Đại học ở Đức
- Xếp hạng & Đánh giá -

Đức
271 ra khỏi 386
 • Đại học ở Đức
36
 • Đại học ở Đức
37
 • Đại học ở Đức

Để học về kinh doanh xem bảng xếp hạng riêng của chúng tôi về trường kinh doanh ở Đức

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Đức

---
#4 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#13 
Karlsruhe University of Applied Sciences
---
#14 
Technical University of Munich
Toán học
#14 
University of Bonn
---
#16 
RWTH Aachen University
---
#18 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#19 
University of Hohenheim
---
#20 
Ludwig Maximilian University of Munich
---
#23 
Free University of Berlin
---
#26 
Free University of Berlin

Bảng xếp hạng đại học Đức 2022

#1

Ludwig Maximilian University of Munich
Ludwig-Maximilians-Universität München

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (1034 đánh giá)
Card image

 • #1 
 • #32 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #3 
 • #64 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #2 
 • #104 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Technical University of Munich
Technische Universität München

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (1048 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #38 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #1 
 • #50 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #1 
 • #68 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#3

RWTH Aachen University
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (574 đánh giá)
 • #8 
 • #108 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #8 
 • #165 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #7 
 • #165 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#4

Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für Technologie

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (420 đánh giá)
Card image

 • #19 
 • #180 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #136 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #10 
 • #176 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#5

Humboldt University of Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (756 đánh giá)
Card image

 • #4 
 • #74 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #5 
 • #128 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #27 
 • #289 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#6

Technical University of Berlin
Technische Universität Berlin

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (624 đánh giá)
 • #12 
 • #139 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #7 
 • #159 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #24 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#7

Dresden University of Technology
Technische Universität Dresden

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (339 đánh giá)
 • #18 
 • #172 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #11 
 • #194 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #6 
 • #162 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#8

University of Tübingen
Universität Tübingen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (580 đánh giá)
Card image

 • #5 
 • #78 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #10 
 • #177 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #12 
 • #198 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#9

Free University of Berlin
Freie Universität Berlin

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (428 đánh giá)
Card image

 • #6 
 • #83 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #4 
 • #127 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #18 
 • #249 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#10

University of Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (207 đánh giá)
Card image

 • #10 
 • #119 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #12 
 • #204 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #31 
 • #308 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#11

University of Freiburg
Universität Freiburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (412 đánh giá)
 • #7 
 • #108 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #9 
 • #172 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #9 
 • #172 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#12

University of Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (1271 đánh giá)
Card image

 • #9 
 • #112 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #226 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #8 
 • #166 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#13

University of Hamburg
Universität Hamburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (716 đánh giá)
Card image

 • #11 
 • #132 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #13 
 • #214 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #5 
 • #152 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#14

University of Erlangen Nuremberg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (306 đánh giá)
Card image

 • #20 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #17 
 • #322 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #4 
 • #144 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#15

University of Cologne
Universität zu Köln

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (1143 đánh giá)
 • #17 
 • #172 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #16 
 • #311 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #23 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#16

Darmstadt University of Technology
Technische Universität Darmstadt

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (266 đánh giá)
 • #33 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #15 
 • #269 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #30 
 • #307 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#17

University of Würzburg
Universität Würzburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (352 đánh giá)
Card image

 • #15 
 • #165 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #22 
 • #378 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #15 
 • #229 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#18

Goethe University of Frankfurt am Main
Goethe-Universität Frankfurt am Main

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (479 đánh giá)
Card image

 • #30 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #18 
 • #340 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #13 
 • #212 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#19

University of Ulm
Universität Ulm

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (150 đánh giá)
 • #14 
 • #146 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #21 
 • #365 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #21 
 • #252 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#20

University of Münster
Westfälische Wilhelms-Universitat Münster

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (845 đánh giá)
 • #24 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #24 
 • #411 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #11 
 • #190 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#21

Friedrich Schiller University of Jena
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (102 đánh giá)
Card image

 • #22 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #19 
 • #344 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #19 
 • #250 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#22

University of Constance
Universität Konstanz

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (301 đánh giá)
Card image

 • #23 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #32 
 • #501 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #40 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#23

Johannes Gutenberg University Mainz
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (600 đánh giá)
Card image

 • #31 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #26 
 • #427 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #14 
 • #224 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#24

Ruhr University Bochum
Ruhr-Universität Bochum

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (690 đánh giá)
Card image

 • #29 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #23 
 • #393 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #25 
 • #277 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#25

University of Kiel
Universität zu Kiel

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (253 đánh giá)
Card image

 • #27 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #31 
 • #494 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #26 
 • #286 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#26

University of Stuttgart
Universität Stuttgart

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (438 đánh giá)
Card image

 • #32 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #20 
 • #347 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #32 
 • #308 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#27

University of Mannheim
Universität Mannheim

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (553 đánh giá)
Card image

 • #13 
 • #146 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #25 
 • #423 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #58 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#28

University of Bremen
Universität Bremen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (376 đánh giá)
Card image

 • #35 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #35 
 • #571 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #45 
 • #392 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#29

University of Giessen
Justus-Liebig-Universität Giessen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (595 đánh giá)
Card image

 • #38 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #30 
 • #490 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #33 
 • #331 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#30

University of Duisburg-Essen
Universität Duisburg-Essen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (116 đánh giá)
Card image

 • #25 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #44 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #20 
 • #250 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#31

Heinrich Heine University of Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universitaet Düsseldorf

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (597 đánh giá)
 • #26 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #42 
 • #751 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #16 
 • #234 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#32

University of Potsdam
Universität Potsdam

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (237 đánh giá)
 • #28 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #41 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #44 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#33

University of Bayreuth
Universität Bayreuth

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (275 đánh giá)
Card image

 • #34 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #33 
 • #521 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #48 
 • #419 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#34

University of Bielefeld
Universität Bielefeld

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (319 đánh giá)
Card image

 • #16 
 • #166 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #45 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #42 
 • #389 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#35

University of Hohenheim
Universität Hohenheim

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (413 đánh giá)
 • #21 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #38 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #49 
 • #428 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#36

Leibniz University of Hanover
Leibniz Universität Hannover

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (445 đánh giá)
 • #39 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #37 
 • #601 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #38 
 • #378 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#37

University of Marburg
Philipps-Universität Marburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (515 đánh giá)
Card image

 • #40 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #40 
 • #701 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #35 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#38

University of Regensburg
Universität Regensburg

Mức độ hài lòng của học viên: 3.9 / 5.0 (175 đánh giá)
Card image

 • #47 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #36 
 • #591 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #29 
 • #304 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#39

Braunschweig University of Technology
Technische Universität Braunschweig

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (235 đánh giá)
 • #43 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #34 
 • #561 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #36 
 • #361 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#40

TU Dortmund University
Technische Universität Dortmund

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (309 đánh giá)
Card image

 • #41 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #43 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #41 
 • #383 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#41

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (233 đánh giá)
 • #36 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #46 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #53 
 • #977 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#42

University of Siegen
Universität Siegen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (137 đánh giá)
Card image

 • #48 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #46 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #59 
 • #477 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#43

University of Heidelberg
Universität Heidelberg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (363 đánh giá)
Card image

 • #2 
 • #63 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #3 
 • #120 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #4 
 • #88 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#44

University of Leipzig
Universität Leipzig

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (684 đánh giá)
Card image

 • #27 
 • #447 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #22 
 • #259 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #23 
 • #350 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#45

Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (260 đánh giá)
 • #29 
 • #461 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #34 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #34 
 • #520 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#46

University of Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (250 đánh giá)
 • #44 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #66 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #38 
 • #537 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#47

University of Kaiserslautern
Technische Universität Kaiserslautern

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (333 đánh giá)
Card image

 • #46 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #47 
 • #417 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #58 
 • #1132 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#48

Jacobs University Bremen

Mức độ hài lòng của học viên: 4.7 / 5.0 (357 đánh giá)
Card image

 • #42 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #55 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #61 
 • #1233 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#49

Hamburg University of Technology
Technische Universität Hamburg-Harburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (97 đánh giá)
 • #45 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #60 
 • #478 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #56 
 • #1085 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#50

University of Passau
Universität Passau

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (131 đánh giá)
 • #37 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #52 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #90 
 • #2918 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#51

Charité - Medical University of Berlin
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Mức độ hài lòng của học viên: 3.2 / 5.0 (659 đánh giá)
Card image

 • #3 
 • #73 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #6 
 • #119 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #12 
 • #176 
THE World Reputation Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 28 tháng 10, 2021]


#52

Saarland University
Universität des Saarlandes

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (385 đánh giá)
 • #28 
 • #447 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #28 
 • #289 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #52 
 • #933 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#53

University of Rostock
Universität Rostock

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (209 đánh giá)
Card image

 • #39 
 • #651 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2021]
 • #39 
 • #379 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #44 
 • #736 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#54

Ilmenau University of Technology
Technische Universität Ilmenau

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (184 đánh giá)
 • #49 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #65 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #66 
 • #1443 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#55

Hannover Medical School
Medizinische Hochschule Hannover

Mức độ hài lòng của học viên: 3.0 / 5.0 (53 đánh giá)
Card image

 • #17 
 • #237 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #27 
 • #405 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #45 
 • #528 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#56

University of Lübeck
Universität zu Lübeck

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (278 đánh giá)
Card image

 • #37 
 • #375 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #42 
 • #668 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #50 
 • #711 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#57

Otto von Guericke University of Magdeburg
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (256 đánh giá)
Card image

 • #43 
 • #389 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #47 
 • #779 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #51 
 • #731 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#58

Carl von Ossietzky University of Oldenburg
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (246 đánh giá)
Card image

 • #50 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #50 
 • #851 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #44 
 • #521 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#59

University of Kassel
Universität Kassel

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (419 đánh giá)
Card image

 • #54 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #54 
 • #1011 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #59 
 • #1011 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#60

University of Paderborn
Universität Paderborn

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (305 đánh giá)
Card image

 • #53 
 • #448 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #57 
 • #1095 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #49 
 • #709 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#61

University of Osnabrück
Universität Osnabrück

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (125 đánh giá)
Card image

 • #63 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #60 
 • #1225 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #53 
 • #778 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#62

University of Augsburg
Universität Augsburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (160 đánh giá)
Card image

 • #64 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #62 
 • #1251 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #48 
 • #673 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#63

University of Veterinary Medicine Hannover
Tierärztliche Hochschule Hannover

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (322 đánh giá)
 • #51 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #64 
 • #1319 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #62 
 • #1404 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]

#64

Freiberg University of Technology
Technische Universität Bergakademie Freiberg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (136 đánh giá)
Card image

 • #78 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #59 
 • #1219 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #56 
 • #895 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#65

Leuphana University of Lüneburg
Leuphana Universität Lüneburg

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (252 đánh giá)
Card image

 • #69 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #51 
 • #870 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #93 
 • #3060 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#66

Chemnitz University of Technology
Technische Universität Chemnitz

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (287 đánh giá)
Card image

 • #62 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #65 
 • #1375 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #55 
 • #845 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#67

University of Koblenz-Landau
Universität Koblenz-Landau

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (24 đánh giá)
Card image

 • #76 
 • #523 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #63 
 • #1301 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #65 
 • #1531 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#68

University of Trier
Universität Trier

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (138 đánh giá)
Card image

 • #74 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #55 
 • #1072 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #85 
 • #2648 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]


#69

Munich University of Applied Sciences
Hochschule München

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (101 đánh giá)
Card image

 • #73 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #66 
 • #1785 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #60 
 • #363 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Đã đăng 06 tháng 9, 2021]

#70

Karlsruhe University of Applied Sciences
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft

Mức độ hài lòng của học viên: 4.2 / 5.0 (162 đánh giá)
Card image

 • #88 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #81 
 • #2550 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Đã đăng 10 tháng 6, 2021]
 • #11 
 • #127 
RUR Research Performance Ranking
[Đã đăng 16 tháng 9, 2020]


Đức Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Mã điện thoại quốc gia: +49

 • Tôn giáo:
 • Công giáo  28%
 • Chủ nghĩa Tin Lành  26%
 • đạo Hồi  5%
 • Chính thống giáo  2%
 • Người vô thần, thuyết bất khả tri và chưa được phân loại  36%
 • Tôn giáo khác: , Phật giáo  3%
 • Những thành phố lớn nhất ở Đức:
 • 1. Berlin: 3,400,000
 • 2. Hamburg: 1,700,000
 • 3. Munich: 1,300,000
 • 4. Cologne: 960,000
 • 5. Frankfurt: 650,000

Sân bay quốc tế lớn nhất tại Đức:

Frankfurt Airport (FRA): 64.505.151 Hành khách/Năm; 2 Ga cuối; 12 km từ trung tâm thành phố Frankfurt

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Đức

google static map google map control google map control

Ludwig Maximilian University of Munich đứng nhất tại Đức trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 117 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Đức Technical University of Munich có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả33 bảng xếp hạng nơiTechnical University of Munich được liệt kê

Ludwig Maximilian University of Munich được xếp hạng cao nhất trong Đức về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngLudwig Maximilian University of Munich .

Karlsruhe University of Applied Sciences được xếp hạng cao nhất trong Đức về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngKarlsruhe University of Applied Sciences .

Technical University of Munich được xếp hạng cao nhất trong Đức về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngTechnical University of Munich .

University of Bonn được xếp hạng cao nhất trong Đức về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Bonn .

RWTH Aachen University được xếp hạng cao nhất trong Đức về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngRWTH Aachen University .

Ludwig Maximilian University of Munich được xếp hạng cao nhất trong Đức về Nghệ thuật thị giác & trình diễn (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngLudwig Maximilian University of Munich .

University of Hohenheim được xếp hạng cao nhất trong Đức về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Hohenheim .

Ludwig Maximilian University of Munich được xếp hạng cao nhất trong Đức về Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngLudwig Maximilian University of Munich .

Free University of Berlin được xếp hạng cao nhất trong Đức về Ngôn ngữ & Văn học (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngFree University of Berlin .

Free University of Berlin được xếp hạng cao nhất trong Đức về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngFree University of Berlin .

Humboldt University of Berlin được xếp hạng cao nhất trong Đức về Luật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngHumboldt University of Berlin .

University of Heidelberg được xếp hạng cao nhất trong Đức về Khoa học thể thao (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngUniversity of Heidelberg .

Technical University of Munich được xếp hạng cao nhất trong Đức về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngTechnical University of Munich .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS 50 under 50:
Dựa trên phương pháp xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds, 50 trường đại học hàng đầu dưới 50 tuổi.

Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ giảng viên quốc tế 5%
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Europe:
Hiệu quả Khoa học 23%
Tiềm năng Khoa học 15%
Sinh viên tốt nghiệp trên thị trường lao động 15%
Quốc tế hóa 15%
Uy tín 14%
Điều kiện Học tập 10%

xem phương pháp luận

Nature Index

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

StuDocu

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Khả năng việc làm (khảo sát) 100%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Nghiên cứu 66,6%
Danh tiếng Giảng dạy 33,3%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 25%
Tỷ lệ nhân viên quốc tế 25%
Tỷ lệ xuất bản tạp chí có một hoặc nhiều đồng tác giả quốc tế 25%
Danh tiếng Đại học quốc tế 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Thomson Reuters

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Reuters Most Innovative Universities:
Số Bằng sáng chế 33%
Trích dẫn Bằng sáng chế 34%
Tác động Trích dẫn Văn kiện Công nghiệp 11%
Phần trăm các Văn kiện Hợp tác Công nghiệp 11%
Tổng số Web của Báo cáo Tổng hợp Cốt lõi Khoa học 11%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Số Bằng sáng chế 11.11%
Bằng sáng chế thành công 11.11%
Bằng sáng chế toàn cầu 11.11%
Trích dẫn bằng sáng chế 11.11%
Phần trăm bằng sáng chế được trích dẫn/Tác động trích dẫn bằng sáng chế 11.11%
Bằng sáng chế của Tác động Trích dẫn Văn kiện 11.11%
Tác động Trích dẫn Văn kiện Công nghiệp 11.11%
Phần trăm Văn kiện Hợp tác Công nghiệp 11.11%
Tổng số Web của Báo cáo Tổng hợp Cốt lõi Khoa học 11.11%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận