University College London
Duits en Zweeds BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in talen en gebiedsstudies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding talen en gebiedsstudies aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27000 £28500 £35000
25-75 percentiel bereik £25000 - £30000 £23000 - £37500 £27000 - £48000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van talen en gebiedsstudies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £25200 £29460
25-75 percentiel bereik £20500 - £28000 £19567 - £32800 £22343 - £39691

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Duits en Zweeds is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden die bedoeld zijn om je taalstudie aan te vullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

Behalve dat je Duits leert op beginners- of gevorderd niveau, opent een studie Duits aan de UCL heel wat mogelijkheden. Van de val van de Berlijnse Muur in 1989 terug tot de leer van Luther, de muziek van Bach en Beethoven, het schrijven van Goethe en Thomas Mann, en de theorieën van Marx en Nietzsche, hebben Duitsland en de Duitstalige traditie een centrale plaats ingenomen in Europa en de wereld. Je krijgt de gelegenheid modules te volgen in middeleeuwse, vroegmoderne en moderne literatuur, culturele studies, literatuurtheorie, Oostenrijkse studies, de praktijk en theorie van vertalen en taalverwerving, moderne Duitse geschiedenis en politiek, culturele, sociale en politieke theorie, en filmstudies.

Naast het leren van de Zweedse taal (lezen, schrijven, luisteren, spreken en vertalen) volg je ook modules in taalkunde en uit een reeks culturele opties van het departement Scandinavische Studies. Als het oudste departement Scandinavische Studies in het VK bieden we een breed scala aan modules die met de Noordse wereld te maken hebben, van Scandinavische misdaadfictie tot Vikingpoëzie, van film- en mediastudies tot Noordse politiek.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding German and Swedish, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Duits. Dit is een taalmodule die een reeks taalkundige kernvaardigheden ontwikkelt, waaronder gesproken en geschreven Duits, begrijpend lezen, en vertalen van het Duits naar het Engels. De module bestaat uit 3 onderdelen: Discussie en Essay: de leerlingen schrijven essays en geven presentaties over geselecteerde literaire, historische en culturele thema's. Translation and Reading Comprehension: dit seminarie introduceert vertaaltechnieken, behandelt taalkundige verschillen tussen Engels en Duits, en ontwikkelt technieken voor het lezen en begrijpen van Duitse teksten. Duitse grammatica: dit seminarie richt zich op de structuur en het gebruik van de Duitse taal. Onderwerpen zijn o.a. woordvolgorde, naamval, bijvoeglijke uitgangsvormen en werkwoordsvormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze module is bedoeld voor studenten met weinig of geen kennis van het Duits. De module laat de leerlingen kennis maken met verschillende aspecten van de Duitstalige wereld om hen in staat te stellen een begin te maken met het opbouwen van communicatieve vaardigheden in het Duits in alle vier de taalmodaliteiten: lezen, luisteren, schrijven, en spreken. Door middel van gevarieerde samenwerkings- en individuele taken en blootstelling aan een scala van onderwerpen, tekstsoorten en verschillende sociaal-culturele situaties, verwerven de leerlingen basisstrategieën voor lezen, luisteren en schrijven, en voor deelname aan alledaagse gesprekken. Al doende leren ze met enig vertrouwen de belangrijkste zinspatronen en grammaticale kenmerken van het Duits te gebruiken, evenals de veel voorkomende woordenschat uit het dagelijks leven. Integratie van actuele technologie (b.v. Internet, e-mail, video) maakt de leerlingen vertrouwd met de Duitstalige wereld en bevordert tegelijk het taalonderwijs.

Deze module hoort bij Duits. In deze cursus verkennen de leerlingen de Duitse geschiedenis van de Reformatie tot heden. We behandelen belangrijke gebeurtenissen in de vroegmoderne tijd, waaronder de Reformatie en de Verlichting, maar onze aandacht gaat vooral uit naar de negentiende en twintigste eeuw. We behandelen een hele reeks onderwerpen, waaronder nationalisme en natievorming, revolutie en reactie, industrialisatie en verstedelijking, veranderende rolpatronen en sociale structuren, imperium in binnen- en buitenland, massapolitiek en -cultuur, Duitsers' rol en ervaringen in twee wereldoorlogen, nazi-racisme en genocide, en verdeeldheid en eenwording in de Koude Oorlog. De rode draad wordt gevormd door Duitsers' hardnekkige experimenten met het definiëren van ?Duitsland? en de gevolgen daarvan voor degenen die op verschillende manieren volgens geslacht, klasse, godsdienst, ras, politiek en andere categorieën in- en buitengesloten worden. Na het succesvol afronden van de cursus zullen de leerlingen in staat zijn fundamentele tendensen in de Duitse geschiedschrijving te bespreken, zullen ze in staat zijn secundaire en primaire bronnen effectief te gebruiken om een historisch betoog te houden, en zullen ze in staat zijn hun analyse zowel schriftelijk als mondeling te presenteren. De leerlingen zullen een basis leggen voor toekomstige lessen en een basisbegrip krijgen van de tendensen die vandaag de dag de Duitse samenleving blijven vormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze cursus geeft een voorproefje van premoderne literatuur, waarbij een reeks werken wordt genomen, waaronder middeleeuwse korte verhalen, een Arthurroman en een vroeg-Duitse roman. Al deze teksten waren bedoeld om hun publiek en lezers zowel te vermaken als te onderrichten. Het doel is te begrijpen hoe deze dubbele functies werkten en wat zulke vroegere vormen van literatuur ons kunnen vertellen over de geschiedenis van het vertellen van verhalen en poëtische expressie. De cursus wordt gegeven door middel van een mengsel van hoorcolleges en discussielessen. De studenten krijgen ruimschoots de gelegenheid om middeleeuwse teksten te leren lezen in het origineel.

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie van Duitstalige films die sinds 1945 gemaakt zijn door naoorlogse regisseurs in de Bondsrepubliek Duitsland, de Duitse Democratische Republiek en Oostenrijk zoals Frank Beyer, Helke Sander, Michael Haneke en Maren Ade. Deze films besteden bijzondere aandacht aan de naoorlogse geschiedenis en samenleving in Duitsland en Oostenrijk, en we bespreken als doorlopend thema de manieren waarop ze hedendaagse percepties van de Duitstalige wereld en haar bewogen verleden weerspiegelen. De cursus zal de studenten dus kennis laten maken met de naoorlogse Duitstalige cultuur in ruimere zin, en met technieken van filmanalyse.

Deze module hoort bij Duits. Deze module laat de studenten kennismaken met de systematische en nauwgezette studie van de moderne Duitse literatuur. Sommigen van jullie hebben op school misschien weinig literatuur gedaan; anderen zijn misschien gewend literaire teksten te bespreken. Onze inleidende module is bedoeld om zowel de beginnelingen als de ?oude rotten? aan te spreken. We onderzoeken een selectie van relatief korte teksten ? drama, proza fictie en poëzie ? geschreven tussen de tweede helft van de achttiende eeuw en het heden. Aan elk van de teksten wordt gemiddeld drie contacturen besteed, en de module is gericht op het ontwikkelen van zowel analytische vaardigheden als technieken voor het schrijven van essays.

Deze module hoort bij Duits. De module geeft een inleiding tot taalkundige begrippen en onderwerpen die ons helpen de structuur en het gebruik van de Duitse taal in de hedendaagse tijd te begrijpen. De gebieden die in de module bestudeerd worden zijn onder meer: fonetiek en fonologie; verbuiging en afleiding; syntaxis; lexicale structuur, lexicale ontlening, en sociolinguïstische variatie. Hoewel het zwaartepunt van de module op de Duitse taal ligt, worden waar nodig ook vergelijkingen met hedendaags Engels gemaakt. Waar nodig wordt primair materiaal ontleend aan kranten en tijdschriften, televisie en internet. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf voorbeelden van taalkundige verschijnselen uit deze bronnen te halen. Een essentieel deel van de module zal bestaan uit het lezen van secundair materiaal om het begrip van richtinggevende linguïstische theorieën en principes te consolideren.

Dit is een Zweedse taalmodule. De module beoogt de leerlingen basiswoordenschat, grammatica en zinspatronen aan te leren, zodat ze elementaire Zweedse teksten kunnen lezen, eenvoudige alledaagse gesprekken kunnen begrijpen en zich met enige vloeiendheid kunnen uitdrukken in zowel spraak als geschrift. Door het gebruik van verschillende technieken zullen de leerlingen geleidelijk vertrouwd raken met gesproken en geschreven Zweeds en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zich in de taal uit te drukken.

Dit is een Zweedse taalmodule. De module beoogt de leerlingen basiswoordenschat, grammatica en zinspatronen aan te leren, zodat ze elementaire Zweedse teksten kunnen lezen, eenvoudige alledaagse gesprekken kunnen begrijpen en zich met enige vloeiendheid kunnen uitdrukken in zowel spraak als geschrift. Door het gebruik van verschillende technieken zullen de leerlingen geleidelijk vertrouwd raken met gesproken en geschreven Zweeds en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zich in de taal uit te drukken.

Dit is een taalmodule Zweeds. Deze module richt zich vooral op taal als een geheel van formele, onderling afhankelijke subsystemen, zoals fonetiek/fonologie (klankproductie en klanksystemen), grammatica in de zin van morfologie (woordvorming en woordklassen) en syntaxis (zinnen, bijzinnen, zinnen en woordvolgorde), maar ook op bredere aspecten van taal als een bijzonder communicatiesysteem. Dit zal eerst geïllustreerd worden met behulp van het Engels en de aldus opgedane kennis zal dan toegepast worden op de Scandinavische talen van het vasteland (Deens, Noors en Zweeds). Waar het de bespreking en het begrip ten goede komt, zal ook verwezen worden naar het IJslands en het Faeröers.

Basis Zweeds is een uitgebreide taalcursus die open staat voor studenten van alle studierichtingen. Het is een cursus voor studenten die weinig of geen voorkennis van het Zweeds hebben en een vaardigheidsniveau willen bereiken dat hen in staat stelt effectief te communiceren in een aantal eenvoudige situaties. De leerlingen maken ook kennis met het lezen van eenvoudige teksten, waaronder krantenteksten en literaire werken, in het Zweeds. De cursus verschaft een kennis van de basisgrammatica en -woordenschat van het Zweeds en een inleiding tot de cultuur van Zweden en andere Scandinavische landen.

Jaar 2

Deze module hoort bij Duits. Dit is een taalmodule die een reeks taalkundige kernvaardigheden ontwikkelt, waaronder gesproken en geschreven Duits, begrijpend lezen, en vertalen van het Duits naar het Engels. De module bestaat uit 3 onderdelen: Discussie en Essay: de leerlingen schrijven essays en geven presentaties over geselecteerde literaire, historische en culturele thema's. Translation and Reading Comprehension: dit seminarie introduceert vertaaltechnieken, behandelt taalkundige verschillen tussen Engels en Duits, en ontwikkelt technieken voor het lezen en begrijpen van Duitse teksten. Duitse grammatica: dit seminarie richt zich op de structuur en het gebruik van de Duitse taal. Onderwerpen zijn o.a. woordvolgorde, naamval, bijvoeglijke uitgangsvormen en werkwoordsvormen.

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie Duitse films die, meestal vóór 1989, gemaakt zijn door prominente naoorlogse regisseurs in de Bondsrepubliek Duitsland, zoals Herzog, Wenders, Fassbinder en Tykwer. Deze films besteden bijzondere aandacht aan de Duitse geschiedenis en samenleving en we bespreken als doorlopend thema de manieren waarop ze hedendaagse percepties van Duitsland en zijn bewogen verleden weerspiegelen. De cursus zal de studenten dus kennis laten maken met de naoorlogse Duitse cultuur in ruimere zin, en met technieken van filmanalyse.

Deze module hoort bij Duits. De module geeft een inleiding tot taalkundige begrippen en onderwerpen die ons helpen de structuur en het gebruik van de Duitse taal in de hedendaagse tijd te begrijpen. De gebieden die in de module bestudeerd worden zijn onder meer: fonetiek en fonologie; verbuiging en afleiding; syntaxis; lexicale structuur, lexicale ontlening, en sociolinguïstische variatie. Hoewel het zwaartepunt van de module op de Duitse taal ligt, worden waar nodig ook vergelijkingen met hedendaags Engels gemaakt. Waar nodig wordt primair materiaal ontleend aan kranten en tijdschriften, televisie en internet. De leerlingen worden aangemoedigd om zelf voorbeelden van taalkundige verschijnselen uit deze bronnen te halen. Een essentieel deel van de module zal bestaan uit het lezen van secundair materiaal om het begrip van richtinggevende linguïstische theorieën en principes te consolideren.

Deze module hoort bij Duits. Deze module bouwt voort op het werk uit het eerste jaar, en gebruikt vertaal- en begripsoefeningen om de spreek-, schrijf- en begripsvaardigheid in het hedendaagse Duits te verbeteren, en de relatie met het Engels verder te onderzoeken. Passages voor vertaling en begrip omvatten hedendaagse literaire, historische en journalistieke teksten.

Deze module hoort bij Duits. In deze les zullen de leerlingen worstelen met de betekenis van de Weimar en Nazi tijdperken voor de moderne Duitse geschiedenis. Onderwerpen zijn onder meer de karakteristieke kenmerken van de Weimar cultuur en politiek, de oorsprong van de nationaal-socialistische beweging en haar opkomst aan de macht, de nationaal-socialisten? utopische visie en hun verschillende pogingen om die uit te voeren, en de verhouding tussen staat en maatschappij. De leerlingen staan ook stil bij de aard van het dagelijks leven, de vervolging van Joden en andere minderheden, het gebruik van terreur, de gruwelijke culminatie van de ideologische doelen van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, en, tenslotte, de herdenking van de periode.

Deze module hoort bij Duits. Deze module behandelt belangrijke verhalende en lyrische teksten uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd. Er wordt aandacht besteed aan zowel overheersende thema's (hoofsheid en heldendom; tegenstrijdige eisen van liefde en maatschappij; transgressie) als bredere literair-theoretische vragen (alteriteit; ontwikkelingen in middeleeuwse verteltechniek; tekstuele in/stabiliteit).

Deze module hoort bij Duits. Deze module onderzoekt een representatieve selectie van Duitse literatuur van de Verlichting tot het einde van de 19e eeuw, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe belangrijke literaire tijdperken, van de Verlichting zelf tot het Poëtisch Realisme, zich met het begrip Verlichting hebben beziggehouden en erover hebben 'gedebatteerd'. De module laat de leerlingen kennismaken met teksten van de meest erkende auteurs van de eeuw, waaronder Kant, Lessing, Goethe, Schiller, Eichendorff, Heine, Kleist, Bchner, en Keller. De module biedt dus een breed overzicht over en verbindt expliciet de belangrijkste literaire en intellectuele stromingen van de eeuw, terwijl ze tegelijk een aanvulling vormt op de kernmodules GERM0013- Liefde, Geweld en Lachen: Middeleeuwse en vroegmoderne Duitse literatuur en cultuur tot 1740 en GERM0015- De uitdaging van de moderniteit: Literatuur en cultuur van 1870 tot heden.

Deze module hoort bij Duits. Deze cursus verkent enkele van de meest opwindende - en verontrustende - ideeën en kunstwerken van de snel voortschrijdende moderne tijd. Het weerspiegelt de manieren waarop, vanaf de late negentiende eeuw, de Duitstalige wereld op zijn kop leek te worden gezet door schokkende historische gebeurtenissen, radicale ideeën en nieuwe culturele vormen. De werken die in deze cursus bestudeerd worden laten zien hoe deze ontwikkelingen ervaren konden worden als opwindend, verontrustend, bevrijdend, traumatisch - of al deze tegelijk. De module begint met geschriften uit het Duitse Rijk na 1871, en beschouwt dan klassieke teksten van het vroege modernisme, over de Weimar jaren en de opkomst van het nazisme, tot het Derde Rijk. Tenslotte wordt gekeken naar belangrijke stromingen in het culturele en sociaal-politieke leven van de periode na 1945.

Deze module hoort bij Duits. Dit is een geïntegreerde taal-cultuur module voor tweedejaars studenten. Het wordt volledig in het Duits onderwezen en is bedoeld als voorbereiding op een studie op universitair niveau of een werkervaring tijdens het Jaar in het Buitenland. Als zodanig functioneert het op twee niveaus: Inhoud: Deze module wil de studenten vertrouwd maken met de literaire, culturele en politieke geschiedenis van de twee hoofdsteden van Duitsland en Oostenrijk. De module leert analytische vaardigheden in het Duits aan de hand van verschillende teksten, van literaire genres (poëzie, drama, proza) tot niet-literaire genres (krantenartikelen, politieke toespraken, redactionele artikelen). Taalverwerving: Al het werk voor deze module (lezen, schrijven, spreken) moet in het Duits gebeuren.

Deze module hoort bij Duits. De Nieuwe Duitse Cinema wordt in verband gebracht met enkele van de grootste namen uit de twintigste-eeuwse filmkunst en daarbuiten, zoals Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder en Wim Wenders. Hoewel de werken van de Nieuwe Duitse Cinema zeer uiteenlopend zijn, delen ze een drang om zich zowel qua thema's als qua stijl af te zetten tegen de kunst en het vertellen van verhalen uit het verleden. Tot de hoofdthema's behoren Duitse geweldsgeschiedenissen; het naziverleden; de familie, haar geheimen en de verhalen die ze over zichzelf vertelt; het zogenaamde Economisch Wonder; buitenstaanders en de maatschappij; opstand en protest; en gender, etniciteit en identiteit.

Dit is een taalmodule Zweeds. De module wil voortbouwen op de bestaande kennis van het Zweeds en die verbeteren om de leerlingen in staat te stellen Zweedse teksten te lezen, alledaagse gesprekken te begrijpen, en zich vloeiend uit te drukken in woord en geschrift. Door het gebruik van verschillende technieken (zoals het bestuderen van verschillende soorten tekst, grammatica oefeningen, vertalen, conversatie over alledaagse onderwerpen, enz.) zullen de leerlingen geleidelijk hun gesproken en geschreven taal verbeteren.

Dit is een cursus voor gevorderden in de Zweedse taal.

De module beoogt voort te bouwen op de bestaande kennis van het Zweeds van de leerlingen en die te verbeteren, zodat ze in staat zijn een breed scala van authentieke gesproken en geschreven Zweedse teksten te begrijpen en zich vloeiend uit te drukken in zowel spraak als geschrift.

Dit is een Zweedse taalmodule. Het Intermediate Project Work in a Scandinavian Language biedt een module van begeleid leren voor leerlingen die de Intermediate taalmodule voltooid hebben of op een andere manier het B2/C1 niveau (CFR) in hun doeltaal bereikt hebben. Het biedt de gelegenheid de taalvaardigheid te verbreden op vier kerngebieden (lezen, schrijven, vertalen/grammatica, auditief) terwijl een aantal onderwerpen en gebieden die met het taalgebied te maken hebben aan bod komen. De module beoogt ook communicatieve vaardigheden te ontwikkelen door taken te stellen (zowel formatief als als onderdeel van de portfoliobeoordeling) die de gelegenheid bieden om verschillende soorten teksten te schrijven, publieksgericht materiaal te construeren, en zich bezig te houden met een aantal verschillende praktijken van taalgebruik.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een module Duits. Dit is een gevorderde laatstejaars / MA Duitse taalmodule die intensief taalwerk (lezen, schrijven, luisteren, spreken) combineert met de bespreking van complexe onderwerpen, variërend van "Erinnerung" tot "Identit?". De module richt zich op het schrijven van Duitse essays op academisch niveau en op de mondelinge bespreking en presentatie van de onderwerpen die in de les behandeld worden.

Dit is een Duitse module. De module zal zich richten op de middeleeuwse Duitse tekst van Parzival in zijn geheel. We zullen verwijzen naar Wolframs behandeling van zijn Franse bron (waarvan passages in Engelse vertaling gelezen kunnen worden) en hem in zijn historische context plaatsen - literair, politiek, sociaal en religieus. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. narratieve strategieën, codes en technieken; geschiedenis en fictionaliteit; ideologieën van ridderlijkheid en adel; gender; hoofse cultuur; religieus geloof.

Dit is een Duitse module. In Oostenrijk was de periode tussen ongeveer 1890 en 1938 er niet alleen een van enorme politieke omwentelingen (de ineenstorting van het Habsburgse Rijk, de stichting van de Eerste Oostenrijkse Republiek, en de latere inlijving bij nazi-Duitsland), het was ook een tijd van intense culturele en intellectuele gisting. Deze cursus richt zich op sleutelwerken uit het fin de si?e en het interbellum en onderzoekt enkele van de kenmerkende preoccupaties van het Weense modernisme ? seksualiteit en het sexe-zelf, estheticisme en Sprachkrise ? en onderzoekt literaire antwoorden op vragen van nationale identiteit en culturele traditie.

Dit is een module Duits. De module onderzoekt de complexe relatie tussen taal, macht en ideologie in de Duitse samenleving, en zal nagaan hoe taal in de twintigste en eenentwintigste eeuw door individuen, groepen, organisaties en instellingen is gebruikt om macht uit te oefenen en een bepaalde ideologie of wereldbeschouwing over te brengen. Tijdens deze module zullen we een verscheidenheid aan taalkundige onderwerpen en kwesties behandelen, waaronder politiek discours, het definiëren van 'propaganda' of 'ideologisch taalgebruik'; het ?misbruik? van taal; de aard van taalkundige groepen; taalplanning. Bij de analyse van primaire teksten wordt gebruik gemaakt van aspecten van de taalkundige theorie, waaronder sociolinguïstiek, pragmatiek, vertooganalyse en semantiek.

Deze module bekijkt drie belangrijke twintigste-eeuwse romans in detail. Alle drie de boeken onderzoeken het probleem van interpretatie en roepen vragen op over hoe de werkelijkheid begrepen en weergegeven kan worden. In elke roman is de verteltechniek een cruciaal middel om de verwachtingen van de lezer te ondermijnen, zowel met betrekking tot specifieke historische gebeurtenissen als met betrekking tot het proces van tekstuele interpretatie zelf. De boeken dagen ons verlangen naar duidelijkheid en verklaring uit in een tijd waarin de categorie van waarheid diepgaand gerelativeerd is.

Dit is een module Duits. Deze module onderzoekt de wisselwerking tussen psychologie en Duitse literatuur in de late negentiende en vroege twintigste eeuw. We zullen een selectie van literaire teksten analyseren die ofwel geïnspireerd zijn door psychologische bevindingen, ofwel het onderwerp zijn geweest van psychologische interpretaties. Dit zal niet alleen inzicht geven in de psychologische theorieën van de literatuur, maar ook helpen om de vorming van de psychologie als wetenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw te begrijpen en de cruciale rol die de literatuur speelde voor de ontwikkeling van de psychoanalyse rond 1900. Tegelijkertijd onderzoekt de module enkele manieren waarop psychoanalytische en psychotherapeutische theorieën het werk van belangrijke schrijvers als Arthur Schnitzler, Stefan Zweig en Hermann Hesse beïnvloedden.

Dit is een module Duits. Deze module onderzoekt de ontwikkeling van een Afrikaanse diaspora in de Duitse landen van de Middeleeuwen tot nu, met de nadruk op de dramatische verschuivingen in de regimes van de laatste 200 jaar. Naast een overzicht van de contexten waarin Afrikanen en hun nakomelingen naar Duitstalige landen kwamen, bekijken we de verschillende manieren waarop ze gevormd werden en worden door een samenleving die hen op verschillende manieren tolereerde, afwees of op specifieke voorwaarden aanvaardde. Door de nodige aandacht te besteden aan transnationale contexten zal de module ideeën over een enkele zwarte ervaring en over een monolithisch en consistent idee van ?Duitsheid?.... bemoeilijken.

Dit is een module Duits. In deze module onderzoeken we het probleem en de belofte van bewaking in de Duitstalige cultuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De studenten komen in aanraking met cruciale en vaak tegengestelde theorieën over de vormen die bewaking kan aannemen, en testen de toepasbaarheid van deze theorieën op de veranderende voorstellingen van bewaking in literaire teksten en films die in de Duitstalige context gemaakt zijn. De theoretische benaderingen en primaire teksten die in de module behandeld worden, geven de studenten een basis in de bijdragen die de Duitstalige cultuur geleverd heeft aan discussies over hoe bewaking gedrag vormt, en de verhalen en vormen die literatuur en film in het Duits scheppen om te leven met en te reageren op bewaking.

Dit is een module Duits. Deze module richt zich op belangrijke films uit het Weimar- en Nazi-tijdperk. Films uit het Weimar tijdperk hebben een blijvende invloed gehad op de wereldcinema. Ze variëren van documentaire tot horror tot sci-fi, en hun vaak spectaculaire, opzienbarende of uitdagende thema's, die hier verkend worden, omvatten automaten, waanzin, de moderne metropool, technologie, nieuwe beelden van de vrouw in de moderniteit, seksualiteit, performance en genderpolitiek. Vervolgens onderzoekt de module de uiteenlopende manieren waarop de filmproductie in de daaropvolgende nazi-tijd het (culturele) beleid van het regime weerspiegelde en erop inwerkte.

Dit is een module Duits. Dit is een verdiepte module in vertalen van en naar het Engels. Het gebruikte materiaal is ontleend aan literaire werken en journalistieke teksten, die verschillende schrijfstijlen weerspiegelen, oude en moderne, en verschillende taalkundige registers. Al het materiaal is toegankelijk via Moodle.

Dit is een gevorderde laatstejaars / MA taalmodule in vertaling uit en naar het Duits. Het vergroot het begrip van idioom, stijl en register, en ontwikkelt geavanceerde taalbemiddelingsvaardigheden.

Dit is een module Duits. Dit is een verdiepte module in vertalen van en naar het Engels. Het gebruikte materiaal is ontleend aan literaire werken en journalistieke teksten, die verschillende schrijfstijlen weerspiegelen, oude en moderne, en verschillende taalkundige registers. Al het materiaal is toegankelijk via Moodle.

De uitgeweken Duitse schrijver W.G. Sebald (1944-2001) wordt beschouwd als een van de grote wereldschrijvers van de laatste decennia. In zijn schrijven komen vragen aan de orde die centraal staan in de moderne toestand zoals hij die zag. Deze kwesties omvatten de natuur en haar vernietiging, misdaad, psychische stoornissen, verval, sociaal buitenbeentje, kunst, geweld en geschiedenis. Sebald's schrijven gaat ook over schoonheid, reizen, kunst, vriendschap en eigenzinnige, utopische toevluchtsoorden uit de worstelingen van de wereld. Het is ook fascinerend om zijn hoogst ongewone stijl, zoals het raadselachtige gebruik van beelden, foto's en documentair materiaal en merkwaardige vertellers. Sebald werd geboren en groeide op in (West-)Duitsland, en schreef zijn literaire teksten in het Duits. Hij is echter van bijzonder belang voor lezers van literatuur in Londen, want hij woonde en werkte bijna zijn hele volwassen leven in Engeland, en zijn werk getuigt van een diepgaande betrokkenheid bij een breed scala van moderne Europese literatuur en geschiedenis.Deze module verkent zijn belangrijkste werken.

De culturele voorstelling van afwijkende, vooral criminele, vrouwen onthult veel over wat een samenleving als de norm voor aanvaardbaar vrouwelijk gedrag beschouwt. In de achttiende en negentiende eeuw werd in Duitsland vuriger dan ooit tevoren gedebatteerd over de rol van de vrouw in de maatschappij. 'Erudiete' vrouwen (weibliche Gelehrte) werden in de achttiende eeuw bewonderd en in de negentiende verguisd; de 'ingetogen huisvrouw' (züchtige Hausfrau) van Schiller was het lachertje van geleerde lezers uit het begin van de negentiende eeuw en de verwachte norm twintig jaar later. Veel van de fluctuerende definitie van vrouwelijkheid van die tijd werd ontwikkeld op de rug van een specifiek type: de vrouwelijke crimineel.

Deze module is een Zweedse taalmodule. De cursus heeft drie hoofddoelen: een hoge vaardigheid in het Zweeds ontwikkelen ? met inbegrip van een uitgebreide woordenschat, grammaticale zekerheid, en bewustzijn van verschillende stijlen, tekstsoorten en registers; kennis en begrip van de Zweedse maatschappij en cultuur ontwikkelen, door studie van bepaalde onderwerpen en teksten; en bewustzijn ontwikkelen van taalleerprocessen op individueel niveau en de plaats ervan in de maatschappij.

Deze module is een taalmodule Zweeds. De module is bedoeld om de woordenschat, mondelinge vaardigheden en schriftelijke vaardigheden uit te breiden van studenten die al een hoge mate van vloeiendheid en beheersing in hun gekozen taal hebben. Het is zo opgezet dat alle leerlingen op hun individuele niveau worden uitgedaagd en dat ze binnen het kader van de module maximaal de kans krijgen hun eigen sterke punten te ontwikkelen, terwijl de leerlingen tegelijkertijd de kans krijgen een langer en diepgaander onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp dat verband houdt met hun hoofdtaal.

Deze module is een taalmodule Zweeds. Deze module is bedoeld om (a) oefening te bieden in het vertalen uit de drie talen, (b) strategieën aan te geven om kennis van een Scandinavische taal te gebruiken om het begrip van de andere twee te ontwikkelen, en (c) vertaaltheorie te introduceren en toe te passen op praktische vertaaltaken. De module wordt gedurende het hele academische jaar één uur per week ingeroosterd, zodat er voldoende tijd is om vaardigheden te ontwikkelen. De eerste vijf weken staan in het teken van de vertaaltheorie, waarbij een reeks authentieke vertalingen wordt gebruikt om na te gaan welke benaderingen het meest relevant zijn in de Scandinavische context. Daarna behandelen de lessen een reeks tekstsoorten en genres in de drie talen, georganiseerd in drie taalspecifieke blokken van elk vijf weken. De module wordt in teamverband gegeven door taalspecialisten, met af en toe gastoptredens van praktiserende Scandinavisch-Engelse vertalers. De studenten kunnen het hele jaar door deelnemen aan evenementen die met vertalen te maken hebben, zoals een of meer voorlichtingsbijeenkomsten over vertaalcarrières en technologische hulpmiddelen voor vertalers.

Deze module is een Zweedse taalmodule. De dissertatie is een verplicht onderdeel van de graad Scandinavische Studies. Het is een origineel academisch werk over een onderwerp dat je helemaal zelf kiest. Je kunt over elk onderwerp schrijven dat je maar wilt (zolang een docent bereid is het te begeleiden), maar je wordt aangemoedigd te schrijven over een onderwerp dat betrekking heeft op je specialisatie (de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis enz. van het Scandinavische land waar je je tijdens je studie op geconcentreerd hebt).

Noorse mythen en middeleeuwse sagen zijn de bron geweest voor "populaire" culturele stromingen sinds de eerste nationalistische benadering van de Romantici in het 19e eeuwse Europa. Vandaag de dag hebben zulke op het Norse gebaseerde voorstellingen een aparte visuele en thematische identiteit binnen de populaire cultuur gevestigd, die nationale en culturele grenzen overschrijdt. Door studie van de bronmythen gecombineerd met theoretische analyse van verschillende populaire teksten zoals fantasy en graphic novels, stripboeken, film, muziek, videospelletjes en MMORPG's (massively multiplayer online role-playing games), zal deze module de studenten begeleiden om deze voorstellingen te situeren binnen een groter theoretisch kader van Noordse studies en cultuurtheorie, en hen tegelijk in staat stellen om hun eigen verhouding tot de verschillende voorstellingen van het "populaire Norse" te analyseren".

Deze module is een taalmodule Zweeds. Deze module bouwt voort op de basis die gelegd werd door SCAN1102 Inleiding tot de taalkunde en de Scandinavische talen, en is bedoeld voor studenten in hun tweede of vierde studiejaar. De module verkent de structuren en het gebruik van de Scandinavische talen in hun moderne vorm en behandelt gebieden als taalvorm, taalbetekenis en taal in context. De module wil de studenten een theoretische basis bieden op het brede gebied van de taalkunde en aanverwante disciplines, en een degelijke inleiding in hun methoden en toepassingen (waaronder de studie van spraak, dialecten en sociolecten), waarbij een belangrijk kenmerk een interlinguïstische vergelijking tussen de Scandinavische talen is.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding German and Swedish BA (Hons) aan de University College London

15% Administratieve beroepen
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Financiële beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Juridische beroepen
5% Mediamedewerkers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Duitse en Scandinavische studies

Kwalificatie-eisen

ABB met inbegrip van een vreemde taal. Contextuele aanbiedingen: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB bij Advanced Highers met inbegrip van een vreemde taal (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een vreemde taal, met geen enkele score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met graad ABB, waaronder een vreemde taal.

D3,M1,M1 in drie Cambridge Pre-U Principal Subjects, waaronder een vreemde taal.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch German and Swedish, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Duits en Zweeds BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op of speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 38 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Lijst met 384 bachelor- en masteropleidingen van University College London - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University College London

 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Italian and Swedish BA (Hons) University College London 79% 5% 10% £23300 180 London On campus Voltijd
French and Swedish BA (Hons) University College London 88% 0% 5% £23300 180 London On campus Voltijd
Serbian/Croatian and Swedish BA (Hons) University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd
Finnish and Swedish BA (Hons) University College London 82% 5% 10% £23300 184 London On campus Voltijd
Dutch and Swedish BA (Hons) University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
Swedish and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 176 London On campus Voltijd
Russian and Swedish BA (Hons) University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd
Ukrainian and Swedish BA (Hons) University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd
German and Swedish BA (Hons) University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
Czech and Swedish BA (Hons) University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd