University of Central Lancashire
Fire Safety and Risk Management BSc (Hons)
University of Central Lancashire

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Cursusoverzicht

 • Streef je naar een leidinggevende functie in een gespecialiseerd brandveiligheidsbedrijf? Brandveiligheid en Risicobeheer ontwikkelt je kennis van ontwerp- en managementoplossingen die brandgevaar verminderen.

 • Onze specialisatiegraad is ontwikkeld als antwoord op hervormingen in de brandveiligheidswetgeving. Deze leggen nu de nadruk op het rekening houden met brandgevaar bij het ontwerpen, bouwen en bewonen van een gebouw.

 • Je ontwikkelt je kennis van geïntegreerde ontwerp- en managementoplossingen om brandrisico's te verminderen. Je weet hoe je de juiste actieve, passieve en brandveiligheidsbeheerssystemen kunt toepassen om mensen, eigendommen en de omgeving te beschermen als er toch brand uitbreekt.

 • Je krijgt toegang tot nieuwe, speciaal gebouwde brandlaboratoria. Deze worden ondersteund door ultramoderne voorzieningen voor computationele vloeistofdynamica, en analyse- en materiaalkarakteriseringsfaciliteiten voor brandscheikunde en brandveiligheidstechniek.

Waarom bij ons studeren

 • Je krijgt les van onderzoekend personeel uit de vakgebieden brandveiligheidstechniek en brandscheikunde, en van professionals uit de brandbestrijding.

 • Er is gelegenheid om deel te nemen aan internationale uitwisselingsbezoeken met onze partners in het Midden-Oosten en Hong Kong.

 • Profiteer van de nieuwste hoogwaardige apparatuur die beschikbaar is in ons nieuwe £35m Engineering Innovation Centre.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 100 afgestudeerden van Fire Safety and Risk Management BSc (Hons) en andere cursussen in bij de University of Central Lancashire voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
57 /100
100 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in anderen in techniek

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £27000 £33000
25-75 percentiel bereik £22500 - £29000 £19000 - £32500 £22500 - £40500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van anderen in techniek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £41868 £37333 £40656
25-75 percentiel bereik £36053 - £46711 £30297 - £45652 £32000 - £50003

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Fire Safety and Risk Management, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module laat de studenten kennismaken met de belangrijkste principes van energieoverdracht, thermodynamica en stromingsdynamica. De belangrijkste definities, benaderingen en technieken worden geïntroduceerd om de weg te bereiden voor de verdere diepgaande studie via alle andere energie-gerelateerde modules in het leerplan energie- en brandveiligheidstechniek. Naast de inleiding in energieoverdracht en thermodynamica verschaft de module basisinformatie en kennis uit verwante disciplines (algemene natuurkunde, vloeistofdynamica, warmte- en massaoverdracht). Zo worden alle noodzakelijke elementen geïntroduceerd, die nodig zijn om een consequente vervolgopleiding in bouw- en brandveiligheidstechniek te beginnen.

Deze module laat de student kennismaken met de principes van bouwmethoden die gebruikt worden bij kleinschalige, laagbouw in het Verenigd Koninkrijk. De module laat de student ook kennismaken met de minder bekende vormen van de gebruikte bouw en stelt de student in staat de studie te richten op de gebieden van de bouwtechniek die op zijn cursus.... van bijzonder belang zijn.

Deze module laat de leerling kennismaken met de fundamentele wetenschappelijke principes van verbranding en vuur. Het voornaamste doel is de leerlingen een algemeen begrip en kennis van verbrandings-, brand- en explosieverschijnselen bij te brengen. De belangrijkste definities, benaderingen en technieken die in de brand- en verbrandingskunde en -techniek ontwikkeld worden, worden geïntroduceerd om de weg te bereiden voor de verdere diepgaande studie via alle andere brand-gerelateerde modules in het Brandleerplan. Naast de inleiding tot branden en verbranding verschaft de module basisinformatie en kennis uit verwante disciplines (chemische kinetica en thermodynamica, vloeistofdynamica, warmte- en massaoverdracht). Zo worden alle noodzakelijke elementen geïntroduceerd, die nodig zijn om een consequente vervolgopleiding te beginnen op het veelzijdige en multidisciplinaire gebied van brandveiligheid.

De leerdoelen van deze module zijn de leerlingen kennis te laten maken met eenvoudig ontwerpen, zodanig dat ze een wetenschappelijke en analytische benadering ontwikkelen van de oplossing van milieu/veiligheidsbeheersingsproblemen in verband met de gebouwde omgeving.

Introductie van basisbegrippen uit de wiskunde, uitbreiding van het scala aan wiskundige concepten van de student, ontwikkeling van basistechnieken en toepassing ervan bij de analyse en oplossing van veel voorkomende ingenieursproblemen.

Deze module beoogt de studenten in staat te stellen de wiskundige, statistische, analytische, informatietechnologische, communicatie- en onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Hiermee worden alle noodzakelijke elementen geïntroduceerd, die nodig zijn om verder te komen in de cursus.

Deze module zal een algemeen inzicht verschaffen in de aard en omvang van het rechtssysteem dat in het VK/HK functioneert. Het zal de student ook kennis en inzicht verschaffen in de beginselen die ten grondslag liggen aan het veiligheidsrecht, het ontstaan van de arbeidsrelatie, met inbegrip van de rechten en plichten van beide partijen.

Jaar 2

Deze module beoogt inzicht te verschaffen in de soorten gedrag die bewoners in brandsituaties vertonen bij noodevacuatie, bewustzijn en waardering te ontwikkelen voor de gevolgen van brand in de gebouwde omgeving, inzicht te verschaffen in het belang van brandveiligheidssystemen, vluchtmiddelen en de brandveiligheidsbeheerssystemen, en inzicht te ontwikkelen in de juridische aspecten van brandveiligheid en andere voor brand relevante wetgeving.

Deze module beoogt de ontwikkeling van een bewustzijn van en inzicht in verschijnselen van ongevallen en rampen en hun invloed op de samenleving. De verschillende soorten natuurlijke en technologische ongelukken en catastrofes en hun effect op de gebouwde omgeving worden onderzocht. De module reikt de studenten casestudies aan van de gevolgen van branden voor gebouwen op nationaal (UK/HK) en internationaal niveau. Door de leer- en onderwijsstrategie zal de module ook de inzetbaarheid van de leerlingen vergroten, zoals zelfstandig werken, analyseren, problemen oplossen, presentaties geven en samenwerken met anderen.

Deze module wil aandacht besteden aan de rol en verantwoordelijkheden van de projectmanager, samen met de leiderschaps- en organisatievaardigheden die voor de vervulling van deze functie essentieel zijn. De toepassing van de rol van de professionele projectmanager en de bijbehorende analytische, bewakende en controlerende technieken worden ontwikkeld.

Deze module wil de studenten in staat stellen de fundamentele principes die ten grondslag liggen aan vloeistofstroming te assimileren en deze toe te passen op vlammen, branden en explosies. De module is bedoeld om de theoretische en praktische thema's die in niveau 1 geïntroduceerd werden verder uit te werken. Het doel van deze module is het kwalitatieve begrip van verschijnselen van verbranding, brand en explosie verder te verbeteren en vaardigheden in de kwantificering ervan te ontwikkelen.

Deze module verschaft de beginselen en processen die nodig zijn voor gezondheid en veiligheid op het werk. Het verschaft de basisprincipes die nodig zijn voor de identificatie en beheersing van gevaren, het beheer van veiligheid en gezondheid samen met de geldende wetgeving. De module voorziet ook in praktische inspectie van werkplekken.

Jaar 3

Deze module gaat in op de principes van brandbeveiliging, standaard testprocedures en methoden om brandveiligheidsproblemen op te lossen met behulp van actieve en passieve brandbeveiligingssystemen. De aandacht gaat vooral uit naar innovatieve/geconstrueerde oplossingen voor brandveiligheidsproblemen. De module beoogt de ontwikkeling van de vaardigheden van de student op het gebied van numerieke analyses en kritische evaluatie in geschikte brandbeveiligingstoepassingen.

De module ontwikkelt het vermogen van de student om een wetenschappelijk brandonderzoek van een brandplek uit te voeren, waarbij de eisen ten aanzien van veiligheid, behoud van de plek, verzamelen van bewijsmateriaal en presentatie volledig worden nagekomen. De module verschaft de studenten gedetailleerde kennis van en praktische ervaring met brandonderzoek. Tot de behandelde gebieden behoren het herkennen van brandoorzaken, laboratoriumanalyse van brandresten, branddoden, en het beheer van brandonderzoek.

Deze module wil de studenten de gelegenheid geven zelfstandig onderzoeks- en evaluatievaardigheden te ontwikkelen. Op individuele basis zal de student een diepgaand onderzoek moeten uitvoeren waarbij theoretische, computationele, experimentele of onderzoekende analyse aan bod komt, of een combinatie daarvan. Door de leer- en onderwijsstrategie zal de module ook de inzetbaarheid van de leerlingen vergroten, zoals schriftelijke communicatievaardigheden, zelfstandig plannen, uitvoeren en verspreiden van onderzoeksresultaten.

Deze module wil de leerlingen bekwamen in het begrip van branden in omhulsels en van de overheersende mechanismen die branden in omhulsels beheersen. De module maakt het mogelijk voor de studenten een stevige basis te leggen op de kennis die ze in Niveau 1 en Niveau 2 opdeden. Een breed scala van veel gebruikte relaties, oplossingen en modellen wordt uitgelegd en geïnterpreteerd om te helpen bij het ontwerpen van gebouwen voor brandveiligheid en brandonderzoek. Door de leer- en onderwijsstrategie zal de module ook de inzetbaarheid van de leerlingen vergroten, zoals zelfstandig werken, analyseren, problemen oplossen, presentaties geven en samenwerken met anderen.

Deze module wil de studenten de gelegenheid bieden hun academische studie van risico-analysetechnieken te ontwikkelen en moedigt de student aan een scala van meer kwantitatieve methoden te gebruiken en toe te passen. De module omvat een gestructureerde rondgang langs aankruislijsten, beoordeling van factoren (swot, steeple enz.), rangschikking van risico's, spreadsheets (FMEA, HazOp, PHA), indices, betrouwbaarheid & bomen, nut, kosten/baten, enz.

Deze module wil de studenten kennis bijbrengen van de fundamentele principes van management in een risicokritische omgeving. Aspecten die onderzocht worden zijn onder andere de relevantie van managementstijlen in tegenstrijdige domeinen zoals het beheer van noodsituaties en de dagelijkse strategische controle van een grote dienstkritische organisatie. Het onderzoekt de politieke en sociale ideeën die samenhangen met het managen van overheidsorganisaties in. Daarna gaat de aandacht naar de kenmerken van het systeem van openbare dienstverlening, het effect ervan op de economie, strategische keuzes en besluitvorming, management in de arena van de plaatselijke overheid en risicobeheer in de openbare sector. Verdere aspecten die onderzocht zullen worden zijn de managementstijlen, veranderingsmanagement, beleid en politieke implicaties binnen organisaties als de Fire and Rescue Services.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Fire Safety and Risk Management BSc (Hons) aan de University of Central Lancashire

45% Ingenieurs
15% Elementaire beroepen
15% Geschoolde beroepen
10% Beroepen in de informatietechnologie
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de verkoop
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Bedienden van processen, installaties en machines

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor anderen in techniek

Kwalificatie-eisen

104 UCAS punten op A2 niveau

104 UCAS punten

104 UCAS punten

Geslaagd voor IB Diploma inclusief 104 UCAS punten uit vakken op hoger niveau.

104 UCAS punten

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 waarbij geen enkel onderdeel minder dan 5,5 scoort (Moet binnen twee jaar na de begindatum van de cursus afgelegd zijn)
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Fire Safety and Risk Management, BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Brandveiligheid en risicobeheer BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

*uitsluitend met jaarlijkse verhoging overeenkomstig het Britse inflatiecijfer van de detailhandelsprijsindex

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Central Lancashire in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Central Lancashire in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Organisatie

  • #48 
  • #62 
  Bedrijfsmanagement
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 23 rankings van University of Central Lancashire

Over University of Central Lancashire

De University of Central Lancashire (UCLAN) is een door de overheid gefinancierde universiteit in de trotse stad Preston, in Lancashire, Engeland. De hoofdcampus van de universiteit ligt in het hart van de stad, op slechts enkele minuten van een assortiment winkelcentra, amusementsmogelijkheden en uitgaansgelegenheden voor wie daarin geïnteresseerd is.

Studentensamenstelling van University of Central Lancashire

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
17185
postgraduates:
4980
Totaal:
22165
 • #UCLanFreshers Week 2019
 • Why UCLan?
 • UCLan Graduation 2017
 • Moving On to UCLan
 • Jane Constance's UCLan Story
 • International students on study abroad at UCLan

Waar wordt dit programma onderwezen

UCLan Main Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - Admissions Office
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Queen's University of Belfast 81% 0% 5% £17400 186 Belfast On campus Voltijd
City University London 84% 15% 2% £19500 137 London On campus Voltijd
Glasgow Caledonian University 81% 5% 5% £12250 167 Glasgow On campus Voltijd
University of Central Lancashire 57% 3% 5% - 121 Preston On campus Voltijd
Glasgow Caledonian University 81% 5% 5% - 167 Glasgow On campus Voltijd
University of Central Lancashire 57% 3% 0% - 121 Preston On campus Voltijd
University of Central Lancashire 57% 3% 5% - 121 Preston On campus Voltijd
University of Central Lancashire 57% 3% 0% - 121 Preston On campus Voltijd
Birmingham City University 57% 3% 0% £13200 121 Birmingham On campus Voltijd
Birmingham City University 57% 3% 0% £13200 121 Birmingham On campus Voltijd