University of Chichester
Sportmanagement BA (Hons)
University of Chichester

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in toerisme, vervoer en reizen

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding toerisme, vervoer en reizen aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19000 £18500 £24500
25-75 percentiel bereik £18000 - £23000 £16000 - £24000 £17000 - £29500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van toerisme, vervoer en reizen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20998 £20830 £24369
25-75 percentiel bereik £17814 - £24178 £16042 - £26488 £18552 - £31827

Cursusbeschrijving

Onze graad is zo opgezet dat je de kennis en het inzicht verwerft in enkele van de voornaamste aspecten van zakendoen en management in de context van sport. Je gaat in op het belang van sport voor het welzijn van individuen en groepen in de samenleving en hoe je als manager effectief op hun behoeften kunt inspelen.

In je eerste jaar volg je een studieprogramma dat je kennis laat maken met alle aspecten van sportmanagement, van klantenzorg tot inzicht in megasport. In het tweede jaar van de opleiding kun je kiezen voor een studierichting Bedrijfskunde of Lichaamsbeweging tot een met name genoemde graad:

BA (Hons) Sportmanagement (Business)

BA (Hons) Sportmanagement (lichamelijke activiteit)

Je komt in aanmerking om gratis 'student affiliate member' te worden van het Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity (CIMSPA) tijdens je studietijd aan de universiteit.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Sport Management, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module laat de studenten kennismaken met de organisatie van mega sportevenementen, en bekijkt dit kritisch in de context van enkele van de politieke schandalen die sommige van deze evenementen hebben omgeven. Daarna wordt ingegaan op de rol van de media en de commerciële industrie, het milieu-effect en de nalatenschap van mega sportevenementen. De module besteedt bijzondere aandacht aan de moderne Olympische Spelen.

Deze module is een sociologische module die de studenten zal laten kennismaken met enkele van de belangrijkste klassieke sociale concepten en die een inzicht zullen ontwikkelen in de relatie tussen sport en moderne samenlevingen en die beschouwd worden als de grondleggende sociologische theorieën. De toepassing van theorieën en concepten wordt verkend door de aandacht te richten op de cultuur en ideologie van de moderne sport en de ontwikkeling ervan uit pre-industriële ongeorganiseerde populaire bezigheden. In het bijzonder wordt onderzocht hoe ons sportgedrag gevormd en ingeperkt wordt door bredere sociale en culturele krachten die op ons inwerken.

De module verschaft de achtergrond van de huidige bedrijfs- en managementpraktijk in de sport- en vrijetijdsindustrie, waaronder het aanbieden van sportontwikkeling en gemeenschapsrecreatie, fitness, bedrijven, ontmoetingsplaatsen en evenementen. De module verkent het kader van de sportbeoefening, de grondwettelijke structuur en de uitvoering van het overheidsbeleid in het Verenigd Koninkrijk, en de rol van bestuursorganen van de sport en andere instanties. De module verkent de organisatorische partnerschapsmogelijkheden en allianties die duurzame sport- en vrijetijdsvoorzieningen en deelnamepatronen in sport en fitness trachten te onderbouwen, en de gevolgen van commerciële druk en concurrentie.

Jaar 2

De module introduceert kwalitatieve onderzoeksinstrumenten ten behoeve van het verzamelen en analyseren van tekstuele gegevens. De studenten krijgen kennis van en ervaring met het analyseren van tekstuele gegevens met behulp van thematische codering en inzicht in het op de juiste manier presenteren van onderzoeksresultaten. Deze module legt de nadruk op het belang van vormgeving bij kwalitatief onderzoek, het werken met mensen en de interpretatie van gegevens via thematische codering.

De module introduceert kwantitatieve onderzoeksinstrumenten ten behoeve van het verzamelen en analyseren van numerieke gegevens. De studenten verwerven kennis van en ervaring met het analyseren van numerieke gegevens met behulp van beschrijvende statistieken en inzicht in het op de juiste manier presenteren van onderzoeksresultaten. Deze module legt de nadruk op de juiste opzet van onderzoeksexperimenten om associaties en verschillen tussen groepen te onderzoeken. Het gebruik van inferentiële statistieken wordt geïntroduceerd en de studenten zullen ervaring opdoen met het gebruik van statistische analyse software.

Deze module kan zowel in het eerste als in het tweede semester gevolgd worden: het aangewezen semester verwijst naar de datum van indiening. Voor studenten die een loopbaan in het onderwijs ambiëren kan de stage worden gelopen vóór het begin van Semester 1, Niveau 5 (na bevredigende voltooiing van Niveau 4 en mag alleen beginnen als je supervisor aan de Universiteit twee weken vóór het begin van je stage toestemming geeft). We raden alle studenten aan ernaar te streven de stage en de beoordeling in het eerste semester te doen, afhankelijk van de planning van je eigen moduleprofiel voor dat jaar. De stage kan op flexibele basis worden gelopen (in totaal 210 uur), maar moet zo worden georganiseerd dat ze de andere modules die je volgt niet verstoort.

Deze module kan zowel in het eerste als in het tweede semester gevolgd worden: het aangewezen semester verwijst naar de datum van indiening. Voor studenten die een loopbaan in het onderwijs ambiëren kan de stage worden gelopen vóór het begin van Semester 1, Niveau 5 (na bevredigende voltooiing van Niveau 4 en mag alleen beginnen als je supervisor aan de Universiteit twee weken vóór het begin van je stage toestemming geeft). We raden alle studenten aan ernaar te streven de stage en de beoordeling in het eerste semester te doen, afhankelijk van de planning van je eigen moduleprofiel voor dat jaar. De stage kan op flexibele basis worden gelopen (in totaal 210 uur), maar moet zo worden georganiseerd dat ze de andere modules die je volgt niet verstoort.

Deze module wil de studenten de instrumenten en vaardigheden aanreiken die nodig zijn om projecten effectief te beheren. Specifieke doelstellingen zijn: Het belang aantonen van het volgen van een voorgeschreven projectmanagement methodologie; De concepten van projectmanagement op een praktische manier introduceren, waaronder: 1. effectieve scoping 2. planning 3. toewijzing van middelen 4. risico- en probleembeheer 5. projectbewaking 6. rapportage en evaluatie; De basis leggen voor business case ontwikkeling en daaropvolgend budgetbeheer.

Deze module wil de studenten de instrumenten en vaardigheden aanreiken die nodig zijn om projecten effectief te beheren. Specifieke doelstellingen zijn: het belang aantonen van het volgen van een voorgeschreven projectmanagement methodologie; de begrippen van projectmanagement op een praktische manier introduceren, waaronder: 1. effectieve scoping 2. planning 3. toewijzing van middelen 4. risico- en probleembeheer 5. projectbewaking 6. rapportage en evaluatie; de basis leggen voor de ontwikkeling van een business case en het daaropvolgende budgetbeheer.

Deze module is bedoeld om studenten marketing en digitale marketing kennis te laten maken met sociale media vanuit een zakelijk en professioneel perspectief. Ze wordt ingekaderd binnen de context van de marketingmix, maar verkent de trend met dit tactische aspect en meer actuele ideeën rond het concept van digitale consumenten en boeiende merkervaringen. Leerlingen verkennen de geschiedenis, ontwikkeling en toekomst van sociale media, en kijken naar hulpmiddelen om rollen, teams en campagnes te beheren.

De module gaat in op de zakelijke context van de sport- en vrijetijdsindustrie, internationaal en in het VK. Elementaire financiële managementconcepten, budgetteringsmethoden, kostenberekening en cash flow worden verkend. De interpretatie en analyse van financiële overzichten door het gebruik van financiële indicatoren wordt onderzocht. Het belang van bedrijfsplanning en projectevaluatie wordt bestudeerd en toegepast. De module biedt een essentiële financiële onderbouwing van managementpraktijken die de sport- en vrijetijdsindustrie nodig heeft.

Jaar 3

Deze module kan zowel in het eerste als in het tweede semester gevolgd worden: het aangewezen semester verwijst naar de datum van indiening. Voor studenten die een loopbaan in het onderwijs ambiëren kan de stage worden gelopen vóór het begin van Semester 1, Niveau 5 (na bevredigende voltooiing van Niveau 4 en mag alleen beginnen als je supervisor aan de Universiteit twee weken vóór het begin van je stage toestemming geeft). We raden alle studenten aan ernaar te streven de stage en de beoordeling in het eerste semester te doen, afhankelijk van de planning van je eigen moduleprofiel voor dat jaar. De stage kan op flexibele basis worden gelopen (in totaal 210 uur), maar moet zo worden georganiseerd dat ze de andere modules die je volgt niet verstoort.

De studenten worden aangemoedigd een bij hun studierichting passende onderzoeksvraag te identificeren die van belang en relevant is voor hun studie. Een geschikte aanpak van de vraag wordt dan bepaald door bespreking met docenten die beschikken over relevante theoretische en praktische expertise op het door de student gekozen gebied. Het onderzoek kan op één vakgebied betrekking hebben, of op meer dan één, maar moet wel passen in het gekozen studieprogramma van de student. In alle gevallen zullen de docenten advies geven over het vermogen van de student om de complexiteit van het onderzoek te voltooien in de beschikbare tijd en met de nodige middelen.

De leerlingen onderzoeken de manieren waarop lichamelijke activiteit, gezondheid en fitness in de hedendaagse samenleving geconsumeerd worden. De discussie vindt plaats in het kader van Chris Shilling's werk over "lichaamsprojecten" en de opvatting dat, vooral in postmoderne tijdperken, mensen steeds meer geneigd zijn het lichaam te zien als een entiteit waaraan gewerkt moet worden, vooral in verband met de constructie van een bepaalde individuele identiteit, en het is dit (naast andere ontwikkelingen) dat ons helpt het huidige consumptiegedrag ten aanzien van gezondheid en fitness te verklaren. Basisvaardigheden voor video en montage van de media-afdeling.

De module onderzoekt de aard van het plannen, beheren en uitvoeren van een buurtsportmanifestatie of -project in de context van moderne sportontwikkeling. De module omvat analyses van traditionele sportontwikkelingsevenementen en de beweegredenen daarachter. Ook worden de verbanden tussen het beleid van de nationale overheid, de plaatselijke agenda en de doelstellingen van de nationale bestuursorganen onderzocht. Ook de rol van de coach wordt besproken en bekritiseerd in de context van het plannen en uitvoeren van een buurtsportmanifestatie of -project. Verdere verbanden tussen sport, liefdadigheid en politiek worden ook gelegd om de rol aan te tonen die sport kan spelen in de betrokkenheid van de gemeenschap.

De module onderzoekt de aard van het plannen, beheren en uitvoeren van een buurtsportmanifestatie of -project in de context van moderne sportontwikkeling. De module omvat analyses van traditionele sportontwikkelingsevenementen en de beweegredenen daarachter. Ook worden de verbanden tussen het beleid van de nationale overheid, de plaatselijke agenda en de doelstellingen van de nationale bestuursorganen onderzocht. Ook de rol van de coach wordt besproken en bekritiseerd in de context van het plannen en uitvoeren van een buurtsportmanifestatie of -project. Verdere verbanden tussen sport, liefdadigheid en politiek worden ook gelegd om de rol aan te tonen die sport kan spelen in de betrokkenheid van de gemeenschap.

De module onderzoekt waarom mensen van cruciaal belang zijn in de vrijetijdsindustrie. Dit omvat alle aspecten van de menselijke hulpbronnen, van hoe het management de toon van de cultuur van een organisatie zet tot hoe de doelstellingen van een organisatie bereikt worden. Het zal uitleggen hoe het personeel belangrijk is bij het bereiken van deze visie door ervoor te zorgen dat het juiste personeel wordt aangenomen en vervolgens effectief ontwikkeld en gemotiveerd.

De module onderzoekt waarom mensen van cruciaal belang zijn in de vrijetijdsindustrie. Dit omvat alle aspecten van de menselijke hulpbronnen, van hoe het management de toon van de cultuur van een organisatie zet tot hoe de doelstellingen van een organisatie bereikt worden. Het zal uitleggen hoe het personeel belangrijk is bij het bereiken van deze visie door ervoor te zorgen dat het juiste personeel wordt aangenomen en vervolgens effectief ontwikkeld en gemotiveerd.

De module verkent de aard van politiek en beschouwt de volle reikwijdte van hoe sport en politiek met elkaar in verband staan, van de verdeling van middelen op plaatselijk niveau tot de besluitvorming bij grote wereldgebeurtenissen. De module omvat analyses van ?sport voor ontwikkeling? en ?sport voor ontwikkeling en vrede? programma's. Ook worden verbanden tussen de staat, nationalisme, identiteit en sport onderzocht. De rol van de staat wordt verder geproblematiseerd door aandacht te besteden aan het proces van globalisering en hoe dit verband houdt met sport, beleid en politiek.

De module is onderverdeeld in belangrijke overkoepelende thema's: de filosofie van strategie en de vraag of strategie een wetenschap of een kunst is: het proces van strategie en de vraag of strategie gebaseerd is op planning en analyse of op uitproberen, experimenteren of ontstaan: de drijfveren van strategie en de vraag of de cruciale determinanten van een strategie de organisatie van de omgeving zijn. De module sluit af met een discussie over het onderlinge verband tussen strategieën en effectieve planning, theorie en praktijk, en wat dit betekent voor degenen die sportorganisaties leiden.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Sport Management BA (Hons) aan de University of Chichester

30% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Sport- en fitnessberoepen
10% Administratieve beroepen
10% Elementaire beroepen
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Mediamedewerkers
5% Beroepen in de verkoop

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor toerisme, vervoer en reizen

Kwalificatie-eisen

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 5
PTE Academic 43

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Sport Management, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Sportmanagement BA (Hons)

EU £14500 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Er is een 10% collegegeldbeurs voor EU studenten.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Chichester in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Chichester in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Zakelijk

  • #60 
  • #77 
  Bedrijfsmanagement
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 9 rankings van University of Chichester

Over University of Chichester

De Universiteit van Chichester is een door de overheid gefinancierde universiteit die is gevestigd in West Sussex, Engeland. De hoofdcampus, bekend onder de naam Bishop Otter, ligt in de kathedraalstad Chichester. De universiteit heeft nog een campus, Bognor Regis genaamd, die dicht bij Hotham Park ligt. Met 14 verschillende afdelingen heeft de universiteit veel studiemogelijkheden om een verscheidenheid aan studenten aan te trekken.

Lijst met 169 bachelor- en masteropleidingen van University of Chichester - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Chichester

 • Welcome Week 2019 | University of Chichester
 • What's your favourite thing about the University? | University of Chichester
 • Being yourself at university (Ep 2) | University of Chichester
 • Being away from home for the first time (S1 Ep 8) | Be You Podcast
 • Being yourself at university (Ep 1) | University of Chichester
 • Why Choose Chichester? | University of Chichester

Waar wordt dit programma onderwezen

Bishop Otter Campus
map marker Toon op kaart
Bishop Otter Campus, Chichester
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Business and Management (Sandwich) BA (Hons) University of South Wales 88% 10% 21% £12600 107 Pontypridd On campus Voltijd
International Business and Management BSc (Hons) Aston University 70% 0% 8% £16300 137 Birmingham On campus Voltijd
Business Management BA (Hons) Middlesex University 75% 8% 4% £14000 103 London On campus Voltijd
International Business and Management with a Modern Language with Year Abroad BSc (Hons) University of Reading 82% 1% 4% £19500 126 Reading On campus Voltijd
Business Management BSc (Hons) City University London 75% 3% 25% £19500 121 London On campus Voltijd
Tourism Management (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 81% 5% 0% £11400 115 Liverpool On campus Voltijd
International Tourism Management (3 Years or 4 Years including Foundation) BA (Hons) Cardiff Metropolitan University 70% 5% 10% £13000 119 Cardiff On campus Deeltijd
Business Management and Conservation Biology BA (Hons) Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 107 Liverpool On campus Voltijd
Fashion Management with Marketing BA (Hons) Southampton Solent University 61% 1% 3% £13800 115 Southampton On campus Voltijd
Forest Management BSc (Hons) University of Cumbria 60% 0% 20% £10500 107 Carlisle On campus Voltijd