University of Greenwich
Primary Education with Qualified Teacher Status BA (Hons)
University of Greenwich

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Word leraar met deze graad in het basisonderwijs en krijg een lerarenopleiding die door Ofsted in zijn verslag van 2016 als 'Outstanding' werd beoordeeld. Je zult ook profiteren van onze uitstekende banden met scholen.

Onze graad in Primary Education with Qualified Teacher Status geeft je de kennis en vaardigheden om jonge leerlingen te inspireren. Je krijgt een lerarenopleiding via stages op de werkplek en sessies op de universiteit met onze docenten.

De opleiding omvat elk jaar ongeveer acht weken observatie en werken met ervaren leerkrachten basisonderwijs in een school. Dit betekent dat je tegen de tijd dat je aan het eind van je laatste jaar de Qualified Teacher Status bereikt, over de vaardigheden en het vertrouwen beschikt om je loopbaan als leraar basisonderwijs te beginnen.

Wat je over deze opleiding moet weten: Ofsted beoordeelde de kwaliteit van de lerarenopleiding als 'Outstanding' in zijn recente rapport over de Initiële Lerarenopleiding 2016.

Na succesvolle afronding bereik je de Qualified Teacher Status om je droomcarrière voort te zetten.

Accredited by the Department for Education (DfE) for the purpose of delivering initial teacher training programmes to achieve Qualified Teacher Status (QTS) or Early Years Teacher Status (EYTS).

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 57 afgestudeerden van Primary Education with Qualified Teacher Status BA (Hons) op University of Greenwich voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Basisonderwijs.

Algemene tevredenheid studenten
49 /100
57 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Primary Education with Qualified Teacher Status BA (Hons) van de University of Greenwich

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Primary Education with Qualified Teacher Status BA (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £30000 £26000 £30500
25-75 percentiel bereik £27000 - £31500 £22000 - £29000 £21500 - £34500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Basisonderwijs opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25479 £24514 £28116
25-75 percentiel bereik £23782 - £28383 £18792 - £27897 £20130 - £32846

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Primary Education with Qualified Teacher Status, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze cursus beoogt de ontwikkeling van de kennis en het inzicht van de studenten in de aard van het onderwijzen en leren in de klas en de waardering van kinderen als individuele leerlingen, met de nadruk op het passende leerplan, de pedagogiek en de praktijk in de klas voor KS1 en KS2. De studenten zullen kennis maken met de continuïteit en de fasen van progressie voor kinderen als leerlingen. De cursus beoogt de ontwikkeling van de kennis en het inzicht van de studenten in het belang van het cyclische proces van planning en evaluatie. De cursus wil verbanden leggen tussen vakken en ook vakspecifieke pedagogiek introduceren.

Deze cursus beoogt de ontwikkeling van de kennis en het inzicht van de studenten in de aard van het onderwijzen en leren in de klas en het waarderen van kinderen als individuele leerlingen, met de nadruk op het passende leerplan, de pedagogiek en de praktijk in de klas voor kinderen in de bovenbouw van KS2 en de overgang naar KS3. De cursus is erop gericht de kennis en het inzicht van de studenten te ontwikkelen in het belang van observatie als basis voor de planning van het leeraanbod in deze sleutelstadia, en in de behoefte aan passende en doeltreffende pedagogiek.

Deze cursus beoogt de ontwikkeling van de kennis en het inzicht van de studenten in de aard van het onderwijzen en leren in de klas en de waardering van kinderen als individuele leerlingen, met de nadruk op het passende leerplan, de pedagogiek en de praktijk in de klas voor vroege leerlingen. De cursus is erop gericht de kennis en het inzicht van de studenten te ontwikkelen in het belang van observatie als basis voor de planning van het leeraanbod in de vroege jaren, en in de behoefte aan een passende en stimulerende leeromgeving, met inbegrip van doeltreffende interacties.

De module beoogt: de studenten kennis te laten maken met academische studie aan de universiteit; de communicatieve vaardigheden van de studenten binnen een groepssituatie te ontwikkelen; de studenten kennis te laten maken met de verwachting van het werken op niveau 4; de studenten kennis te laten maken met de theorie en de pedagogiek die kenmerkend zouden zijn voor actief leren; de studenten kennis te laten maken met de mogelijkheden van de leeromgeving buiten de universiteit. Na het succesvol afronden van deze cursus zal een leerling in staat zijn om: De eisen van schrijven op niveau 4 begrijpen; Vertrouwd zijn met de processen van het schrijven, inzenden en omgaan met feedback voor een opdracht; Een groeiend begrip tonen van ?actief leren? in het basisonderwijs; Een begrip tonen van de buitenleeromgeving en waarom die belangrijk is in het leren en de ontwikkeling van een kind.

De cursus beoogt: Studenten kennis te laten maken met de relevante wettelijke curricula; studenten in staat te stellen de vakkennis te ontwikkelen die nodig is om effectief les te geven in Engels, wiskunde en natuurwetenschappen in de relevante sleutelstadia; hun bredere vakkennis te ontwikkelen als antwoord op initiatieven van de overheid of veranderingen in het curriculum; studenten in staat te stellen hun vakkennis in Engels, wiskunde en natuurwetenschappen te documenteren en portfolio's samen te stellen; en studenten te ondersteunen bij hun begrip van het proces om bewijzen te leveren voor de Leraren? Normen.

Het overkoepelende doel van deze cursus is de studenten een stevige basis te bieden om geleidelijk de kennis, het begrip en de praktische vaardigheden te demonstreren die nodig zijn om het leren van kinderen in de leeftijdsfase van de Vroegste jaren en/of het Basisonderwijs te ondersteunen. De studenten een begin maken met het ontwikkelen van hun begrip van het leren in de lagere school en hun vertrouwen ontwikkelen in het omgaan met kinderen om het leren te bevorderen; De studenten kennis laten maken met en vertrouwd maken met de Teachers? Met de steun van een ervaren leerkracht beginnen ze hun vermogen te ontwikkelen om verantwoordelijkheid op te nemen voor het plannen, onderwijzen en leren van groepen kinderen, en zo verder te gaan met het onderwijzen van de hele klas; De studenten helpen hun vaardigheden te ontwikkelen om na te denken over hun eigen vooruitgang als leerkracht en, met steun, plannen te maken voor verdere ontwikkeling, zowel in het licht van de Lerarennormen als in hun academische studie; De studenten helpen hun vaardigheden te ontwikkelen om na te denken over hun eigen vooruitgang als leerkracht en, met steun, plannen te maken voor verdere ontwikkeling, zowel in het licht van de Lerarennormen als in hun academische studie; De studenten helpen hun vaardigheden te ontwikkelen om hun eigen vooruitgang als leerkracht te evalueren. normen en in hun academische studie; de studenten vertrouwd maken met de eisen en vaardigheden van het werken op graadniveau.

Jaar 2

De doelstellingen van de module zijn: voortbouwen op de onderwerpen en thema's die aan bod kwamen in Engaging in the Wider Curriculum: Ideeën overbrengen en uitdrukken; Leerlingen kennis laten maken met een extra scala van vakken die het kerncurriculum aanvullen en helpen een breed en evenwichtig curriculum te vormen. De nadruk zal liggen op onderwerpen die kennis en begrip van de wereld ontwikkelen en op de bijbehorende vaardigheden zoals onderzoek; De aandacht richten op specifieke onderwerpen met als doel de leerlingen meer inzicht te geven in de aard van de onderwerpen en ook hun kennis, zelfvertrouwen en enthousiasme te ontwikkelen; De leerlingen vertrouwd maken met de relevante wettelijke documenten en niet-wettelijke adviezen en richtlijnen; De leerlingen aanmoedigen hun vaardigheden te ontwikkelen in het plannen, onderwijzen en beoordelen van het leren van kinderen in deze onderwerpen door verbanden te leggen tussen de inhoud van de cursus en de op school opgedane ervaringen.

De doelstellingen van de module zijn: de leerlingen kennis laten maken met een reeks leerplanonderwerpen die het kernleerplan aanvullen en helpen een breed en evenwichtig leerplan te vormen. De nadruk ligt op die vakken die de expressieve aspecten van het leren van kinderen stimuleren / vergemakkelijken; de nadruk leggen op specifieke vakken met de bedoeling de leerlingen te helpen hun inzicht in de aard van de vakken te ontwikkelen en ook hun kennis, zelfvertrouwen en enthousiasme; de leerlingen kennis laten maken met de relevante wettelijke documenten en niet-wettelijke adviezen en richtlijnen; de leerlingen aanmoedigen hun vaardigheden te ontwikkelen in het plannen, onderwijzen en beoordelen van het leren van kinderen in deze vakken door verbanden te leggen tussen de cursusinhoud en de ervaringen op school.

De doelstellingen van de cursus zijn: de kennis en het begrip van de studenten over inclusie in de Voorschoolse en Basisleeftijdsfase ontwikkelen door middel van universitaire en schoolgerichte training; De benaderingen belichten om de belemmeringen voor het leren van Meer Begaafde Leerlingen, kinderen met SEND en EAL te overwinnen; De studenten laten inzien en begrijpen hoe ze alle kinderen in scholen, ook Meer Begaafde Leerlingen, kunnen ondersteunen; Bijdragen tot het vermogen van de studenten? vermogen om effectief te reageren op de uitdagingen van inclusie door een passend theoretisch kader te scheppen waarin verschillende perspectieven en het huidige denken over het tegemoetkomen aan de leerbehoeften van alle leerlingen geëvalueerd kunnen worden; De leerlingen aanmoedigen om tijdens hun schoolervaringen na te denken over voorbeelden van inclusieve praktijk; De ervaringen van de leerlingen met inclusie ontwikkelen in de context van het relevante onderzoek, de praktische toepassingen en de theorie.

De doelstellingen van de module zijn: Verder ontwikkelen van het inzicht van de studenten in de ontwikkeling en progressie in de taal en geletterdheid van kinderen; Verdiepen van het inzicht van de studenten in de relaties tussen lezen, schrijven, spreken en luisteren; de belangrijke factoren in deze processen en hoe effectieve vakspecifieke pedagogiek te gebruiken in hun onderwijs; Verder ontwikkelen van het inzicht van de studenten in het effectief gebruik van teksten bij het plannen en onderwijzen van Engels; Verder ontwikkelen van de studenten? kennis en begrip van hoe systematische synthetische fonetiek te onderwijzen en te beoordelen; Leerlingen ondersteunen in hun kennis van de relevante wettelijke en niet-wettelijke leerplannen, kaders en richtlijnen en andere relevante initiatieven op het gebied van Engels; Leerlingen verder ontwikkelen in hun vermogen hun eigen vakkennis te controleren en te ontwikkelen en eventuele misvattingen en leemtes in hun vakkennis aan te pakken.

De doelstellingen van de module zijn: Verder ontwikkelen van het inzicht van de studenten in de ontwikkeling en progressie in het wiskunde-onderwijs; Verdiepen van het inzicht van de studenten in de problemen die het wiskunde-onderwijs met zich meebrengt en nagaan hoe ze die kunnen hanteren; Uitrusten van de studenten om tegemoet te komen aan een breed scala van leerbehoeften, met inbegrip van een beheersingsbenadering; Ondersteunen van de studenten bij het begrijpen en aanpakken van de misvattingen en hiaten in de vakkennis van kinderen; Verder ontwikkelen van de studenten? vermogen om hun eigen vakkennis en pedagogiek te controleren en te ontwikkelen, en eventuele misvattingen en leemtes in hun vakkennis aan te pakken; Ondersteunen van leerlingen om een wiskundig onderzoek op hun eigen niveau uit te voeren en een onderzoek te plannen en uit te voeren terwijl ze op School Experience 2 zijn; Ondersteunen van leerlingen om een vakoverschrijdende les te plannen en uit te voeren terwijl ze op School Experience 2 zijn en die aan collega's te presenteren.

Deze cursus wil voortbouwen op de ervaringen opgedaan in Jaar 1 en Schoolervaring 1 door de rol van de leraar als professional binnen de hele schoolcontext te onderzoeken. Deze cursus zal het verband tussen onderwijstheorie en praktijk ontwikkelen. Deze cursus zal een begrip van pedagogie ontwikkelen. Bij succesvolle afronding van deze cursus zal een student in staat zijn om: Het inzicht ontwikkelen in een reeks benaderingen die de pedagogiek onderbouwt (TS 2, TS 4 & TS 5); Erkennen op welke manieren het leren van kinderen beïnvloed kan worden door hun lichamelijke, sociale en intellectuele ontwikkeling en de rol van de leraar daarbij (TS 1, TS 2 & TS 5); De praktische vaardigheden ontwikkelen van planning en beoordeling, gedragsmanagement en het inzetten van volwassenen als voorbereiding op een schoolervaring (TS 4, TS 5, TS 6, TS 7 & TS 8).

Het overkoepelende doel van deze cursus is de leerlingen de gelegenheid te bieden geleidelijk blijk te geven van de kennis, het inzicht en de praktische vaardigheden die nodig zijn om het leren van kinderen in de leeftijdsfase van de vroege jaren en/of het basisonderwijs te ondersteunen. Voortbouwen op de ervaringen van de studenten tijdens SE1 om hun begrip van het leren in de lagere school verder te vergroten en effectief met kinderen te werken om het leren te bevorderen. Hun vermogen ontwikkelen om, onder leiding van de klassenleraar, de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het plannen, onderwijzen en leren van groepen kinderen en de hele klas in het hele leerplan. De studenten in staat stellen na te denken over hun eigen vooruitgang als leraar en plannen te maken voor verdere ontwikkeling, zowel ten opzichte van de Leraren? Normen en in hun academische studie. De cursus wil de studenten ook regelmatig de gelegenheid bieden om met hun persoonlijke begeleiders bijeen te komen, zowel in groepen als individueel, om na te denken over hun persoonlijke, professionele en academische ontwikkeling tot nu toe en toekomstige doelen te stellen.

Jaar 3

De studenten krijgen de gelegenheid om na te denken over hun kennis van Engels, wiskunde en natuurwetenschappen in het kleuter- en lager onderwijs en die kennis te consolideren en uit te breiden. De studenten in staat stellen geïnformeerde en reflectieve leraren Engels, wiskunde en natuurwetenschappen te worden. (Het is van essentieel belang dat de studenten volledig op de hoogte zijn van de eisen van de verschillende wettelijke en adviserende documenten. Het is ook belangrijk dat ze het vertrouwen en enthousiasme hebben om de studieprogramma's en leerdoelen om te zetten in lessen die voortbouwen op de interesses en sterke punten van de kinderen om hen verder te brengen in hun denken). De pedagogische kennis en het inzicht die de studenten nodig hebben om doeltreffend te kunnen onderwijzen en leren, opnieuw te bekijken en uit te diepen. De cursus wordt geïnformeerd door de eisen van het Early Years Foundation Stage (EYFS) Curriculum en het National Curriculum.

De doelstellingen van de module zijn: de ruimere onderwijscontext waarin het onderwijs plaatsvindt waarderen; de rol van de leraar binnen een multi-institutioneel / disciplinair team vaststellen; het doel en de rol van vernieuwende benaderingen en middellangetermijnplanning herkennen; nadenken over de verantwoordelijkheid van leraren in verband met beoordeling en inspectie; de wettelijke rechten en verantwoordelijkheden van leraren begrijpen; ervoor zorgen dat de leerlingen toegang hebben tot onderzoek, het kunnen interpreteren en het kunnen gebruiken om de praktijk in de klas te informeren.

De doelstellingen van de module zijn: een dieper inzicht verwerven in een aspect van leren of onderwijzen om de professionele kennis en het inzicht te vergroten; een goede praktische kennis hebben van de literatuur op het studiegebied en die kritisch gebruiken om de onderzoeksmethodologie te bepalen en te ondersteunen; blijk geven van kennis en vaardigheden bij het ontwerpen, uitvoeren, analyseren en evalueren van een kleinschalig onderzoeksproject. De studenten zullen werken binnen de Leraren? Normen om hun kritisch begrip van ontwikkelingen en waardering van wetenschappelijkheid (TS3) te vergroten om hun bredere professionele verantwoordelijkheden te kunnen vervullen (TS8).

Deze cursus beoogt de ontwikkeling van de vakkennis, het inzicht en de vaardigheden van de studenten in een aspect van de primaire beroepspraktijk, zodat ze dit gebied als een gebied van versterkte studie in hun onderwijscarrière zullen kunnen aanbieden. In het bijzonder zal de nadruk liggen op een geschikte pedagogiek die de vooruitgang in het leren van kinderen ondersteunt en op de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden.

Het overkoepelende doel van deze cursus is de studenten de gelegenheid te bieden blijk te geven van de kennis, het inzicht en de praktische vaardigheden die nodig zijn om het leren van kinderen in de leeftijdsfase Early Years en/of Primary te ondersteunen, en de gelegenheid te bieden aan de huidige beroepsnormen te voldoen. Verder bouwen op de vaardigheden, kennis en het begrip die de studenten tijdens hun vorige schoolervaringen hebben opgedaan en hen in staat stellen alle aspecten van het lesgeven, die ze tijdens de onderwezen cursussen zullen hebben leren kennen, met vertrouwen in de praktijk te brengen om het leren effectief te bevorderen. Hun zelfvertrouwen en vermogen verder te ontwikkelen om verantwoordelijkheid te nemen voor het plannen, onderwijzen en leren van zowel groepen kinderen als de hele klas over het hele leerplan. Gedurende het grootste deel van de stage zal van hen verwacht worden dat ze de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het plannen, onderwijzen en beoordelen van de hele klas. Ze moeten in staat zijn hun kennis van en kritisch inzicht in een breed scala van opvattingen over goed/effectief onderwijs te gebruiken en dit routinematig en consequent in hun onderwijs toe te passen, en kunnen aantonen dat ze aan de huidige professionele normen voldoen. Hen in staat stellen kritisch na te denken over hun onderwijs en hun vorderingen als leraar en die reflecties te gebruiken om het leren van de kinderen en hun eigen onderwijs en ontwikkeling te verbeteren.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Primary Education with Qualified Teacher Status BA (Hons) aan de University of Greenwich

85% Onderwijzende beroepen
0% Administratieve beroepen
0% Medewerkers welzijn en huisvesting
0% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
0% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdStudenten worden beoordeeld door een combinatie van cursuswerk, examens en praktische beoordeling waar nodig. Meer informatie over hoe elke module van deze cursus beoordeeld wordt, vind je in onze rubriek 'Wat je zult studeren'. Elke cursus heeft formele beoordelingen die meetellen voor je cijfer. Sommige cursussen kunnen ook 'oefen'opdrachten bevatten, die je helpen je vooruitgang te controleren en die niet meetellen voor je eindcijfer.

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Primary Education with Qualified Teacher Status, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Basisonderwijs met de status van bevoegd leraar BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze tarieven werden vastgesteld voor de instroom in 2021/22. Daarom kan dit voor het academisch jaar 2022/23 veranderen. Volg deze link voor meer informatie https://www.gre.ac.uk/finance

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Greenwich in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Greenwich in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Onderwijs

  • #37 
  • #48 
  Opleiding
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #44 
  • #58 
  Opleiding
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #55 
  • #501 
  Opleiding
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]

Alle universitaire ranglijsten van University of Greenwich

Wat studenten zeggen over hun studie Basisonderwijs in het VK?

 • A day in the life of a primary education student at Birmingham City University
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
 • BECOMING A TEACHER | Primary Education with QTS
 • Applying for Primary Teaching at Uni? Interview Advice! | Uni Chats
 • Meet Lauren Primary Education Student
 • Studying Primary Education at ECU - Michelle's Story
 • Online Uni as a 4th Year Primary Education Student / day in my life
 • Meet Rachel, a Bachelor of Education (Primary) student

Over University of Greenwich

De universiteit van Greenwich wordt gefinancierd door de overheid en is gevestigd in Londen en Kent, Engeland. De hoofdcampus van de universiteit, het Old Royal Naval College, en de Avery Hill campus bevinden zich in de Royal Borough of Greenwich, in Groot-Londen. De satellietcampus in Medway, Kent maakt deel uit van een samenwerkingsverband met de Universiteit van Kent.

 • Cara's first day at International Welcome Week | University of Greenwich, London & Kent
 • Reasons to Study at the University of Greenwich | University of Greenwich, London and Kent
 • Chemical Engineering | University of Greenwich, London & Kent
 • I made it! | University of Greenwich, London & Kent
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
 • Top reasons to study at the University of Greenwich, London and Kent | Student Review

Waar wordt dit programma onderwezen

Avery Hill
map marker Toon op kaart
University of Greenwich (Avery Hill Campus)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Reading 96% 0% 5% £19500 137 Reading On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 70% 0% 0% £14500 129 Canterbury On campus Voltijd
Plymouth Marjon University 85% 10% 4% £11000 139 Plymouth On campus Voltijd
London Metropolitan University 94% 10% 15% £18600 115 London On campus Voltijd
Durham University 59% 5% 1% £22700 176 Durham On campus Voltijd
St Mary's University, Twickenham 97% 0% 4% £12900 61 Twickenham On campus Voltijd
University of Huddersfield 67% 5% 0% £20000 136 Huddersfield On campus Voltijd
St Mary's University, Twickenham 92% 0% 7% £12250 115 Twickenham On campus Voltijd
St Mary's University, Twickenham 92% 0% 10% £12250 115 Twickenham On campus Deeltijd
York St John University 79% 1% 4% £12750 129 York On campus Voltijd