University of Greenwich
Accounting and Financial Information Systems BA (Hons)
University of Greenwich

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Verhoog je carrière en verdienmogelijkheden met een graad in boekhouden en financiële informatiesystemen die geaccrediteerd wordt door professionele boekhoudkundige instanties zoals CIMA en ACCA.

Onze graad in boekhoudkundige en financiële informatiesystemen richt zich op systemen en modellen, waaronder kwantitatieve analyse en management accounting controles. Je leert er ook software en systeemvaardigheden zoals Excel, Access en SAP om je de essentiële praktische vaardigheden te geven die je nodig zult hebben.

De opleiding is geaccrediteerd door de professionele boekhoudkundige instanties CIMA en ACCA. Dit betekent dat als je deze graad met de relevante modules met succes afrondt, het aantal examens dat je moet afleggen om professionele boekhoudkundige kwalificaties te behalen daardoor kan verminderen.

Populaire functies voor onze afgestudeerden in boekhoudkundige en financiële informatiesystemen zijn onder meer bedrijfs- en financiële analisten, of werken in financiële modellering.

Wat je moet weten over deze cursus

Ideaal voor wie graag met cijfers werkt, bedrijfsproblemen wil oplossen, en kennis wil maken met toonaangevende bedrijfssystemen zoals SAP en SAGE 50 accounts.

Deze graad wordt geaccrediteerd door de beroepsorganisaties CIMA en ACCA, waardoor je meer mogelijkheden krijgt om je carrière te verdienen.

Onze opleidingen in Accounting en Finance scoren 85% in studententevredenheid (The Complete University Guide League Tables 2021)

Onze opleidingen in Accounting en Finance staan in de TOP 3 voor studententevredenheid in Londen (The Complete University Guide League Tables 2021).

 • Onze opleidingen staan op de TOP 10 ranglijst van Accounting & Finance vakken in Londen (The Complete University Guide League Tables 2021)

Accredited by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) for the purpose of exemptions from some professional examinations.

Accredited by the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) for the purpose of exemption from some professional examinations.

Accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) for the purpose of exemption from some professional examinations through the Accredited degree accelerated route.

Accredited by the Association of International Accountants (AIA) for the purpose of exemption from some professional examinations.

Accredited by the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) for the purpose of exemptions from some professional examinations.

Accredited by the Association of International Accountants (AIA) for the purpose of exemption from some professional examinations.

Accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) for the purpose of exemption from some professional examinations through the Accredited degree accelerated route.

Accredited by the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) for the purpose of exemption from some professional examinations.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 15 afgestudeerden van Accounting and Financial Information Systems BA (Hons) op University of Greenwich voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
81 /100
15 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £22500 £25000
25-75 percentiel bereik £21000 - £31000 £19000 - £27500 £19500 - £33000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24063 £26844 £34100
25-75 percentiel bereik £20000 - £29558 £20891 - £36088 £24232 - £47892

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Accounting and Financial Information Systems, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Het doel van de module is een uitgebreide inleiding te geven in de beginselen, concepten en technieken van de financiële boekhouding. Het beoogt de ontwikkeling van bekwaamheid in het gebruik van dubbele invoertechnieken, de formulering van de belangrijkste financiële overzichten die van een bedrijfsorganisatie worden verlangd, en de invoering van de analyse van de financiële prestaties van een organisatie om te voldoen aan de eisen van verschillende groepen belanghebbenden bij de besluitvorming.

Deze module geeft een inleiding in Management Accounting. Het houdt zich bezig met de analyse van kosten, planning en controle, en alle interne verrichtingen binnen een organisatie. Management Accounting is echter meer dan cijfers; het vormt de basis van besluitvorming die sterk beïnvloed wordt door organisatiegedrag binnen een ethische context van een organisatie. Bij het analyseren van organisatiegedrag en management accounting hoort ook het analyseren van de werknemers die binnen de organisatie werkzaam zijn. Wanneer er mensen bij betrokken zijn, zijn het niet alleen de cijfers die het succes of falen van een organisatie bepalen. Het is binnen een gediversifieerde bedrijfsomgeving dat deze cursus de studenten in staat wil stellen deze management accounting technieken te begrijpen en toe te passen, om niet alleen het "Hoe", maar ook het "Waarom" van de ingevoerde benaderingen te bepalen. Een ander doel is dat studenten aan het begin van hun cursus accountancy conceptuele kaders ontwikkelen die gedurende hun hele studieprogramma gebruikt kunnen worden als hulpmiddelen bij het analyseren van organisatorische activiteiten.

Deze module biedt de studenten een inleiding tot zowel de economie als de financiële instellingen en markten. De cursus begint met een inleiding in micro- en macro-economie, centraal bankieren en monetair beleid. Deze inleidende basisbegrippen zullen de studenten in staat stellen te begrijpen hoe de wereldeconomie functioneert en te begrijpen welke gevolgen het monetaire beleid heeft voor de werking van het financiële systeem. De leerlingen zullen in staat zijn vragen te beantwoorden die betrekking hebben op wat er gebeurt als er een inkrimpend/uitbreidend monetair beleid in de economie wordt gevoerd? Wat kan het effect zijn van een overmaat aan vraag/aanbod in de economie? Wat is de rol van de centrale bank en hoe controleert ze de geldhoeveelheid in de economie? Bij het beantwoorden van deze vragen zullen de deelnemers de basiskennis van de economie verwerven en de implicaties ervan in het financiële systeem begrijpen.

Deze module beoogt het vermogen van de studenten te ontwikkelen om argumenten te ontwikkelen en conclusies te rechtvaardigen met behulp van numerieke informatie. De cursus onderwijst statistische en analytische vaardigheden en beoogt de numerieke vaardigheden en het begrip van de studenten van getallen specifiek in een financiële context te ontwikkelen. Het is ook van vitaal belang dat argumenten die uit numerieke analyse voortkomen duidelijk worden gecommuniceerd.

Deze module helpt studenten specifieke analytische vaardigheden te verbeteren die het accountantsberoep vereist. Het wil de studenten in staat stellen vaardigheden te ontwikkelen voor zelfstandig en zelfgestuurd leren. Deze cursus laat de studenten kennis maken met specifieke van het universitaire leven en processen. Het vergroot het vermogen om te profiteren van het academische leerproces De cursus richt zich ook op het identificeren en opbouwen van essentiële inzetbaarheidsvaardigheden en bekwaamheden.

Jaar 2

Deze cursus is een inleiding tot boekhoudkundige informatiesystemen (AIS) vanuit het perspectief van de boekhouder. Boekhoudkundige informatie en gegevens hebben altijd centraal gestaan in het werk van de boekhouder. Bijgevolg staat deze soort informatie centraal bij veel verschillende activiteiten binnen en buiten de organisatiegrenzen, en wordt ze in moderne bedrijven door de informatietechnologie (IT) gegenereerd. Net als de boekhoudkundige informatie die elk niveau en elke activiteit in een organisatie doordringt, doet dat ook de IT die het werk van de moderne boekhouder mogelijk maakt en ondersteunt. De cursus gaat uitvoerig in op de rol van informatiesystemen in de boekhouding, de opzet van AIS, en de kenmerken en verschillen van AIS in kleine en grote organisaties. Dit wordt bereikt door de verworven theoretische vaardigheden toe te passen met behulp van software en concepten als Excel, Access, XBRL, SaaS en SAP ERP. De cursus behandelt ook verschillende typische subsystemen van AIS toepassingen, zoals transactieverwerking, verkoop/incasso verwerking, acquisitie/betaling verwerking en besluitvormingsmodellen in AIS. Tegelijkertijd besteedt de cursus veel aandacht aan de rol van accountants als hoeders van zinnige bedrijfsgegevens, en benadrukt de noodzaak om de problemen rond computercriminaliteit, fraude, IT beveiliging, en AIS audit te begrijpen. Studenten bestuderen deze module ook in het Sandwich jaar.

Het doel van deze module is de kennis en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn voor een grondige evaluatie en vergelijking van bedrijfsprestaties (zowel historisch als ten opzichte van concurrenten) met behulp van een verscheidenheid aan financiële analysemethoden. Deze cursus onderzoekt een reeks financiële analysetechnieken om de prestaties van een bedrijf in het verleden en de vooruitzichten voor de toekomst te beoordelen, waaronder trendanalyse, financiële analyse van gewone afmetingen, analyse van procentuele veranderingen, benchmarking, en ratio-analyse. De geschiktheid van elke techniek zal voor verschillende scenario's worden bekeken, en de sterke punten en beperkingen van de methoden besproken. Bovendien beoogt deze cursus het commerciële bewustzijn van de studenten te vergroten door het gebruik van een echte bedrijfscasus. Leerlingen zullen informatie die openbaar beschikbaar is in de financiële overzichten van een onderneming combineren met kennis over de onderneming verkregen uit externe bronnen, waarbij ze de beperkingen die dit presenteert in ogenschouw nemen.

Deze module ontwikkelt de op niveau 1 geïntroduceerde kostprijsberekeningstechnieken. Het wil de studenten in staat stellen te begrijpen hoe een breder scala van boekhoudtechnieken door het management gebruikt kan worden ten behoeve van planning, controle en besluitvorming. Deze cursus zal de studenten meer inzicht geven in management accounting in een organisatorische omgeving. Daarom zal van de studenten niet alleen gevraagd worden aan te tonen dat ze cijfermatige vragen kunnen beantwoorden, maar ook dat ze hun oplossingen en methoden kunnen uitleggen. Deze cursus beoogt management accounting technieken in een praktische omgeving te brengen door van de studenten te verlangen dat ze management accounting problemen vertalen in op Excel gebaseerde modellen. Leerlingen zullen deze module ook in het Sandwichjaar volgen.

Het doel van deze module is studenten in de bedrijfskunde te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen om een stageplaats en een geschikte afstudeerplaats te vinden, en de inzetbaarheidsvaardigheden van de studenten te vergroten.

Voortbouwend op de vaardigheden opgedaan in de cursussen Jaar 1: Inleiding tot de financiële boekhouding en Kwantitatieve analyse en systemen, plaatst deze praktische cursus financiële boekhouding in een geautomatiseerde context en is bedoeld om het inzicht in boekhoudkundige informatiesystemen in de praktijk te ondersteunen. De cursus beoogt de ontwikkeling van de kennis van de studenten over technieken en vaardigheden om algemene zakelijke en financiële gegevens te verzamelen, te manipuleren en te analyseren het gebruik van gangbare bedrijfssoftwarepakketten zoals Sage 50, MS Excel en MS Access. Studenten studeren deze module ook in het Sandwichjaar.

Jaar 3

De cursus is de schil voor de stage van een jaar, die beschikbaar is voor alle studenten van de Business Faculty die fase 2 (L5) van hun undergraduate programma hebben voltooid. Het doel is de studenten ervaring te laten opdoen met een baan op graduate niveau en hen in staat te stellen na te denken over de ervaring die ze hebben opgedaan door in zo'n functie te werken en deze samen te vatten.

Jaar 4

De cursus is de schil voor de stage van een jaar, die beschikbaar is voor alle studenten van de Business Faculty die fase 2 (L5) van hun undergraduate programma hebben voltooid. Het doel is de studenten ervaring te laten opdoen met een baan op graduate niveau en hen in staat te stellen na te denken over de ervaring die ze hebben opgedaan door in zo'n functie te werken en deze samen te vatten.

Deze module beoogt de tijdens het hele studieprogramma ontwikkelde vaardigheden op het gebied van financiële modellering en bedrijfsanalyse te integreren met de complexiteit van het oplossen van problemen en het leveren van oplossingen voor een praktisch bedrijfsprobleem van een klant. De cursus biedt studenten de gelegenheid de praktische toepassing van bedrijfsconcepten te ervaren, te onderzoeken en te evalueren aan de hand van een adviesscenario voor een klant. Studenten moeten taken volbrengen zoals probleemevaluatie, klantenpitch en uiteindelijke voorstelpresentatie als deel van een consulting team met medestudenten.

Deze module beoogt de ontwikkeling van de vaardigheden van de student op het gebied van financiële modellering en analyse, belangrijke vaardigheden die nodig zijn om de financiële besluitvorming te ondersteunen. Met behulp van een verscheidenheid aan analyse- en modelleringstoepassingen, -instrumenten en -technieken, verschaft deze cursus de studenten zowel een groter inzicht in de huidige financiële toepassingen en methoden, als zeer verkoopbare vaardigheden.

Deze eenheid behandelt het traditionele conflict tussen bedrijfsstrategie en financieel beheer. Bedrijfsstrategie houdt zich bezig met het "scheppen van de toekomst". De toekomst is per definitie onzeker. Bedrijfsstrategie is toekomstgericht en richt zich op keuzes tussen alternatieven en behandelt hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, kwalitatieve vraagstukken. Financieel management is per definitie kwantitatief en wil een preciezere discipline zijn. In deze cursus worden de twee disciplines samengevoegd en worden zowel strategische als financiële analyse toegepast om de prestaties van organisaties te verbeteren. In de loop van deze cursus verken je vraagstukken op het gebied van inzicht in de strategische richting en geschiktheid van organisaties, interne en externe analyse, het genereren en screenen van opties, de keuze van opties en tenslotte de uitvoering. De hele cursus wordt uitgewerkt aan de hand van casestudies die gebaseerd zijn op echte organisaties en bedrijfssituaties.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Accounting and Financial Information Systems BA (Hons) aan de University of Greenwich

30% Administratieve beroepen
25% Financiële beroepen
15% Elementaire beroepen
10% Beroepen in de informatietechnologie
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Beroepen in de verkoop

Cijfers & studietijd

Op deze cursus worden de studenten beoordeeld door een combinatie van cursuswerk, examens en praktische beoordeling waar nodig. Elke cursus heeft formele beoordelingen die meetellen voor je cijfer. Sommige cursussen kunnen ook 'oefen'opdrachten bevatten, die je helpen je vorderingen te controleren en die niet meetellen voor je eindcijfer.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Accounting and Financial Information Systems, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Boekhouding en financiële informatiesystemen BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £14500 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze tarieven zijn vastgesteld voor de instroom in 2021/22. Daarom kan dit voor het academiejaar 2022/23 veranderen. Volg deze link voor meer informatie https://www.gre.ac.uk/finance

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van University of Greenwich in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 36 rankings van University of Greenwich

Over University of Greenwich

De universiteit van Greenwich wordt gefinancierd door de overheid en is gevestigd in Londen en Kent, Engeland. De hoofdcampus van de universiteit, het Old Royal Naval College, en de Avery Hill campus bevinden zich in de Royal Borough of Greenwich, in Groot-Londen. De satellietcampus in Medway, Kent maakt deel uit van een samenwerkingsverband met de Universiteit van Kent.

Studentensamenstelling van University of Greenwich

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
15430
postgraduates:
3925
Totaal:
19355
 • Cara's first day at International Welcome Week | University of Greenwich, London & Kent
 • Reasons to Study at the University of Greenwich | University of Greenwich, London and Kent
 • Chemical Engineering | University of Greenwich, London & Kent
 • I made it! | University of Greenwich, London & Kent
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
 • Top reasons to study at the University of Greenwich, London and Kent | Student Review

Waar wordt dit programma onderwezen

Greenwich Campus
map marker Toon op kaart
University of Greenwich (Greenwich Campus)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Strathclyde 91% 0% 3% £16400 247 Glasgow On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 64% 5% 14% £14500 83 Canterbury On campus Voltijd
University of Strathclyde 88% 5% 0% £16400 219 Glasgow On campus Voltijd
University of East Anglia 82% 1% 2% £17100 129 Norwich On campus Voltijd
Liverpool Hope University 38% 20% 6% £11400 107 Liverpool On campus Voltijd
University of Lincoln 85% 0% 5% £14700 122 Lincoln On campus Voltijd
University of Reading 92% 0% 0% £19500 124 Reading On campus Voltijd
University of Derby 93% 10% 15% £14045 119 Derby On campus Voltijd
University of Keele 78% 0% 15% £18900 130 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
University of Strathclyde 90% 0% 0% £16400 221 Glasgow On campus Voltijd