Xếp hạng của Queen's University of Belfast (Đại học Nữ hoàng Belfast)

Queen's University Belfast (QUB) là một tổ chức công lập đã có uy tín quốc tế trong phần lớn thời gian của trường với tư cách là một trung tâm giáo dục, và điều này ngày nay được phản ánh trong Bảng xếp hạng Đại học ấn tượng của họ từ Times Higher Education và QS. Với danh tiếng đáng kể của trường đại học về sự nổi bật trong nghiên cứu và kết quả học tập, và cuộc sống thành phố được cung cấp từ thủ đô của Ireland, QUB xứng đáng là sự cân nhắc của bất kỳ sinh viên nào hy vọng sẽ xuất sắc trong lĩnh vực của họ đồng thời tạo ra những kỷ niệm đẹp khi họ làm điều đó.

Cập nhật xếp hạng mới nhất cho Đại học Nữ hoàng Belfast
 • tháng 3 2024: Scimago Institutions công bố kết quả mới nhất của với Đại học Nữ hoàng Belfast vào vị trí 282 .
 • tháng 12 2023: Đại học Nữ hoàng Belfast cấp bậc 331 trong thời gian gần nhất từ Urap .
 • tháng 12 2023: Xuất bản của . Xếp hạng vị trí #103.
 • tháng 10 2023: Xuất bản của (Textile Science and Engineering). Xếp hạng vị trí #301.

Xếp hạng lịch sử trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu toàn cầu

Bảng xếp hạng môn học

Giáo dục

  • #1 
  • #151 
  Giáo dục

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #177 
  Giáo dục
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Giáo dục
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Giáo dục

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Khoa học máy tính

  • #1 
  • #21 
  Khoa học máy tính
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #36 
  Khoa học máy tính

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #251 
  Khoa học máy tính

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Khoa học máy tính
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]

Khoa học tự nhiên

  • #2 
  • #47 
  Sinh học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #26 
  Hóa học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #29 
  Hóa học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #37 
  Hóa học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Hóa học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Hóa học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #401 
  Hóa học
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #385 
  Địa chất
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #38 
  Vật lý
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Vật lý

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #401 
  Vật lý
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch

  • #2 
  • #16 
  Ngành kiến trúc

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #22 
  Ngành kiến trúc
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #24 
  Ngành kiến trúc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Kỹ Thuật

  • #1 
  • #24 
  Kỹ thuật không gian vũ trụ
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Công nghệ sinh học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #10 
  Kỹ thuật hóa học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #11 
  Kỹ thuật hóa học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #19 
  Kỹ thuật hóa học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Kỹ thuật hóa học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #246 
  Kỹ thuật hóa học
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #324 
  Kỹ thuật hóa học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #11 
  Công trình dân dụng
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #17 
  Công trình dân dụng
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #20 
  Công trình dân dụng

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Công trình dân dụng

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #232 
  Công trình dân dụng
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #311 
  Công trình dân dụng
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #151 
  Kỹ Thuật

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #266 
  Kỹ Thuật
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #383 
  Kỹ thuật môi trường
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Khoa học vật liệu
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #17 
  Kỹ thuật cơ khí
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #22 
  Kỹ thuật cơ khí

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #37 
  Kỹ thuật cơ khí
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Kỹ thuật cơ khí

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #351 
  Kỹ thuật cơ khí
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Luật

  • #1 
  • #10 
  Luật
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #23 
  Luật

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #27 
  Luật
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #101 
  Luật
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #1 
  • #151 
  Luật

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Luật

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại

  • #1 
  • #20 
  Nhân loại học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #20 
  Nhân loại học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #24 
  Kinh tế học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #31 
  Kinh tế học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #67 
  Kinh tế học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #369 
  Kinh tế học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #401 
  Kinh tế học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #2 
  • #43 
  Địa lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #101 
  Địa lý học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Địa lý học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #1 
  • #32 
  Lịch sử
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #34 
  Lịch sử
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #2 
  • #43 
  Lịch sử

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #70 
  Lịch sử
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #151 
  Lịch sử
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #2 
  • #26 
  Tâm lý học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #37 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #43 
  Tâm lý học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Tâm lý học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]
  • #1 
  • #301 
  Tâm lý học

  [Đã đăng 27 tháng 10, 2023]
  • #2 
  • #319 
  Tâm lý học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #218 
  Khoa học Xã hội
  Xếp hạng NTU theo môn học
  [Đã đăng 11 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #251 
  Khoa học Xã hội

  [Đã đăng 19 tháng 10, 2023]
  • #1 
  • #2 
  Công tác xã hội

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #2 
  Công tác xã hội
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #4 
  Công tác xã hội
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #33 
  Xã hội học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #35 
  Xã hội học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #170 
  Xã hội học
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]
  • #1 
  • #201 
  Xã hội học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]

Nghệ thuật thị giác & trình diễn

  • #1 
  • #19 
  Âm nhạc
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #2 
  • #32 
  Âm nhạc

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #44 
  Âm nhạc
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]

Ngôn ngữ & Văn học

  • #1 
  • #36 
  Tiếng anh
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #49 
  Tiếng anh

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #2 
  • #69 
  Tiếng anh
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #24 
  Tiếng Pháp

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #26 
  Tiếng Pháp
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]

Nông nghiệp

  • #1 
  • #355 
  Nông nghiệp
  Xếp hạng Đại học URAP theo Thành tích Học tập - Theo Lĩnh vực
  [Đã đăng 22 tháng 7, 2023]

Toán

  • #1 
  • #19 
  Toán học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #30 
  Toán học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #38 
  Toán học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #401 
  Toán học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]

Y học & Sức khỏe

  • #1 
  • #1 
  Nha khoa

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #2 
  Nha khoa
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #5 
  Nha khoa
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #4 
  Y học

  [Đã đăng 15 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #7 
  Y học
  CUG The Complete University Guide - Theo Chủ đề
  [Đã đăng 08 tháng 6, 2023]
  • #1 
  • #13 
  Y học
  Bảng xếp hạng The Guardian University theo Chủ đề
  [Đã đăng 09 tháng 9, 2023]
  • #1 
  • #151 
  Y học
  Xếp hạng Đại học Thế giới QS Theo Chủ đề
  [Đã đăng 22 tháng 3, 2023]

Xếp hạng ngành học cao nhất ở Đại học Nữ hoàng Belfast

Nha khoa The Times Good University Guide by Subject
#1 
Y học & Sức khỏe
Công tác xã hội CUG The Complete University Guide - By Subject
#2 
Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại
Luật CUG The Complete University Guide - By Subject
#10 
Luật
Kỹ thuật hóa học CUG The Complete University Guide - By Subject
#10 
Kỹ Thuật
Ngành kiến trúc The Times Good University Guide by Subject
#16 
Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch
Âm nhạc CUG The Complete University Guide - By Subject
#19 
Nghệ thuật thị giác & trình diễn
Toán học CUG The Complete University Guide - By Subject
#19 
Toán
Khoa học máy tính CUG The Complete University Guide - By Subject
#21 
Khoa học máy tính
Tiếng Pháp The Times Good University Guide by Subject
#24 
Ngôn ngữ & Văn học
Hóa học CUG The Complete University Guide - By Subject
#26 
Khoa học tự nhiên

Về Đại học Nữ hoàng Belfast

PROS

 • Trường đại học đặc biệt nhấn mạnh vào việc tái tạo môi trường học tập đích thực, có nghĩa là sinh viên có thể tận dụng các dãy phòng mô phỏng cho nghề nghiệp của họ. Điều này bao gồm các khu điều dưỡng, Xưởng kỹ thuật và thậm chí là Phòng thí nghiệm LEGO.
 • Thư viện Mcclay từng đoạt giải thưởng cung cấp nhiều lợi ích, chẳng hạn như khả năng thuê máy tính xách tay, đặt phòng học yên tĩnh và truy cập vào một trong những bộ sưu tập tài liệu học tập lớn nhất ở Vương quốc Anh.
 • Một điểm quan tâm quan trọng đối với nhiều người học tương lai là lệ phí ghi danh thấp hơn so với các trường đại học tương đương, mà không làm giảm chất lượng giáo dục.

CONS

 • Các sinh viên sống trong khuôn viên nói chung đồng ý rằng nên về nhà vào cuối tuần nếu có thể, vì QUB là một trường đại học lớn dành cho người đi làm với các hoạt động xã hội hạn chế vào cuối tuần.
 • Giao thông công cộng không được kết nối tốt với trường đại học, và theo nhiều sinh viên, việc đi lại thường xuyên có thể trở nên mệt mỏi. Vì lý do này, bạn nên ở lại chỗ ở trong khuôn viên trường, đặc biệt là trong năm đầu tiên của bạn.

Sự kiện chính

Năm dự bị:
1810
Điện thoại:
+44 (0) 2890 245 133
Địa chỉ:
University Road
BT7 INN, Belfast
Bắc Ireland (Vương Quốc Anh)
trang web:
https://www.qub.ac.uk
Xã hội:

THE Student Experience Survey by Times Higher Education

Times Higher Education đã khảo sát năm 20251 sinh viên đại học ở Vương quốc Anh về kinh nghiệm học tập của họ.185 sinh viên củaĐại học Nữ hoàng Belfast đã tham gia cuộc khảo sát.

Dưới đây bạn sẽ thấy kết quả củaĐại học Nữ hoàng Belfast cho mỗi câu hỏi khảo sát so với mức trung bình của tất cả các trường đại học ở Vương quốc Anh.

Tổng điểm: 79.3

Bản đồ củaĐại học Nữ hoàng Belfast

Các trường đại học khác ở Belfast:

Hỏi & Đáp

Đại học Nữ hoàng Belfast xếp hạng #0 ở Bắc Ireland (Vương Quốc Anh) trong bảng xếp hạng tổng của 112 bảng xếp hạng đại học của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả các 5 đại học ở Bắc Ireland (Vương Quốc Anh).

Đại học Nữ hoàng Belfast xếp hạng #1 ở Belfast trong bảng xếp hạng tổng của chúng tôi. Xem xếp hạng tất cả 3 đại học ở Belfast.

Đại học Nữ hoàng Belfast đạt được #27 trên bảng xếp hạng CUG Hướng dẫn Đại học Hoàn chỉnh. Đây là trường đại học 112 rankings tracked on our website. See all rankings for Đại học Nữ hoàng Belfast.

Đại học Nữ hoàng Belfast có xếp hạng Nông nghiệp cao nhất. Nó được xếp hạng #1 theo (Agriculture and Forestry). Xem các xếp hạng chuyên ngành của Đại học Nữ hoàng Belfast.

Rất nhiều các bảng xếp hạng đại học bao gồm các khảo sát về danh tiếng giữa các cơ sở hàn lâm. Trong bảng xếp hạng tổng 112 bảng xếp hạng các trường đại học, Đại học Nữ hoàng Belfast xếp hạng #1 giữa các trường đại học ở Belfast và #0 giữa các trường đại học ở Bắc Ireland (Vương Quốc Anh). Xem tất cả các bảng xếp hạng Đại học Nữ hoàng Belfast.