University of Glasgow
Engelse taal & Taalkunde/Wiskunde MA (Hons)
University of Glasgow

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 95 afgestudeerden van English Language & Linguistics/Mathematics MA (Hons) en andere cursussen in bij de University of Glasgow voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
72 /100
95 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Wiskunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £26000 £27000 £32000
25-75 percentiel bereik £21000 - £29000 £23000 - £33000 £25500 - £41000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Wiskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £26410 £26904 £33111
25-75 percentiel bereik £22519 - £31283 £21363 - £34604 £24890 - £44038

Cursusbeschrijving

EENHALIGE TAAL &; LINGUISTIEK: -EENHALIGE TAAL en LINGUISTIEK combineert de studie van de geschiedenis, de structuur en de betekenis van de Engelse taal, om te ontdekken wat dit alles ons vertelt over onze cultuur, onze samenleving en onszelf. Meer dan 50 jaar creëerden we de wereldwijd toonaangevende 'Historische Thesaurus van het Engels'. Je krijgt ook toegang tot speciale laboratoria voor geschreven taal. Je krijgt toegang tot twee speciale laboratoria voor het leren over en analyseren van gesproken en geschreven taal. WATKUNDE: - Wiskunde is een uitgebreid en steeds groeiend vak dat succesvolle verkenningen van numerieke, geometrische en logische verbanden omvat. Ons ambassadeursprogramma geeft leerlingen de kans een tijd in scholen door te brengen, het onderwijs aan den lijve te ondervinden en vitale beroepsvaardigheden te ontwikkelen.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding English Language & Linguistics/Mathematics, MA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

In drie onderdelen onderzoekt deze cursus in detail hoe kranten, advertenties en politici ons allemaal proberen te overtuigen; hoe taalbetekenis en -structuur de sleutel zijn om ons verstaanbaar te maken; en hoe de 1500-jarige geschiedenis van het Engels ons vertelt over wie we zijn en waar we vandaan komen.

In deze cursus onderzoek je de belangrijkste kwesties van verschil en overeenkomst in hoe mensen taal produceren en gebruiken, met speciale nadruk op Engels en Schots door tijd en plaats heen. Onze drie onderdelen in deze cursus richten zich op de productie van klanken en hoe we taal gebruiken om sociale identiteiten te construeren; de vormen en functies van het Schots en zijn verhouding tot het Engels nu en in het verleden; en de taal van literaire werken en andere vormen van schrijven die het dagelijks leven doortrokken vóór het tijdperk van Shakespeare.

Je studeert Wiskunde 1, dat bedoeld is om gevorderde wiskundige denkvaardigheden te introduceren via onderwerpen als calculus, meetkunde, getallenstelsels, cryptografie, symmetrieën, differentiaalvergelijkingen. Je ontwikkelt wiskundige communicatievaardigheden door regelmatige probleemoplossende activiteiten in kleine groepen.

Jaar 2

De drie onderdelen van deze cursus onderzoeken hoe sprekers van het Engels melodie en ritme gebruiken om kleur te geven aan hun spraak, en hoe conversatie gevormd wordt door de omstandigheden en bedoelingen van haar deelnemers; beschrijven de kenmerken en diepe geschiedenis van Engelse woorden; en traceren de vroegste vormen van de taal aan de hand van teksten, voorwerpen en artefacten.

De drie onderdelen van deze cursus richten zich op het gebruik van experimenten die de psychologie van taal bij volwassenen en kinderen onthullen; de patronen in taal die de historische invloeden van maatschappij, cultuur en religie op ons moderne systeem van naamgeving onthullen; en hoe deze patronen in gebruik en naamgeving de vorm van het Engels beïnvloedden en bijdroegen tot de productie van zijn vroegste literaire vormen.

Deze cursus over multivariate calculus geeft een praktische inleiding tot differentiëren en integreren in meerdere dimensies, en tot fundamentele begrippen die je op uiteenlopende gebieden zoals meetkunde en natuurkunde tegenkomt. Het is een essentiële cursus voor aankomende honours studenten. De nadruk ligt op methoden en toepassingen.

Deze cursus behandelt de grondbeginselen van lineaire algebra die overal in wetenschap en techniek toepasbaar zijn, en in het bijzonder in de fysische, chemische en biologische wetenschappen, statistiek en andere delen van de wiskunde.

Deze cursus geeft een inleiding tot de wiskundige modellering van mechanische en biologische verschijnselen, bijvoorbeeld de beweging van een golfbal die onder invloed van de zwaartekracht beweegt of het effect van predatie op een prooipopulatie. De belangrijkste wiskundige hulpmiddelen die in deze cursus gebruikt worden zijn vectoren en de oplossing van differentiaalvergelijkingen.

Deze cursus beoogt de ontwikkeling van verwante onderwerpen in lineaire algebra en multivariabele calculus. De nadruk ligt op methoden en toepassingen.

De rode draad die hier doorheen loopt is het begrip limiet. Deze cursus zal een precieze definitie van dit begrip geven voor zowel rijen als reeksen.

Het doel van deze cursus is een inleiding te geven tot ideeën van abstracte zuivere wiskunde, uitgaande van voorkennis van rationale, reële en complexe getallenstelsels en opklimmend tot meer verfijnde ideeën in de verzamelingenleer met inbegrip van de begrippen kardinaliteit en equivalentierelatie.

Jaar 3

Deze cursus geeft een inleiding tot de grondbeginselen van groepentheorie, ringtheorie en veldentheorie. Het zal een goede basis geven in algebraïsche structuren, waaronder de constructie en toepassing van quotiënt- of factorgroepen, factorringen en van homomorfismen tussen ringen en groepen.

Deze cursus wil een rigoureuze basis leggen voor calculus. Onderzocht worden differentiabiliteit (vooral op de reële lijn), machtreeksen en integratie van continue functies op gesloten en begrensde verzamelingen.

Stelsels van gewone differentiaalvergelijkingen, eventueel afhankelijk van parameters, hebben evenwichtsoplossingen die als stabiel of instabiel kunnen worden geclassificeerd. Deze cursus bestudeert vragen over stabiliteit en birfurcatie voor zowel stelsels van differentiaalvergelijkingen als voor geîtereerde niet-lineaire kaarten.

Deze cursus beschouwt de tweedimensionale beweging van op elkaar inwerkende deeltjes, de eendimensionale beweging van vervormbare lichamen en de driedimensionale beweging van vervormbare lichamen met behulp van cartesiaanse tensoren.

Deze cursus introduceert de theorie van analytische functies van één complexe variabele.

Deze cursus geeft een degelijke basis in de basiseigenschappen van metrische en topologische ruimten, en breidt in het bijzonder het begrip continuïteit uit tot metrische ruimten en vervolgens tot topologische ruimten.

In deze cursus ontwikkelen de leerlingen de vaardigheden die nodig zijn voor projectwerk in de context van de studie van verschillende korte wiskundige onderwerpen. Het wordt geëxamineerd aan de hand van twee projecten en een presentatie.

Deze cursus beoogt de studenten inzicht te geven in lineaire differentiaalvergelijkingen (zowel gewone als partiële), inclusief de constructie van hun oplossingen met behulp van een aantal technieken.

Deze praktijkgerichte cursus onderzoekt hoe nieuwe technologieën en enorme hoeveelheden echte taalgegevens de studie van de Engelse taal hebben veranderd. We onderzoeken er taalverzamelingen van miljoenen woorden en richten ons op het analyseren van echte gegevens om meer te weten te komen over taal, cultuur, en maatschappij. (Merk op dat voor deze cursus geen gevorderde computerkennis vereist is).

Deze cursus past de studie van de taalkunde toe op de interpretatie van moderne en vroegmoderne wetten en grondwetten in het Engels. We onderzoeken de uitdagingen van het analyseren van betekenis in het recht die ontstaan als gevolg van veranderende normen, uitdagende politieke realiteiten, en de evolutie van taal en maatschappij.

Deze cursus biedt je de gelegenheid om een zelfbedacht onderwerp in de Engelse taal te bestuderen aan de hand van begeleiding door een gespecialiseerde begeleider, en uitgebreid zelfstandig werk te verrichten (bijv. veldwerk, interviews, archieven enz.) op het gebied. Je wordt bij je onderzoek ondersteund door een reeks algemene vormingsbijeenkomsten en door individuele begeleiding, zodat je de uitdaging optimaal kunt benutten.

Deze cursus biedt studenten een basis in de meest gebruikelijke kwantitatieve, computationele en statistische methoden die gebruikt worden om taalkundige gegevens te analyseren. Deze cursus behandelt kansberekening, beschrijvende en inferentiële statistiek, en computationele methoden voor het opschonen, visualiseren en analyseren van gegevens.

Spraak ontstaat door het vormen van trillingen in lucht, terwijl het van de longen van een spreker naar het oor van een luisteraar reist. Deze cursus onderzoekt hoe deze trillingen in betekenisvolle klank worden omgezet, waarbij de fonetiek vanuit drie perspectieven wordt behandeld: 1) Articulatoir: hoe gebruiken we onze stembanden om luchtstroming voor spraak te creëren en te vormen? 2) Akoestisch: wat zijn de fysische eigenschappen van de trillende lucht als die door ons spraakkanaal reist? en 3) Fonologisch: wat zijn de systematische klankpatronen die daaruit voortkomen en die we verstaan als spraak? Je ontdekt de verscheidenheid aan klanken die in de talen van de wereld gebruikt worden, ook in die van jezelf, en je leert belangrijke fonetische analytische vaardigheden waarmee je je eigen fonetische, sociolinguïstische en psycholinguïstische studies in de Engelse Taal- en Taalkunde kunt uitvoeren.

Deze cursus is een inleiding in de Engelse historische taalkunde, met de nadruk op de vroegmoderne periode tot nu. We bekijken de geschiedenis van het Engels via alle niveaus van de taal (spraak, schrijven, grammatica en het lexicon) en zullen ook gebruik maken van enkele nieuwe en vernieuwende technieken in het vakgebied (waaronder het gebruik van elektronische bronnen, historische pragmatiek, en sociolinguïstische benaderingen van het verleden).

In deze cursus onderzoeken we de geschiedenis van de Schotse taal van haar oorsprong tot de laatmoderne tijd. We behandelen onderwerpen als de bronnen van de Schotse woordenschat, de klanken, spelling en grammatica van het Schots, en bespreken veranderende functies van het Schots in literaire en niet-literaire contexten, en de houding tegenover het Schots in het licht van de relatie met het Engels. De cursus maakt gebruik van verschillende handschriftelijke, gedrukte en online bronnen en omvat een bezoek aan de Bijzondere Collecties van de GUL.

In deze praktijkgerichte cursus maak je je eigen editie (van een historische tekst of groep teksten), die je zoekt, selecteert, transcribeert, analyseert en annoteert. We onderzoeken hoe nieuwe technologieën de bewerking en publicatie van historische teksten veranderd hebben en je opleiding omvat het gebruik van digitale technologieën om je te concentreren op echte gegevens om ontdekkingen te doen over cultuur, maatschappij en de geschiedenis en overlevering van de Engelse taal. (Voor deze cursus is vooraf geen gespecialiseerde computerkennis vereist).

Deze cursus biedt de mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met aspecten van het beroepsleven die van belang zijn voor afgestudeerden in de kunsten. Het wil de studenten ondersteunen bij het identificeren van, kritisch nadenken over en ontwikkelen van vaardigheden om de mogelijkheden te vergroten in overeenstemming met toekomstige carrièredoelen.

Deze cursus verschaft de studenten de nodige instrumenten om een kwantitatieve analyse uit te voeren van variatie in gesproken of geschreven taalgegevens, en over de bevindingen verslag uit te brengen in tijdschriftartikelformaat.

In deze cursus krijgen de leerlingen de gelegenheid literaire teksten te onderzoeken uit de veertiende eeuw, toen de Engelse literatuur tot ontploffing kwam. De geselecteerde teksten worden in hun cultureel en sociaal milieu geplaatst en omvatten poëzie van Chaucer en zijn tijdgenoten. De cursus zal zich bezighouden met actuele kritische thema's en aandachtspunten, zoals auteurschap, mecenaat, sekse, vroomheid, persoonlijke identiteit, historicisme, legende, middeleeuwsheid, publiek en lezerspubliek.

Deze cursus concentreert zich op Midden-Engelse literatuur, geproduceerd tussen 1066 en 1500 en toegespitst op een bepaald onderwerp, genre of auteur. De aangeboden onderwerpen, genres of auteurs kunnen bijvoorbeeld zijn: Piers Plowman en Armoede in Laat-Middeleeuws Engeland; Vrouwen en Religie in Middel-Engelse Teksten; Middel-Engelse Romantiek; de Middel-Engelse Droomvisie. De gekozen teksten worden gecontextualiseerd binnen de culturen en samenlevingen waarin ze werden geproduceerd en ontvangen.

De namen van mensen en van plaatsen coderen een enorme hoeveelheid historische, taalkundige en sociale informatie, waarvan veel niet uit andere bronnen te halen is. In deze cursus bestuderen we de oorsprong, de ontwikkeling en het gebruik van namen, met bijzondere aandacht voor Schotland en Engeland.

Deze cursus biedt een inleiding in het Oud IJslands, en legt zo de basis die nodig is voor de studenten om zich bezig te houden met de sagaliteratuur die in het middeleeuwse IJsland in haar oorspronkelijke vorm werd geproduceerd.

Deze cursus biedt je de gelegenheid om onafhankelijk een vooraf bepaald onderwerp in de Engelse taal te bestuderen, gekozen uit een reeks op een gebied dat je bijzonder interesseert. Je wordt bij je onderzoek ondersteund door een reeks algemene vormingsbijeenkomsten en door vraag-en-antwoordsessies in groepsverband.

In deze cursus onderzoeken en analyseren we kritisch een selectie dramatische teksten die de verscheidenheid van het drama in het Engels weerspiegelen vóór de periode van het op maat gebouwde speelhuis (1200-1570, met de nadruk op de periode 1400-1535). Teksten die voor nauwkeurige studie in de oorspronkelijke taal gekozen zijn, omvatten zowel religieuze als wereldlijke toneelstukken, geschreven voor de elite als voor de volkscultuur, en voor een verscheidenheid aan opvoeringsomstandigheden. Deze zullen op zichzelf bestudeerd worden, maar ook voor de manier waarop ze inheemse wortels onthullen die de studie van het Vroegmoderne toneel informeren en in verband brengen met bredere vragen over context, erfgoed en publiek.

Jaar 4

Deze praktijkgerichte cursus onderzoekt hoe nieuwe technologieën en enorme hoeveelheden echte taalgegevens de studie van de Engelse taal hebben veranderd. We onderzoeken er taalverzamelingen van miljoenen woorden en richten ons op het analyseren van echte gegevens om meer te weten te komen over taal, cultuur, en maatschappij. (Merk op dat voor deze cursus geen gevorderde computerkennis vereist is).

Deze cursus past de studie van de taalkunde toe op de interpretatie van moderne en vroegmoderne wetten en grondwetten in het Engels. We onderzoeken de uitdagingen van het analyseren van betekenis in het recht die ontstaan als gevolg van veranderende normen, uitdagende politieke realiteiten, en de evolutie van taal en maatschappij.

Deze cursus biedt je de gelegenheid om een zelfbedacht onderwerp in de Engelse taal te bestuderen aan de hand van begeleiding door een gespecialiseerde begeleider, en uitgebreid zelfstandig werk te verrichten (bijv. veldwerk, interviews, archieven enz.) op het gebied. Je wordt bij je onderzoek ondersteund door een reeks algemene vormingsbijeenkomsten en door individuele begeleiding, zodat je de uitdaging optimaal kunt benutten.

Deze cursus biedt studenten een basis in de meest gebruikelijke kwantitatieve, computationele en statistische methoden die gebruikt worden om taalkundige gegevens te analyseren. Deze cursus behandelt kansberekening, beschrijvende en inferentiële statistiek, en computationele methoden voor het opschonen, visualiseren en analyseren van gegevens.

Deze cursus is een inleiding in de Engelse historische taalkunde, met de nadruk op de vroegmoderne periode tot nu. We bekijken de geschiedenis van het Engels via alle niveaus van de taal (spraak, schrijven, grammatica en het lexicon) en zullen ook gebruik maken van enkele nieuwe en vernieuwende technieken in het vakgebied (waaronder het gebruik van elektronische bronnen, historische pragmatiek, en sociolinguïstische benaderingen van het verleden).

In deze cursus onderzoeken we de geschiedenis van de Schotse taal van haar oorsprong tot de laatmoderne tijd. We behandelen onderwerpen als de bronnen van de Schotse woordenschat, de klanken, spelling en grammatica van het Schots, en bespreken veranderende functies van het Schots in literaire en niet-literaire contexten, en de houding tegenover het Schots in het licht van de relatie met het Engels. De cursus maakt gebruik van verschillende handschriftelijke, gedrukte en online bronnen en omvat een bezoek aan de Bijzondere Collecties van de GUL.

In deze praktijkgerichte cursus maak je je eigen editie (van een historische tekst of groep teksten), die je zoekt, selecteert, transcribeert, analyseert en annoteert. We onderzoeken hoe nieuwe technologieën de bewerking en publicatie van historische teksten veranderd hebben en je opleiding omvat het gebruik van digitale technologieën om je te concentreren op echte gegevens om ontdekkingen te doen over cultuur, maatschappij en de geschiedenis en overlevering van de Engelse taal. (Voor deze cursus is vooraf geen gespecialiseerde computerkennis vereist).

Deze cursus biedt de mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met aspecten van het beroepsleven die van belang zijn voor afgestudeerden in de kunsten. Het wil de studenten ondersteunen bij het identificeren van, kritisch nadenken over en ontwikkelen van vaardigheden om de mogelijkheden te vergroten in overeenstemming met toekomstige carrièredoelen.

Deze cursus verschaft de studenten de nodige instrumenten om een kwantitatieve analyse uit te voeren van variatie in gesproken of geschreven taalgegevens, en over de bevindingen verslag uit te brengen in tijdschriftartikelformaat.

In deze cursus krijgen de leerlingen de gelegenheid literaire teksten te onderzoeken uit de veertiende eeuw, toen de Engelse literatuur tot ontploffing kwam. De geselecteerde teksten worden in hun cultureel en sociaal milieu geplaatst en omvatten poëzie van Chaucer en zijn tijdgenoten. De cursus zal zich bezighouden met actuele kritische thema's en aandachtspunten, zoals auteurschap, mecenaat, sekse, vroomheid, persoonlijke identiteit, historicisme, legende, middeleeuwsheid, publiek en lezerspubliek.

Deze cursus concentreert zich op Midden-Engelse literatuur, geproduceerd tussen 1066 en 1500 en toegespitst op een bepaald onderwerp, genre of auteur. De aangeboden onderwerpen, genres of auteurs kunnen bijvoorbeeld zijn: Piers Plowman en Armoede in Laat-Middeleeuws Engeland; Vrouwen en Religie in Middel-Engelse Teksten; Middel-Engelse Romantiek; de Middel-Engelse Droomvisie. De gekozen teksten worden gecontextualiseerd binnen de culturen en samenlevingen waarin ze werden geproduceerd en ontvangen.

De namen van mensen en van plaatsen coderen een enorme hoeveelheid historische, taalkundige en sociale informatie, waarvan veel niet uit andere bronnen te halen is. In deze cursus bestuderen we de oorsprong, de ontwikkeling en het gebruik van namen, met bijzondere aandacht voor Schotland en Engeland.

Deze cursus biedt een inleiding in het Oud IJslands, en legt zo de basis die nodig is voor de studenten om zich bezig te houden met de sagaliteratuur die in het middeleeuwse IJsland in haar oorspronkelijke vorm werd geproduceerd.

Deze cursus biedt je de gelegenheid om onafhankelijk een vooraf bepaald onderwerp in de Engelse taal te bestuderen, gekozen uit een reeks op een gebied dat je bijzonder interesseert. Je wordt bij je onderzoek ondersteund door een reeks algemene vormingsbijeenkomsten en door vraag-en-antwoordsessies in groepsverband.

De cursussen Toegepaste Wiskunde bieden studenten die de voorkeur geven aan de praktische en toepasbare aspecten van het onderwerp de mogelijkheid zich op deze elementen te concentreren.

In deze cursus onderzoeken en analyseren we kritisch een selectie dramatische teksten die de verscheidenheid van het drama in het Engels weerspiegelen vóór de periode van het op maat gebouwde speelhuis (1200-1570, met de nadruk op de periode 1400-1535). Teksten die voor nauwkeurige studie in de oorspronkelijke taal gekozen zijn, omvatten zowel religieuze als wereldlijke toneelstukken, geschreven voor de elite als voor de volkscultuur, en voor een verscheidenheid aan opvoeringsomstandigheden. Deze zullen op zichzelf bestudeerd worden, maar ook voor de manier waarop ze inheemse wortels onthullen die de studie van het Vroegmoderne toneel informeren en in verband brengen met bredere vragen over context, erfgoed en publiek.

De cursussen Zuivere Wiskunde zijn ideaal voor leerlingen die de voorkeur geven aan de abstracte en logische aspecten van het onderwerp.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding English Language & Linguistics/Mathematics MA (Hons) aan de University of Glasgow

25% Onderwijzende beroepen
20% Financiële beroepen
15% Beroepen in de informatietechnologie
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Administratieve beroepen
5% Beroepen in de verkoop
5% Professionals in zakelijk en financieel projectbeheer
5% Medewerkers welzijn en huisvesting
0% Secretariële en aanverwante beroepen

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Wiskunde

Kwalificatie-eisen

Extra vereisten: één A-level geesteswetenschappelijk vak.

Bijkomende vereisten: Hoger Engels en een hoger vak Geesteswetenschappen.

Aanvaardbaar in een passend vakgebied. Moet ook wiskunde op A-niveau met een B of hoger hebben.

36 (6,6,5 HL) - 32 (6,5,5 HL) Extra vereisten: HL Engels en HL Geesteswetenschappen vak.

Aanvaardbaar in een passend vakgebied. Moet ook wiskunde op A-niveau met een B of hoger hebben.


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch English Language & Linguistics/Mathematics, MA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Engelse taal & Taalkunde/Wiskunde MA (Hons)

Channel Islands £27750
Engeland £27750
Noord-Ierland (UK) £27750
Wales £27750
EU £7280
Schotland £7280
Internationaal £70480

Aanvullende informatie over vergoedingen

◾De Universiteit van Glasgow biedt studenten uit Engeland, Noord-Ierland en Wales één jaar gratis collegegeld, wat betekent dat deze studenten slechts voor 3 jaar van deze 4-jarige opleiding betalen ◾Steun voor studenten uit Engeland, Noord-Ierland en Wales - We bieden een reeks beurzen, studiebeurzen aan goed gekwalificeerde studenten uit Engeland, Wales en Noord-Ierland, kijk op www.gla.ac.uk/scholarships/englandwalesandnorthernireland/ voor meer informatie ◾Het Students Award Agency for Scotland SAAS betaalt het collegegeld aan de universiteit voor in aanmerking komende studenten met woonplaats in Schotland en de EU behalve die in Engeland, Wales of Noord-Ierland.Controleer of je in aanmerking komt voor financiering door SAAS op www.saas.gov.uk Je moet de betaling van je studiegeld bij SAAS aanvragen vóór het begin van elk jaar van je studieprogramma.Als je geen SAAS financiering aanvraagt of als SAAS vaststelt dat je niet in aanmerking komt, dan word je persoonlijk aansprakelijk voor je studiegeld.◾Aanvullende internationale vergoedingen -De volgende aanvullende vergoedingen zijn van toepassing: Studenten die alleen examens afleggen betalen het inschrijvingsgeld van £110 Het honorarium van de Algemene Raad bedraagt £50. Voor meer informatie over Internationale Vergoedingen kun je terecht op: www.gla.ac.uk/international/ ◾De Universiteit van Glasgow biedt een reeks studiebeurzen aan om onze studenten te ondersteunen, kijk op www.gla.ac.uk/scholarships/ voor meer informatie.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Glasgow in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Glasgow in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Talen en literatuur

  • #4 
  • #21 
  Engels
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 35 rankings van University of Glasgow

Over University of Glasgow

De oude universiteit van Glasgow bezit en beheert drie verschillende campuslocaties: Gilmorehill, Garscube, en Dumfries campus. Het hoofdgebouw voor het merendeel van de studenten is Gilmorehill, waar studenten de mogelijkheid hebben een graad te behalen in de diverse Liberal Arts-onderwerpen van de universiteit, en ook deel te nemen aan goed gefinancierde onderzoeksprojecten. De stad Glasgow heeft de welverdiende reputatie een van de vriendelijkste inwoners van het Verenigd Koninkrijk te hebben en een van de culturele centra van Schotland te zijn.

Waar wordt dit programma onderwezen

Glasgow Campus
map marker Toon op kaart
Gilmorehill (Main) Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 200 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 185 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/English Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Music MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 197 Glasgow On campus Voltijd
English Language and Literature MA (Hons) The University of Edinburgh 52% 0% 0% £23100 163 Edinburgh On campus Voltijd
Italian and English Language MA (Hons) The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 160 Edinburgh On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Mathematics MA (Hons) University of Glasgow 72% 0% 0% £70480 207 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Greek MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 191 Glasgow On campus Voltijd
Comparative Literature/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 87% 1% 3% £70480 185 Glasgow On campus Voltijd