University of Southampton
Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering MEng (Hons)
University of Southampton

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Lucht- en ruimtevaart richt zich op snel bewegende vliegtuigen en ruimtevaartuigen in de atmosfeer van de aarde en in de ruimte. Deze cursus ontwikkelt je kennis van het totale systeemontwerp van ruimtevaartuigen, met inbegrip van subsystemen en hun interfaces, en is een uitstekende voorbereiding op een loopbaan in de ruimtevaartindustrie.

De eerste twee jaar zijn hetzelfde voor al onze luchtvaart- en astronautica-graden en concentreren zich op kerntechnische wetenschappen, zoals aërodynamica, voortstuwingssystemen, vluchtmechanica, vloeistofdynamica en sturing, zodat je een professionele basis krijgt voor het ontwerp en de werking van luchtvoertuigen en ruimtevaartuigen.

In je derde en vierde jaar leer je ruimtetuigsystemen ontwerpen, onderzoeken en testen, en de milieu-impact ervan begrijpen. In je derde jaar voer je ook een individueel project uit, waarin je de geleerde concepten en vaardigheden samenbrengt.

Tijdens je vierde jaar volg je nog meer geavanceerde en gespecialiseerde modules en neem je deel aan een groepsontwerpproject, waarbij je je ingenieurskennis toepast om een echt probleem op te lossen.

Je krijgt toegang tot uitgebreide faciliteiten, waaronder speciale ontwerpstudio's en werkplaatsen voor studenten, de grootste windtunnel van alle universiteiten in het VK, ultramoderne faciliteiten voor straalmotoren en ruimtevoortstuwing, een vluchtsimulator en een professioneel productiecentrum.

Onze cursussen zijn volledig geaccrediteerd door de Royal Aeronautical Society en Institution of Mechanical Engineers en bieden een route naar de status van gecharterd ingenieur.

The accredited MEng fully meets the exemplifying academic benchmark requirements, for registration as a Chartered Engineer (CEng).

Accredited by the Royal Aeronautical Society (RAeS) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 21 afgestudeerden van Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering MEng (Hons) op University of Southampton voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Luchtvaarttechniek.

Algemene tevredenheid studenten
80 /100
21 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering MEng (Hons) van de University of Southampton

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering MEng (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £29000 £33500 £41500
25-75 percentiel bereik £27000 - £31000 £30500 - £39500 £35500 - £48000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Luchtvaarttechniek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28972 £31640 £36739
25-75 percentiel bereik £25114 - £33258 £23816 - £39249 £27656 - £46087

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering, MEng (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze cursus ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van ontwerpen en rekenen met praktische, praktijkgerichte engineering om je in staat te stellen op je vakgebied relevante artefacten te ontwerpen, te bouwen en te testen. Vanuit de ontwerpcomponent van de module maak je kennis met moderne computerondersteunde ontwerptechnieken en geometriemodellering en hoe die in je discipline gebruikt worden, verder geïllustreerd met voorbeelden uit de hele waaier van engineering.

Deze module behandelt de grondbeginselen van mechanica, statica, dynamica en materialen. Het biedt een stevige basis voor alle volgende modules op deze gebieden in latere Delen en een verdere loopbaan in de techniek. Deze module bestaat uit vijf, tot op zekere hoogte, onderling afhankelijke delen, die onderwerpen van Statica, Dynamica en Materialen behandelen. Deze delen heten Statica-1 (S1), Statica-2 (S2), Dynamica-1 (D1), Dynamica-2 (D2), en Materialen (M).

Kern Thermodynamica en Vloeistofmechanica voor alle ingenieursthema's. Studenten moeten er rekening mee houden dat deze module de voorkennis van wiskunde en natuurkunde op A-niveau vereist.

Het is moeilijk je voor te stellen hoe de wereld er uit zou zien zonder elektriciteit: huizen zonder elektrisch licht, zonder televisie of radio, zonder motoren om de wasmachine, de koelkast en de stofzuiger aan te drijven; kantoren zonder computers, tekstverwerkers, telefoons en fotokopieerapparaten. Het is bijna onmogelijk je een spoorwegnet voor te stellen zonder elektrische signalering en besturing of een productielijn in een fabriek zonder elektrische aandrijving. Waar we ons ook wenden zien we elektriciteit aan het werk die energie verdeelt, informatie doorgeeft, en elk denkbaar proces bestuurt.

Deze cursus legt de wiskundige basis voor alle ingenieursdiploma's. De structuur maakt het mogelijk dat leerlingen met verschillende niveaus van voorkennis in hun eigen tempo kunnen werken.

Dit is een inleiding tot de Lucht- en Ruimtevaartkunde, die de basis legt voor alle modules van de Lucht- en Ruimtevaarttechniek die in de volgende jaren volgen. Het omvat: a) een onderdeel vliegtuigoperaties , dat de context schept waartegen de latere ontwerpmodules door de leerling moeten worden bekeken, b) een onderdeel vliegmechanica, een toepassing van de fundamentele wetten van de Newtonse mechanica op de vlucht van vliegtuigen met vaste vleugels, een essentiële basis waarop de latere modules vliegmechanica, aërodynamica, voortstuwing en ontwerp worden gebouwd, en c) een onderdeel dat zich richt op de grondbeginselen van de astronautica.

Jaar 2

Deze module is een vervolg op FEEG1001 Design and Computing waarin de studenten zich richten op het ontwerpen van functionele onderdelen. In FEEG2001 behandelen de studenten het ontwerp van een systeem dat bestaat uit een aantal op elkaar inwerkende delen, die mechanische en elektrische onderdelen kunnen omvatten, sensoren, actuatoren en real-time rekenapparatuur.

In deze tweedejaars module worden de verbanden tussen structuren en materialen verder ontwikkeld, voortbouwend op de grondbeginselen die in de eerstejaars cursus over mechanica, structuren en materialen zijn gelegd. Het verband tussen samenstelling, microstructuur en eigenschappen van materialen wordt verbonden met een dieper inzicht in hun structurele prestaties.

Deze module biedt studenten een inleiding in management, boekhouding en recht die van toepassing zijn op de activiteiten van een op techniek gebaseerde organisatie. De nadruk wordt gelegd op het introduceren van managementkennis en -vaardigheden die nodig zijn om effectieve managementtechnieken toe te passen op engineeringprojecten. Dit wordt geplaatst binnen de context van ethische en milieu-overwegingen en de ondernemings-, financiële, teamontwikkelings- en juridische processen die bepalend zijn voor duurzaam succes in het bedrijfsleven.

De module beoogt het aanleren van wiskundige methoden die relevant zijn voor techniek. Het eerste deel gaat over differentiaalvergelijkingen en hoe ze op te lossen, van gewone differentiaalvergelijkingen tot partiële differentiaalvergelijkingen. Het tweede deel gaat over ofwel vectorrekening (voor Mech, Ship, Aero en ISVR) ofwel statistiek (voor Civiele Techniek).

In deze module worden de fundamentele begrippen van aerodynamica geïntroduceerd. De nadruk ligt op inviscide, onsamendrukbare stroming, maar samendrukbare en viskeuze effecten worden ook geïntroduceerd. De colleges worden aangevuld met laboratoriumsessies die relevant zijn voor de gedoceerde stof.

Deze module introduceert de fundamentele principes van de voortstuwing van vliegtuigen, en behandelt luchtademhalings- en raketvoortstuwingssystemen. De module richt zich op de analyse en bepaling van stuwkracht en prestatiecriteria voor voortstuwingssystemen zoals ramjets, turbojets, turbofans en raketten. Drie laboratoriumsessies vullen het onderwezen materiaal aan.

Deze module introduceert de fundamentele concepten van astronautiek en ruimtevaartuigtechniek en past de ontwerpbenadering toe op twee afzonderlijke case studies: de eerste voor een interplanetaire missie en de tweede voor een aardobservatiemissie.

Deze module ontwikkelt verder de fundamentele begrippen die aan de basis liggen van de vlucht, stabiliteit en besturing van vliegtuigen. De nadruk ligt aanvankelijk op het vastleggen van het aerodynamisch gedrag van hef- en stuurvlakken binnen eenvoudige wiskundige modellen die leiden tot eenvoudige 3-DOF bewegingsvergelijkingen voor een stijf luchtvaartuig.

Jaar 3

Het Individueel Project is een leerervaring die je in staat stelt onderzoek te doen en veel van de concepten die je in de eerste twee jaar van de opleiding hebt geleerd samen te brengen met de kennis en vaardigheden die je tijdens deel III hebt geleerd.

De module introduceert niet alleen de fundamentele concepten van het ontwerpen van vliegtuigconstructies, maar reikt ook de analytische en numerieke hulpmiddelen aan om complexe lucht- en ruimtevaartsystemen te analyseren binnen een multidisciplinaire omgeving. Het begrijpen en voorspellen van de onderlinge interacties tussen verschillende vakgebieden (aerodynamica, structurele dynamica, enz.) is van cruciaal belang om met succes moderne toekomstige luchtvoertuigen te ontwerpen. Met de in deel I en deel II behandelde onderwerpen als achtergrondkennis, leren de studenten hoe ze voorheen gescheiden disciplines nauw met elkaar kunnen verbinden.

Aerothemodynamica is essentieel voor het ontwerp van vliegvoertuigen met hoge snelheid (in deze context wordt met hoge snelheid alles boven ongeveer Mach 0.3 bedoeld). Het onderwerp integreert thermodynamica en vloeistofmechanica begrippen om de grondbeginselen van samendrukbare stroming te behandelen, samen met toepassingen van uitwendige en inwendige aerodynamica.

Deze module bouwt voort op het inzicht van de student in mechanica en dynamica om inzicht te ontwikkelen in terugkoppelende regelsystemen en de parameters die hun stabiliteit en prestaties beïnvloeden. De module behandelt tijd- en frequentiedomeinanalyse van dynamische systemen en beschouwt zowel Laplace als state-space systeemvoorstellingen.

Deze module is essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in ruimtevaart in het thema ruimtevaartuigen of als individueel project. Het bouwt voort op de grondbeginselen die eerst in deel 2 werden geïntroduceerd en bekijkt elk van de belangrijkste subsystemen van een ruimteschip in detail. De module omvat baan- en trajecttheorie, waar tweelichamenbeweging, manoeuvres en speciale trajecten worden beschreven. Volgorde en problemen bij het binnenkomen, dalen en landen (EDL) worden in detail behandeld. De module kan ontwerpoefeningen bevatten over thermische en vermogenssubsystemen.

Deze module geeft inzicht in de processen en methoden die in de industrie gebruikt worden om ruimtevaartuigen te ontwerpen. Door een systeembouwkundige aanpak sluit de module aan bij andere modules die subsystemen van ruimtevaartuigen in detail bekijken, terwijl de nadruk wordt gelegd op het samenlopende en iteratieve karakter van het ontwerpen van ruimtevaartuigen, beginnend bij de definitie van een ruimtemissie en het bepalen van een geschikte nuttige lading tot de uiteindelijke assemblage, integratie en verificatie. Studenten maken kennis met systeemtechniek, gelijktijdig ontwerpen, optimalisatietechnieken voor het ontwerp van ruimtevaartuigen, normen, en regelgevingskwesties.

Jaar 4

Dit groepsproject stelt je in staat je conceptuele kennis van techniek en wetenschap toe te passen op een technisch ontwerpprobleem. De ideeën worden uitgewerkt via gedetailleerd ontwerp, experimenten, computermodellering en/of fabricage. Je overweegt en beheert ook bredere aspecten zoals de (a) sociale, (b) economische, (c) politieke, (d) wetgevende, (e) milieu-, (f) culturele, (g) ethische (h) en duurzaamheidskwesties die met het onderwerp van het project te maken hebben.

Risicobeheer van projecten is in de loop van vele jaren sterk geëvolueerd, maar er bestaan tegenstrijdige opvattingen over wat de beste praktijk is. Deze cursus geeft een overzicht van de beste praktijk zoals die in de cursustekst wordt geschetst, met een kritische vergelijking van alternatieve opvattingen die in de praktijk worden aangetroffen en in de literatuur worden besproken, met inbegrip van richtlijnen en normen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering MEng (Hons) aan de University of Southampton

35% Ingenieurs
20% Beroepen in de informatietechnologie
5% Geschoolde beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Natuur- en maatschappijwetenschappers
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
0% Administratieve beroepen
0%
0% Sport- en fitnessberoepen

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToetsing gebeurt door een combinatie van ongeziene schriftelijke examens en beoordeeld cursuswerk in de vorm van probleemoplossende oefeningen, laboratoriumverslagen, ontwerpoefeningen, essays, en individuele en groepsprojecten. Experimentele, onderzoeks- en ontwerpvaardigheden worden beoordeeld aan de hand van laboratoriumverslagen, cursuswerkoefeningen en mondelinge presentaties.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Typisch aanbod: A*AA met inbegrip van de cijfers A*A in wiskunde en natuurkunde (in willekeurige volgorde) met een voldoende voor het practicum natuurkunde Als je naast 3 A levels een EPQ volgt, krijg je naast het standaard aanbod voor A levels ook het volgende aanbod: A*AB met inbegrip van de cijfers A*A voor wiskunde en natuurkunde (in willekeurige volgorde) met een voldoende voor het practicum natuurkunde, en een cijfer A voor het EPQ Wij zetten ons ervoor in dat alle studenten met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden voor een studie. De extra informatie die we via contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een student om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Studenten die op deze manier gemarkeerd worden, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding, en wel als volgt: AAA inclusief wiskunde en natuurkunde met een voldoende voor het practicum natuurkunde of A*AB inclusief A*A in wiskunde en natuurkunde (in willekeurige volgorde) met een voldoende voor het practicum natuurkunde Aanbiedingen sluiten gewoonlijk Algemene Studies en Kritisch Denken uit. Indien van toepassing is een voldoende voor het bijbehorende practicum wetenschappen vereist.

We nemen gewoonlijk kandidaten in overweging die ten minste 1 hoger middelbaar niveau hebben. Sollicitanten met alleen maar Highers worden van geval tot geval bekeken. Wanneer de Highers over twee jaar worden afgelegd, mag worden verwacht dat hogere cijfers worden gehaald, vooral voor eventuele specifieke vakken. Bijvoorbeeld, S5 - S6 (2 jaar): AABBB (A in specifieke vakken) of S6 (1 jaar): ABBBB (A in een specifiek onderwerp). Tenzij in de vermelde toelatingseisen een hoger niveau (Higher of Advanced Higher) is aangegeven, moeten alle kandidaten een voldoende hebben gehaald voor wiskunde en Engels op Standard Grade, Grade 3 of National 5, Grade C, het equivalent van GCSE Grade C/ Grade 4". Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding.

Aanbiedingen worden gebaseerd op de examens die aan het eind van S6 worden afgelegd. De in S5 gevolgde vakken en behaalde kwalificaties worden opnieuw bekeken. Er zal zorgvuldig aandacht worden besteed aan iemands academische prestaties, rekening houdend met de context en omstandigheden van zijn vooropleiding. Zie de Schotse verklaring van de Universiteit van Southampton over het Curriculum for Excellence voor meer informatie. Kandidaten wordt aangeraden voor meer informatie contact op te nemen met het toelatingsbureau van hun faculteit.

D in het BTEC Subsidiary Diploma plus A*A in wiskunde en natuurkunde op A-niveau (in willekeurige volgorde) met een voldoende voor het practicum natuurkunde Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. De kwalificatie-equivalentietabel van de universiteit zal worden gebruikt: https://www.southampton.ac.uk/studentadmin/admissions/admissions-policies/index.page#_ga=2.143280181.1285720294.1533033883-1673588377.1531313130 We aanvaarden het BTEC Extended Diploma niet We aanvaarden het BTEC Diploma niet Kandidaten met een BTEC Extended Diploma of het BTEC Diploma moeten zich aanmelden voor het basisjaar Techniek/Fysica/Wiskunde/Geofysica

Typische toelatingscriteria zijn het behalen van graad A* in wiskunde op het A-niveau plus DD in het technisch niveau of graad A in wiskunde op het A-niveau plus D*D in het technisch niveau. Toegelaten vakken: Techniek. Moet aangeboden worden in combinatie met A-level Wiskunde en de eenheden M1 en M2 moeten gevolgd worden.

Als je naast 3 A-niveaus een EPQ volgt, krijg je naast het standaardaanbod voor A-niveaus ook het volgende aanbod: A*AB met inbegrip van de cijfers A*A voor wiskunde en natuurkunde, met een voldoende voor het practicum natuurkunde en een cijfer A voor het EPQ Aanbiedingen sluiten gewoonlijk Algemene Studies en Kritisch Denken uit. Indien van toepassing is een voldoende voor het bijbehorende practicum wetenschappen vereist.

Typische toelatingscriteria zijn het behalen van graad A* in wiskunde op A-niveau plus DD in het Technisch Diploma of graad A in wiskunde op A-niveau plus D*D in het Technisch Diploma. Toegelaten vakken: Techniek

Geslaagd, met 38 punten totaal waarvan 19 punten vereist op Hoger Niveau, waaronder 6 op Hoger Niveau in Natuurkunde en 6 op Hoger Niveau in Wiskunde: Analyse en Benaderingen of 7 op Hoger Niveau in Wiskunde: Toepassingen en Interpretatie Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. Aanbod voor het International Baccalaureate Career Programme (IBCP) Aanbiedingen worden gedaan voor de afzonderlijke Diploma Course vak(ken) en de beroepsgerichte studiekwalificatie. De CP-kern maakt geen deel uit van het aanbod. Als er sprake is van een voorvereiste(n) voor een bepaald onderwerp, wordt van de kandidaten verlangd dat ze het onderwerp op hoger niveau in het vak van de diplomacursus volgen en/of een gespecificeerde eenheid in de loopbaangerelateerde studiekwalificatie opnemen. Van de kandidaten kan ook worden verlangd dat zij voor die onderdelen een bepaald cijfer behalen. Zie de University of Southampton International Baccalaureate Career-Related Programme (IBCP) verklaring voor meer informatie. Aanvragers wordt aangeraden contact op te nemen met het toelatingsbureau van hun faculteit voor meer informatie.

H1 H1 H2 H2 H2 inclusief wiskunde op H1 en natuurkunde op H1 Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. Er zijn geen extra eisen

D in het BTEC National Extended Certificate plus de cijfers A*A in wiskunde en natuurkunde op A-niveau (in willekeurige volgorde), met een voldoende voor het practicum natuurkunde Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. De kwalificatie-equivalentietabel van de universiteit zal worden gebruikt: https://www.southampton.ac.uk/studentadmin/admissions/admissions-policies/index.page#_ga=2.143280181.1285720294.1533033883-1673588377.1531313130 We aanvaarden het BTEC National Extended Diploma niet We aanvaarden het BTEC National Diploma niet Kandidaten met een BTEC National Extended Diploma moeten zich aanmelden voor het basisjaar Engineering/Physics/Mathematics/Geophysics

Typische toelatingscriteria zijn het behalen van een A*A in wiskunde en natuurkunde op A-niveau plus een D in het Technisch Uitgebreid Diploma

A*AA van 3 A-niveaus waaronder de cijfers A*A in wiskunde en natuurkunde (in willekeurige volgorde), met een voldoende voor het practicum natuurkunde of A*A van twee A-niveaus waaronder wiskunde en natuurkunde (in willekeurige volgorde) met een voldoende voor het natuurkundepracticum en A van het Advanced Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. Aanbiedingen sluiten gewoonlijk Algemene Studies en Kritisch Denken uit. Indien van toepassing is een voldoende voor het bijbehorende practicum wetenschappen vereist.

D2, D3, D3 in drie hoofdvakken, waaronder wiskunde en natuurkunde, waarvan één op D2 moet staan. Wij zetten ons ervoor in dat alle leerlingen met potentieel om te slagen, ongeacht hun achtergrond, aangemoedigd worden om zich bij ons aan te melden. De extra informatie die we via de contextuele gegevens krijgen, stelt ons in staat het potentieel van een leerling om te slagen te herkennen in de context van zijn achtergrond en ervaring. Kandidaten die op deze manier in de kijker worden gezet, krijgen een aanbod dat lager is dan het typische aanbod voor die opleiding. Cambridge Pre-U's kunnen in combinatie met andere kwalificaties zoals A levels gebruikt worden om het equivalent van het typische aanbod te bereiken, waarbij D2 gebruikt kan worden in plaats van A-level graad A* of graad D3 gebruikt kan worden in plaats van A-level graad A.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Aeronautics and Astronautics / Spacecraft Engineering, MEng (Hons).

Kosten

Collegegeld Lucht- en Ruimtevaarttechniek / Ruimtevaartuigtechniek MEng (Hons)

Ierland £9250 Jaar 1
EU £22760 Jaar 1
Internationaal £22760 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De vermelde tarieven zijn die voor de start in september 2021. De tarieven voor de start in september 2022 komen eind augustus 2021 beschikbaar. Zie onze website voor meer informatie en updates : www.southampton.ac.uk/uni-life/fees-funding.page

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Southampton in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Southampton in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Bouwkunde

  • #1 
  • #20 
  Lucht- & ruimtevaarttechniek
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]
  • #5 
  • #100 
  Techniek
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]

Computertechnologie

  • #12 
  • #110 
  Technologie
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]

Alle universitaire ranglijsten van University of Southampton

Wat studenten zeggen over hun studie Luchtvaarttechniek in het VK?

 • A DAY IN THE LIFE OF AN AERONAUTICAL ENGINEERING STUDENT // LINDA
 • A week in my life at University (Aeronautical Engineering, First Year, University of Brighton)
 • Aircraft Maintenance Engineers

Over University of Southampton

De Universiteit van Southampton, vaak afgekort tot Soton, is een onderzoeksuniversiteit in Southampton, Engeland. Hoewel de universiteit in 1862 werd opgericht, heeft zij pas vanaf 1952 de status van volwaardige universiteit. De universiteit heeft in totaal vijf campussen, waarvan de belangrijkste zich bevindt in de wijk Highfield in Southampton.

 • My first week | University of Southampton
 • What opportunities does Southampton offer? | University of Southampton
 • Made in Southampton | University of Southampton
 • Study English | University of Southampton
 • What advice would you give your first-year self? | UoS
 • Study Business Entrepreneurship | University of Southampton

Waar wordt dit programma onderwezen

Southampton
map marker Toon op kaart
Main Site - Highfield Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Sheffield 95% 5% 5% £24450 £25670 179 Sheffield On campus Voltijd
University of Glasgow 37% 0% 1% £84080 £95800 191 Glasgow On campus Voltijd
The University of Sheffield 95% 5% 5% £24450 £25670 179 Sheffield On campus Voltijd
University of Southampton 78% 3% 5% £22760 184 Southampton On campus Voltijd
The University of Sheffield 92% 0% 0% £24450 £25670 137 Sheffield On campus Voltijd
University of Southampton 81% 3% 5% £22760 204 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton 78% 0% 5% £22760 176 Southampton On campus Voltijd
Imperial College of Science 77% 0% 5% £35100 220 London On campus Voltijd
Swansea University 81% 10% 18% £20050 125 Swansea On campus Voltijd
University of Southampton 80% 2% 4% £22760 180 Southampton On campus Voltijd