University College London
Hebrew and Norwegian BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Hebreeuws en Noors is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden, die bedoeld zijn als aanvulling op je taalstudie. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

De UCL afdeling Hebreeuws &; Joodse Studies is de enige afdeling in haar soort in het VK, en staat wereldwijd hoog aangeschreven. Als onderdeel van je graad kun je zowel oude als moderne talen studeren, waaronder Bijbels, Rabbijns en Modern Hebreeuws. Tijdens je verblijf aan de afdeling heb je toegang tot een opmerkelijke collectie Hebreeuwse, Jiddische en Judaïsche boeken in de UCL Bibliotheek, en ook tot de SOAS Bibliotheek en de speciale collecties in de British Library, Wiener Library en de National Archives.

Naast het leren van de Noorse taal (lezen, schrijven, luisteren, spreken en vertalen) volg je ook modules in taalkunde en uit een reeks culturele opties van het departement Scandinavische Studies. Als het oudste departement Scandinavische Studies in het VK bieden we een breed scala aan modules die met de Noordse wereld te maken hebben, van Scandinavische misdaadfictie tot Vikingpoëzie, van film- en mediastudies tot Noordse politiek.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Hebrew and Norwegian, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Deze module hoort bij het Noors. Het doel van de module is de leerlingen basiscommunicatievaardigheden in het Noors bij te brengen: spreken, lezen, schrijven en begrijpen van alledaags Noors. In de klas: Lezen van Noorse teksten. Conversatie naar aanleiding van teksten en verwante alledaagse onderwerpen. Luister- en uitspraakoefeningen. Af en toe rollenspel en klassikale presentaties door individuele leerlingen over onderwerpen die ze thuis hebben voorbereid. Grammatica wordt systematisch uitgelegd en de leerlingen krijgen oefeningen in verband met grammaticale punten. Thuis: Lezen, opstel schrijven, vertalen, grammaticale oefeningen en af en toe voorbereiding van rollenspel en mondelinge presentaties.

Deze module hoort bij het Noors.

Dit is een module Noors taalgebruik. Deze module richt zich vooral op taal als een geheel van formele, onderling afhankelijke subsystemen, zoals fonetiek/fonologie (klankproductie en klanksystemen), grammatica in de zin van morfologie (woordvorming en woordklassen) en syntaxis (zinnen, bijzinnen, zinnen en woordvolgorde), maar ook op bredere aspecten van taal als een bijzonder communicatiesysteem. Dit zal eerst geïllustreerd worden met behulp van het Engels en de aldus opgedane kennis zal dan toegepast worden op de Scandinavische talen van het vasteland (Deens, Noors en Zweeds). Waar het de bespreking en het begrip ten goede komt, zal ook verwezen worden naar het IJslands en het Faeröers.

Jaar 2

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Dit is een module over de Noorse taal. De module beoogt de leerlingen hun bestaande kennis van het Noors (bokm?) op te bouwen en te verbeteren, om hen in staat te stellen Noorse (bokm?) teksten te lezen, alledaagse gesprekken te begrijpen, en zich goed genoeg uit te drukken in spraak en geschrift om zich in hun derde jaar te redden in het leven aan een Noorse universiteit. Naast het gebruik van het gekozen tekstboek en werkboek (Mer norsk), zullen de leerlingen een keer per week een verscheidenheid aan originele teksten (krantenartikelen, korte essays, websites, blogs, korte documentaires, en filmfragmenten) bewerken om hun schriftelijke en mondelinge begripsvaardigheid te versterken. De teksten zullen de basis vormen van de klassikale discussie. Van week tot week worden schriftelijke opdrachten als huiswerk meegegeven om de in de klas ontdekte woordenschat te consolideren.

Dit is een cursus voor gevorderden in de Noorse taal.

Dit is een module in de Noorse taal. Het Intermediair Projectwerk in een Scandinavische taal biedt een module begeleid leren voor leerlingen die de module Intermediaire taal hebben afgerond of op een andere manier het B2/C1 niveau (CFR) in hun doeltaal hebben bereikt. Het biedt de gelegenheid de taalvaardigheid te verbreden op vier kerngebieden (lezen, schrijven, vertalen/grammatica, auditief) terwijl een aantal onderwerpen en gebieden die met het taalgebied te maken hebben aan bod komen. De module beoogt ook communicatieve vaardigheden te ontwikkelen door taken te stellen (zowel formatief als als onderdeel van de portfoliobeoordeling) die de gelegenheid bieden om verschillende soorten teksten te schrijven, publieksgericht materiaal te construeren, en zich bezig te houden met een aantal verschillende praktijken van taalgebruik.

Jaar 3

Dit is een module Hebreeuwse taal.

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een module Noorse taal. Het doel van deze module is de vaardigheden in het lezen en begrijpen van voornamelijk bokm?te ontwikkelen tot bijna moedertaalvaardigheid en de leerling bewust te maken van leerprocessen en -strategieën in vreemde talen. Tijdens de module worden de leerlingen blootgesteld aan verschillende soorten originele fictieve en non-fictieve teksten en materialen, waaronder artikelen, literaire teksten, TV debatten, films en toespraken. De leerlingen zullen nadenken over de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende genres en zullen geleidelijk in staat zijn verschillende stijlen en registers na te bootsen.

Dit is een module Noors vertalen. De module is bedoeld om de woordenschat, mondelinge vaardigheden en schriftelijke vaardigheden uit te breiden van leerlingen die al een hoge mate van vloeiendheid en beheersing in hun gekozen taal hebben. De module is zo opgezet dat alle leerlingen op hun individuele niveau worden uitgedaagd en de kans krijgen hun eigen sterke punten binnen het kader van de module maximaal te ontwikkelen, terwijl de leerlingen tegelijkertijd de kans krijgen een langer en diepgaander onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp dat verband houdt met hun hoofdtaal.

Dit is een module Noors taalgebruik. Deze module is bedoeld om (a) oefening te geven in het vertalen uit de drie talen, (b) strategieën aan te geven om kennis van een Scandinavische taal te gebruiken om het begrip van de andere twee te ontwikkelen, en (c) vertaaltheorie te introduceren en toe te passen op praktische vertaaltaken. De module wordt gedurende het hele academische jaar één uur per week ingeroosterd, zodat er voldoende tijd is om vaardigheden te ontwikkelen. De eerste vijf weken staan in het teken van de vertaaltheorie, waarbij een reeks authentieke vertalingen wordt gebruikt om na te gaan welke benaderingen het meest relevant zijn in de Scandinavische context. Daarna behandelen de lessen een reeks tekstsoorten en genres in de drie talen, georganiseerd in drie taalspecifieke blokken van elk vijf weken. De module wordt in teamverband gegeven door taalspecialisten, met af en toe gastoptredens van praktiserende Scandinavisch-Engelse vertalers. Studenten kunnen het hele jaar door evenementen over vertalen bijwonen, waaronder een of meer voorlichtingsbijeenkomsten over vertaalcarrières en technologische hulpmiddelen voor vertalers.

Dit is een module Noors taalgebruik. De dissertatie is een verplicht onderdeel van de graad Scandinavische Studies. Het is een origineel academisch werk over een onderwerp dat je helemaal zelf kiest. Je kunt over elk onderwerp schrijven dat je maar wilt (zolang een docent bereid is het te begeleiden) maar je wordt aangemoedigd te schrijven over een onderwerp dat betrekking heeft op je specialisatie (de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis enz. van het Scandinavische land waar je je tijdens je studie op geconcentreerd hebt).

Dit is een module over de Noorse taal. Het uitgebreide essay is een origineel academisch werk over een onderwerp dat je helemaal zelf kiest. Je kunt over elk onderwerp schrijven (zolang een docent bereid is het te begeleiden) maar je wordt aangemoedigd te schrijven over een onderwerp dat verband houdt met je specialisatie (de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis enz. van het Scandinavische land waar je je tijdens je studie op hebt gericht).

Dit is een module over de Noorse taal. De module onderzoekt de samenleving en cultuur in Scandinavië in de periode ca. 800-1100. Geografisch zal de module Zweden, Denemarken Noorwegen, en de Noorse kolonies in de Noord-Atlantische Oceaan (de Faeröer, IJsland, en Groenland) omvatten. In het geval van IJsland zal de tijdspanne zich uitstrekken tot het einde van de Commonwealth periode (ca. 1262). De voornaamste thema's die in de module aan bod komen zijn: de oorzaken van de Vikingtijd; de ontwikkeling en het ontstaan van de drie Scandinavische koninkrijken; de aard van de voorchristelijke religie; de bekering tot het christendom; de ontwikkeling van de kerkelijke organisatie; de relatie met Europa, in het bijzonder de Insulaire wereld en het begin van de geschreven cultuur. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het presenteren en analyseren van de verschillende bron-categorieën die voor het Viking-tijdperk Scandinavië van belang zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld runeninscripties, plaatsnamen, archeologisch bewijsmateriaal en sagaliteratuur.

Dit is een module over de Noorse taal. De module onderzoekt de samenleving en cultuur in Scandinavië in de periode ca. 800-1100. Geografisch zal de module Zweden, Denemarken Noorwegen, en de Noorse kolonies in de Noord-Atlantische Oceaan (de Faeröer, IJsland, en Groenland) omvatten. In het geval van IJsland zal de tijdspanne zich uitstrekken tot het einde van de Commonwealth periode (ca. 1262). De voornaamste thema's die in de module aan bod komen zijn: de oorzaken van de Vikingtijd; de ontwikkeling en het ontstaan van de drie Scandinavische koninkrijken; de aard van de voorchristelijke religie; de bekering tot het christendom; de ontwikkeling van de kerkelijke organisatie; de relatie met Europa, in het bijzonder de Insulaire wereld en het begin van de geschreven cultuur. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het presenteren en analyseren van de verschillende bron-categorieën die voor het Viking-tijdperk Scandinavië van belang zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld runeninscripties, plaatsnamen, archeologisch bewijsmateriaal en sagaliteratuur.

Dit is een module over de Noorse taal. Deze module bouwt voort op de basis die gelegd werd in SCAN1102 Inleiding tot de taalkunde en de Scandinavische talen, en is bedoeld voor studenten in hun tweede of vierde studiejaar. De module verkent de structuren en het gebruik van de Scandinavische talen in hun moderne vorm en behandelt gebieden als taalvorm, taalbetekenis en taal in context. De module wil de studenten een theoretische basis bieden op het brede gebied van de taalkunde en aanverwante disciplines, en een degelijke inleiding in hun methoden en toepassingen (waaronder de studie van spraak, dialecten en sociolecten), waarbij een belangrijk kenmerk een taaloverschrijdende vergelijking tussen de Scandinavische talen is.

Dit is een module in de Noorse taal. Het Intermediair Projectwerk in een Scandinavische taal biedt een module begeleid leren voor leerlingen die de module Intermediaire taal hebben afgerond of op een andere manier het B2/C1 niveau (CFR) in hun doeltaal hebben bereikt. Het biedt de gelegenheid de taalvaardigheid te verbreden op vier kerngebieden (lezen, schrijven, vertalen/grammatica, auditief) terwijl een aantal onderwerpen en gebieden die met het taalgebied te maken hebben aan bod komen. De module beoogt ook communicatieve vaardigheden te ontwikkelen door taken te stellen (zowel formatief als als onderdeel van de portfoliobeoordeling) die de gelegenheid bieden om verschillende soorten teksten te schrijven, publieksgericht materiaal te construeren, en zich bezig te houden met een aantal verschillende praktijken van taalgebruik.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Kwalificatie-eisen

ABB met een van de genoemde talen. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB bij Advanced Highers met één van de genoemde talen (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een van de genoemde talen, met geen score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met de graad ABB, waaronder een van de genoemde talen.

D3,M1,M1 in drie Cambridge Pre-U hoofdvakken, waaronder een van de genoemde talen.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Hebrew and Norwegian, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Hebreeuws en Noors BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op onze speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van University College London

Wat studenten zeggen over hun studie Oude Hebreeuwse taal in het VK?

 • The History & Revival of the Hebrew Language | History of Israel Explained | Unpacked

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett
 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 88% 0% 5% £23300 174 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £21260 183 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 5% £23300 174 London On campus Voltijd