University College London
Dutch and Hebrew BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Nederlands en Hebreeuws is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden die je taalstudie aanvullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

De UCL herbergt het oudste centrum voor Nederlandse Studies met de meest uitgebreide Nederlandse bibliotheek in de Engelssprekende wereld. Als onderdeel van je graad krijg je een bijna moedertaal begrip en vertaalvaardigheid in het Nederlands, en je leert ook over de historische, culturele en politieke ontwikkelingen in de Lage Landen als geheel. Je studeert in een kleine, gezellige afdeling, met een uitstekende staf-student verhouding die tegenwoordig ongebruikelijk is in het hoger onderwijs.

De UCL afdeling Hebreeuws &; Joodse Studies is de enige afdeling in zijn soort in het VK, en staat wereldwijd hoog aangeschreven. Als onderdeel van je graad kun je zowel oude als moderne talen studeren, waaronder Bijbels, Rabbijns en Modern Hebreeuws. Tijdens je verblijf aan de afdeling heb je toegang tot een opmerkelijke collectie Hebreeuwse, Jiddische en Judaïsche boeken in de UCL Bibliotheek, en ook tot de SOAS Bibliotheek en de speciale collecties in de British Library, Wiener Library en de National Archives.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 185 afgestudeerden van Dutch and Hebrew BA (Hons) en andere cursussen in bij de University College London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
79 /100
185 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Duitse en Scandinavische studies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27000 £28500 £35000
25-75 percentiel bereik £25000 - £30000 £23000 - £37500 £27000 - £48000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Duitse en Scandinavische studies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24164 £24826 £29420
25-75 percentiel bereik £20418 - £28327 £18635 - £32275 £22000 - £39537

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Dutch and Hebrew, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Nederlands. Dit is een intensieve taalmodule voor beginners. Vijf uur per week worden besteed aan het ontwikkelen van praktische taalvaardigheid naast basisgrammaticale competentie, zodat de studenten kunnen deelnemen aan een grote verscheidenheid van taaluitwisselingen en -transacties. Aan het eind van het eerste jaar moeten de leerlingen vloeiend kunnen communiceren in elementair geschreven en gesproken Nederlands, en ideeën en gevoelens kunnen uitdrukken over niet-gespecialiseerde onderwerpen. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een kritisch taalbewustzijn. Twee uur per week wordt uitgetrokken voor zelfstudie, naast huiswerkopdrachten en modulebeoordelingen, om het werk in de klas te consolideren en aan te vullen.

Deze module hoort bij Nederlands. De module biedt een breed overzicht van de geschiedenis van de Lage Landen van de late Middeleeuwen tot de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ze beoogt: een goed begrip te ontwikkelen van de belangrijkste onderwerpen van de Nederlandse en Belgische geschiedenis van de late Middeleeuwen tot het begin van de 20e eeuw; basisbegrippen en benaderingen in de geschiedenisstudie te introduceren; en je te helpen bij het ontwikkelen van analytische, schrijf- en presentatievaardigheden. Hoewel de module vooral gericht is op studenten Nederlands, is ze ook geschikt voor alle leerlingen met belangstelling voor dit Europese buurgebied van het Verenigd Koninkrijk, waarvan de vroegmoderne geschiedenis nauw verweven was met die van Groot-Brittannië. Eerdere historische kennis of vaardigheid in het Nederlands is niet vereist.

Deze module hoort bij Nederlands. Deze module laat de studenten kennismaken met de Nederlandse en Vlaamse literatuur via de analyse van vier canonieke werken. We zullen die teksten in hun historische context plaatsen en ze in verband brengen met dominante literaire bewegingen en tendensen binnen de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Om deze literaire werken open te stellen voor hedendaagse preoccupaties en kwesties zullen we een kritisch perspectief aanpassen dat geïnformeerd wordt door gender-, mannelijkheids- en postkoloniale studies. De cursus heeft dus het drievoudige doel de studenten vertrouwd te maken met de Nederlandse literatuurgeschiedenis, literaire analyse en literaire/kritische theorie.

Jaar 2

Deze module hoort bij Nederlands. De onderwerpen hebben betrekking op de actualiteit, debatten en culturele kwesties in de Lage Landen. Taaltaken in deze cursus vereisen een meer volgehouden presentatie van informatie en argumentatie, zowel in spreken als in schrijven. Er zijn extra conversatiesessies met een studententaalassistent. Van de studenten wordt verwacht dat ze in toenemende mate verantwoordelijkheid nemen voor het vaststellen van hun eigen sterke en zwakke punten en voor het nemen van corrigerende maatregelen waar nodig. Beoordeling: één ongezien schriftelijk examen van twee uur (35%); één mondeling examen (30%); en voortdurende beoordeling met o.a. woordenschat- en luistertoetsen, essays en grammaticaopdrachten (35%).

Deze module hoort bij Nederlands. Dit is een module over politieke, sociale, culturele en economische veranderingen in de Benelux-landen van het interbellum tot nu. Tot de behandelde thema's behoren: de crisis van de democratie in de jaren 1930; collaboratie, verzet en inschikkelijkheid tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog; dekolonisatie; de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse naoorlogse politiek; de Koude Oorlog en de Europese integratie; de ontwikkeling van de moderne verzorgingsstaat; culturele revolutie en nieuwe sociale bewegingen in de jaren 1960; taalkundige en intercommunale spanningen en de federalisering van België; immigratie, de 'crisis van het multiculturalisme' en de recente opkomst van het populisme in Nederland.

Deze module hoort bij Nederlands. Deze module onderzoekt het thema van identiteit en gemeenschap in de literatuur van Nederland en Vlaanderen. We kijken naar fictie die handelt over vragen van saamhorigheid, macht, verscheidenheid en mechanismen van in- en uitsluiting. De module vertrekt vanuit hedendaagse beschouwingen over het verlies van gemeenschapszin binnen een context van globalisering en keert dan terug naar het begin van de 20e eeuw. Onze module zal de loop van de geschiedenis volgen door literaire teksten te bespreken die overeenkomen met het modernisme (en zijn utopieën), met de ontgoocheling na de Tweede Wereldoorlog en met het postmodernisme (en zijn ontrafeling van utopieën). We analyseren processen van identificatie (geslacht, klasse, religie, politiek, ras) en de verschuivingen in het gevoel van tijd, ruimte en erbij horen in de loop van de twintigste eeuw.

Deze module hoort bij Nederlands. In deze cursus kijken we naar debatten rond multiculturalisme, identiteit, burgerschap en immigratie. We bekijken verschillende interpretaties van multiculturalisme vanuit filosofische, culturele en sociologische perspectieven en onderzoeken op welke visies op een goede samenleving ze gebaseerd zijn. De cursus onderzoekt hoe deze perspectieven in de loop van tijd en plaats in de praktijk werden gebracht, van het idee van de "smeltkroes" in de VS aan het begin van de 20e eeuw tot het overheidsbeleid dat immigranten aanmoedigt hun thuistaal en cultuur te behouden. De nadruk ligt op het veranderende beleid en de veranderende opvattingen over het multiculturalisme debat in Europa, maar dit wordt in een mondiale context geplaatst. We onderzoeken ook de noties van nationale identiteit die in het multiculturalisme debat worden opgeroepen en kijken naar de reacties van de overheid en de media hierop. De module verkent ook de tegendiscoursen rond multiculturalisme die de laatste jaren prominenter zijn geworden en onderzoekt enkele mogelijke oorzaken. Tenslotte staan we stil bij feministische kritieken op multiculturalisme.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een Nederlandstalige module. De module wil dat studenten kritische interculturele gebruikers van het Nederlands worden, zowel in gesproken als geschreven vorm. De studenten worden voorbereid op de complexiteit van communicatie in een snel veranderende globale en multiculturele wereld. De cursus biedt oefening in taalgebruik in werk- en sociale situaties door de nadruk te leggen op de contextuele eisen van publiek, doel en genre in een breed scala van communicatieve situaties. Het werk in de klas en de huiswerkopdrachten concentreren zich op de ontwikkeling van het bewustzijn van stilistiek, vooral in relatie tot de contexten van situatie en cultuur.

Dit is een module Nederlands. Deze cursus gaat over de zogenaamde duizendjarige generatie schrijvers in het Nederlands die in de eerste twee decennia van de 21e eeuw op de voorgrond is getreden. We zullen de belangrijkste motieven, vormen en onderwerpen van hun werk analyseren, en ons afvragen of we een bepaalde ?structuur van gevoel? en zin aan de literatuur van deze generatie kunnen onderscheiden. De bespreking van de literatuur van deze generatie zal zowel diachroon (in relatie tot vroegere literaire tendensen) als synchroon (in relatie tot de hedendaagse cultuur en maatschappij) behandeld worden.

Dit is een module Nederlands. De module richt zich op belangrijke thema's uit de Nederlandse en Belgische geschiedenis sinds 1945, met de nadruk op gebeurtenissen die de identiteiten in beide landen vorm gaven. Er komen vier verschillende onderwerpen aan bod, die te maken hebben met zaken als culturele geografie van de Lage Landen, de nasleep van kolonisatie, politieke en economische cultuur en vormen van openbaar gedenken. Studenten van buiten de afdeling Nederlands zijn welkom. Enige kennis van het Nederlands is wenselijk maar geen vereiste.

Dit is een Nederlandse module. Een project geschreven in het Nederlands of Engels over een goedgekeurd onderwerp op een gebied van de Neerlandistiek. Deze module biedt laatstejaars of geaffilieerde studenten de gelegenheid een onderwerp diepgaand te bestuderen, dat momenteel niet door andere modules in het Departement Nederlands wordt behandeld.

Deze module is alleen beschikbaar voor Affiliate Taalassistent Nederlands studenten van de Universiteit Utrecht.

Dit is een module Nederlands. Een vertaalcursus voor gevorderden die reflectie op het vertaalproces combineert met regelmatige oefeningen in het vertalen van het Nederlands naar het Engels, waarbij een verscheidenheid aan tekstsoorten aan bod komt. MA studenten volgen de lessen samen met laatstejaars BA studenten. Alle studenten leren een vertaalstrategie te ontwikkelen, teksten voor vertaling te analyseren en ook gepubliceerde vertalingen van literaire teksten. Een belangrijk doel van de cursus is de studenten aan te moedigen en te helpen hun eigen aanpak van het vertalen te ontwikkelen. Er wordt ook tijd besteed aan het verbeteren van praktische vaardigheden zoals het reviseren en proeflezen van vertalingen, en het verkrijgen van toegang tot een reeks gedrukte en online lexicografische en bibliografische bronnen.

Deze module is alleen beschikbaar voor Affiliate Taalassistent Nederlands studenten van de Universiteit Utrecht.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Dutch and Hebrew BA (Hons) aan de University College London

15% Administratieve beroepen
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Financiële beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Juridische beroepen
5% Mediamedewerkers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Duitse en Scandinavische studies

Kwalificatie-eisen

ABB met een van de genoemde talen. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB op Advanced Highers, waaronder een van de genoemde talen (AB op Advanced Higher en BBB op Higher). Nederlands of Hebreeuws vereist bij Hoger Gevorderden.

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een van de genoemde talen, met geen score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met de graad ABB, waaronder een van de genoemde talen.

D3,M1,M1 in drie Cambridge Pre-U hoofdvakken, waaronder een van de genoemde talen.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Dutch and Hebrew, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Nederlands en Hebreeuws BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor informatie over het collegegeld kun je terecht op onze speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 58 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Studentensamenstelling van University College London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
21430
postgraduates:
19765
Totaal:
41195
 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £23300 183 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 10% £23300 186 London On campus Voltijd
University College London 88% 0% 5% £23300 174 London On campus Voltijd
University College London 82% 0% 5% £21260 183 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 79% 5% 5% £23300 174 London On campus Voltijd