Voorwaarden

 1. Omvang en aard van onze dienst als contractant
 2. Privacy
 3. Verplichtingen van de gebruiker.
 4. Inhoud gegenereerd of geüpload door gebruikers of cursusaanbieders.
 5. Gebruik van de site
 6. Aansprakelijkheid en overmacht.
 7. Online geschillenbeslechting
 8. Externe links
 9. Copyright
 10. Schadeloosstelling
 11. Disclaimer
 12. Jurisdictie en geschillenbeslechting
 13. Klachten

1. Omvang en aard van onze dienst als contractant

Wij (CourseGuru SLU) bieden webdiensten aan waarmee studenten opleidingen in het hoger onderwijs kunnen vergelijken en informatie kunnen krijgen over aanverwante diensten. Aanbieders van hoger onderwijs en aanbieders van aanverwante diensten kunnen hun cursussen en diensten op onze site vermelden. Bij het opvragen van informatie op onze website geven wij uitsluitend de relevante gegevens door. Wij (ver)kopen of bieden geen cursussen of accommodaties aan.

2. Privacy

De door jou verstrekte informatie en persoonlijke gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacy beleid. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens en verklaar je dat alle verstrekte informatie juist is.

3. Verplichtingen van de gebruiker.

Tijdens het gebruik van onze website dient u zich te houden aan alle toepasselijke wetten, waaronder, zonder beperking, privacywetten, wetten inzake intellectueel eigendom, belastingwetten en wettelijke vereisten.
U dient ons nauwkeurige informatie te verstrekken.

4. Inhoud gegenereerd of geüpload door gebruikers of cursusaanbieders.

Sommige inhoud op onze website is gegenereerd of geüpload door gebruikers of cursusaanbieders.
U erkent dat deze inhoud de uitsluitende verantwoordelijkheid is van de persoon van wie deze inhoud afkomstig is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, en staan niet in voor de juistheid, integriteit of kwaliteit van enige door gebruikers of cursusaanbieders ingezonden of geüploade inhoud.
U erkent dat uw gebruik van dergelijke, door gebruikers geüploade inhoud, u geen recht geeft op intellectuele eigendomsrechten op dergelijke, door gebruikers geüploade, inhoud.
Wanneer u inhoud op onze website plaatst, verleent u ons en elk van onze gelieerde ondernemingen, een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie om de door u geplaatste inhoud te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren en weer te geven.

5. Gebruik van de site

Je mag de inhoud van deze website alleen gebruiken of reproduceren voor jouw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Framing, scraping, data-mining, extractie of verzameling van de inhoud van de website in welke vorm en met welk middel dan ook is strikt verboden. Verder mag je geen enkel materiaal op de website spiegelen.

6. Aansprakelijkheid en overmacht.

Alle transacties met adverteerders en andere derde partijen die u op onze websites aantreft, zijn uitsluitend tussen u en hen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van dergelijke transacties of communicatie met derden via onze website.
Elke handeling of situatie die buiten onze controle valt, staat bekend als een "geval van overmacht". In een dergelijke omstandigheid zijn wij niet aansprakelijk voor het niet nakomen van, of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen.

7. Online geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting. Consumenten die in de Europese Unie wonen, hebben het recht om dit platform te gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met contractuele verplichtingen van de contracterende partij (school, accommodatieverschaffer) die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Het platform kan hier worden geraadpleegd.

8. Externe links

Voor verdere informatie verwijzen wij bezoekers van onze website af en toe door naar websites van derden. Wanneer dit niet voor de hand ligt, markeren wij externe links specifiek. De inhoud van webpagina's van derden staat niet onder onze controle. Ons privacy beleid strekt zich niet uit tot externe pagina's. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor externe links en de inhoud van deze pagina's.

9. Copyright

Alle inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn eigendom van Course Guru SLU. Elk gebruik of reproductie van deze inhoud van welke aard dan ook zonder onze uitdrukkelijke toestemming is strafbaar en ontoelaatbaar. In het bijzonder is de volledige of gedeeltelijke extractie van de inhoud van onze site strikt verboden, met inbegrip van de opname van een van onze inhoud in een ander werk of webpagina's.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord CourseGuru SLU, haar directeur, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, verliezen en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit uw gebruik van de website en in het bijzonder de inhoud die u indient.

11. Disclaimer

Behoudens de beperkingen in de algemene voorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een totaalbedrag van de vergoedingen die rechtstreeks aan ons zijn betaald of via onze betaaldiensten zijn verwerkt.
Voor zover toegestaan door de wet, zijn noch wij, noch een van onze directeuren, werknemers aansprakelijk voor (i) enige punitieve schade, gevolgschade, (ii) enige onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie zoals beschikbaar gesteld op ons platform, (iii) de geleverde diensten of het niet leveren van deze diensten (iv) enige schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze website. Het aanbieden van cursusprogramma's, diensten of reclame op onze website houdt geen goedkeuring of aanbeveling in van dergelijke diensten door CourseGuru SLU.

12. Jurisdictie en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Santa Cruz de Tenerife, Spanje. Niettegenstaande voor consumenten de wet kan voorzien in andere regels met betrekking tot jurisdictie. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onuitvoerbaar of onverbindend is of wordt, blijft u gebonden aan alle andere bepalingen hiervan. In een dergelijk geval zullen ongeldige bepalingen niettemin worden afgedwongen in de ruimste mate die is toegestaan en u stemt ermee in een soortgelijke werking te aanvaarden, gelet op de inhoud en het doel van deze voorwaarden en bepalingen.

13. Klachten

Als u bezwaar heeft tegen bepaalde inhoud op onze website, kunt u ons dat laten weten via ons contactformulier.

Deze website wordt beheerd door CourseGuru SLU

CourseGuru S.L.U.
Paseo Milicias de Garachico, 1
38002 Santa Cruz de Tenerife, Spanje

U kunt ons bezoeken in ons kantoor in het centrum van Santa Cruz de Tenerife (Google Maps).

Fiscaal identificatienummer: B76819002
Santa Cruz de Tenerife, Spanje
Handelsregisternummer: Hoja TF-64134 Tomo 3665 Folio 191 Inscripción
Directeur: Dr. oec. Daniel Spohn

Mogelijk heb je ook interesse in de volgende informatiepagina's:
Privacy Policy
Beheer