. Alle secundaire lectuur voor de lessen zal in het Engels zijn.

Dit is een module Portugees. Deze cursus wil de studenten kennis laten maken met zowel de Braziliaanse roman als de culturele, sociale, literaire en historische context ervan van de negentiende tot het begin van de twintigste eeuw. De module verkent verschillende tradities van romanschrijven in Brazilië, plaatst het ontstaan van de Braziliaanse roman in relatie tot de hedendaagse Europese roman, en laat de studenten kennismaken met een reeks belangrijke discussies over de roman als genre, zijn culturele functie, zijn publiek, en zijn relatie tot de sociale wereld.

Jaar 2

Sinds de jaren '80 heeft de Afro-Braziliaanse literatuur aan de universiteiten legitimiteit verworven, wat blijkt uit een groeiend aantal academische studies, undergraduate en graduate programma's die eraan gewijd zijn. graduate programma's die eraan gewijd zijn. Veel van deze studies gaan over het concept van Afro-Braziliaanse literatuur zelf. Sommige geleerden verwerpen het, omdat het een gevoel van politieke identiteit, belichaamd door het woord 'zwart', zou verspreiden. Voor anderen omvat het zowel literatuur over als door zwarte mensen. Voor een derde groep is het een meer rekbaar theoretisch concept, dat "in staat is het scala van discursieve grenzen te overbruggen die mensen gebruiken om hun Afro-afkomstige identiteit/ies in hun literaire werken tot uitdrukking te brengen" (Duarte, 2012, p. 106). In deze module analyseren we literaire voorstellingen door en over Afro-Brazilianen, van het midden van de 19e eeuw tot de 21e eeuw, beschikbaar in Engelse vertaling.

Deze module hoort bij Duits. Dit is een taalmodule die een reeks taalkundige kernvaardigheden ontwikkelt, waaronder gesproken en geschreven Duits, begrijpend lezen, en vertalen van het Duits naar het Engels. De module bestaat uit 3 onderdelen: Discussie en Essay: de leerlingen schrijven essays en geven presentaties over geselecteerde literaire, historische en culturele thema's. Translation and Reading Comprehension: dit seminarie introduceert vertaaltechnieken, behandelt taalkundige verschillen tussen Engels en Duits, en ontwikkelt technieken voor het lezen en begrijpen van Duitse teksten. Duitse grammatica: dit seminarie richt zich op de structuur en het gebruik van de Duitse taal. Onderwerpen zijn o.a. woordvolgorde, naamval, bijvoeglijke uitgangsvormen en werkwoordsvormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie Duitse films die, meestal vóór 1989, gemaakt zijn door prominente naoorlogse regisseurs in de Bondsrepubliek Duitsland, zoals Herzog, Wenders, Fassbinder en Tykwer. Deze films besteden bijzondere aandacht aan de Duitse geschiedenis en samenleving en we bespreken als doorlopend thema de manieren waarop ze hedendaagse percepties van Duitsland en zijn bewogen verleden weerspiegelen. De cursus zal de studenten dus kennis laten maken met de naoorlogse Duitse cultuur in ruimere zin, en met technieken van filmanalyse.

Deze module hoort bij Duits. De module geeft een inleiding tot taalkundige begrippen en onderwerpen die ons helpen de structuur en het gebruik van de Duitse taal in de hedendaagse tijd te begrijpen. De gebieden die in de module bestudeerd worden zijn onder meer: fonetiek en fonologie; verbuiging en afleiding; syntaxis; lexicale structuur, lexicale ontlening, en sociolinguïstische variatie. Hoewel het zwaartepunt van de module op de Duitse taal ligt, worden waar nodig ook vergelijkingen met hedendaags Engels gemaakt. Waar nodig wordt primair materiaal ontleend aan kranten en tijdschriften, televisie en internet. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf voorbeelden van taalkundige verschijnselen uit deze bronnen te halen. Een essentieel deel van de module zal bestaan uit het lezen van secundair materiaal om het begrip van richtinggevende linguïstische theorieën en principes te consolideren.

Deze module hoort bij Duits. Deze module bouwt voort op het werk uit het eerste jaar, en gebruikt vertaal- en begripsoefeningen om de spreek-, schrijf- en begripsvaardigheid in het hedendaagse Duits te verbeteren, en de relatie met het Engels verder te onderzoeken. Passages voor vertaling en begrip omvatten hedendaagse literaire, historische en journalistieke teksten.

Deze module hoort bij Duits. In deze les zullen de leerlingen worstelen met de betekenis van de Weimar en Nazi tijdperken voor de moderne Duitse geschiedenis. Onderwerpen zijn onder meer de karakteristieke kenmerken van de Weimar cultuur en politiek, de oorsprong van de nationaal-socialistische beweging en haar opkomst aan de macht, de nationaal-socialisten? utopische visie en hun verschillende pogingen om die uit te voeren, en de verhouding tussen staat en maatschappij. De leerlingen staan ook stil bij de aard van het dagelijks leven, de vervolging van Joden en andere minderheden, het gebruik van terreur, de gruwelijke culminatie van de ideologische doelen van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en, tenslotte, de herdenking van de periode.

Deze module hoort bij Duits. Deze module behandelt belangrijke verhalende en lyrische teksten uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd. Er wordt aandacht besteed aan zowel overheersende thema's (hoofsheid en heldendom; tegenstrijdige eisen van liefde en maatschappij; transgressie) als bredere literair-theoretische vragen (alteriteit; ontwikkelingen in middeleeuwse verteltechniek; tekstuele in/stabiliteit).

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie van Duitse literatuur van de Verlichting tot het einde van de 19e eeuw, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe belangrijke literaire tijdperken, van de Verlichting zelf tot het Poëtisch Realisme, zich met het begrip Verlichting hebben beziggehouden en erover hebben 'gedebatteerd'. De module laat de leerlingen kennismaken met teksten van de meest erkende auteurs van de eeuw, waaronder Kant, Lessing, Goethe, Schiller, Eichendorff, Heine, Kleist, Bchner, en Keller. De module biedt dus een breed overzicht over en verbindt expliciet de belangrijkste literaire en intellectuele stromingen van de eeuw, terwijl ze tegelijk een aanvulling vormt op de kernmodules GERM0013- Liefde, Geweld en Lachen: Middeleeuwse en vroegmoderne Duitse literatuur en cultuur tot 1740 en GERM0015- De uitdaging van de moderniteit: Literatuur en cultuur van 1870 tot heden.

Deze module hoort bij Duits. Deze cursus verkent enkele van de meest opwindende - en verontrustende - ideeën en kunstwerken van de snel voortschrijdende moderne tijd. Het weerspiegelt de manieren waarop, vanaf de late negentiende eeuw, de Duitstalige wereld op zijn kop leek te worden gezet door schokkende historische gebeurtenissen, radicale ideeën en nieuwe culturele vormen. De werken die in deze cursus bestudeerd worden laten zien hoe deze ontwikkelingen ervaren konden worden als opwindend, verontrustend, bevrijdend, traumatisch - of al deze tegelijk. De module begint met geschriften uit het Duitse Rijk na 1871, en beschouwt dan klassieke teksten van het vroege modernisme, over de Weimar jaren en de opkomst van het nazisme, tot het Derde Rijk. Tenslotte wordt gekeken naar belangrijke stromingen in het culturele en sociaal-politieke leven van de periode na 1945.

Deze module hoort bij Duits. Dit is een geïntegreerde taal-cultuur module voor tweedejaars studenten. Het wordt volledig in het Duits onderwezen en is bedoeld als voorbereiding op een studie op universitair niveau of een werkervaring tijdens het Jaar in het Buitenland. Als zodanig functioneert het op twee niveaus: Inhoud: Deze module wil de studenten vertrouwd maken met de literaire, culturele en politieke geschiedenis van de twee hoofdsteden van Duitsland en Oostenrijk. De module leert analytische vaardigheden in het Duits aan de hand van verschillende teksten, van literaire genres (poëzie, drama, proza) tot niet-literaire genres (krantenartikelen, politieke toespraken, redactionele artikelen). Taalverwerving: Al het werk voor deze module (lezen, schrijven, spreken) moet in het Duits gebeuren.

Deze module hoort bij Duits. De Nieuwe Duitse Cinema wordt in verband gebracht met enkele van de grootste namen uit de twintigste-eeuwse filmkunst en daarbuiten, zoals Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder en Wim Wenders. Hoewel de werken van de Nieuwe Duitse Cinema zeer uiteenlopend zijn, delen ze een drang om zich zowel qua thema's als qua stijl af te zetten tegen de kunst en het vertellen van verhalen uit het verleden. Tot de hoofdthema's behoren Duitse geweldsgeschiedenissen; het naziverleden; de familie, haar geheimen en de verhalen die ze over zichzelf vertelt; het zogenaamde Economisch Wonder; buitenstaanders en de maatschappij; opstand en protest; en gender, etniciteit en identiteit.

Dit is een Portugese module. Deze cursus, die over twee periodes wordt gevolgd, is een cursus voor gevorderden, die voortbouwt op eerdere kennis van de Portugese taal en die consolideert. De studenten moeten de beginnerscursus (PORT0001) van het departement gevolgd hebben of op een andere manier een gelijkwaardige cursus in een andere instelling gevolgd hebben of door zelfstudie basisvaardigheden spreken, schrijven en luisteren bezitten. De studenten ontwikkelen vaardigheden in het luisteren, lezen en vertalen van korte literaire en non-fictie teksten in verschillende registers, waaronder gedichten, korte verhalen, romans, krantenartikelen, en commentaren. In de lessen worden de conventies van het Europees en Braziliaans Portugees verkend, zodat de leerlingen hun voorkeur voor de ene of de andere variant verder kunnen ontwikkelen. Deze module consolideert de taalvaardigheid op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR), waarbij ook enkele aspecten van niveau B2 worden verkend.

Dit is een Portugese module. Deze module laat je kennismaken met de kritische studie van Portugese reisverhalen, geografische en etnografische teksten die tussen ca. 1450 en 1650 werden geproduceerd. We lezen een selectie van vertaalde primaire teksten die verhalen over reizen, ontmoetingen en confrontaties met buiten-Europese culturen, vergezeld van een selectie secundaire literatuur die de aandacht vestigt op de verwevenheid van het genre met de imperiale expansie en de vorming van koloniale samenlevingen in Brazilië, Afrika en Azië. Om de unieke kenmerken van het Portugese reisverhaal te belichten, bestrijkt de cursus de hele wereld, maar er zal enige nadruk gelegd worden op vroeg-koloniaal Brazilië en Oost-Indië. De secundaire lectuur zal ons helpen na te denken over vragen van literaire inventie, toe-eigening en stereotypering bij de representatie van andere culturen. Tegelijk zullen we ook onderzoeken hoe reisverslagen als historische bronnen kunnen fungeren en een beter begrip kunnen bevorderen van de wereld die ze voortbracht.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een module Duits. Dit is een gevorderde laatstejaars / MA Duitse taalmodule die intensief taalwerk (lezen, schrijven, luisteren, spreken) combineert met de bespreking van complexe onderwerpen, variërend van "Erinnerung" tot "Identit?". De module richt zich op het schrijven van Duitse essays op academisch niveau en op de mondelinge bespreking en presentatie van de onderwerpen die in de les behandeld worden.

Dit is een Duitse module. De module zal zich richten op de middeleeuwse Duitse tekst van Parzival in zijn geheel. We zullen verwijzen naar Wolframs behandeling van zijn Franse bron (waarvan passages in Engelse vertaling gelezen kunnen worden) en hem in zijn historische context plaatsen - literair, politiek, sociaal en religieus. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. narratieve strategieën, codes en technieken; geschiedenis en fictionaliteit; ideologieën van ridderlijkheid en adel; gender; hoofse cultuur; religieus geloof.

Dit is een Duitse module. In Oostenrijk was de periode tussen ongeveer 1890 en 1938 er niet alleen een van enorme politieke omwentelingen (de ineenstorting van het Habsburgse Rijk, de stichting van de Eerste Oostenrijkse Republiek, en de latere inlijving bij nazi-Duitsland), het was ook een tijd van intense culturele en intellectuele gisting. Deze cursus richt zich op sleutelwerken uit het fin de si?e en het interbellum en onderzoekt enkele van de kenmerkende preoccupaties van het Weense modernisme ? seksualiteit en het sexe-zelf, estheticisme en Sprachkrise ? en onderzoekt literaire antwoorden op vragen van nationale identiteit en culturele traditie.

Dit is een module Duits. De module onderzoekt de complexe relatie tussen taal, macht en ideologie in de Duitse samenleving, en zal nagaan hoe taal in de twintigste en eenentwintigste eeuw door individuen, groepen, organisaties en instellingen is gebruikt om macht uit te oefenen en een bepaalde ideologie of wereldbeschouwing over te brengen. Tijdens deze module zullen we een verscheidenheid aan taalkundige onderwerpen en kwesties behandelen, waaronder politiek discours, het definiëren van 'propaganda' of 'ideologisch taalgebruik'; het ?misbruik? van taal; de aard van taalkundige groepen; taalplanning. Bij de analyse van primaire teksten wordt gebruik gemaakt van aspecten van de taalkundige theorie, waaronder sociolinguïstiek, pragmatiek, vertooganalyse en semantiek.

Deze module bekijkt drie belangrijke twintigste-eeuwse romans in detail. Alle drie de boeken onderzoeken het probleem van interpretatie en roepen vragen op over hoe de werkelijkheid begrepen en weergegeven kan worden. In elke roman is de verteltechniek een cruciaal middel om de verwachtingen van de lezer te ondermijnen, zowel met betrekking tot specifieke historische gebeurtenissen als met betrekking tot het proces van tekstuele interpretatie zelf. De boeken dagen ons verlangen naar duidelijkheid en verklaring uit in een tijd waarin de categorie van waarheid diepgaand gerelativeerd is.

Dit is een module Duits. Deze module onderzoekt de wisselwerking tussen psychologie en Duitse literatuur in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. We zullen een selectie van literaire teksten analyseren die ofwel geïnspireerd zijn door psychologische bevindingen, ofwel het onderwerp zijn geweest van psychologische interpretaties. Dit zal niet alleen inzicht geven in de psychologische theorieën van de literatuur, maar ook helpen om de vorming van de psychologie als wetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw te begrijpen en de cruciale rol die de literatuur speelde voor de ontwikkeling van de psychoanalyse rond 1900. Tegelijkertijd onderzoekt de module enkele manieren waarop psychoanalytische en psychotherapeutische theorieën het werk van belangrijke schrijvers als Arthur Schnitzler, Stefan Zweig en Hermann Hesse beïnvloedden.

Dit is een module Duits. Deze module onderzoekt de ontwikkeling van een Afrikaanse diaspora in de Duitse landen van de Middeleeuwen tot nu, met de nadruk op de dramatische verschuivingen in de regimes van de laatste 200 jaar. Naast een overzicht van de contexten waarin Afrikanen en hun nakomelingen naar Duitstalige landen kwamen, bekijken we de verschillende manieren waarop ze gevormd werden en worden door een samenleving die hen op verschillende manieren tolereerde, afwees of op specifieke voorwaarden aanvaardde. Door de nodige aandacht te besteden aan transnationale contexten zal de module ideeën over een enkele zwarte ervaring en over een monolithisch en consistent idee van ?Duitsheid?.... bemoeilijken.

Dit is een module Duits. In deze module onderzoeken we het probleem en de belofte van bewaking in de Duitstalige cultuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De studenten komen in aanraking met cruciale en vaak tegengestelde theorieën over de vormen die bewaking kan aannemen, en testen de toepasbaarheid van deze theorieën op de veranderende voorstellingen van bewaking in literaire teksten en films die in de Duitstalige context gemaakt zijn. De theoretische benaderingen en primaire teksten die in de module behandeld worden, geven de studenten een basis in de bijdragen die de Duitstalige cultuur geleverd heeft aan discussies over hoe bewaking gedrag vormt, en de verhalen en vormen die literatuur en film in het Duits scheppen om te leven met en te reageren op bewaking.

Dit is een module Duits. Deze module richt zich op belangrijke films uit het Weimar- en Nazi-tijdperk. Films uit het Weimar tijdperk hebben een blijvende invloed gehad op de wereldcinema. Ze variëren van documentaire tot horror tot sci-fi, en hun vaak spectaculaire, opzienbarende of uitdagende thema's, die hier verkend worden, omvatten automaten, waanzin, de moderne metropool, technologie, nieuwe beelden van de vrouw in de moderniteit, seksualiteit, performance en genderpolitiek. Vervolgens onderzoekt de module de uiteenlopende manieren waarop de filmproductie in de daaropvolgende nazi-tijd het (culturele) beleid van het regime weerspiegelde en erop inwerkte.

Dit is een module Duits. Dit is een verdiepte module in vertalen van en naar het Engels. Het gebruikte materiaal is ontleend aan literaire werken en journalistieke teksten, die verschillende schrijfstijlen weerspiegelen, oude en moderne, en verschillende taalkundige registers. Al het materiaal is toegankelijk via Moodle.

Dit is een gevorderde laatstejaars / MA taalmodule in vertaling uit en naar het Duits. Het vergroot het begrip van idioom, stijl en register, en ontwikkelt geavanceerde taalbemiddelingsvaardigheden.

Dit is een module Duits. Dit is een verdiepte module in vertalen van en naar het Engels. Het gebruikte materiaal is ontleend aan literaire werken en journalistieke teksten, die verschillende schrijfstijlen weerspiegelen, oude en moderne, en verschillende taalkundige registers. Al het materiaal is toegankelijk via Moodle.

De uitgeweken Duitse schrijver W.G. Sebald (1944-2001) wordt beschouwd als een van de grote wereldschrijvers van de laatste decennia. In zijn schrijven komen vragen aan de orde die centraal staan in de moderne toestand zoals hij die zag. Deze kwesties omvatten de natuur en haar vernietiging, misdaad, psychische stoornissen, verval, sociaal buitenbeentje, kunst, geweld en geschiedenis. Sebald's schrijven gaat ook over schoonheid, reizen, kunst, vriendschap en eigenzinnige, utopische toevluchtsoorden uit de worstelingen van de wereld. Het is ook fascinerend om zijn hoogst ongewone stijl, zoals het raadselachtige gebruik van beelden, foto's en documentair materiaal en merkwaardige vertellers. Sebald werd geboren en groeide op in (West-)Duitsland, en schreef zijn literaire teksten in het Duits. Hij is echter van bijzonder belang voor lezers van literatuur in Londen, want hij woonde en werkte bijna zijn hele volwassen leven in Engeland, en zijn werk getuigt van een diepgaande betrokkenheid bij een breed scala van moderne Europese literatuur en geschiedenis.Deze module verkent zijn belangrijkste werken.

De culturele voorstelling van afwijkende, vooral criminele, vrouwen onthult veel over wat een samenleving als de norm voor aanvaardbaar vrouwelijk gedrag beschouwt. In de achttiende en negentiende eeuw werd in Duitsland vuriger dan ooit tevoren gedebatteerd over de rol van de vrouw in de maatschappij. 'Erudiete' vrouwen (weibliche Gelehrte) werden in de achttiende eeuw bewonderd en in de negentiende verguisd; de 'ingetogen huisvrouw' (züchtige Hausfrau) van Schiller was het lachertje van geleerde lezers uit het begin van de negentiende eeuw en de verwachte norm twintig jaar later. Veel van de fluctuerende definitie van vrouwelijkheid van die tijd werd ontwikkeld op de rug van een specifiek type: de vrouwelijke crimineel.

Dit is een Portugese module. Deze module is bedoeld voor studenten die kennis gemaakt hebben met Intermediate Portuguese (PORT0005) en, typisch, enkele maanden in Brazilië, Portugal of een ander Lusofoon land hebben doorgebracht tijdens hun jaar in het buitenland. Moedertaalsprekers van het Portugees kunnen in de klas aanwezig zijn. De module is erop gericht de spreek-, lees-, schrijf- en vertaalvaardigheid in het Portugees tot een gevorderd niveau te ontwikkelen en de studenten te helpen meer inzicht te krijgen in aspecten van de cultuur van Portugeessprekende landen. De beheersing van het Portugees wordt geconsolideerd op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), waarbij ook aspecten van niveau C1 aan bod komen. Je breidt je woordenschat uit en leert steeds complexere zinnen en structuren gebruiken, evenals idiomen, uitdrukkingen en spreektaal. Zowel de Braziliaanse als de Europese Portugese variant komen aan bod, en aspecten van de Luso-Afrikaanse en Luso-Aziatische cultuur worden verkend. Leerlingen worden aangemoedigd verbanden te leggen met het materiaal dat in de laatstejaars PORT* inhoudsmodules bestudeerd wordt. Aan het eind van de module verwachten we van de studenten dat ze een van de meest gesproken talen ter wereld vloeiend spreken, en zeer bedreven zijn in het vertalen van literaire en non-fictie teksten in een verscheidenheid van registers.

Deze module verkent de koloniale, antikoloniale en postkoloniale cultuurproductie van de Lusofone wereld in de 20ste en 21ste eeuw. Het eerste derde deel van de cursus houdt zich bezig met Portugal, zijn rijk onder het Salazar-regime, en hoe dat zich de luso-tropicalistische theorieën van de Braziliaanse socioloog en historicus Gilberto Freyre toe-eigende. We leren over de klauterpartij van het regime om Afrika, het beheer van binnenlandse onenigheid en migratie, zijn positie ten opzichte van de Tweede Wereldoorlog, en zijn overname van het lusotropicalisme als staatsideologie voor de vormgeving van een lusofone Atlantische wereld. We gaan dan over op de verschillende manieren waarop Afrikaanse intellectuelen reageerden door overname, aanpassing of verwerping, leidend tot het idee van een gewapende strijd voor onafhankelijkheid.

Dit is een Portugese module. Deze module biedt de gelegenheid kennis te ontwikkelen van de Braziliaanse cr??a en het korte verhaal als korte verhalende genres, gebaseerd op bepaalde principes van compositie en historische receptie. Belangrijke concepten van de verteltheorie en de relatie tussen literatuur en journalistiek worden verkend. Er wordt een chronologisch overzicht gegeven van het korte verhaal en de cr??a, met aandacht voor de meest prominente Braziliaanse cronistas en korte verhalenschrijvers van de jaren 1870 tot nu. De module zal een historisch en literair kader bieden voor de kritische verkenning van de gezette teksten, omdat ze de ontwikkeling van de korte fictie wil traceren, rekening houdend met het verband met belangrijke thema's, gebeurtenissen in de postkoloniale Braziliaanse geschiedenis.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding German and Portuguese BA (Hons) aan de University College London

15% Administratieve beroepen
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Financiële beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Juridische beroepen
5% Mediamedewerkers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Duitse en Scandinavische studies

Kwalificatie-eisen

ABB met inbegrip van een vreemde taal. Contextuele aanbiedingen: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB bij Advanced Highers met inbegrip van een vreemde taal (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een vreemde taal, met geen enkele score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met graad ABB, waaronder een vreemde taal.

D3,M1,M1 in drie hoofdvakken van Cambridge Pre-U, waaronder een vreemde taal

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch German and Portuguese, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Duits en Portugees BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op onze speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 40 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Studentensamenstelling van University College London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
21430
postgraduates:
19765
Totaal:
41195
 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Bulgarian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd
Portuguese and International Media and Communications Studies BA (Hons) The University of Nottingham 61% 0% 0% £20000 141 Nottingham On campus Voltijd
Spanish and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 167 London On campus Voltijd
Romanian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd
French and Portuguese BA (Hons) University College London 88% 0% 5% £23300 171 London On campus Voltijd
Russian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd
Portuguese and German BA (Hons) Cardiff University 90% 0% 15% £19450 144 Cardiff On campus Voltijd
Portuguese and Spanish BA (Hons) Cardiff University 85% 5% 0% £19450 143 Cardiff On campus Voltijd
Serbian/Croatian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd
Portuguese and French BA (Hons) Cardiff University 79% 5% 5% £19450 128 Cardiff On campus Voltijd