University College London
Zweeds en Portugees BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Iberische Studies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Iberische Studies aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £29000 £27500 £36000
25-75 percentiel bereik £26000 - £32000 £22500 - £36000 £29000 - £43000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Iberische Studies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24307 £25126 £29754
25-75 percentiel bereik £20509 - £27681 £19533 - £32719 £22070 - £40030

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Zweeds en Portugees is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden, die bedoeld zijn om je taalstudie aan te vullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

Naast het leren van de Zweedse taal (lezen, schrijven, luisteren, spreken en vertalen) volg je ook modules in taalkunde en uit een reeks culturele opties van het departement Scandinavische Studies. Als het oudste departement Scandinavische Studies in het VK bieden we een breed scala aan modules die met de Noordse wereld te maken hebben, van Scandinavische misdaadfictie tot Vikingpoëzie, van film- en mediastudies tot Noordse politiek.

Portugees wordt onderwezen in het Departement Spaanse, Portugese en Latijns-Amerikaanse Studies aan de UCL, en maakt de studie van Portugese taal en cultuur buiten Europa mogelijk, met expertise die reikt van Renaissance Portugal tot Modernistisch Brazilië en Lusofoon Afrika. Modules omvatten de studie van literatuur, geschiedenis en film.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Swedish and Portuguese, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een Portugese module. Deze intensieve ab initio cursus wordt in twee termijnen gegeven en is bedoeld voor studenten die weinig of geen ervaring met Portugees hebben. Het doel is je van basisniveau naar pre-intermediate niveau te brengen, dat overeenkomt met de taalvaardigheid van niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR), waarbij ook enkele aspecten van B1 aan bod komen. De algemene taalles is bedoeld om je te helpen oefenen en geleidelijk vertrouwen op te bouwen in gesproken en geschreven Portugees. Zowel de Europese als de Braziliaanse variëteit worden verkend. De intensieve grammaticalessen leggen de basis voor het lezen en vertalen van meer gevorderde teksten. De vertaalcursussen rusten je uit met de nodige vaardigheden om vertalingen van literaire en non-fictie teksten uit het Portugees in het Engels aan te pakken. Ze helpen je ook te werken aan nauwkeurige vertalingen van het Engels naar het Portugees. Tijdens de twee trimesters leer je over enkele belangrijke Lusofone schrijvers, kunstenaars, hedendaagse en historische persoonlijkheden, bekijk je zorgvuldig geselecteerd videomateriaal, en maak je kennis met enkele van de belangrijkste mediakanalen van de Lusofone wereld. Aan het eind van de module zul je in staat zijn vloeiend te communiceren in een groot aantal alledaagse situaties, gesprekken te voeren over routinematige onderwerpen, eenvoudige teksten te schrijven en te vertalen in het Portugees, en meer gevorderde Portugese teksten te lezen en te vertalen in het Engels. Je maakt kennis met belangrijke aspecten van Lusofone culturen over de hele wereld, en bent in staat verbanden te leggen tussen de taallessen en de literaire en intellectuele werelden die in de PORT* inhoudsmodules verkend worden. We zullen je aanmoedigen om tijdens de zomer te werken om ervoor te zorgen dat je Jaar 2 met vertrouwen begint.

Dit is een Portugese module. Deze module laat de studenten kennismaken met de Portugese literatuur, met de nadruk op canonieke teksten en hun historische context. Het eerste deel is gewijd aan de oorsprong en het eerste hoogtepunt van het Portugees als literair idioom. Van de Galicisch-Portugese poëzie gaat de module over naar drie sessies over de verschillende facetten van de zestiende eeuw, en eindigt met de profetische traditie die Ant?? Vieira's schrijven in de zeventiende eeuw. Zo verzamelt het eerste deel van de module verwijzingen naar een schijnbaar eeuwigdurende spanning in de Portugese literatuur tussen keizerlijke glorie aan de ene kant, en verlies aan de andere kant. Deze spanning, zo wordt betoogd, is tot op zekere hoogte constitutief voor de Portugese literaire traditie. Maar ze vraagt ook om een kritiek, zoals het tweede deel van de module aantoont. In de weken 6-10 lezen de leerlingen moderne auteurs die, hoewel ze reflecteren op het verval van het Imperium, het meest opvallen door persoonlijke verhalen van fragmentatie en verlies. Het materiaal zal in Engelse vertaling beschikbaar zijn. Alle secundaire lectuur voor de lessen zal in het Engels zijn.

Dit is een module Portugees. Deze cursus wil de studenten kennis laten maken met zowel de Braziliaanse roman als de culturele, sociale, literaire en historische context ervan van de negentiende tot het begin van de twintigste eeuw. De module verkent verschillende tradities van romanschrijven in Brazilië, plaatst het ontstaan van de Braziliaanse roman in relatie tot de hedendaagse Europese roman, en laat de studenten kennismaken met een reeks belangrijke discussies over de roman als genre, zijn culturele functie, zijn publiek, en zijn relatie tot de sociale wereld.

Dit is een Zweedse taalmodule. De module beoogt de leerlingen basiswoordenschat, grammatica en zinspatronen aan te leren, zodat ze elementaire Zweedse teksten kunnen lezen, eenvoudige alledaagse gesprekken kunnen begrijpen en zich met enige vloeiendheid kunnen uitdrukken in zowel spraak als geschrift. Door het gebruik van verschillende technieken zullen de leerlingen geleidelijk vertrouwd raken met gesproken en geschreven Zweeds en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zich in de taal uit te drukken.

Dit is een Zweedse taalmodule. De module beoogt de leerlingen basiswoordenschat, grammatica en zinspatronen aan te leren, zodat ze elementaire Zweedse teksten kunnen lezen, eenvoudige alledaagse gesprekken kunnen begrijpen en zich met enige vloeiendheid kunnen uitdrukken in zowel spraak als geschrift. Door het gebruik van verschillende technieken zullen de leerlingen geleidelijk vertrouwd raken met gesproken en geschreven Zweeds en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zich in de taal uit te drukken.

Dit is een taalmodule Zweeds. Deze module richt zich vooral op taal als een geheel van formele, onderling afhankelijke subsystemen, zoals fonetiek/fonologie (klankproductie en klanksystemen), grammatica in de zin van morfologie (woordvorming en woordklassen) en syntaxis (zinnen, bijzinnen, zinnen en woordvolgorde), maar ook op bredere aspecten van taal als een bijzonder communicatiesysteem. Dit zal eerst geïllustreerd worden met behulp van het Engels en de aldus opgedane kennis zal dan toegepast worden op de Scandinavische talen van het vasteland (Deens, Noors en Zweeds). Waar het de bespreking en het begrip ten goede komt, zal ook verwezen worden naar het IJslands en het Faeröers.

Basis Zweeds is een uitgebreide taalcursus die open staat voor studenten van alle studierichtingen. Het is een cursus voor studenten die weinig of geen voorkennis van het Zweeds hebben en een vaardigheidsniveau willen bereiken dat hen in staat stelt effectief te communiceren in een aantal eenvoudige situaties. De leerlingen maken ook kennis met het lezen van eenvoudige teksten, waaronder krantenteksten en literaire werken, in het Zweeds. De cursus verschaft een kennis van de basisgrammatica en -woordenschat van het Zweeds en een inleiding tot de cultuur van Zweden en andere Scandinavische landen.

Jaar 2

Sinds de jaren '80 heeft de Afro-Braziliaanse literatuur aan de universiteiten legitimiteit verworven, wat blijkt uit een groeiend aantal academische studies, undergraduate en graduate programma's die eraan gewijd zijn. graduate programma's die eraan gewijd zijn. Veel van deze studies gaan over het concept van Afro-Braziliaanse literatuur zelf. Sommige geleerden verwerpen het, omdat het een gevoel van politieke identiteit, belichaamd door het woord 'zwart', zou verspreiden. Voor anderen omvat het zowel literatuur over als door zwarte mensen. Voor een derde groep is het een meer rekbaar theoretisch concept, dat "in staat is het scala van discursieve grenzen te overbruggen die mensen gebruiken om hun Afro-afkomstige identiteit/ies in hun literaire werken tot uitdrukking te brengen" (Duarte, 2012, p. 106). In deze module analyseren we literaire voorstellingen door en over Afro-Brazilianen, van het midden van de 19e eeuw tot de 21e eeuw, beschikbaar in Engelse vertaling.

Dit is een Portugese module. Deze cursus, die over twee periodes wordt gevolgd, is een cursus voor gevorderden, die voortbouwt op eerdere kennis van de Portugese taal en die consolideert. De studenten moeten de beginnerscursus (PORT0001) van het departement gevolgd hebben of op een andere manier een gelijkwaardige cursus in een andere instelling gevolgd hebben of door zelfstudie basisvaardigheden spreken, schrijven en luisteren bezitten. De studenten ontwikkelen vaardigheden in het luisteren, lezen en vertalen van korte literaire en non-fictie teksten in verschillende registers, waaronder gedichten, korte verhalen, romans, krantenartikelen, en commentaren. In de lessen worden de conventies van het Europees en Braziliaans Portugees verkend, zodat de leerlingen hun voorkeur voor de ene of de andere variant verder kunnen ontwikkelen. Deze module consolideert de taalvaardigheid op niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR), waarbij ook enkele aspecten van niveau B2 worden verkend.

Dit is een Portugese module. Deze module laat je kennismaken met de kritische studie van Portugese reisverhalen, geografische en etnografische teksten die tussen ca. 1450 en 1650 werden geproduceerd. We lezen een selectie van vertaalde primaire teksten die verhalen over reizen, ontmoetingen en confrontaties met buiten-Europese culturen, vergezeld van een selectie secundaire literatuur die de aandacht vestigt op de verwevenheid van het genre met de imperiale expansie en de vorming van koloniale samenlevingen in Brazilië, Afrika en Azië. Om de unieke kenmerken van het Portugese reisverhaal te belichten, bestrijkt de cursus de hele wereld, maar er zal enige nadruk gelegd worden op vroeg-koloniaal Brazilië en Oost-Indië. De secundaire lectuur zal ons helpen na te denken over vragen van literaire inventie, toe-eigening en stereotypering bij de representatie van andere culturen. Tegelijk zullen we ook onderzoeken hoe reisverslagen als historische bronnen kunnen fungeren en een beter begrip kunnen bevorderen van de wereld die ze voortbracht.

Dit is een taalmodule Zweeds. De module wil voortbouwen op de bestaande kennis van het Zweeds en die verbeteren om de leerlingen in staat te stellen Zweedse teksten te lezen, alledaagse gesprekken te begrijpen, en zich vloeiend uit te drukken in woord en geschrift. Door het gebruik van verschillende technieken (zoals het bestuderen van verschillende soorten tekst, grammatica oefeningen, vertalen, conversatie over alledaagse onderwerpen, enz.) zullen de leerlingen geleidelijk hun gesproken en geschreven taal verbeteren.

Dit is een cursus voor gevorderden in de Zweedse taal.

De module beoogt voort te bouwen op de bestaande kennis van het Zweeds van de leerlingen en die te verbeteren, zodat ze in staat zijn een breed scala van authentieke gesproken en geschreven Zweedse teksten te begrijpen en zich vloeiend uit te drukken in zowel spraak als geschrift.

Dit is een Zweedse taalmodule. Het Intermediate Project Work in a Scandinavian Language biedt een module van begeleid leren voor leerlingen die de Intermediate taalmodule voltooid hebben of op een andere manier het B2/C1 niveau (CFR) in hun doeltaal bereikt hebben. Het biedt de gelegenheid de taalvaardigheid te verbreden op vier kerngebieden (lezen, schrijven, vertalen/grammatica, auditief) terwijl een aantal onderwerpen en gebieden die met het taalgebied te maken hebben aan bod komen. De module beoogt ook communicatieve vaardigheden te ontwikkelen door taken te stellen (zowel formatief als als onderdeel van de portfoliobeoordeling) die de gelegenheid bieden om verschillende soorten teksten te schrijven, publieksgericht materiaal te construeren, en zich bezig te houden met een aantal verschillende praktijken van taalgebruik.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een Portugese module. Deze module is bedoeld voor studenten die kennis gemaakt hebben met Intermediate Portuguese (PORT0005) en, typisch, enkele maanden in Brazilië, Portugal of een ander Lusofoon land hebben doorgebracht tijdens hun jaar in het buitenland. Moedertaalsprekers van het Portugees kunnen in de klas aanwezig zijn. De module is erop gericht de spreek-, lees-, schrijf- en vertaalvaardigheid in het Portugees tot een gevorderd niveau te ontwikkelen en de studenten te helpen meer inzicht te krijgen in aspecten van de cultuur van Portugeessprekende landen. De beheersing van het Portugees wordt geconsolideerd op niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), waarbij ook aspecten van niveau C1 aan bod komen. Je breidt je woordenschat uit en leert steeds complexere zinnen en structuren gebruiken, evenals idiomen, uitdrukkingen en spreektaal. Zowel de Braziliaanse als de Europese Portugese variant komen aan bod, en aspecten van de Luso-Afrikaanse en Luso-Aziatische cultuur worden verkend. Leerlingen worden aangemoedigd verbanden te leggen met het materiaal dat in de laatstejaars PORT* inhoudsmodules bestudeerd wordt. Aan het eind van de module verwachten we van de studenten dat ze een van de meest gesproken talen ter wereld vloeiend spreken, en zeer bedreven zijn in het vertalen van literaire en non-fictie teksten in een verscheidenheid van registers.

Deze module verkent de koloniale, antikoloniale en postkoloniale cultuurproductie van de Lusofone wereld in de 20ste en 21ste eeuw. Het eerste derde deel van de cursus houdt zich bezig met Portugal, zijn rijk onder het Salazar-regime, en hoe dat zich de luso-tropicalistische theorieën van de Braziliaanse socioloog en historicus Gilberto Freyre toe-eigende. We leren over de klauterpartij van het regime om Afrika, het beheer van binnenlandse onenigheid en migratie, zijn positie ten opzichte van de Tweede Wereldoorlog, en zijn overname van het lusotropicalisme als staatsideologie voor de vormgeving van een lusofone Atlantische wereld. We gaan dan over op de verschillende manieren waarop Afrikaanse intellectuelen reageerden door overname, aanpassing of verwerping, leidend tot het idee van een gewapende strijd voor onafhankelijkheid.

Dit is een Portugese module. Deze module biedt de gelegenheid kennis te ontwikkelen van de Braziliaanse cr??a en het korte verhaal als korte verhalende genres, gebaseerd op bepaalde principes van compositie en historische receptie. Belangrijke concepten van de verteltheorie en de relatie tussen literatuur en journalistiek worden verkend. Er wordt een chronologisch overzicht gegeven van het korte verhaal en de cr??a, met aandacht voor de meest prominente Braziliaanse cronistas en korte verhalenschrijvers van de jaren 1870 tot nu. De module zal een historisch en literair kader bieden voor de kritische verkenning van de gezette teksten, omdat ze de ontwikkeling van de korte fictie wil traceren, rekening houdend met het verband met belangrijke thema's, gebeurtenissen in de postkoloniale Braziliaanse geschiedenis.

Deze module is een Zweedse taalmodule. De cursus heeft drie hoofddoelen: een hoge vaardigheid in het Zweeds ontwikkelen ? met inbegrip van een uitgebreide woordenschat, grammaticale zekerheid, en bewustzijn van verschillende stijlen, tekstsoorten en registers; kennis en begrip van de Zweedse maatschappij en cultuur ontwikkelen, door studie van bepaalde onderwerpen en teksten; en bewustzijn ontwikkelen van taalleerprocessen op individueel niveau en de plaats ervan in de maatschappij.

Deze module is een taalmodule Zweeds. De module is bedoeld om de woordenschat, mondelinge vaardigheden en schriftelijke vaardigheden uit te breiden van studenten die al een hoge mate van vloeiendheid en beheersing in hun gekozen taal hebben. Het is zo opgezet dat alle leerlingen op hun individuele niveau worden uitgedaagd en dat ze binnen het kader van de module maximaal de kans krijgen hun eigen sterke punten te ontwikkelen, terwijl de leerlingen tegelijkertijd de kans krijgen een langer en diepgaander onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp dat verband houdt met hun hoofdtaal.

Deze module is een taalmodule Zweeds. Deze module is bedoeld om (a) oefening te bieden in het vertalen uit de drie talen, (b) strategieën aan te geven om kennis van een Scandinavische taal te gebruiken om het begrip van de andere twee te ontwikkelen, en (c) vertaaltheorie te introduceren en toe te passen op praktische vertaaltaken. De module wordt gedurende het hele academische jaar één uur per week ingeroosterd, zodat er voldoende tijd is om vaardigheden te ontwikkelen. De eerste vijf weken staan in het teken van de vertaaltheorie, waarbij een reeks authentieke vertalingen wordt gebruikt om na te gaan welke benaderingen het meest relevant zijn in de Scandinavische context. Daarna behandelen de lessen een reeks tekstsoorten en genres in de drie talen, georganiseerd in drie taalspecifieke blokken van elk vijf weken. De module wordt in teamverband gegeven door taalspecialisten, met af en toe gastoptredens van praktiserende Scandinavisch-Engelse vertalers. De studenten kunnen het hele jaar door deelnemen aan evenementen die met vertalen te maken hebben, zoals een of meer voorlichtingsbijeenkomsten over vertaalcarrières en technologische hulpmiddelen voor vertalers.

Deze module is een Zweedse taalmodule. De dissertatie is een verplicht onderdeel van de graad Scandinavische Studies. Het is een origineel academisch werk over een onderwerp dat je helemaal zelf kiest. Je kunt over elk onderwerp schrijven dat je maar wilt (zolang een docent bereid is het te begeleiden), maar je wordt aangemoedigd te schrijven over een onderwerp dat betrekking heeft op je specialisatie (de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis enz. van het Scandinavische land waar je je tijdens je studie op geconcentreerd hebt).

Noorse mythen en middeleeuwse sagen zijn de bron geweest voor "populaire" culturele stromingen sinds de eerste nationalistische benadering van de Romantici in het 19e eeuwse Europa. Vandaag de dag hebben zulke op het Norse gebaseerde voorstellingen een aparte visuele en thematische identiteit binnen de populaire cultuur gevestigd, die nationale en culturele grenzen overschrijdt. Door studie van de bronmythen gecombineerd met theoretische analyse van verschillende populaire teksten zoals fantasy en graphic novels, stripboeken, film, muziek, videospelletjes en MMORPG's (massively multiplayer online role-playing games), zal deze module de studenten begeleiden om deze voorstellingen te situeren binnen een groter theoretisch kader van Noordse studies en cultuurtheorie, en hen tegelijk in staat stellen om hun eigen verhouding tot de verschillende voorstellingen van het "populaire Norse" te analyseren".

Deze module is een taalmodule Zweeds. Deze module bouwt voort op de basis die gelegd werd door SCAN1102 Inleiding tot de taalkunde en de Scandinavische talen, en is bedoeld voor studenten in hun tweede of vierde studiejaar. De module verkent de structuren en het gebruik van de Scandinavische talen in hun moderne vorm en behandelt gebieden als taalvorm, taalbetekenis en taal in context. De module wil de studenten een theoretische basis bieden op het brede gebied van de taalkunde en aanverwante disciplines, en een degelijke inleiding in hun methoden en toepassingen (waaronder de studie van spraak, dialecten en sociolecten), waarbij een belangrijk kenmerk een interlinguïstische vergelijking tussen de Scandinavische talen is.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Swedish and Portuguese BA (Hons) aan de University College London

15% Administratieve beroepen
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Financiële beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Juridische beroepen
5% Mediamedewerkers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Duitse en Scandinavische studies

Kwalificatie-eisen

ABB met inbegrip van een vreemde taal. Contextuele aanbiedingen: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB bij Advanced Highers met inbegrip van een vreemde taal (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een vreemde taal, met geen enkele score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met graad ABB, waaronder een vreemde taal

D3,M1,M1 in drie hoofdvakken van Cambridge Pre-U, waaronder een vreemde taal

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Swedish and Portuguese, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Zweeds en Portugees BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op of speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 38 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Lijst met 384 bachelor- en masteropleidingen van University College London - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University College London

 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Bulgarian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd
Spanish, Portuguese and Brazilian Studies (with a year in Latin America) BA (Hons) University of Essex 76% 0% 10% £16850 110 Colchester On campus Voltijd
Norwegian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 176 London On campus Voltijd
Ukrainian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd
Italian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 5% £23300 171 London On campus Voltijd
Spanish, Portuguese and Brazilian Studies (Including Foundation Year) BA (Hons) University of Essex 76% 0% 10% £16850 110 Colchester On campus Voltijd
Swedish and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 176 London On campus Voltijd
Portuguese and International Media and Communications Studies BA (Hons) The University of Nottingham 61% 0% 0% £20000 141 Nottingham On campus Voltijd
Spanish and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 167 London On campus Voltijd
Romanian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 169 London On campus Voltijd