University of Lincoln
Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year BSc (Hons)
University of Lincoln

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Het Science Foundation Year is bedoeld om studenten voor te bereiden op studie op het niveau van de graad, door ze uit te rusten met de fundamentele vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar studie op het niveau van de graad, wat boeiende carrières en verdere studiemogelijkheden kan openen. Studenten in het Science Foundation Year studeren een combinatie van kern- en vakspecifieke modules als onderdeel van een geïntegreerd studieprogramma. De combinatie van de bestudeerde modules is afgestemd op de behoeften van de opleiding waarnaar de student na de propedeuse wil doorstromen. Na succesvolle afronding van de cursus gaan de studenten door naar een volledige graad.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 50 afgestudeerden van Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year BSc (Hons) en andere cursussen in bij de University of Lincoln voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
86 /100
50 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Dierwetenschappen

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19000 £19000 £22500
25-75 percentiel bereik £17000 - £20500 £14500 - £23500 £18500 - £28000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Dierwetenschappen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19395 £17457 £20082
25-75 percentiel bereik £16719 - £22316 £13961 - £21631 £15919 - £25642

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module is verplicht voor studenten die een graad in de scheikunde, biowetenschappen of farmacie behalen, en een keuze voor studenten die een ingenieursopleiding volgen. Het doel van deze module is je kennis over de belangrijkste gebieden van organische, anorganische en fysische scheikunde te ontwikkelen, en tegelijk je belangrijkste verwerkings- en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen in een academisch uitdagende maar ondersteunende omgeving. Het werk binnen de laboratoriumsessies is er ook op gericht je zelfvertrouwen te vergroten in zowel het praktisch werken als het analyseren van praktische resultaten. De module wordt beoordeeld via cursuswerk (50%) en een eindejaarsexamen (50%).

Deze module is verplicht voor studenten die naar een graad in de biowetenschappen of in de farmacie gaan, en is een keuze voor studenten die naar een graad in de scheikunde gaan. De module Grondbeginselen van de biologie wil de studenten in staat stellen een solide inzicht te verwerven in een groot aantal aspecten van de biologie, als voorbereiding op hun gekozen graad, binnen een academisch uitdagende maar stimulerende omgeving. Praktische lessen in het laboratorium en op het veld zijn bedoeld om de studenten in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen in projectbeheer en het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. De module wordt beoordeeld via cursuswerk (50%) en een examen aan het eind van het jaar (50%).

Deze module is verplicht voor studenten die naar een graad in de chemie, biowetenschappen of farmacie gaan. De module beoogt de ontwikkeling van de relevante probleemoplossende en wiskundige vaardigheden om een stevige wiskundige basis te leggen ter ondersteuning van toekomstige studies. De module wordt beoordeeld via het regelmatig inzenden van cursuswerkvragen en een eindejaarsexamen.

Deze module wil de studenten in staat stellen hun diepgang en breedte van inzicht in de nieuwste onderzoeksthema's en methodologieën uit de hele levenswetenschappen te vergroten. Studenten maken kennis met onderwerpen van belang, die typisch alle programma's binnen de School of Life Sciences bestrijken, door middel van een reeks lezingen, onderzoeksseminars, en praktische sessies. Studenten krijgen de kans om wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en te bekritiseren door de kritische evaluatie van gepubliceerde artikelen en ontwikkelen vaardigheden zoals academisch schrijven en presenteren. De beoordeling is 100% huiswerk.

Deze kernmodule is verplicht voor alle studenten van het Science Foundation Year. Tijdens de communicatie-elementen van de module krijg je de gelegenheid om je leer-, groepswerk- en presentatievaardigheden te ontwikkelen, samen met zowel schriftelijke als mondelinge communicatievaardigheden en ICT-vaardigheden. De module wordt beoordeeld via de indiening van drie werkstukken. Een reflectief leerjournaal; Een groepspresentatie; Een wetenschappelijk essay; Grondbeginselen van de Chemie.

Jaar 2

Deze module behandelt de bijdragen van dierwetenschappers, welzijnsorganisaties, wetgevers, producenten en consumenten aan de huisvesting en het beheer van dieren in gevangenschap. Er wordt aandacht besteed aan de biologische behoeften van het dier in gevangenschap en aan de toepassing van goede veehouderijpraktijken op landbouw-, laboratorium-, dierentuin- en gezelschapsdieren van een grote verscheidenheid aan taxonomische groepen.

Ecologie is de wetenschappelijke studie van de interacties tussen organismen en hun omgeving. Deze interacties kunnen bestudeerd worden op verschillende niveaus van biologische organisatie, waaronder individuen, populaties, gemeenschappen en ecosystemen. Deze module onderzoekt hoe deze verschillende organisatieniveaus met elkaar verbonden zijn en hoe de studie van ecologie ons in staat stelt patronen in de natuurlijke wereld beter te begrijpen.

Onderzoeksmethoden voor de Levenswetenschappen beoogt de studenten de vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn om wetenschappelijke kennis te assimileren en te beoordelen. De leerlingen maken kennis met de hulpmiddelen die nodig zijn om de wetenschappelijke literatuur die voor hun studie van belang is te doorzoeken en te evalueren, en met enkele van de belangrijkste filosofische constructies waaromheen wetenschappelijke kennis is gebaseerd. Ze krijgen les in het testen van hypothesen, experimenteel ontwerp, gegevensverzameling, wiskundige en statistische basisbegrippen, en de presentatie van gegevens, en doen praktijkervaring op met hun toepassing.

Deze module wil een inleiding geven in de principes die ten grondslag liggen aan het gedrag van dieren en aan het welzijn van de dieren die wij verzorgen. Er worden benaderingen gevolgd die afgeleid zijn van Tinbergen?s verklaringsniveaus van gedrag, zoals controle, levenslange ontwikkeling en adaptieve waarde van gedrag. Studenten krijgen de gelegenheid te leren hoe ze het gedrag van dieren uit een reeks taxonomische groepen kunnen observeren en vastleggen. De module introduceert benaderingen van de beoordeling van dierenwelzijn en de toepassing ervan.

Deze module wil de vaardigheden en kennis introduceren die nodig zijn om wetenschappelijke kennis te assimileren en te beoordelen. De studenten krijgen de gelegenheid de wetenschappelijke literatuur die voor hun studie van belang is op te zoeken en te evalueren, en leren enkele van de belangrijkste filosofische constructies kennen waaromheen wetenschappelijke kennis is gebaseerd. De leerlingen krijgen les in het testen van hypothesen, experimenteel ontwerp, het verzamelen van gegevens, wiskundige en statistische basisbegrippen en de presentatie van gegevens, en doen praktijkervaring op met hun toepassing.

Deze module houdt zich bezig met de principes van de diversiteit van anatomische vorm en functie bij dieren met behulp van een vergelijkende benadering. Anatomische aanpassingen zullen over taxa binnen het dierenrijk worden onderzocht, om te laten zien hoe verschillende soorten organismen hun anatomie gebruiken om gelijksoortige morfologische en fysiologische problemen op te lossen. Hierdoor kan een begrip van anatomisch verschillende en gedeelde kenmerken bij diersoorten ontwikkeld worden aan de hand van voorbeelden van hoe organismen uit verschillende taxa belangrijke aspecten van hun levensgeschiedenis aanpakken.

Jaar 3

Deze module verkent wetgeving, wettelijke en politieke procedures bij de bevordering, regulering en handhaving van dierenwelzijn. De module onderzoekt de achtergrond van en de behoefte aan wetgeving met betrekking tot dieren, de procedures die een rol spelen bij de totstandkoming van wetgeving ? zowel politiek als juridisch; en hoe burgers bij dat proces betrokken kunnen worden. De studenten krijgen de gelegenheid kritisch analytische vaardigheden te ontwikkelen door de interpretatie van statuten en jurisprudentie en de evaluatie van campagnemateriaal over dierenwelzijn. De studenten krijgen ook de gelegenheid te leren hoe ze de structuur en logica van argumenten die in debatten over dieren gebruikt worden, kunnen doorgronden en analyseren.

Deze module geeft een kritisch inzicht in de toepassing van de principes van de instandhoudingsbiologie. Ze geeft een overzicht van de aard, de waarde en de complexe bedreigingen van de biodiversiteit en gaat uitvoerig in op de biologische problemen waarmee vooral kleine dierenpopulaties te kampen hebben. De module behandelt ook de praktijk van populatiebehoud en -beheer, met inbegrip van methoden om de populatiegrootte en de overlevingskansen te bepalen en hoe je deze informatie kunt gebruiken om de levensvatbaarheid van populaties te beoordelen.

Gegevensgerichte vaardigheden zijn van cruciaal belang voor elke biowetenschapper die eender welke vorm van gegevensverzameling, -beheer, -visualisatie en/of -analyse onderneemt. Deze module laat de studenten kennismaken met vaardigheden in het opslaan, hanteren en manipuleren van gegevens; het begrijpen van verschillende soorten gegevens; het visualiseren van gegevens; het passen van statistische en analytische modellen; het interpreteren en rapporteren van statistische en analytische resultaten; en het gebruiken van deze vaardigheden bij experimentele ontwerpen. In het informatietijdperk worden computervaardigheden steeds belangrijker, en deze module zal verschillende computervaardigheden aanscherpen. Al deze vaardigheden zullen je helpen bij het uitvoeren van toekomstige onderzoeksprojecten, waaronder het derdejaars honours project.

De module geeft een overzicht van de biologie van ziekten van vee, gezelschapsdieren en wilde dieren. Het is bedoeld om de studenten kennis te laten maken met het gebruik van laboratoriumtechnieken bij het onderzoek van ziekten.

Deze module is gebaseerd op de vier ethologische verklaringsniveaus voor dierlijk gedrag; mechanisme, ontwikkeling, functie en evolutie. De concepten die aan de basis liggen van de studie van dierlijk gedrag zullen aan bod komen bij een reeks taxonomische groepen. De module zal ook ingaan op de wetenschappelijke benadering van gedragsstudies.

Jaar 4

Deze module behandelt de studie van dierlijke cognitie vanuit een evolutionair en functioneel perspectief. Ze verkent de wetenschappelijke beoordeling van dierlijke cognitie in een reeks van taxonomische klassen. Deze module gaat in op het belang van experimenteel ontwerp bij de studie van dierlijke cognitie.

In deze module voeren de studenten een onafhankelijk onderzoeksprogramma uit onder begeleiding van een personeelslid. Het biedt de studenten de gelegenheid blijk te geven van origineel en kritisch denken, en praktische en projectmanagementvaardigheden op te doen. Binnen de School bestaat een grote verscheidenheid aan vakkennis, en van de studenten wordt verwacht dat ze een project kiezen dat relevant is voor hun studieprogramma. Onder leiding van een supervisor bestuderen de studenten de literatuur, stellen ze een hypothese of hypothesen vast en ontwerpen ze een onderzoeksprogramma om die te testen. Van hen wordt verwacht dat ze het project beheren, met inbegrip van het verkrijgen van de nodige ethische goedkeuring en het uitvoeren van een risico-evaluatie. Ze zullen gegevens verzamelen en analyseren, en hun activiteiten in een notitieboekje noteren. Momenteel bieden we projecten aan in het laboratorium of op het veld, of projecten die wiskundige modellering, systematische reviews of meta-analyse van vooraf verzamelde gegevens inhouden. Leerlingen kunnen individueel of in groepen aan gelijksoortige vragen werken, maar moeten wel individueel schrijven. Het project moet geschreven worden in de vorm van een wetenschappelijk artikel dat nauw aansluit bij de stijl van een belangrijk tijdschrift dat relevant is voor hun studiegebied, of als een proefschrift.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year BSc (Hons) aan de University of Lincoln

30% Beroepen in de verkoop
20% Diensten voor verzorging en controle van dieren
15% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
15% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Natuur- en maatschappijwetenschappers
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

De manier waarop de leerlingen beoordeeld worden, verschilt per module. Het kan gaan om cursuswerk, zoals een laboratoriumverslag of opstel, schriftelijke en praktische examens, portfolio-ontwikkeling, groepswerk of presentaties, om enkele voorbeelden te noemen.

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

From a minimum of 3 A Levels or equivalent qualifications.

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Dierwetenschappen

Kwalificatie-eisen

96 UCAS Tariefpunten, waaronder minimaal 4 Highers of een combinatie van Highers en Advanced Highers.

45 Level 3 studiepunten met een minimum van 96 UCAS Tariff punten

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

    • 6.5
    • All Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Animal Behaviour and Welfare with Science Foundation Year, BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Gedrag en welzijn van dieren met wetenschapsstagejaar BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £15900 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor elke cursus kunnen studenten vaststellen dat er extra kosten zijn. Deze kunnen betrekking hebben op de specifieke kleding, materialen of uitrusting die nodig zijn, afhankelijk van hun vakgebied. Sommige cursussen bieden de leerlingen de gelegenheid om veldwerk te doen of uitstapjes te maken. Wanneer deze verplicht zijn, worden de reis- en verblijfkosten en de kosten voor de maaltijden door de universiteit gedekt en zijn ze dus in het lesgeld inbegrepen. Wanneer deze facultatief zijn moeten de studenten normaal gesproken tenzij anders vermeld hun eigen vervoers-, verblijfs- en maaltijdkosten betalen. Sommige cursussen bieden de mogelijkheid om aan stages deel te nemen. Wanneer studenten op een facultatieve stage in het VK of overzee zijn of in het buitenland studeren, moeten ze hun eigen vervoer en verblijfs- en maaltijdkosten betalen. Stages kunnen variëren van een paar weken tot een heel jaar als studenten kiezen voor een facultatief sandwichjaar in het bedrijfsleven. Studenten worden aangemoedigd om zelfstandig stages in het bedrijfsleven te vinden. Docenten kunnen steun en advies geven aan studenten die dat nodig hebben tijdens dit proces. Wat de tekstboeken betreft, verstrekt de universiteit aan studenten die zich inschrijven een uitgebreide literatuurlijst en onze uitgebreide bibliotheek bezit ofwel materiële ofwel virtuele versies van de kernteksten die de studenten moeten lezen. Studenten kunnen er echter de voorkeur aan geven sommige daarvan zelf aan te schaffen en dragen dan ook de kosten daarvan.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Foundation

Universiteitrankings

Score van University of Lincoln in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 21 rankings van University of Lincoln

Over University of Lincoln

De Universiteit van Lincoln is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit in Lincoln, Engeland. De hoofdcampus ligt dicht bij Brayford Pool, een natuurlijk meer in het centrum van de stad Lincoln. Als onderwijsinstelling legt zij de nadruk op de kwaliteit van haar onderwijs, zodat studenten zo goed mogelijk voorbereid aan hun examens beginnen.

Studentensamenstelling van University of Lincoln

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
13145
postgraduates:
1910
Totaal:
15055
  • We Are STUDENT LIFE | University Of Lincoln
  • International Students Reflect on their Time at University | University of Lincoln
  • International Student Stories | University of Lincoln
  • Postgraduate Experience at the University of Lincoln

Waar wordt dit programma onderwezen

Lincoln Campus
map marker Toon op kaart
Lincoln (Main Site)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Harper Adams University 70% 0% 5% £11250 130 Newport On campus Voltijd
University of Exeter 82% 0% 6% £25000 171 Exeter On campus Voltijd
Aberystwyth University 82% 5% 10% £16300 124 Aberystwyth On campus Voltijd
University of Lincoln 86% 10% 5% £15900 138 Lincoln On campus Voltijd
Harper Adams University 62% 0% 0% £11250 57 Newport On campus Voltijd
Hartpury University and Hartpury College 85% 10% 7% £13000 137 Gloucester On campus Voltijd
Hartpury University and Hartpury College 69% 3% 10% £13000 123 Gloucester On campus Voltijd
Harper Adams University 62% 0% 2% £11250 128 Newport On campus Voltijd
Harper Adams University 62% 0% 0% £11250 57 Newport On campus Voltijd
Harper Adams University 91% 0% 0% £11250 119 Newport On campus Voltijd