Đại học ở Tây An, Trung Quốc
- Xếp hạng & Đánh giá -

29 ra khỏi 58
 • Đại học ở Tây An
32
 • Đại học ở Tây An
18
 • Đại học ở Tây An

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Tây An

---
#1 
Xi'an Jiaotong University
---
#3 
Xidian University
Toán học
#19 
Northwestern Polytechnical University
---
#23 
Xi'an Jiaotong University
Ngành kiến trúc
#33 
Chang'an University
---
#201 
Xi'an Jiaotong University
---
#201 
Xi'an Jiaotong University
---
#301 
Northwest University
---
#401 
Shaanxi Normal University

Bảng xếp hạng đại học Tây An, Trung Quốc 2022

#1

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (87 đánh giá)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #302 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#2

Xi'an Jiaotong University
西安交通大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (87 đánh giá)
Card image

 • #24 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #14 
 • #302 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #9 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#3

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #31 
 • #551 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#4

Northwestern Polytechnical University
西北工业大学

Card image

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #31 
 • #551 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #28 
 • #134 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]


#5

Xidian University
西安电子科技大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (46 đánh giá)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#6

Xidian University
西安电子科技大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.8 / 5.0 (46 đánh giá)
Card image

 • #71 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Đã đăng 02 tháng 9, 2021]
 • #35 
 • #163 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #70 
 • #729 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#7

Northwest University
西北大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (23 đánh giá)
Card image

 • #58 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#8

Northwest University
西北大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (23 đánh giá)
Card image

 • #58 
 • #801 
QS World University Rankings
[Đã đăng 08 tháng 6, 2022]
 • #126 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #86 
 • #817 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]


#9

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #80 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#10

Shaanxi Normal University
陕西师范大学

Card image

 • #124 
 • #398 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #89 
 • #895 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #80 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#11

Chang'an University
长安大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (24 đánh giá)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #126 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#12

Chang'an University
长安大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.4 / 5.0 (24 đánh giá)
Card image

 • #112 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #104 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #126 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#13

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (15 đánh giá)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#14

Xi'an University of Technology
西安理工大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (15 đánh giá)
 • #149 
 • #426 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #145 
 • #1304 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #88 
 • #601 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#15

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (21 đánh giá)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #201 
 • #1446 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 25 tháng 4, 2022]


#16

Xi'an University of Architecture and Technology
西安建筑科技大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (21 đánh giá)
 • #244 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #155 
 • #1358 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #201 
 • #1446 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 25 tháng 4, 2022]


#17

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Mức độ hài lòng của học viên: 3.5 / 5.0 (4 đánh giá)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #239 
 • #1742 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 25 tháng 4, 2022]


#18

Xi'an University of Science and Technology
西安科技大学

Mức độ hài lòng của học viên: 3.5 / 5.0 (4 đánh giá)
 • #231 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #129 
 • #1198 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #239 
 • #1742 
CWUR Center for World University Rankings
[Đã đăng 25 tháng 4, 2022]


#19

Fourth Military Medical University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #124 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#20

Fourth Military Medical University

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
 • #81 
 • #297 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #161 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Đã đăng 25 tháng 10, 2021]
 • #124 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Đã đăng 15 tháng 8, 2021]


#21

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (88 đánh giá)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#22

Xi'an Aeronautical University
西安航空学院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.5 / 5.0 (88 đánh giá)
 • #520 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #409 
 • #459 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]
 • #537 
 • #5501 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#23

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (17 đánh giá)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #223 
 • #227 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]


#24

Xi'an University of Posts & Telecommunications
西安邮电学院

Mức độ hài lòng của học viên: 3.8 / 5.0 (17 đánh giá)
Card image

 • #388 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #291 
 • #1792 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #223 
 • #227 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]


#25

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #268 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#26

Xi'an Technological University
西安工业大学

 • #383 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #259 
 • #1643 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #268 
 • #275 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#27

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#28

Xi'an Shiyou University
西安石油大学

 • #391 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #299 
 • #1850 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #245 
 • #250 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#29

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (4 đánh giá)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #246 
 • #251 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#30

Xi'an Polytechnic University
西安工程大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.0 / 5.0 (4 đánh giá)
 • #418 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #335 
 • #2101 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #246 
 • #251 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#31

Xijing University
西京学院

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #465 
 • #4355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#32

Xijing University
西京学院

 • #362 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Đã đăng 04 tháng 4, 2022]
 • #405 
 • #2671 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #465 
 • #4355 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#33

Xi'an University
西安文理学院

 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#34

Xi'an University
西安文理学院

 • #378 
 • #407 
BCUR Best Chinese Universities Ranking - ShanghaiRanking
[Đã đăng 19 tháng 4, 2022]

#35

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#36

Northwest University of Politics and Law
西北政法大学

Mức độ hài lòng của học viên: 5.0 / 5.0 (5 đánh giá)
 • #532 
 • #5378 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#37

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (20 đánh giá)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#38

Xi'an International Studies University
西安外国语大学

Mức độ hài lòng của học viên: 4.6 / 5.0 (20 đánh giá)
 • #561 
 • #7272 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#39

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (14 đánh giá)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#40

Xi'an Academy of Fine Arts
西安美术学院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.1 / 5.0 (14 đánh giá)
 • #562 
 • #7295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#41

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#42

Xi'an University of Finance and Economics
西安财经学院

 • #569 
 • #7811 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#43

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#44

Xi'an Physical Education University
西安体育学院

 • #575 
 • #8001 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#45

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#46

Xi'an Eurasia University
西安欧亚学院

 • #583 
 • #8243 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#47

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#48

Xi'an International University
西安外事学院

Card image

 • #584 
 • #8258 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#49

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#50

Xi'an Peihua University
西安培华学院

 • #591 
 • #8459 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#51

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#52

Xi'an Siyuan University
西安思源学院

 • #609 
 • #9246 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#53

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#54

Shaanxi Institute of International Trade and Commerce
陕西国际商贸学院

 • #619 
 • #9529 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#55

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#56

Xi'an Fanyi University
西安翻译学院

 • #630 
 • #10318 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#57

Xi'an Medical University
西安医学院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

#58

Xi'an Medical University
西安医学院

Mức độ hài lòng của học viên: 4.3 / 5.0 (7 đánh giá)
 • #273 
 • #1714 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Đã đăng 15 tháng 12, 2021]
 • #616 
 • #9416 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Đã đăng 01 tháng 1, 2022]

Tây An Sự kiện chính cho sinh viên quốc tế

Dân số: 6502000

: Shaanxi,

 • Loại ổ cắm A
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm I
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz
 • Loại ổ cắm C
  • Điện áp khu dân cư: 220 V
  • Tần số: 50 Hz

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Tây An

google static map google map control google map control

Xi'an Jiaotong University đứng nhất tại Tây An trong bảng xếp hạng meta của chúng tôi bao gồm 123 xếp hạng các trường đại học.

Trong số tất cả các trường đại học trong Tây An Xi'an Jiaotong University có mặt với số lượt xếp hạng lớn nhất. Xem tất cả36 bảng xếp hạng nơiXi'an Jiaotong University được liệt kê

Xi'an Jiaotong University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Kỹ Thuật (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngXi'an Jiaotong University .

Xidian University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Khoa học máy tính (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngXidian University .

Northwestern Polytechnical University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Toán (Toán học). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngNorthwestern Polytechnical University .

Xi'an Jiaotong University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Khoa học tự nhiên (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngXi'an Jiaotong University .

Chang'an University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch (Ngành kiến trúc). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngChang'an University .

Xi'an Jiaotong University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngXi'an Jiaotong University .

Xi'an Jiaotong University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Y học & Sức khỏe (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngXi'an Jiaotong University .

Northwest University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Nông nghiệp (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngNorthwest University .

Shaanxi Normal University được xếp hạng cao nhất trong Tây An về Giáo dục (---). Xem toàn bộ bảng phân loại nơi xếp hạngShaanxi Normal University .

xếp hạng nhà xuất bản

4icu

xem phương pháp luận

British Quacquarelli Symonds, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS World University Rankings:
Danh tiếng học thuật 40%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 10%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Trích dẫn mỗi khoa 20%
Tỷ lệ Giảng viên Quốc tế 5%
Tỷ lệ Sinh viên Quốc tế 5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS Employability Rankings:
Danh dự Nhà tuyển dụng 30%
Kết quả cựu sinh viên 25%
Quan hệ đối tác với Nhà tuyển dụng theo Khoa 25%
Kết nối nhà tuyển dụng/sinh viên 10%
Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings: Asia:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 10%
Mạng lưới nghiên cứu quốc tế 10%
Trích dẫn mỗi Báo cáo 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -QS University Rankings BRICS:
Danh tiếng học thuật 30%
Danh tiếng nhà tuyển dụng 20%
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên 20%
Nhân viên có bằng tiến sĩ 10%
Báo cáo mỗi khoa 10%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWUR Center for World University Rankings:
Hiệu suất Nghiên cứu 40%
Chất lượng Giáo dục 25%
Việc làm của Cựu sinh viên 25%
Chất lượng Khoa 10%

xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -CWTS Leiden Ranking:
bài đăng nghiên cứu học thuật

xem phương pháp luận

NTU ranking

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Tính xuất sắc của nghiên cứu 40%
Tác động nghiên cứu 35%
Năng suất nghiên cứu 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -NTU Asia:
Năng suất nghiên cứu 25%
Tác động nghiên cứu 35%
Tính xuất sắc của Nghiên cứu 40%

xem phương pháp luận

Nature Index

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Nature Index - Top Academic Institutions:
Số bài viết (AC)
Số phân số (FC)
Số phân số có trọng số (WFC)

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Payscale

xem phương pháp luận

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Reputation Ranking:
Danh tiếng Giảng dạy 50%
Danh tiếng Nghiên cứu 50%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR World University Rankings:
Giảng dạy 40%
Nghiên cứu 40%
Đa dạng Quốc tế 10%
Bền vững Tài chính 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -RUR Research Performance Ranking:
Tác động Trích dẫn Chuẩn hóa (Trích dẫn của các ấn phẩm nghiên cứu từ tất cả các tác giả đại học so với mức trung bình thế giới) 20%
Trích dẫn mỗi báo cáo 20%
Báo cáo theo mỗi nhân viên học thuật và nghiên cứu 20%
Danh tiếng nghiên cứu quốc tế 20%
Chia sẻ các ấn phẩm nghiên cứu được viết bởi đồng tác giả quốc tế 20%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Nghiên cứu 50%
Đổi mới 30%
Tính xã hội 20%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2,5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Nghiên cứu 66,6%
Danh tiếng Giảng dạy 33,3%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 20%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 10%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 10%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Tỷ lệ sinh viên quốc tế 25%
Tỷ lệ nhân viên quốc tế 25%
Tỷ lệ xuất bản tạp chí có một hoặc nhiều đồng tác giả quốc tế 25%
Danh tiếng Đại học quốc tế 25%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Best universities in the Asia-Pacific region:
Giảng dạy 30%
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7.5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 2.5%

xem phương pháp luận

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -THE Asia University Ranking:
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) 30%
Trích dẫn 30%
Giảng dạy 25%
Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiên cứu) 7,5%
Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) 7,5%

xem phương pháp luận

xem phương pháp luận

Thomson Reuters

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Số bằng sáng chế 11.11%
Bằng sáng chế thành công 11.11%
Bằng sáng chế toàn cầu 11.11%
Trích dẫn bằng sáng chế 11.11%
Phần trăm bằng sáng chế được trích dẫn/Tác động trích dẫn bằng sáng chế 11.11%
Bằng sáng chế của Tác động Trích dẫn Bài viết 11.11%
Tác động Trích dẫn Bài viết Công nghiệp 11.11%
Phần trăm Các Bài viết Hợp tác Công nghiệp 11.11%
Tổng số web của Các báo cáo Tập hợp Cốt lõi Khoa học 11.11%

xem phương pháp luận

Urap

xem phương pháp luận

Us News

xem phương pháp luận

Webometrics

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng -Webometrics Ranking Web of Universities:
Tầm nhìn 50%
Tính xuất sắc 35%
Minh bạch 10%
Hiện diện 5%

xem phương pháp luận