University of Bolton
LLB Rechten met propedeuse LLB (Hons)
University of Bolton

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22120 £22711 £27834
25-75 percentiel bereik £18996 - £28084 £17746 - £29609 £20717 - £38496

Cursusbeschrijving

Op zoek naar een kwalificerende graad in de rechten? Als je een succesvolle carrière in de advocatuur ambieert, is onze LLB (Hons) Rechten met propedeuse een ideale keuze. Met zeer ervaren docenten en speciale rechtszaalfaciliteiten bieden we een uitstekende opleiding in alle kerngebieden van het recht in een ondersteunende en persoonlijke leeromgeving.

Of je nu carrière wilt maken als advocaat, procureur, kostendokter, juridisch medewerker of transportadvocaat, of wilt werken in sectoren als bedrijfsbeheer, ambtenarij, politiek, HR of financiën, onze LLB (Hons) Rechten met propedeuse is een uitstekende keuze.

Tijdens de propedeuse laat ons ervaren team je kennis maken met de belangrijkste rechtsgebieden en maak je je bewust van het rechtssysteem en het wetgevingsproces in Engeland en Wales. We laten je ook kennis maken met algemene studievaardigheden, zoals het vinden, begrijpen en gebruiken van geschikte academische bronnen, en met vaardigheden die specifiek zijn voor rechten, zoals een pleitgesprek voeren en hoe je een cliënt interviewt.

Nadat je de propedeuse met succes hebt afgelegd, ga je door naar de geaccrediteerde Qualifying Law Degree, waarbij je hetzelfde studieprogramma volgt als studenten aan onze driejarige LLB (Hons) Law opleiding. We begeleiden je bij een gedetailleerde verkenning van de bronnen, de instellingen en het personeel die bij het recht in Engeland en Wales betrokken zijn, en ondersteunen je bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om het recht te kunnen uitoefenen.

We dagen je ook uit om gewilde inzetbaarheid en overdraagbare vaardigheden te ontwikkelen. Over het geheel genomen is ons toegewijde team erop gericht je te helpen de vaardigheden te verwerven die werkgevers op prijs stellen, samen met een diep en kritisch begrip van het recht.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding LLB Law with foundation year, LLB (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Modules

De module is bedoeld om: de leerlingen een grondige basis te geven in onderzoeks- en presentatievaardigheden; de kritische en analytische vaardigheden van de leerlingen te ontwikkelen zoals die in het juridisch onderzoek en de juridische praktijk vereist zijn; de leerlingen vertrouwd te maken met de conventies van de academische en juridische praktijk; en overdraagbare vaardigheden te ontwikkelen die gebruikt zullen worden voor alle andere modules die ze in hun juridische opleiding volgen.

Deze module is bedoeld om je te helpen het recht met betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten en de implicaties van contractuele relaties te begrijpen. Je krijgt de gelegenheid om blijk te geven van inzicht in dit rechtsgebied door de bespreking van de juiste rechtsregels in een groot aantal verschillende contractuele situaties. Numerieke kwesties worden ook besproken in de context van de toekenning van schadevergoeding wegens contractbreuk. Persoonlijke begeleiding is ook in deze module opgenomen, met de nadruk op het ontwikkelen van de overgang naar het hoger onderwijs en het ontwikkelen van leervaardigheden. Deze module dient om de nadruk te leggen op inzetbaarheidsvaardigheden voor de volgende middelen: Communicatievaardigheden (T,D,A), Organisatie en planning (D,A), Problemen oplossen (T,D,A), Zelfbewustzijn (D), Actieplanning (D) LETR Bekwaamheid: 1, 2, 3, 5 & 6.

De proefschriftmodule is bedoeld om je de gelegenheid te geven een stuk individueel onderzoek te doen onder begeleiding van een tutor. Het onderwerp, dat je zelf kiest, moet - relevant zijn voor het recht - academisch rigoureus zijn - een uniek werkstuk zijn - een specifieke probleemstelling behandelen - vertrouwdheid met een reeks juridische gegevens, onderzoeksbronnen en geschikte methodologieën vereisen. - Een kritische evaluatie van theorieën, principes, concepten en modellen vereisen. De student zal blijk moeten geven van initiatief, actieplanning en creativiteit door de beschikbare literatuur en modellen te vergelijken en te contrasteren. De module omvat ook, ondersteunt en beoordeelt, Persoonlijke Ontwikkelingsplanning (PDP). In termen van PDP wordt van je verwacht dat je een kritische evaluatie van je eigen leren ontwikkelt en prestaties evalueert en niet alleen plannen maakt voor leren, maar zowel voor persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Deze module is bedoeld om de draagwijdte en het wettelijk kader van het recht betreffende equity en trusts te beoordelen. De module wil je in staat stellen de vereiste kennis van en inzicht in de belangrijkste begrippen, beginselen en regels van de moderne equity en trusts te ontwikkelen. De module ontwikkelt en beoordeelt een reeks vaardigheden via een stapsgewijs portfolio proces dat culmineert in een praktische onderhandelingsoefening. Van jou wordt verwacht dat je relevante theoretische modellen en hedendaagse literatuur kritisch analyseert. Je zult ook moeten aantonen dat je de billijke en juridische beginselen in de praktische oefening toepast, en creativiteit aan de dag moeten leggen door de gestelde problemen kritisch te beoordelen in het licht van de beschikbare literatuur en modellen. Er wordt van je verwacht dat je blijk geeft van een hoge mate van analytisch en kritisch vermogen bij de toepassing van wetgeving en jurisprudentie en dat je de implicaties begrijpt van billijke rechtsmiddelen en de relatie tussen equity en trusts en landrecht.

Deze module is opgezet als een inleiding tot de studie van het recht. De module houdt zich bezig met Engelse juridische instellingen en methoden. De module geeft je kennis van de werking van het Engelse rechtssysteem en een appreciatie van het huidige debat, de rechtvaardiging en de voorstellen tot hervorming. De module zal gebruik maken van een breed scala aan materiaal. De studenten zullen kennis maken met methoden van juridisch redeneren en bestuderen. Ze moeten in staat zijn onderscheid te maken tussen verschillende begrippen, beginselen en regels met betrekking tot het Engelse rechtssysteem en vaardigheden. Na afloop van deze module zal de student in staat zijn om primaire en secundaire bronnen te demonstreren, te begrijpen, te interpreteren en te evalueren. Dit moet hen in staat stellen hun informatiekennis, organisatie-, plannings- en probleemoplossend vermogen te vergroten. Daartoe dient deze module om de nadruk te leggen op inzetbaarheidsvaardigheden voor de volgende middelen. Communicatievaardigheden (T, D, A) Teamwork (D) Organisatie en planning (D) Problemen oplossen (T, D, A) Persoonlijke impact en zelfvertrouwen. (D) LETR Bekwaamheid: 1, 2, 3, 6 & 7.

Deze module behandelt belangrijke aspecten van het publiekrecht van de EU. Het onderzoekt de Europese integratie en de veranderende aard van de Europese Unie, met aandacht voor opeenvolgende verdragswijzigingen, de ontwikkeling van beleidsterreinen die nu in het VWEU staan, de verandering in de structuur van de EU, theorieën over bestuur, en het beroep op nieuwe bestuursvormen. De module analyseert het beginsel van suprematie van het EU-recht en de toepassing ervan door de nationale rechtbanken. Vervolgens gaat de module in op het wetgevingsproces van de Unie, waarbij de nadruk ligt op wetgevingsprocedures, stemprocedures, de relatieve macht van de wetgevende instellingen van de EU, rechtsgrondslagen, en op de beginselen van verleende bevoegdheden, evenredigheid en subsidiariteit. Vervolgens analyseert de module de rechtsinstrumenten die de wetgevende macht van de Unie ter beschikking staan, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de begrippen rechtstreekse toepasselijkheid en rechtstreekse werking. De module gaat verder in op het Hof van Justitie van de Europese Unie, prejudiciële verwijzingen, het beroep tot nietigverklaring, en inbreukprocedures.

Deze module is bedoeld om voort te bouwen op de module Engels rechtssysteem & fundamentele juridische vaardigheden. De module gaat verder in op de taalvaardigheden, studievaardigheden, hoe een juridisch betoog te vormen en juridische kennis die van vitaal belang zijn voor elke rechtenstudent, beroepsjurist en academicus. De module zal de studenten blijven ondersteunen bij het verwerven van de "how to" technieken in het gebruik van juridische teksten, het schrijven over het recht en het construeren van een beredeneerd juridisch betoog. De module zal de studenten ook een basis geven in juridische onderzoeksmethoden; d.w.z. het plannen, uitvoeren en presenteren van juridische informatie. Dit omvat het gebruik van het world wide web en ook van specifieke juridische databanken. De module geeft uitleg over de vaardigheden op het gebied van tijdbeheer die nodig zijn bij het opzetten en gebruiken van het POP-logboek. Het logboek wordt aan het eind van de module beoordeeld.

Deze module is bedoeld om je te helpen de fundamentele aard van de inhoudelijke basisvakken te begrijpen. De module is bedoeld om je te helpen de zeven grondslagen van de juridische kennis te verkennen en je een referentiekader te geven voor wat kan worden gezien als een aantal ongelijksoortige rechtsgebieden, maar die elkaar in feite kunnen en zullen overlappen. Je krijgt de gelegenheid om deze vaardigheden te ontwikkelen en, wat nog belangrijker is, toe te passen op praktische scenario's. De aangeleerde vaardigheden vormen een essentiële achtergrond voor iedereen die zich met de studie van het recht wil bezighouden. De module stelt je in staat je analytische vaardigheden te ontwikkelen door de beginselen van het recht te onderzoeken en toe te passen op een groot aantal juridische situaties. Onderwezen (T), ontwikkeld (D) en beoordeeld (A).

Deze module is bedoeld om het systeem van het landrecht in Engeland te analyseren en te laten zien hoe het zich ontwikkeld heeft. De module wil je in staat stellen de vereiste kennis en inzicht te ontwikkelen in de belangrijkste begrippen, principes en regels die het landrecht beheersen en de studie holistisch te benaderen. De module zal een reeks vaardigheden ontwikkelen en beoordelen via een onderhandeling. Van je wordt verwacht dat je blijk geeft van kennis van relevante theoretische modellen en hedendaagse literatuur. Je zult creativiteit aan de dag moeten leggen bij het vergelijken en contrasteren van de beschikbare literatuur en modellen. Je moet blijk geven van een hoge mate van analytisch en kritisch vermogen bij de toepassing van wetgeving en jurisprudentie en de implicaties van vastgoedtransacties begrijpen. Deze module dient om de nadruk te leggen op inzetbaarheidsvaardigheden voor de volgende middelen.

De module is bedoeld om je communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en je vermogen om een juridisch betoog te interviewen en te presenteren. De module is bedoeld om aan te geven wat een pleitwedstrijd is, de voorbereiding van pleidooien te onderzoeken, te kijken naar persoonlijke presentatie en vaardigheden in pleiten te ontwikkelen. De module behandelt ook interviewtechnieken, theorie en praktijk, met de nadruk op interviewen binnen een juridische context - ontmoeten, begroeten en zitten. De module demonstreert vaardigheden in interviewen en pleiten door het onderzoeken en toepassen van rechtsbeginselen op een breed scala van juridische situaties.

De module is bedoeld om je in staat te stellen vaardigheden te identificeren en toe te passen die je kansen op werk vergroten die voor de advocatuur van belang zijn, door de door werkgevers gezochte 'werkklare' inzetbaarheidsvaardigheden te identificeren en je bewust te maken van bronnen en advies over loopbanen. De module is bedoeld om je bewust te maken van de huidige commerciële bedrijfsomgeving, met de nadruk op de advocatuur, en richt zich op de noodzaak om de nodige vaardigheden te verwerven en op te bouwen die je helpen bij het zoeken naar werk. De module omvat ook Personal Tutoring met de nadruk op het ontwikkelen van inzetbaarheidsvaardigheden. Deze module dient om inzetbaarheidsvaardigheden te ontwikkelen met bijzondere nadruk op het volgende: Communicatievaardigheden (T, D, A) Teamwork (D) Organisatie en planning (D, A) Zelfbewustzijn (D, A) Initiatief (D, A) LETR Competentie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

Deze module introduceert zowel het constitutionele als het bestuursrecht van het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoekt de bronnen, hoofdkenmerken en beginselen van het Britse constitutionele recht: 'ongeschreven' grondwet, parlementaire soevereiniteit, enz. Het behandelt de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke instellingen van het Verenigd Koninkrijk, de wisselwerking tussen deze instellingen, en gaat in op het wetgevingsproces. Het onderzoekt rechterlijke toetsing van bestuurlijk optreden en de bescherming van de mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk via het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Human Rights Act 1998. Deze module stelt de studenten in staat de volgende inzetbaarheidsvaardigheden te ontwikkelen: Communicatievaardigheden (D, A) Organisatie en planning (D, A) Problemen oplossen (T, D, A) Persoonlijke impact en zelfvertrouwen (D, A) LETR Competentie: 1, 2, 3, 5, 6 & 7.

De module stelt je in staat je kennis over het wetgevingsproces te ontwikkelen door het gebruik van gewoonterecht, parlement en recht buiten de Britse jurisdictie. Deze module helpt je ook je kennis en begrip te ontwikkelen van hoe het recht evolueert en verandert, en van de invloed van een sociaal, politiek, technologisch en economisch klimaat op hetzelfde. Je zult je analytisch vermogen kunnen demonstreren door de invloeden te herkennen die dat recht vorm geven, en hoe die veranderingen via het wetgevingsproces tot stand komen en toegepast worden.

De module is bedoeld om je kennis van en inzicht in de belangrijkste begrippen, beginselen en regels van het recht inzake onrechtmatige daad te vergroten. De module gaat in op de economische en juridische context van het recht inzake onrechtmatige daad en in het bijzonder op de manier waarop het recht een evenwicht probeert te vinden tussen de belangen van individuen, het bedrijfsleven en de samenleving. De module bevordert je vermogen om de relevante regels van de wet en de jurisprudentie te identificeren en te beoordelen op realistische situaties en problemen. Persoonlijke begeleiding is ook in deze module opgenomen, met de nadruk op het ontwikkelen van de overgang naar het hoger onderwijs en het ontwikkelen van leervaardigheden. Deze module dient om de nadruk te leggen op inzetbaarheidsvaardigheden voor de volgende middelen. Communicatievaardigheden (T, D, A) Organisatie en planning (D) Problemen oplossen (T,D,A) Flexibiliteit/aanpassingsvermogen (D) Persoonlijke impact en zelfvertrouwen (D) LETR Competentie: 1, 2, 3, 4, 5 & 6.

Deze module is bedoeld om het systeem van strafrecht in Engeland en Wales te onderzoeken en hoe het zich ontwikkeld heeft door jurisprudentie en wetgeving. De module wil je in staat stellen de belangrijkste juridische ontwikkelingen te begrijpen die het huidige systeem gevormd hebben. De module geeft blijk van analytische vaardigheden door het onderzoeken en toepassen van rechtsbeginselen op een breed scala van strafrechtelijke situaties. Deze module dient om de nadruk te leggen op inzetbaarheidsvaardigheden voor de volgende middelen. Communicatievaardigheden (TDA) Organisatie en planning (DA) Problemen oplossen (TDA) Zelfbewustzijn (D) Actieplanning (D) LETR Competentie: 1, 2, 3, 5 & 6.

De module is zo opgezet dat je de gelegenheid krijgt om een zelfgestuurd analytisch werkstuk te maken. De module biedt je de gelegenheid je vermogen tot zelfstandig onderzoek te ontwikkelen door een op literatuur gebaseerd academisch onderzoek te doen naar een met het recht verband houdend onderwerp. Er wordt van je verwacht dat je je eigen leerproces kritisch evalueert, je prestaties evalueert en plannen maakt voor je leerproces en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovendien moet je tijdens deze cursus traditionele en internetbronnen gebruiken en zo je informatievaardigheid testen en ontwikkelen.

Deze module onderzoekt de reikwijdte en het wettelijk kader van de mensenrechten, te beginnen met de internationale rechtsinstrumenten voor de mensenrechten, en vervolgens de mensenrechteninstrumenten en -instellingen op Europees niveau. Deze module zal de studenten in staat stellen het door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ingestelde rechtskader te beoordelen, waarbij ze de beginselen en de reikwijdte van de artikelen van het EVRM, zoals vastgelegd in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, onderzoeken. Deze module onderzoekt de invloed van de Human Rights Act 1998, die de rechten van het Verdrag in de nationale rechtsorde integreert. Deze module stelt de studenten in staat de volgende inzetbaarheidsvaardigheden te ontwikkelen: Communicatievaardigheden (D,A) Organisatie en planning (D,A) Probleemoplossing (T,D,A) Persoonlijke invloed en zelfvertrouwen (D,A). Onderwezen (T), ontwikkeld (D), en beoordeeld (A). LETR Competentie: 1, 2, 3, 5, 6 & 7.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Cijfers & studietijd

Details over de leeractiviteiten en beoordelingsmethoden voor deze cursus zijn te vinden op de website van de Universiteit van Bolton.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Any subjects are acceptable at Level 3.

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 Als Engels niet je eerste taal is, heb je ook IELTS 6.0 nodig, met niet minder dan 5.5 in elke band (of gelijkwaardig).

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch LLB Law with foundation year, LLB (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld LLB Rechten met propedeuse LLB (Hons)

Ierland £9250 Jaar 1
EU £46600
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £46600

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Bolton in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Bolton in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Wet/ Rechten

  • #75 
  • #93 
  Rechten
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]
  • #89 
  • #109 
  Rechten
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 7 rankings van University of Bolton

Over University of Bolton

De Universiteit van Bolton, vaak Bolton Institute genoemd, is een universiteit in Bolton, Engeland, die naar eigen zeggen een onderscheidende onderwijsintensieve en op onderzoek gebaseerde universiteit wil zijn die bekend staat om de kwaliteit van haar personeel, faciliteiten en banden met werkgelegenheidssectoren. De universiteit is hoofdzakelijk gevestigd op de campus tussen Deane Road en Derby Street in Bolton zelf, maar de universiteit heeft ook een academisch centrum in de Verenigde Arabische Emiraten, Ras Al Khaimah genaamd.

Lijst met 212 bachelor- en masteropleidingen van University of Bolton - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Bolton

 • Welcome to the University of Bolton
 • Education at the University of Bolton
 • Learn about the University of Bolton and why it's ranked so well for student satisfaction.
 • University of Bolton Welcome to Bolton Support
 • Why choose the University of Bolton
 • Why Bolton? Make an informed choice about the University of Bolton

Waar wordt dit programma onderwezen

University of Bolton
map marker Toon op kaart
University of Bolton Main Site, Greater Manchester
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Law with Psychology LLB (Hons) University of Southampton 84% 1% 8% £19300 151 Southampton On campus Voltijd
English and Law BA (Hons) University of Strathclyde 90% 0% 2% £16400 201 Glasgow On campus Voltijd
Accounting and Finance with Law BA (Hons) University of Abertay Dundee 74% 10% 14% £14000 167 Dundee On campus Voltijd
Law with Business (Including Placement Year) LLB (Hons) University of Essex 77% 2% 3% £17700 106 Colchester On campus Voltijd
Law with Politics including Placement Year LLB (Hons) University of Essex 83% 11% 0% £17700 125 Colchester On campus Voltijd
Law with Criminology LLB (Hons) University of Huddersfield 69% 4% 15% £15000 129 Huddersfield On campus Voltijd
Law with Foundation Year LLB (Hons) Birkbeck, University of London 64% 10% 20% £14560 74 London On campus Voltijd
Law BA (Hons) Buckinghamshire New University 58% 5% 8% £14250 96 High Wycombe On campus Voltijd
Law and Business LLB (Hons) The University of Edinburgh 70% 0% 10% £23100 194 Edinburgh On campus Voltijd
Education and Law BA (Hons) University of Strathclyde 90% 0% 2% £16400 190 Glasgow On campus Voltijd